Misja Fundacji Medicover

Fundacja Medicover powstała, by zmieniać świat na lepszy i zdrowszy. Poprzez nowatorskie inicjatywy, Fundacja podnosi świadomość zdrowotną społeczeństw, upowszechniając wiedzę na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, promując profilaktykę i motywując do dbania o własną kondycję fizyczną i psychiczną. Realizuje i wspiera szczególnie te projekty, które wyzwalają samodzielność, mobilizują uczestników do podjęcia i wytrwania w działaniu, inspirują w rozwoju osobistym i kształtują postawę odpowiedzialności za własne zdrowie. Fundacja prowadzi działalność na podbudowie potencjału oraz wieloletniego doświadczenia spółki Medicover w dziedzinie medycyny, korzystając z jej zaplecza medycznego.

Fundacja swoje działania kieruje szczególnie do dzieci, młodzieży, ich rodzin, szkół oraz seniorów. Dociera do konkretnych środowisk poprzez międzynarodowe programy profilaktyczne, edukacyjne i wolontaryjne, dostrzegane w skali europejskiej, a także pomaga ośrodkom oraz grupom potrzebującym celowego wsparcia.

Fundacja Medicover motywuje, uczy, integruje.

Komu pomagamy

Fundacja Medicover wspiera akcje i programy własne lub stworzone z partnerami jeżeli pomagają one lokalnym społecznościom, organizacjom non profit lub są wynikiem inicjatywy wolontariuszy, a jednocześnie mieszczą się w ramach zadań statutowych.

Głównymi zadaniami statutowymi Fundacji są:

  • szerzenie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia
  • propagowanie profilaktyki oraz prawidłowej diagnozy
  • kształtowanie społecznej świadomości o konieczności świadczenia profesjonalnych usług medycznych

Program działania Fundacji został oparty na czterech filarach:

  • edukacja
  • tryb życia (life style)
  • bezpieczeństwo 
  • inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności.  

Każdy program i działanie rozpatrujemy indywidualnie i po konsultacji ze środowiskiem na rzecz którego powstaje dana inicjatywa. 

Nie finansujemy m.in.: osób fizycznych, podmiotów prawa handlowego, przedsięwzięć realizowanych dla osiągnięcia zysku, kosztów bieżącej działalności organizacji, konferencji, sympozjów, seminariów, zakupów wyposażenia pracowni komputerowych, zakupu sprzętu multimedialnego i sportowego, imprez okolicznościowych (festiwali, koncertów,  przedstawień teatralnych, jubileuszy, wystaw etc.), obozów, kolonii, rajdów, przedsięwzięć sportowych, stypendiów, kapitałów żelaznych.

Programy i Akcje skierowane są do społeczności, organizacji, które potrzebują wsparcia i opieki. Wierzymy w siłę profilaktyki, która każdego z nas może ustrzec przed konsekwencjami złych nawyków.