Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju koncentrują się na następujących obszarach: profilaktyka i edukacja, jakość opieki i usług, dostęp do opieki, troska o środowisko i etyka biznesowa. Odpowiedzialność za zdrowie naszych klientów traktujemy bardzo poważnie. Tylko działając profesjonalnie i uczciwie, możemy cieszyć się zaufaniem naszych interesariuszy i zachować dobrą reputację naszej firmy.

Kodeks Postępowania Medicover stanowi główne ramy sposobu prowadzenia przez naszej działalności i zapewnia, że przekładamy nasze wartości na działanie.

Medicover przestrzega międzynarodowych i fundamentalnych zasad dotyczących praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i walki z korupcją we wszystkich naszych działaniach. Wraz z lokalnymi przepisami i regulacjami są to zasady, do których przestrzegania zobowiązuje się Medicover. Dostęp do Kodeksu Postępowania Medicover można uzyskać klikając w poniższe linki.

Polityka antykorupcyjna Medicover określa zasady, które należy stosować w celu zapobiegania łapówkom we wszelkich działaniach, które są pod kontrolą Medicover. Nie tolerujemy żadnej formy przekupstwa i zabraniamy naszym pracownikom i przedstawicielom dawania lub przyjmowania jakichkolwiek łapówek.

W odniesieniu do poważnych wykroczeń popełnionych przez osobę zajmującą kierownicze lub kluczowe stanowisko, Medicover stworzył funkcję sygnalisty, która umożliwia anonimowe zgłoszenia (a także zgłoszenia nieanonimowe). W ten sposób Medicover może zarządzać ryzykiem i zapewnić, że w szybki i zdecydowany sposób zadziała wszędzie tam, gdzie istnieje podejrzenie poważnego wykroczenia przez osobę zajmującą takie stanowisko.