Romazic

lek-romazic
 1. Romazic co to jest
 2. Dawkowanie preparatu
 3. Możliwe skutki uboczne
 4. Romazic w ciąży i okresie laktacji
 5. Środki ostrożności
 6. Interakcje z innymi lekami

Romazic co to jest

Romazic to lek wykorzystywany w leczeniu hipercholesterolemii. Jest dostępny jedynie na receptę, a w określonych przypadkach podlega refundacji. Preparat ma postać tabletek o różnej zawartości substancji czynnej:

 • 5 mg,
 • 10 mg,
 • 15 mg,
 • 20 mg,
 • 30 mg,
 • 40 mg.

Dla dla pacjentów powyżej 75 roku życia we wszystkich wskazaniach refundacyjnych lek jest dostępny za darmo.

Substancją czynną leku jest rozuwastatyna w postaci soli wapniowej. To wybiórczy, kompetycyjny inhibitor reduktazy HMG-CoA. Rozuwastatyna obniża stężenie LDL-cholesterolu (tzw. złego cholesterolu), cholesterolu całkowitego oraz trójglicerydów, a jednocześnie zwiększa stężenie frakcji HDL-cholesterolu (dobrego cholesterolu).

Mechanizm działania leku związany jest ze zwiększeniem ilość receptorów dla LDL znajdujących się na powierzchni komórek wątroby, dzięki czemu wychwytywanie i katabolizm LDL jest ułatwiony. Ponadto preparat hamuje wytwarzanie VLDL w wątrobie, co powoduje zmniejszenia całkowitej ilości LDL i VLDL.

Pełny skład preparatu

1 tabletka Romazic zawiera odpowiednio 5 mg, 10 mg, 20 mg lub 40 mg rozuwastatyny w postaci soli  wapniowej.
Pozostałe składniki to:
- w rdzeniu tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, sodu cytrynian, krospowidon (Typ B), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.
- w otoczce: hypromeloza 6cP, laktoza jednowodna, makrogol 3350, triacetyna, tytanu dwutlenek (E171).

Wskazania do stosowania

Lek Romazic wskazany jest do stosowania:

 • w leczeniu hipercholesterolemii - pierwotnej hipercholesterolemii u dorosłych, młodzieży oraz dzieci, które ukończyły 6 lat,
 • w dyslipidemii (typu IIb) jako uzupełnienie diety, gdy dotychczas stosowanie diety i inne niefarmakologiczne sposoby leczenia np. aktywność fizyczna okazały się niewystarczające,
 • w rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii jako uzupełnienie diety i innych metod leczenia obniżającego stężenie lipidów lub, jeśli inne sposoby leczenia nie przyniosły oczekiwanego efektu terapeutycznego,
 • w zapobieganiu zdarzeniom sercowo-naczyniowym,
 • w pierwotnej profilaktyce dużych zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia takiego zdarzenia, w połączeniu z innymi działaniami mającymi na celu redukcję pozostałych czynników ryzyka.

Kiedy nie stosować tego leku

Nie należy stosować leku u pacjentów:

 • ze stwierdzoną nadwrażliwością na rozuwastatynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
 • z aktywną chorobą wątroby, gdy z niewyjaśnionych przyczyn, trwale zwiększona została aktywność aminotransferaz w surowicy oraz ponad 3-krotnie zwiększona została górna granica normy aktywności jednej z nich,
 • z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, gdy klirens kreatyniny jest niższy niż 30 ml/min,
 • z miopatią,
 • jednocześnie poddawanych terapii cyklosporyną (lekiem stosowanym u pacjentów po przeszczepie),
 • w ciąży,
 • w okresie karmienia piersią,
 • w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod antykoncepcji.

