Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Medicover Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa w związku z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej: My). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

- przez formularz kontaktowy na stronie www.medicover.pl

- przez e-mail: dok@medicover.pl

- telefonicznie: 500 900 500

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Medicover sp. z o.o. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

- przez e-mail: IOD@medicover.pl,

- Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Monika Sobczyk

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

W przypadku uzupełnienia przez Ciebie formularza rejestracyjnego dotyczącego wzięcia udziału w Webinarium  Twoje dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w wykładach dotyczących akcji profilaktycznych w formie webinarium oraz przesłania podsumowania dotyczącego Webinarium i treści w nim poruszanych.

Aby zrealizować powyższy cel będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO polegającym na obsłudze Twojego udziału w Webinarium i przekazania Ci podsumowania wykładu po jego zakończeniu.  

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres do 14 dni lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

 Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.;

 • dostawcom usług IT,

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę z takim podmiotem , zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w Webinarium.