WAŻNE INFORMACJE

21 stycznia 2024

7.04.2023 weszły w życie nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej ( nowelizacja Kodeksu pracy - rozdz. II c „Praca zdalna”).

Wprowadzona została w nich definicja pracy zdalnej – jest to praca, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zapisy w nowelizacji doprecyzowują, że to pracodawca określa, czy możliwe jest wykonywanie pracy na danym stanowisku zdalnie i w jakim trybie np.  hybrydowym czy całkowicie z domu i uzgadnia to z pracownikiem. Uzgodnienie to może wynikać z inicjatywy pracodawcy (np. w wypadku wystąpienia epidemii, siły wyższej) lub być rozpatrzone na wniosek pracownika (pisemny lub w formie elektronicznej).

W Ustawie wskazano, że pracodawca, co do zasady, nie może odmówić pracy zdalnej szczególnym grupom pracowników jak np. :

 • pracownicy w ciąży,
 • pracownikowi wychowującemu dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,
 • pracownikowi sprawującemu opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym  posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • pracownikowi - małżonkowi albo pracownikowi - rodzicowi dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej,

Odmowa dla pracownika z grupy wskazanej powyżej może nastąpić jedynie w  incydentalnych sytuacjach, gdy świadczenie pracy zdalnej będzie niemożliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy.

Przepisy nie przewidują uzależniania zgody na pracę zdalną od decyzji lekarza MP.

Pracodawca w skierowaniu na badania  zawsze musi umieścić opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku/stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy. To czy stanowisko pracy utworzone jest w biurze (siedzibie pracodawcy) czy w domu pracownika, co do zasady, nie ma znaczenia. Istotne są warunki pracy i występujące na stanowisku czynniki (szkodliwe/niebezpieczne/uciążliwe.

Należy pamiętać, ze pracownik mający wykonywać pracę zdalną  jest obowiązany do przestrzegania ustalonych z pracodawcą zasad oraz jest zobowiązany zapisami ustawy do takiego zorganizowania swojego  stanowiska pracy zdalnej,  by uwzględniało wymagania ergonomii  co należy potwierdzić pisemnie np. w postaci oświadczenia.

Zapis powyższy jasno precyzuje, że stanowisko pracy zdalnej zarówno w siedzibie firmy jak i w domu musi odpowiadać przepisom BHP i być wyposażone w narzędzia pracy i odpowiednie sprzęty/narzędzia pracy zapewniające ergonomię i  bezpieczeństwo pracy. Oznacza to, że niezasadne jest kierowanie pracownika na badanie profilaktyczne mające ocenić czy praca całkowicie zdalna/hybrydowa  jest wymagana ze względu na stan zdrowia.

17 listopada 2023 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe z 1 grudnia 1998 r. (Dz.U. nr 148, poz. 973) . ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  z dnia 18 października 2023 r. wprowadza ważne zmiany dla pracodawcy oraz pracownika pracującego na stanowisku pracy z monitorem ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, zarówno w trybie pracy zdalnej jak i hybrydowej.

Istotną zmianę wprowadzono w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia poprzez uzupełnienie tego przepisu o obowiązek zapewnienia pracownikowi szkieł kontaktowych korygujących wzrok, jeśli będzie to potwierdzone zaleceniem lekarza Medycyny Pracy.

W Medicover zalecenie to umieszczamy na orzeczeniu za pomocą pieczęci o treści:

 • "Konieczne używanie okularów korekcyjnych/szkieł kontaktowych podczas pracy z monitorem ekranowym" oraz
 • „Konieczna zmiana mocy szkieł okularowych/szkieł kontaktowych do pracy przy monitorze ekranowym”.

W praktyce oznacza to, że od 17 listopada 2023 r. pracownikowi przysługuje możliwość ubiegania się o refundację zarówno okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, jak i szkieł kontaktowych.

Zaktualizowano również załącznik, ustanawiający minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe.

Istotne zmiany dotyczą m.in.:

 1. Doposażenia stanowiska pracy z laptopem/tabletem użytkowanym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy w monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu, tak aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.
 2. Krzesło, które dodatkowo powinno posiadać regulowany podłokietnik.

Pracodawcy są zobligowani do dostosowania stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe utworzonych przed 17.11.2023 r. do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych rozporządzeniu w ciągu 6 miesięcy począwszy od 18 listopada 2023 r. 

Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołany zostaje stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i tym samym przywrócona zostaje konieczność wykonywania badań okresowych.

1. Wszystkie zaległe badania okresowe (czyli takie, które straciły ważność do dn. 30 czerwca 2023r.) powinny być wykonane w terminie 180 dni od 1 lipca 2023 r.

