Kompleksowe podejście do zdrowia pracowników zawsze zajmowało wysokie miejsce wśród priorytetów dla Dyrektorów HR. Atrakcyjne benefity pozapłacowe z tego zakresu przyczyniają się do wzrostu zaangażowania, retencji oraz przede wszystkim do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników. To zadania silnie połączone z celami biznesowymi zarządów firm: z zapewnieniem ciągłości biznesu i skutecznością działania.

Aby lepiej zrozumieć potrzeby biznesowe oraz ich związek z dbałością o zdrowie pracowników, ICAN Research na zlecenie Medicover* przeprowadziła wywiady z Dyrektorami HR w kilkunastu firmach z różnych branż. Jakie wnioski płyną z badania „Zdrowa Firma” oraz jak mogą się one zmienić w związku z pandemią koronawirusa? Obecnie w oparciu o nasze badania i wiedzę postaramy się przekazać jak te potrzeby się zmieniły.

W rzeczywistości, którą zdefiniowała pandemia, potrzeby działów HR obrały nowe kierunki. Obecnie do najważniejszych wyzwań tych zespołów należy:

 • silna potrzeba dbania o zdrowie pracowników, aby odbudować ich zaangażowanie i efektywność. Zadanie jest o tyle trudniejsze, że konieczna okazuje się adaptacja do całkiem nowych warunków pracy i życia, a jednocześnie – pracownicy są przeciążeni pracą zdalną, izolacją społeczną, towarzyszy im też lęk o przyszłość,
 • potrzeba budowania odporności i kondycji psychicznej pracowników oraz bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy i procesów w organizacji,
 • wiele firm staje przed trudnym pytaniem: jak skutecznie przeprowadzić transformację oraz dostosować do nowej sytuacji organizację i jej struktury, niezbędne kompetencje, model przywództwa, zbiorową efektywność i koszty pracy,
 • w związku z sytuacją ekonomiczną konieczne są redukcje kosztów osobowych w tym stanu zatrudnienia, poziomu wynagrodzeń i zakresu benefitów pozapłacowych.

STRATEGIE DBANIA O ZDROWIE PRACOWNIKÓW 2019-2020

Dbanie o pracownika, jego zdrowie i bezpieczeństwo w pracy, wpisane było w strategię zwłaszcza dużych, globalnych firm. To podejście w obecnej sytuacji nabiera szczególnej wartości.  W przypadku mniejszych organizacji kluczowe było zapewnienie podstawowych benefitów pozapłacowych. Obecnie te benefity są silnie powiązane z sytuacją finansową firmy.

Strategia dbania o zdrowie pracowników przybiera różne formy w zależności od branż. W przedsiębiorstwach nieprodukcyjnych pracownicy często objęci są szerokim programem wellbeingowym, który zakłada wielowymiarową dbałość o dobrostan pracownika. W wersji bardziej zaawansowanej, w programach tych, definiowane były takie obszary jak fizyczny, emocjonalny oraz „life blance”. Obecnie to podejście uzupełnione jest o tworzenie bezpiecznego miejsca pracy zmniejszającego do minimum ryzyko zachorowań oraz o wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego - infolinie psychologiczne czy większa liczba konsultacji ze specjalistami.

W firmach z branży produkcyjnej hasłem przewodnim w dbaniu o pracownika było, i nadal jest, bezpieczeństwo. Odpowiedzialny za nie jest dział BHP, który współpracuje z HR. Wiele inicjatyw w tym przypadku łączy bezpieczeństwo ze zdrowiem.

Obecnie konieczne jest zaadaptowanie organizacji do wymaganego reżimu sanitarnego oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Strategia dbania o zdrowie pracowników opierała się na zaplanowanych, podstawowych działaniach i rozwoju inicjatyw ad-hoc. Firmy koncentrowały się najpierw na wyborze produktów, które chcą oferować swoim pracownikom (opieka medyczna, pakiet sportowy) oraz na organizowaniu lub umożliwianiu udziału w cyklicznych wydarzeniach i inicjatywach. Pozostałe działania (profilaktyczne, zdrowotne, wolontariat i inne) – rozwijane były w zależności od pomysłów i potrzeb. Obecnie nadal kluczowa jest opieka medyczna i zapewnienie dostępu do aktywności fizycznej – jednak rośnie znaczenie bezpiecznej, zdalnej formy tych usług. Nie bez znaczenia pozostaje profilaktyka, która może być dostosowana do obecnej sytuacji i prowadzona poprzez webinaria, e-booki czy porady telefoniczne.

