Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danychMedicover Forsakring AB (publ) S.A.- reprezentowane przez Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Cele przetwarzaniaObjęcie umową ubezpieczenia medycznego, marketing bezpośredni usług własnych administratora danych (w tym profilowanie), rozliczenia finansowe
i windykacja, obsługa reklamacyjna, archiwizacja i statystyka.
Podstawy prawne przetwarzaniaobowiązek prawny / umowa ubezpieczenia medycznego / Twoja zgoda/ nasz uzasadniony interes
Odbiorcy danychInne zakłady ubezpieczeń, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych m.in dostawcom usług IT, podmioty uprawnione przepisami prawa, przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencje marketingowe, agenci ubezpieczeniowi – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z polecenia
administratora,  podmioty upoważnione przez Ciebie
Źródła danych i uzyskiwane danePodmiot, który zawarł umowę ubezpieczenia medycznego  (dotyczy osób, dla których świadczone są usługi w ramach kontraktów grupowych), osoba fizyczna, która zawarła  wniosek i zawarcie indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Prawa związane z przetwarzaniem danych

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,

- prawo dostępu do danych,

- inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Medicover Forsakring AB (publ) S.A.- reprezentowane przez Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Medicover Forsakring AB (publ) S.A.- reprezentowane przez Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, Medicover Forsakring AB (publ) S.A , Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

- przez e-mail: dok@medicover.pl              

- telefonicznie: 500 900 500

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Medicover Forsakring AB (publ) S.A, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

- przez e-mail: IOD_INS@medicover.pl

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • zawrzeć i wykonać umowę ubezpieczenia opieki medycznej w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy oraz zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia,
 • ocenić ryzyko ubezpieczeniowe w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia,
 • przekazać Ci materiały marketingowe produktów i usług własnych administratora, w tym przeprowadzić analizę i profilowanie – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
 • realizować dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia medycznego – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń
 1. Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: id klienta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www oraz preferencje wyrażone w serwisach i aplikacjach Medicover Polska.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy ubezpieczenia medycznego będziemy przechowywać do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych,
a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (marketing w tym profilowanie) do czasu wniesienia sprzeciwu.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

 Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu i na zlecenie administratora danych, in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
  administratora,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.
 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do
zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka
ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie
umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.