Autyzm – przyczyny, objawy, przebieg u dzieci i dorosłych

Od zawsze w społeczeństwie akceptowane są tylko takie zachowania, które mieszczą się w ogólnie przyjętych granicach. Wszelkie odstępstwa, zwykle ze względu na brak zrozumienia czy wiedzy na temat przyczyn danego zachowania, traktowane są z dystansem. Taka sytuacja, choć coraz rzadziej, ma miejsce w przypadku maluchów cierpiących na autyzm. Niesłusznie, ponieważ dzieci autystyczne są wyjątkowe, potrzebują od rodziców i opiekunów jedynie pomocy oraz ogromnej cierpliwości.
Autyzm charakteryzuje się zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych.

Co to jest autyzm?

Słowo „autyzm” wywodzi się z greckiego słowa autos, co oznacza „sam”. Do psychiatrii pojęcie to wprowadził Eugen Bleuler w 1911 roku dla określenia nieumiejętności utrzymywania relacji z otoczeniem. Realne relacje według tego szwajcarskiego psychiatry zastępowane były przez chorych marzeniami i urojeniami.

Autyzm jest zespołem upośledzenia rozwoju, chorobą neurologiczną, która objawia się problemami w komunikowaniu uczuć w związkach społecznych oraz zaburzoną integracją wrażeń zmysłowych.
Najczęściej objawia się ona w pierwszych trzech latach życia i występuje u około 30 na 10 000 osób. Czterokrotnie częściej zaburzenie to pojawia się u chłopców niż u dziewczynek. Pierwszego opisu dziecka autystycznego dokonał w 1943 roku psychiatra Leo Kanner. Obserwował on małych pacjentów, którzy zachowywali się w inny, trudny do sklasyfikowania sposób.

Wieloletnie badania, obserwacje pacjentów ostatecznie doprowadziły w 1980 roku do zakwalifikowania autyzmu do grupy rozległych i całościowych zaburzeń rozwojowych, a siedem lat później wyróżniono go jako odrębną kategorię.

Przyczyny autyzmu

Zwykle rodzice pytają psychologa o przyczyny zaburzenia. To, co wiemy na pewno, to fakt, że u źródła autyzmu leżą problemy neurologiczne.

Jako najczęstsze powody ich powstania wymienia się m.in. :

 • czynniki genetyczne – uwarunkowane genem EN2 na chromosomie 7, a także innymi genami znajdującymi się na chromosomach 3,4,11. Należy przy tym zaznaczyć, że przekazywana jest przede wszystkim skłonność do wystąpienia spektrum zaburzeń, trudności przystosowania czy cech osobowości;
 • wiek ojca – od 40. roku życia włącznie, zwiększa się ryzyko wystąpienia autyzmu u dziecka;
 • zaburzenia metaboliczne, przede wszystkim nietolerancja glutenukazeiny, zaleca się dietę pozbawioną tych substancji;
 • urazy okołoporodowe;
 • uszkodzenia centralnego układu nerwowego;
 • toksoplazmoza (wrodzona);
 • dziecięce porażenie mózgowe;
 • poważne infekcje i intensywne antybiotykoterapie w okresie niemowlęcym;
 • alergie i osłabiona odporność immunologiczna;
 • obniżona zdolność do detoksykacji.

Niereagowanie przez dziecko na dźwięki należy do wczesnych objawów autyzmu.

Objawy autyzmu

Wiadomości na temat wczesnego rozwoju dziecka autystycznego pochodzą głównie z wywiadu z rodzicami, archiwalnych nagrań wideo wykonanych przez rodziców dzieci oraz z badań kontrolnych przeprowadzanych przez lekarzy. Nie są to dokładne dane, gdyż rozmowa z rodzicami jest przeprowadzana w chwili rozpoznania u dziecka choroby. Często od chwili wystąpienia pierwszych symptomów autyzmu do prawidłowego zdiagnozowania mija kilka lat, dlatego też wiele istotnych szczegółów może zostać zapomnianych przez opiekunów.

Objawy autyzmu w 1. roku życia

Obserwacje wykazały, że u dziecka z autyzmem już w pierwszych 12 miesiącach życia można zaobserwować wyróżniające je wśród zdrowych rówieśników zachowanie, takie jak m.in.:

 • niewielka aktywność,
 • nieprawidłowa ekspresja mimiczna,
 • nieumiejętność okazywania zadowolenia i radości poprzez uśmiech,
 • mniejsza od swoich rówieśników zdolność skupiania uwagi,
 • brak reakcji na własne imię, brak wskazywania.

Objawy autyzmu w 2. roku życia

W drugim roku życia z kolei, dzieci autystyczne m.in.:

 • stronią od ludzi,
 • unikają kontaktu wzrokowego,
 • nie potrafią okazać w prawidłowy i czytelny sposób takich uczuć jak lęk, radość czy zdziwienie,
 • nie interesują się innymi dziećmi,
 • nie wyciągają rąk do ludzi,
 • nie uśmiechają się w sytuacjach społecznych,
 • nie naśladują.

Objawy autyzmu w 3. roku życia

W późniejszych etapach rozwoju, w trzecim roku życia można zauważyć takie objawy jak m.in:

 • nieposzukiwanie pocieszenia i nieoferowanie go,
 • niezdolność do ukierunkowywania uwagi innych osób.