WYZWANIA HR W ORGANIZACJI DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH 2019-2020

Badanie „Zdrowa Firma” pokazuje, że do największych wyzwań związanych z dbaniem o zdrowie pracowników należą:

 • dopasowanie oferty do potrzeb w ramach posiadanego budżetu,
 • dotarcie z informacją do pracowników szczególnie w rozproszonych strukturach,
 • motywacja pracowników do udziału w programach,
 • zapewnienie zasobów do organizacji dużych wydarzeń,
 • dostęp do najlepszych trenerów czy instytucji prowadzących programy,
 • w mniejszych organizacjach barierą w rozwoju oferty zdrowia może być budżet,
 • zmiana nawyków zdrowotnych, ponieważ istotne są nie tylko działania kryzysowe.

Wyzwania te są nadal aktualne, a nawet silniej unaocznione w związku z pandemią koronawirusa. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na często ograniczony budżet, funkcjonowanie w modelu pracy zdalnej oraz organizację bezpiecznego powrotu do pracy.

CO MA WPŁYW NA ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I EFEKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW 2019-2020

Dyrektorzy HR, w wywiadach jako najważniejszy obszar w budowaniu zdrowej firmy na pierwszym miejscu najczęściej wskazywali na opiekę medyczną. Potem, przedstawiciele firm, których oferta zdrowotna jest bardziej rozbudowana, wymieniali profilaktykę, aktywność fizyczną i zdrowie psychiczne.

 • Opieka medyczna traktowana nadal jest jako podstawowy benefit, który musi zapewniać pracownikom każda firma. Główną motywacją HR do korzystania z opieki medycznej jest dopasowanie do standardu rynkowego i dbanie o pracownika. Obecnie jest ona też istotna pod kątem budowania odporności, a także zdalnego oraz szybkiego i bezpiecznego dostępu do lekarza.
 • Działania w obszarze zdrowia psychicznego, w badanych firmach, koncentrują się wsparciu pracownika w pracy i życiu prywatnym. Kondycja psychiczna ma duży wpływ na zaangażowanie i motywację do pracy. Na rosnący poziom stresu w pracy wpływają m.in.: obawa o utrzymanie zatrudnienia, nieprawidłowy sen, uzależnia, zdalny tryb pracy, poczucie izolacji i niepewności, konflikty międzyludzkie, demotywacja czy wypalenie zawodowe. To sprawy, które dosięgają wielu pracowników i członków ich rodzin, wpływając negatywne na ich poziom zaangażowania, energii i efektywności.
 • Celem profilaktyki jest budowanie świadomości i wzmacnianie nawyków w zakresie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie rozwojowi chorób. Zmiana nawyków utrwala zdrowy sposób funkcjonowania i budowania odporności, szczególnie w obecnym reżimie sanitarnym. Dotyczy ona wielu aspektów – od higieny psychicznej, regularnej aktywności fizycznej, przez właściwe odżywianie i sen oraz relacje społeczne, aż po wartościowy sposób spędzania czasu wolnego. Podczas epidemii szczególnie ważne są działania firmy, które budują świadomość i pomagają wzmacniać odporność na zachorowania i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Mowa tu m.in. o badaniach diagnostycznych dla pracowników, edukowaniu w zakresie higieny oraz odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych osób. Praca zdalna już wcześniej silnie wpisywała się w trend „work-life balance” – teraz jej efektywność i zdrowe nawyki z nią związane są fundamentalnie istotne dla zapewnienia ciągłości działania wielu firm i grup pracowniczych.
 • Aktywność fizyczna i zdrowe spędzanie czasu wolego to nadal bardzo silna potrzeba. Firmy chcą wspierać pracowników w rozwoju ich pasji, ponieważ w ten sposób zatrzymują najlepszych i budują pozytywny wizerunek jako pracodawcy. Dla uczestników badania „Zdrowa firma“ sport jest przede wszystkim istotny w budowaniu kultury organizacyjnej - pozwala kształtować zespołowość, współpracę, dążenie do realizacji celów i ducha walki. Obecnie sport i aktywność fizyczna są szczególnie istotne, ponieważ budują odporność psychiczną i immunologiczną. Po czasowym zamknięciu klubów fitness i basenów, bardzo wzrosła popularność domowych treningów on-line, zarówno w wersji live, jak i nagranych do odtwarzania w dowolnym momencie, webinariów z ekspertami, porad treningowych oraz porad dietetyków na temat zdrowego odżywiania.
 • Personalizacja oferty zdrowia, czyli odchodzenie od standardowych pakietów usług na rzecz systemów kafeteryjnych z samodzielnym wyborem benefitów przez pracowników. Obecnie popularne są takie oferty jak dostęp do platform streamingowych, książek, gier planszowych, domowego i outdoorowego sprzętu sportowego. Coraz bardziej powszechne jest dostosowanie benefitów z obszaru zdrowia o specyficznych potrzeb różnych grup pracowników (np. pracownicy produkcyjni, biurowi, zdalni, bezpośredniej obsługi klienta, mobilni, decyzyjni). Związane jest to z różnorodnością oczekiwań oraz ryzyk zdrowotnych występujących w miejscu pracy na poszczególnych stanowiskach.