Leku w najwyższej dawce, tj. Romazic 40 mg nie należy stosować u osób, u których występują czynniki predysponujące do miopatii lub rabdomiolizy. Przeciwwskazania stanowią:

 • umiarkowane zaburzenia czynności nerek, gdy klirens kreatyniny jest niższy od 60 ml/min,
 • zaburzenia czynności tarczycy,
 • nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśni (występujące obecnie lub w przeszłości),
 • zaburzenia mięśni związane ze stosowaniem innych leków zmniejszających stężenie cholesterolu występujące u pacjenta lub jego najbliższej rodziny ,
 • uzależnienie od alkoholu,
 • pochodzenie azjatyckie,
 • przyjmowanie jednocześnie innych preparatów obniżających stężenie cholesterolu.

Dawkowanie preparatu

Lek przeznaczony jest do stosowania doustnego. Dawkowanie ustalane jest przez lekarza indywidualnie, w zależności od celu terapii, a także indywidualnej reakcji pacjenta na zastosowane leczenie.

Pacjenci zastanawiają się czy przyjmować Romazic rano czy wieczorem? Lek można przyjmować o dowolnej porze dnia, łącznie z posiłkiem lub niezależnie od jedzenia.

Pacjenci dorośli

U pacjentów dorosłych w leczeniu hipercholesterolemii początkowo zaleca się 1 tabletkę Romazic 5 mg lub 10 mg na dobę. Takie dawkowanie jest wskazane zarówno dla osób, które nie były wcześniej leczone statynami, jak też pacjentów którzy przyjmowali już inne inhibitory reduktazy HMG-CoA. Ustalając dawkę początkową lekarz bierze pod uwagę stężenie cholesterolu pacjenta, istnienie czynników ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego oraz ryzyko wystąpienia skutków ubocznych. Po 4 tygodniach stosowania, jeśli zachodzi taka konieczność, dawkowanie może zostać zwiększone.

Najwyższa dostępna dawka leku, Tabletki Romazic 40 mg wywoływały efekty niepożądane częściej, niż pozostałe dawki. Dlatego też mogą być wdrażane jedynie u pacjentów z ciężką hipercholesterolemią, u których istnieje wysokie ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, oraz tylko w sytuacji, gdy dawka Romazic 20 mg nie przyniosła oczekiwanego efektu terapeutycznego.

W zapobieganiu zdarzeniom sercowo-naczyniowym zaleca się stosowanie dawki standardowej wynoszącej 20 mg na dobę.

Dzieci i młodzież

Zanim zostanie rozpoczęta terapia Romazic u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia konieczne jest wdrożenie diety obniżającej stężenie cholesterolu. Pacjent musi utrzymywać dietę przez cały okres trwania leczenia.

W leczeniu heterozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej stosuje się najcześciej:

 • u dzieci między 6 a 9 rokiem życia - dawki z przedziału 5-10 mg raz na dobę,
 • u dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat - dawki 5-20 mg raz na dobę.

Nie jest znane bezpieczeństwo stosowania wyższych dawek.

W przypadku homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej u dzieci w wieku od 6 do 17 roku życia zalecana dawka początkowa wynosi 5-10 mg raz na dobę w zależności od masy ciała, wieku pacjenta i tego, czy przyjmował wcześniej statyny. Ilość przyjmowanego leku zazwyczaj zwiększa się do dawki maksymalnej 20 mg raz na dobę - doświadczenie w stosowaniu innych dawek jest ograniczone.

Zwiększanie dawkowania u dzieci zależy od odpowiedzi na leczenie i tolerancji leku przez organizm dziecka.

U osób niepełnoletnich nie należy stosować tabletek 40 mg. Dzieciom, które nie ukończyły jeszcze 6 roku życia nie zaleca się podawania preparatu, ponieważ dotychczas nie ustalono bezpieczeństwa ani skuteczność terapii w tej grupie wiekowej. 

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w wieku powyżej 70 roku życia powinni rozpoczynać przyjmowanie leku od dawki 5 mg.

