Efaktura

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) wyrażamy zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej.
  2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.
  3. Prosimy o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail.

Spółka

Adres mailowy do przesyłania faktur niemedyczynych

Medicover Forsakrings AB (PUBL)

medicoverforsakrings@rhenus-data.pl

Medicover sp. z o. o.

medicover@rhenus-data.pl

Denta Care sp. z o.o.

dentacare@rhenus-data.pl

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o.

cmdh@rhenus-data.pl

Medi Partner sp. z o.o.

medipartner@rhenus-data.pl

Medvit sp. z o.o.

medvit@rhenus-data.pl

Care Experts sp. z o.o.

careexperts@rhenus-data.pl

Medicover Benefits

medicover@rhenus-data.pl

Tordis Investments Sp. z o.o.

medicover@rhenus-data.pl

Nordic Living Sp. z o.o.

medicover@rhenus-data.pl

Peebles Sp. z o.o.

medicover@rhenus-data.pl

 

Spółka

Adres mailowy do przesyłania faktur dostawcy medyczni

Medicover sp. z o. o.

faktury.radom@medicover.pl

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o.

faktury.radom@damian.pl

Medi Partner sp. z o.o.

faktury.radom@medipartner.pl

Medvit sp. z o.o.

faktury.radom@medvit.pl

  1. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązujemy się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
  2. Oświadczamy, że mamy świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.