Wnioski z badania skłoniły Medicover do wdrożenia nowego podejścia w obszarze opieki zdrowotnej dla firm. W ramach naszego nowego modelu „Zdrowa firma” budujemy rozwiązania dla firm skupiając się na zaspokojeniu trzech głównych potrzeb HR:

 1. jak budować zaangażowanie, odporność, kondycję psychiczną i fizyczną oraz energię pracowników?

 2. jak stworzyć bezpieczne warunki pracy, w tym nowe standardy i wymogi bezpieczeństwa dotyczące miejsca pracy i procesu pracy?

 3. jak zapewnić pracownikom benefity w sytuacji redukcji kosztów osobowych np.: stanu zatrudnienia czy wynagrodzeń?

W odniesieniu do różniących się od siebie grup pracowników produkcji, biurowych, mobilnych, zdalnych, decyzyjnych czy zatrudnionych w sprzedaży i obsłudze klienta.

Podejście nasze i naszych klientów do strategii zdrowia są spójne z definicją zdrowia według WHO:

 „Zdrowie to nie tylko brak choroby czy kalectwa. Zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu.”

Dlatego też, w oparciu o nasze centra kompetencyjne oraz we współpracy z naszymi partnerami, dynamicznie rozwijamy się i dostarczamy innowacyjne rozwiązania, zarówno standardowe, jak i szyte na miarę ze wszystkich obszarach zdrowia pracowników. Koncentrujemy się na tym, aby być partnerem HR w budowaniu bezpieczeństwa, zdrowia i zaangażowania pracowników.

 1. Opieka medyczna - dzięki elastyczności, merytorycznej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu możemy zaproponować dopasowane do budżetu, nowoczesne rozwiązania, które pomogą utrzymać pracowników w zdrowiu i zbudować w nich poczucie „zaopiekowania”, co przekłada się na ich efektywność - nawet podczas pracy zdalnej.
 2. Zdrowie psychiczne - oferujemy rozwiązania, które są odpowiedzią na potrzebę zapewnienia opieki psychologicznej bez konieczności wychodzenia z domu i organizowania spotkań dla grup pracowników. Pracodawca może wybrać spośród oferty webinariów, konsultacji ze specjalistami przez telefon oraz interwencji kryzysowych, które sprawdzą się w szczególnych sytuacjach, w których pracownicy zostali w ostatnim czasie wystawieni na silny stres np. restrukturyzację czy zmianę stanowiska pracy.
 3. Profilaktyka i bezpieczeństwo pracy - dobierzemy rozwiązania do obecnej sytuacji epidemiologicznej, a następnie zorganizujemy dla pracowników działania profilaktyczne online – bez wychodzenia z domu.
 4. Aktywność fizyczna - dzięki otwartości w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań możliwe było stworzenie platformy, która umożliwia pracownikom treningi online. Na platformie dostępne są ćwiczenia, które odbywają się na żywo - uczestnicy mogą integrować się i poczuć niemalże jak podczas zorganizowanych zajęć fitness.
 5. Zdrowe odżywianie - proponujemy rozwiązania z zakresu edukacji. Wykłady i spotkania z pracownikami przenosimy do przestrzeni wirtualnej. Umożliwiamy telefoniczne konsultacje z dietetykiem oraz otrzymanie jadłospisu w wersji tradycyjnej i wegetariańskiej, którym pracownicy mogą zarządzać online.
 6. Zdrowe spędzanie czasu wolnego - dajemy możliwość wyboru atrakcyjnych benefitów pozapłacowych dostępnych w jednej, wygodnej platformie Medicover Benefits, w której znajdują się różnorodne vouchery zakupowe m.in. na książki, zabawki, do sklepów internetowych np.: Allegro, zniżki dla dzieci do różnych sal zabaw, zniżki dla dorosłych np. groty solne, studia tańca czy też możliwość wsparcia działań charytatywnych.

Poznaj medicover zdrowa firma


Autorzy:

DipM. Małgorzata Nowak, Kierownik Działu Rozwoju Oferty w Medicover

Dr n. fiz. Piotr Dreszer, Trener Zdrowia, Dyrektor Marketingu w Medicover