U dzieci cierpiących na autyzm można również zauważyć brak, opóźnienia bądź ograniczenia w mowie, odwracanie zaimków, neologizmy, metaforyczne użycie języka, nieodpowiednie uwagi, język stereotypowy czy defekty w artykułowaniu.

Zaburzenie charakteryzuje również:

 • niezdolność do naprzemiennego wysławiania się,
 • brak komunikowania się w stosunku do dorosłych,
 • brak komunikowania się w stosunku do rówieśników,
 • niezdolność do symbolicznego użycia przedmiotów,
 • echolalia bezpośrednia (powtarzanie dźwięków a nawet całych zdań natychmiast po usłyszeniu),
 • echolalia odroczona ( powtórzenie zasłyszanej frazy po upływie pewnego czasu).

Należy przy tym zaznaczyć, że każde dziecko jest inne i jego rozwój przebiega indywidualnie.

Rozpoznanie autyzmu

Diagnozy autyzmu zwykle dokonują wspólnie pediatra, neurolog i psycholog po przeprowadzeniu wywiadu z rodzicami, obserwacji dziecka oraz wykonaniu odpowiednich testów. Psycholog sprawdza m.in. czy u dziecka we wczesnym okresie rozwojowym nie występują:

 • Trwałe deficyty w komunikacji społecznej i relacjach społecznych w wielu środowiskach, manifestujące się m.in:

- deficytami w społeczno - emocjonalnej wzajemności, np. problemy z normalną konwersacją, wymianą zdań.

- deficytami w niewerbalnych zachowaniach komunikacyjnych, wykorzystywanych do regulowania interakcji społecznych, takich jak np. niedostateczny kontakt wzrokowy.

 • Ograniczone, powtarzające się wzorce zachowań, zainteresowań lub aktywności, objawiające się m.in. powtarzającymi się ruchami ciała, układaniem zabawek w rzędach czy np. rytuałami podczas witania się.

Co więcej, sprawdza też poziom funkcjonowania pacjenta.

Autyzm jest zaburzeniem, które utrzymuje się do końca życia.

Leczenie autyzmu

W leczeniu autyzmu głównie stosuje się terapię behawioralną, a także m.in. muzykoterapię czy terapię logopedyczną. Ważna jest oczywiście również pomoc opiekunów, rodziców dziecka, którzy powinni wspierać proces leczenia.

Dużą uwagę w przebiegu leczenia przykłada się również do odpowiedniej diety malucha. Ze względu na częste problemy ze strony układu pokarmowego u dzieci cierpiących na autyzm, z ich diety należy wyłączyć np. słodycze.

Rokowanie i powikłania autyzmu

Choć do tej pory nie odkryto postępowania prowadzącego do wyleczenia z autyzmu, dzięki odpowiednim zabiegom terapeutycznym, możliwa jest znaczna poprawa funkcjonowania malucha. Niestety czasami zdarza się również pogorszenie stanu. Poprawa z kolei zależy od takich czynników jak m.in. stopień nasilenia autyzmu, stopień inteligencji, występowanie padaczki czy występowanie i przebieg innych chorób.

U osób cierpiących na autyzm powikłaniami, chorobami współistniejącymi mogą być właśnie wymieniona wyżej padaczka, zaburzenia sensoryczne czy stwardnienie guzowate. Zdarza się również niepełnosprawność intelektualna.

Zapobieganie autyzmowi

Bardzo ważną kwestią, jeśli chodzi o zapobieganie autyzmowi są właściwe zachowania zdrowotne kobiety ciężarnej. Przyjmowanie zaleconych przez lekarza suplementów w okresie przed ciążą, oraz w pierwszych jej miesiącach w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko choroby u dziecka. Należy pamiętać również o unikaniu stresu w tym newralgicznym okresie oraz o wypoczynku. Jednocześnie, wobec możliwych genetycznych przyczyn autyzmu, nie jesteśmy w stanie uchronić się przed nim w 100. proc.

Zalecane postępowanie:

 • wypoczywaj w czasie ciąży,
 • unikaj stresu w czasie ciąży,
 • przed planowaną ciążą oraz w czasie jej trwania przyjmuj zalecane przez ginekologa suplementy,
 • wspieraj dziecko autystyczne, pamiętaj o cierpliwości,
 • ucz dziecka nawiązywania kontaktu z otoczeniem.

Piśmiennictwo:

 1. Pisula E., Małe dziecko z autyzmem. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2005
 2. Bobkowicz-Lewartowska L., Autyzm dziecięcy, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005
 3. Pużyński S., Wciórka J., Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10, Wyd. "Vesalius", Kraków 2000
 4. Pisula E., Autyzm: przyczyny, symptomy, terapia. Harmonia. Gdańsk 2010

Dowiedz się więcej:

Zespół Aspergera, czyli łagodniejsza forma autyzmu dziecięcego

Choroba psychiczna - dlaczego obawiamy się wizyty u psychiatry?

Agresja i autoagresja u dzieci. Jak sobie poradzić z problemem?

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
autor dr Barbara Wiśniewska - Specjalista Psychologii Klinicznej
Data dodania 02.05.2018
Data ostatniej aktualizacji 09.04.2021