U osób z klirensem kreatyniny poniżej 60 ml/min zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg. W przypadku umiarkowanych zaburzeń czynności nerek nie należy stosować tabletek 40 mg.
Ciężkie zaburzenia czynności nerek stanowią przeciwwskazanie do stosowania preparatu w jakiejkolwiek dawce.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby dawkowanie leku zależy od indywidualnego stanu chorego. Odpowiednią dawkę ustala się w oparciu o skalę Child-Pugh. Przy zaburzeniach do 7 poziomu skali włącznie nie stwierdzono, aby ekspozycja ustrojowa na rozuwastatynę była istotnie zwiększona. Przy zaburzeniach oceianych na 8 lub 9 punktów obserwowano podwyższoną ekspozycję na rozuwastatynę - wówczas konieczne jest monitorowanie czynności nerek.

Czynna choroba wątroby jest przeciwwskazaniem do rozpoczęcia leczenia lekiem Romazic.

Osoby o azjatyckim pochodzeniu oraz pacjenci z czynnikami ryzyka miopatii powinni rozpoczynać terapię od dawki 5 mg. W tych grupach nie należy stosować tabletek 40 mg. W przypadku azjatów zalecenie to wynika ze zwiększonej ekspozycji ustrojowej ich organizmów na substancję czynną. 

Osoby z polimorfizmami genetycznymi SLCO1B1 (OATP1B1) i/lub ABCG2 (BCRP) znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka ekspozycji na rozuwastatynę. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie niższych dawek leku u chorych, u których wiadomo, że mają tego typu polimorfizmy.

Stosowanie leku Romazic w terapii współistniejącej wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności.

Możliwe skutki uboczne

Skutki uboczne Romazic mogą występować u niektórych pacjentów z różną częstotliwością.

Wśród często zgłaszanych efektów ubocznych znajduja się: zawroty i bóle głowy, zaparcia, nudności, bóle brzucha, bóle mięśni, osłabienie oraz cukrzyca. Prawdopodobieństo wystąpienia cukrzycy dotyczy zwłaszcza pacjentów, u których istnieją czynniki ryzyka, np.

 • stężenie glukozy na czczo 5,6-6,9 mmol/l,
 • BMI powyżej 30 kg/m2,
 • zwiększony poziom triglicerydów,
 • nadciśnienie tętnicze w wywiadzie.

Niezbyt często zgłaszano pojawienie się objawów skórnych obejmujących świąd, wysypkę i pokrzywkę.

Rzadko zgłaszano następujące dolegliwości: małopłytkowość, reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy), zapalenie trzustki, zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych, miopatię( również w postaci zapalenia mięśni), rabdomiolizę, zespół toczniopodobny, zerwanie mięśni.

Bardzo rzadkie skutki uboczne to: polineuropatia, utrata pamięci, żółtaczka, zapalenie wątroby, artralgia, krwiomocz, ginekomastia.

Z nieznaną częstością u pacjentów w trakcie terapii lekiem Romazic występowały także: depresja, neuropatia obwodowa, bezsenność, koszmary senne, kaszel, duszność, biegunka, zespół Stevensa-Johnsona, immunozależna miopatia martwicza, choroby ścięgien (czasami powikłane zerwaniem ścięgna), obrzęki.

Częstość występowania rabdomiolizy oraz ciężkich działań niepożądanych ze strony nerek lub wątroby ojest wyższa przy stosowaniu dawki 40 mg. Z kolei u dzieci i młodzieży znacznie częściej niż u pacjentów dorosłych występowały podwyższenie stężenia kinazy kreatyniny 10 razy powyżej górnej granicy normy oraz objawy mięśniowe.

Należy zwrócić uwagę, że przyjmowanie rozuwastatyny powoduje niekiedy proteinurię możliwą do wykrycia w testach paskowych, głównie pochodzenia kanalikowego.

Ponadto niektóre leki z grupy statyn mogą wywoływać zaburzenia funkcji seksualnych oraz śródmiąższowe zapalenie płuc - zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania.

Romazic w ciąży i okresie laktacji

Przyjmowanie Romazic w ciąży jest przeciwwskazane. Jeżeli lek jest stosowany przez kobietę w wieku rozrodczym, to powinna ona korzystać ze skutecznej metody antykoncepcji. Jeżeli podczas terapii pacjentka zajdzie w ciążę, należy natychmiast zrezygnować z dalszego przyjmowania preparatu.

