Zarządzanie ergonomicznymi czynnikami ryzyka w przedsiębiorstwach

Wysoka specjalizacja, zróżnicowanie technologiczne, potrzeba konkurencyjności i ciągłego doskonalenia powodują, że ergonomia w przedsiębiorstwach zaczyna odgrywać znaczącą rolę i nie opiera się już wyłącznie na ogólnych wytycznych dotyczących rozwiązań ergonomicznych, ale na konkretnych potrzebach przedsiębiorstw popartych i poprzedzonych diagnozą ergonomiczną. Na tej podstawie przedsiębiorstwa otrzymują różnorodne dane oraz zyskują możliwość zarządzania nimi tak jak kapitałem firmy.

Powody wdrożeń ergonomicznych w Polsce

Głównymi powodami, dla których realizowane są działania ergonomiczne w Polsce, wydają się przede wszystkim wymogi prawne skierowane do pracodawców, sprecyzowane w konkretnych ustawach i rozporządzeniach, na przykład dotyczących pracy z monitorami ekranowymi (Rozporządzenie, 1998) czy bhp przy ręcznych pracach transportowych i innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Rozporządzenie, 2017). Innymi powodami są rosnące koszty pracy, a w nich wskaźniki absencji chorobowej, rotacji pracowników, wypadków przy pracy czy chorób zawodowych.

Jest to podejście reaktywne (ang. reactive ergonomic approach), oparte na działaniach kontrolnych, zdarzeniowych i finansowych. Nie przynoszą one pracodawcom długotrwałych korzyści ze względu na niską skuteczność i brak systemowego podejścia.

Obserwujemy jednak pozytywne przykłady proaktywnego podejścia do ergonomii (ang. proactive ergonomic approach), zwłaszcza w aspekcie oceny ryzyka zawodowego, czego przykładem są wdrożenia dokonywane w firmach w Polsce. Ich sukces opiera się na systemowym ujęciu i integracji ergonomicznych czynników ryzyka w struktury (cele) istniejących obszarów zarządzania w przedsiębiorstwie, co pozwala na korzystanie z modeli i narzędzi typowych dla tych systemów, ułatwiając tym samym ich implementacje, a także obliczenie zwrotu z inwestycji.

Ergonomia, a ekonomia

Decyzje biznesowe, które wspierają wszystkie wyżej wymienione inicjatywy ergonomiczne (proaktywne i reaktywne) w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie charakteryzują się różnym stopniem skuteczności i rentowności takich działań. Zarządzanie ergonomicznymi czynnikami ryzyka jest najefektywniejsze, jeśli jego elementy składowe zostaną uwzględnione we wszystkich kluczowych obszarach procesu ciągłego doskonalenia (model PDCA).

Wymogi formalne (prawne i korporacyjne), a także przestrzeganie i utrzymanie bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy są wdrażane przede wszystkim ze względu na koszty bezpośrednie (medyczne, pracownicze, ubezpieczeniowe) i pośrednie (leczenia, zastępstwa, absencja, spadek produktywności). Zasadność stosowania tych działań wynika z tego, że rezultaty są łatwo policzalne i opierają się na wyizolowanych (pojedynczych) wskaźnikach. Są one widoczne, ale mało skuteczne.

Zarządzanie ryzykiem ergonomicznym (ERM) ze względu na poprawę produkcji (w obszarach np. jakości, produktywności, wydajności) przynosi firmom większe korzyści biznesowe. Zasadność tych działań jest związana z bezpośrednim oddziaływaniem na poziomie poszczególnych stanowisk pracy, co pozwala w prosty i ilościowy sposób określić wpływ rozwiązań ergonomicznych na przykład na produktywność. Rezultaty w tym obszarze są najmniej widoczne (z uwagi na korzyści w różnych obszarach produkcji), ale najbardziej skuteczne.

Zarządzanie ergonomicznymi czynnikami ryzyka powinno być integralną częścią procesów biznesowych każdego przedsiębiorstwa. Proaktywne podejście, uwzględnione w systemowy sposób, przynosi wymierne korzyści przy założeniu, że działania traktowane są w sposób ciągły i procesowy. Pokazują to coraz liczniejsze wdrożenia firm działających w Polsce. Działania ergonomiczne mogą generować koszty, ale nigdy nie przynoszą strat. Właściwe inwestycje w ergonomię, przy skutecznym modelu zarządzania, dają pracodawcom wymierny zwrot z takich inwestycji.

Nieergonomiczne warunki pracy, to główne powody dolegliwości bólowych układu ruchu.

Medicover skutecznie pomaga pracodawcom w ich eliminacji i przyczynia się zwiększenia wydajności pracowników. Skorzystaj z oferty ergonomicznej i zmniejsz ryzyko urazów, wypadków oraz koszty absencji pracowników!


Sprawdź jak Medicover pomaga zmniejszyć ryzyko urazów i wpływa na zwiększenie produktywności:

*Źródło: htp://zn.mwse.edu.pl/maciej-zdrodowski-modele-zarzadzania-ergonomicznymi-czynnikami-ryzyka-na-przykladzie-dzialajacych-w-polsce-przedsiebiorstw/

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy to bardziej efektywni pracownicy

Zdrowe środowisko pracy jest jednym z głównych czynników warunkujących jego efektywność. Dlatego warto czerpać z zasad ergonomii – nauki mówiącej, jak dopasować środowisko pracy do fizycznych i psychicznych możliwości człowieka.

W ramach oferowanego programu ergonomicznego pokazujemy pracodawcom, jak identyfikować czynniki ryzyka na stanowisku pracy, jak rozpoznawać objawy chorób związanych z pracą oraz wskazujemy, w jaki sposób świadomie organizować zdrowe środowisko pracy.

Dlaczego warto:

 • 13 lat doświadczenia w prowadzeniu programów ergonomicznych
 • Nasi eksperci to członkowie Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, wykładowcy akademiccy, doświadczenie wdrożeniowcy
 • Wymierne korzyści dla firmy:
  • zmniejszenie absencji pracowników
  • edukacja dolegliwości bólowych związanych z pracą
  • zwiększenie komfortu i satysfakcji z pracy
  • poprawa jakości, efektywności i wydajności pracy

Oferta:

 • audyty ergonomiczne stanowisk biurowych i produkcyjnych
 • ergonomiczne analizy stanowisk pracy
 • szkolenia „Lider Ekonomii” dla trenerów i pracowników
 • warsztaty ergonomiczne „Zdrowe Biuro”
 • konsultacje ergonomiczne: projektowanie, wdrażanie, systemy zarządzania

 

Chcesz wiedzieć więcej lub zgłosić chęć skorzystania z oferty ergonomicznej? Napisz na adres: ergonomia@medicover.pl

 

Maciej Zdrodowski

Główny Specjalista ds. Ergonomii w Medicover

Szef Zespołu ds. Oceny Środowiska Pracy w Medicover