1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez formularz kontaktowy na stronie medicover.pl
 • przez e-mail: dok@medicover.pl
 • telefonicznie: 500 900 500

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Medicover sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez e-mail: IOD@medicover.pl.    

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ zostałeś wyznaczony przez swojego pracodawcę, lub naszego kontrahenta, jako osoba zarządzająca realizacją umowy sieci medycznej. Twoje dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu. Twoje dane przetwarzane będą w celu:

 • założenia i prowadzenia konta w Elektronicznym Systemie Obsługi Klientów Medicover w Placówkach Sieci Medycznej
 • kontaktowania się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania.
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami).
 • bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy.
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

 • w okresie wykonywania umowy, którą zawarł  z nami Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz, 
 • przez okres przedawnienia roszczeń z umowy,
 • do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli dane przetwarzane są w celach marketingowych w kontekście współpracy biznesowej.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.:

 • dostawcom usług IT,         
 • agencjom marketingowym,
 • agencjom badawczym.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.   

6. Źródło otrzymania danych      

Twoje dane pochodzącą od pracodawców, kontrahentów, których reprezentujesz,  lub zostały podane bezpośrednio od Ciebie.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:       

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,             
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,     
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,       

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.       

8. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.