Podczas karmienia piersią lek nie powinien być stosowany.

Środki ostrożności

Szczególne środki ostrożności muszą zostać zachowane u osób, które leczone są tabletkami w dawce 40 mg. Ze względu na fakt, iż dawka ta zwiększa ryzyko działań niepożądanych w obrębie nerek, konieczne jest wykonywanie regularnych badań czynności nerek.

Jednoczesna terapia wykorzystująca ezetymib oraz inhibitor reduktazy HMG-CoA wymaga zachowania rozwagi, ponieważ leki mogą powodować występowanie bardzo rzadkich przypadków rabdomiolizy.

Jeżeli podczas wywiadu chorobowego stwierdzono obecność czynników klasyfikujących pacjenta do grupy ryzyka wystąpienia miopatii lub rabdomiolizy należy pamiętać, że może dochodzić do zwiększenia stężenia substancji czynnej w osoczu. Wśród czynników ryzyka wymienia się:

 • zaburzenia czynności nerek,
 • niedoczynność tarczycy,
 • genetycznie uwarunkowane choroby mięśni (u pacjenta lub członków jego rodziny),
 • wystąpienie objawów uszkodzenia mięśni po zastosowaniu innego inhibitora reduktazy HMG-CoA lub fibratów,
 • nadużywanie alkoholu,
 • wiek powyżej 70 lat.

Przed rozpoczęciem leczenia należy rozważyć ryzyko oraz możliwe korzyści terapii, a podczas leczenia zaleca się obserwację pacjenta.

Występująca przed rozpoczęciem leczenia podwyższona aktywność kinazy kreatynowej 5 razy powyżej górnej granicy normy, wymaga rezygnacji ze stosowania preparatu.

Pojawienie się bólów mięśni o nieznanej etiologii, osłabienie siły mięśniowej, kurcze mięśni, szczególnie, gdy towarzyszą im gorączka lub złe samopoczucie, wymagają oznaczenia aktywności kinazy kreatynowej. Jeżeli poziom będzie większy niż 5 należy przerwać kurację. Analogicznie wygląda sytuacja, gdy mimo iż kinaza kreatynowa będzie niższa niż 5,  pacjentowi towarzyszą silne dolegliwości bólowe, które występują także podczas codziennych czynności.

Po ustąpieniu objawów klinicznych oraz obniżeniu aktywności kinazy kreatynowej do wartości prawidłowych można rozważyć ponowne włączenie leku do terapii. W takiej sytuacji zaleca się zastosowanie najmniejszej skutecznej dawki oraz ścisłą obserwację pacjenta.

W bardzo rzadkich przypadkach zgłaszano występowanie martwiczej miopatii o podłożu immunologicznym, jako efekt leczenia statynami. Choroba ta charakteryzuje się osłabieniem mięśni proksymalnych oraz zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej w surowicy. Objawy te utrzymują się pomimo zakończenia leczenia.

Jednoczesne łączenie inhibitorów reduktazy HMG-CoA wraz z pochodnymi kwasu fibrynowego, cyklosporyną, kwasem nikotynowym, lekami przeciwgrzybiczymi z grupy azoli, inhibitorami proteazy i antybiotykami makrolidowymi może zwiększać prawdopodobieństwo występowania zapalenia mięśni i miopatii.

Nie należy stosować leku Romazic w dawce 40 mg w połączeniu z fibratami .

Jednoczesna terapia z kwasem fusydowym o działaniu ogólnoustrojowym oraz w ciągu 7 dni od jego odstawienia jest przeciwwskazana. Jeżeli sytuacja pacjenta wymaga wdrożenia kwasu fusydowego konieczne jest przerwanie przyjmowania Romazic.

