Pacjenci, których pakiet medyczny zawiera moduł ubezpieczenia w podróży, w sytuacji wystąpienia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, mogą skorzystać z pomocy medycznej za granicą.

W sytuacji wystąpienia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, należy skontaktować się z Centrum Assistance:

Colonnade Insurance S.A w Polsce,
48 22 483 39 70
(zgłoszenia w języku polskim i angielskim)

Centrum Assistance poprosi o imię i nazwisko, numer pacjenta Medicover (tzw. MRN) oraz datę urodzenia, następnie potwierdza uprawnienia do ochrony ubezpieczeniowej bezpośrednio z Medicover.

Po zgłoszeniu i potwierdzeniu uprawnień Centrum Assistance udzieli wszelkiej niezbędnej i dostępnej w miejscu pobytu pomocy zgodnie z zakresem umowy ubezpieczenia.

W przypadku braku kontaktu z Centrum Assistance, Ubezpieczony ubiegający się o zwrot poniesionych kosztów, powinien skontaktować się w formie pisemnej z:

UWAGA! Nowy adres Departamentu Likwidacji Szkód:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce,

Ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa

Warunki Ubezpieczenia w Podróży