2. Bieżące badania okresowe powinny być wykonane do daty określonej na aktualnym orzeczeniu.

Aby umożliwić pracownikom terminowe wykonanie badań prosimy o:

1. Zweryfikowanie czy pracownicy mają zaległe okresowe badania Medycyny Pracy. Te informacje są dostępne w aplikacji e-Member, w zakładce „Raporty” (poniżej lista dostępnych raportów):
• Raport Orzeczenia Medycyny Pracy – ważne
• Raport Orzeczenia Medycyny Pracy – z upływającym terminem ważności
• Raport Orzeczenia Medycyny Pracy – wygasłe
2. Wystawienie pracownikom skierowań na zaległe badania okresowe, jeśli nie były wcześniej wystawione.
3. Wystawienie nowych skierowań na badania okresowe, jeśli nastąpiła zmiana narażeń na stanowiskach pracy tych pracowników.
4. Przypomnienie pracownikom, że mają wystawione skierowania na badania Medycyny Pracy i powinni je zrealizować korzystając z dostępnych wizyt.
5. Pobranie i udostępnienie pracownikom instrukcji „Umawianie badań Medycyny Pracy w Medicover”, aby ułatwić im proces przeprowadzenia badań.

Aktualne informacje dotyczące naszych działań znajdą Państwo także w pliku do pobrania.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z aktem prawnym Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MZiOS w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U z dn. 30 marca 2023 poz. 607) uaktualniliśmy wzory skierowań na badania profilaktyczne pracowników. Aktualne wzory dla naszych Klientów są dostępne na stronie www.medicover.pl.

Skierowania na badania lekarskie wydane przed dniem 14 kwietnia 2023 r., czyli wejściem w życie zapisów powyższego obwieszczenia zachowują ważność.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wprowadzamy w Centrach Medicover okres przejściowy pozwalający na obsługę dotychczasowych skierowań do dnia 30.06.2023 r. Po tym terminie honorowane będą wyłącznie nowe skierowania zgodne z Obwieszczeniem z dnia 01 marca 2023 r.

Drodzy Pracodawcy,

Z uwagi na zwiększającą się ilość pacjentów ukraińskojęzycznych kierowanych na badania kodeksowe i sanitarno-epidemiologiczne w ramach medycyny pracy, którzy posługują się tylko swoim ojczystym językiem, informujemy o konieczności zapewnienia przez Państwa obecności tłumacza podczas wizyt realizowanych w Placówkach Medicover.

Obecność tłumacza jest konieczna aby proces orzeczniczy i przekazanie informacji z wizyt przebiegły prawidłowo.

Istotne, aby pacjent w trakcie badań Medycyny Pracy miał pełne zrozumienie zadawanych przez lekarzy pytań dotyczących stanu jego zdrowia, odpowiadał na nie zgodnie ze stanem faktycznym i świadomie podpisał przeprowadzony wywiad oraz otrzymał informację zwrotną w zrozumiałym dla niego języku.

Jest to istotne z punku widzenia zapewnienia bezpieczeństwa w środowisku pracy.

Dział Rozwoju Medycyny Pracy

 

Medycyna Pracy dla Twojej firmy

89,6% pacjentów otrzymało orzeczenie medycyny pracy tego samego dnia co wizyta.

Czy wiesz, że każdy pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom obowiązkowe badania z zakresu Medycyny Pracy?

Medicover jako doświadczony partner pozwala wywiązać się  obowiązków określonych przez przepisy oferując szeroką ofertę działań:

 • Badania Medycyny Pracy: wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno – epidemiologiczne
 • Przegląd stanowisk pracy
 • Udział lekarza Medycyny Pracy w komisjach BHP
 • Monitorowanie i raportowanie ważności orzeczeń lekarskich pracowników
 • Koordynację realizacji badań przed dedykowaną infolinię Medycyny Pracy pod numerem
  500 900 700
 • Możliwość koordynacji przejęcia dokumentacji medycznej Medycyny Pracy od poprzedniego
  dostawcy usług medycznych
 • Szybką realizację badań – nawet w ciągu 1 dnia, w 1 placówce
 • Dedykowane Centra Medycyny Pracy

Oddaj zarządzanie Medycynie Pracy w ręce specjalistów – oszczędź czas, zapewnij sobie wygodę i
wywiąż się z się z obowiązków zawartych w Kodeksie Pracy.

Lista placówek Medicover, w których można wykonać badania Medycyny Pracy >>
Badania można wykonać również w placówkach współpracujących.

Dowiedz się więcej na temat Medycyny Pracy.