W wyjątkowych sytuacjach jeżeli sytuacja pacjenta wymaga dłuższego podawanie kwasu fusydowego, jak np. w związku z leczeniem ciężkich zakażeń, terapia może być połączona. Gdy zachodzi konieczność jednoczesnego podawania statyny i kwasu fusydowego, należy przeprowadzić analizę korzyści oraz ryzyka, a także ocenę bezpieczeństwa. Postępowanie to należy prowadzić indywidualnie dla każdego pacjenta. Jednoczesne podawanie obu preparatów wymaga ścisłej kontroli lekarskiej.

Wystąpienie dolegliwości, takich jak osłabienie, ból lub tkliwości mięśni wymaga natychmiastowej konsultacji z lekarzem.

Lek nie może być stosowany u osób, u których występują ostre i ciężkie objawy wskazujące na miopatię lub zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia wtórnej niewydolności nerek na skutek rabdomiolizy. Preparatu nie należy podawać osobom, u których występuje m.in. posocznica, niedociśnienie, po rozległym zabiegu chirurgicznym, urazach, u osób po ciężkich zaburzeniach metabolicznych, wewnątrzwydzielniczych oraz elektrolitowych lub niekontrolowanej padaczce.

Zaleca się wykonanie badania oceniającego czynność wątroby przed rozpoczęciem leczenia oraz po 3 miesiącach od jego rozpoczęcia. Jest to szczególnie ważne u osób nadużywających alkoholu oraz ze zdiagnozowaną chorobą wątroby.

W przypadku gdy aktywność aminotransferaz jest  trzykrotnie większa niż górna granica normy należy zmniejszyć dawkę leku lub jeśli to konieczne zrezygnować z dalszej terapii.

Osoby cierpiące na wtórną hipercholesterolemię wywołaną niedoczynnością tarczycy lub zespołem nerczycowym przed rozpoczęciem terapii rozuwastatyną muszą rozpocząć leczenie choroby podstawowej.

Pacjenci o pochodzeniu azjatyckim, jak wykazano w badaniach, stanowią grupę bardziej narażoną na ekspozycję rozuwastatyną, dlatego nie należy stosować dużych dawek, a w przypadku niższych konieczne jest zachowanie ostrożności.

Przyjmowanie łącznie z inhibitorami proteaz w skojarzeniu z rytonawirem powodowało u niektórych osób zwiększenie możliwość ogólnoustrojowego działania leku.

U pacjentów z zakażeniem wirusem HIV, którzy przyjmują inhibitory proteaz, konieczne jest rozważenie korzyści wynikających ze zmniejszenia stężeń lipidów oraz możliwość zwiększenia stężeń rozuwastatyny w osoczu, zarówno podczas rozpoczynania leczenia jak i zwiększania dawki rozuwastatyny.

Podejrzenie rozwijającego się śródmiąższowego zapalenia płuc wymaga natychmiastowego odstawienia leku Romazic.

Leki z grupy statyn wpływają na podwyższenie poziomu glukozy, dlatego też u osób z wysokim prawdopodobieństwem rozwoju cukrzycy w przyszłości mogą wywołać hiperglikemię na tyle istotną, iż będzie wymagała ona odpowiedniej opieki diabetologicznej.

Należy jednak podkreślić, że analiza korzyści oraz ryzyka związanego z cukrzycą nie powinna skutkować rezygnacją z leczenia, gdyż lek wykazuje cechy, wpływające korzystnie na zmniejszenie prawdopodobieństwa rozwoju chorób naczyniowych

Stwierdzone czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy w przyszłości wiążą się z koniecznością kontrolowania klinicznego i biochemicznego pacjenta. Szczególną opieką należy objąć osoby, u których stężenie glukozy na czczo zawiera się w przedziale od 5,6-6,9 mmol/l, a także wskaźnik BMI jest większy niż 30 kg/m2, występuje zwiększone stężenie triglicerydów lub u osób z nadciśnieniem tętniczym.

Ze względu na zawartość laktozy lek nie powinien być stosowany u osób, u których zdiagnozowano rzadko występującą dziedziczną nietolerancję galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Jednym ze skutków ubocznych leku są zawroty głowy, które mogą mieć wpływ na zdolności psychomotoryczne pacjenta. W razie chęci prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn w ruchu należy wziąć pod uwagę ryzyko ich wystąpienia.

Interakcje z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach, nawet tych, które dostępne są bez recepty. Romazic nie może być łączony z niektórymi substancjami czynnymi, zawartymi w innych preparatach.

Ze względu na fakt, iż rozuwastatyna, jest dla wybranych białek transportujących substratem, to równoczesne podawanie preparatu z lekami, będącymi inhibitorami tychże białek może powodować podwyższenie stężenia rozuwastatyny w osoczu, a także zwiększać ryzyko rozwoju miopatii.

Łączenie rozuwastatyny z cyklosporyną powodowało siedmiokrotnie większe AUC rozuwastatyny, dlatego nie wolno łączyć obu preparatów.

Dopuszcza się możliwość stosowania rozuwastatyny z niektórymi inhibitorami proteaz pod warunkiem uważnego przeanalizowania i dostosowania dawkowania. Należy wziąć pod uwagę wpływ inhibitorów na zwiększenie ekspozycji na rozuwastatynę.

Obserwowano, iż jednoczesne stosowanie Romazic z:

 • gemfibrozylem,
 • fenofibratem,
 • innymi lekami z grupy fibratów,
 • niacyną

w dawce pozwalającej na zmniejszenie stężenia lipidów, tj. 1 g na dobę lub większej, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia miopatii.

Stosowanie leku w dawce 40 mg na dobę łącznie z fibratami jest przeciwwskazane.

W ulotce wskazano, że jednoczesne podawanie preparatu oraz zawiesin, pozwalających na zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego, w składzie których znajduje się wodorotlenek glinu i magnezu wpływało na obniżenie stężenia rozuwastatyny w osoczu o ok. 50%, szczególnie jeśli leki zobojętniające przyjęto w 2 godziny po przyjęciu preparatu.

Terapia skojarzona rozuwastatyną oraz erytromycyną wpływa na obniżenie AUC rozuwastatyny o 20%, obniżając stężenie substancji o 30%. Przypuszcza się, że interakcja może być skutkiem zwiększenie motoryki przewodu pokarmowego, do której dochodzi po zastosowaniu erytromycyny.

Wiadomo, że rozuwastatyna nie wpływa ani hamująco ani pobudzająco na izoenzymy układu cytochromu P450. Wykazano, że enzymy wykazują słabe powinowactwo do rozuwastatyny.

Badanie interakcji między lekiem Romazic a flukonazolem i ketokonazolem nie wykazało, aby substancji nie można było łączyć.

Jeżeli pacjenci leczeni są antagonistami witaminy K, jak np. warfaryną lub innymi preparatami przeciwzakrzepowymi zaliczanymi do grupy kumaryny może wywoływać podwyższenie wartości INR. W takiej sytuacji obniżenie dawki może prowadzić do wyrównania wskaźnika, jednak jej zmniejszanie powinno być kontrolowane przez lekarza.

Łączenie leku Romazic z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi wpływało na zwiększenie AUC etynyloestradiolu (o26%) i norgestrelu (34%). Fakt ten musi zostać uwzględniony podczas dopasowywania dawki leku antykoncepcyjnego.

Dotychczas nie zebrano wystarczających danych, które świadczyłyby o bezpieczeństwie stosowania rozuwastatyny ze środkami wykorzystywanymi w zastępczej terapii hormonalnej. Dlatego też należy brać pod uwagę, iż mogą zachodzić podobne zależności, jak w przypadku doustnych środków antykoncepcyjnych. Doświadczenie pokazuje, że połączenie tychże leków było dobrze tolerowane przez wiele pacjentek, które brały udział w badaniach klinicznych.

Przypuszcza się, iż rozuwastatyna nie wchodzi w interakcje o klinicznej istotności z digoksyną.

Nie należy łączyć rozuwastatyny z kwasem fusydowym, który stosowany jest ogólnoustrojowo, a także w okresie do 7 dni od zakończenia kuracji.

Dystrybutor na terenie Polski: Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
 • #