Zyx tabl. powl.(5 mg) - 84 szt.

Opakowanie

84 szt.

Producent

Biofarm®

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

tabl. powl.

Kwota refundowana

33.67

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież ≥12 lat: 5 mg na dobę (1 tabl. powl.). Dzieci w wieku 6-12 lat:  5 mg (1 tabl. powl.) na dobę. Dzieci w wieku 2-6 lat: ponieważ nie jest możliwe dostosowanie dawki leku w postaci tabl. powl., w tej grupie wiekowej zaleca się stosowanie lewocetyryzyny w postaciach farmaceutycznych przeznaczonych dla dzieci. Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występujące rzadziej niż 4 dni w tyg. lub utrzymujące się krócej niż 4 tyg. w ciągu roku) należy leczyć zgodnie z przebiegiem choroby; leczenie można przerwać od razu po ustąpieniu objawów i wznowić po ponownym ich wystąpieniu. W przypadku przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (objawy występujące częściej niż 4 dni w tyg. lub utrzymujące się dłużej niż 4 tyg. w roku) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie ekspozycji na alergeny. Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania lewocetyryzyny obejmuje co najmniej 6-miesięczny okres leczenia. Doświadczenie kliniczne z zastosowaniem cetyryzyny (racemat) w leczeniu przewlekłej pokrzywki i przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa obejmuje okres do 1 roku. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów wyłącznie z zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. U pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, zalecane jest dostosowanie dawki. U pacjentów z niewydolnością nerek dawkowanie należy uzależnić od CCr: ≥ 80 ml/min: 1 tabl. raz na dobę; 50-79 ml/min: 1 tabl. raz na dobę; 30-49 ml/min: 1 tabl. co 2 dni; <30 ml in: 1 tabl. co 3 dni; <10 ml in acjenci dializowani: nie stosować. U dzieci i młodzieży z zaburzeniami czynności nerek, dawkę należy ustalić indywidualnie na podstawie wartości klirensu nerkowego oraz masy ciała; brak szczegółowych danych dotyczących stosowania u dzieci z zaburzeniami czynności nerek. Sposób podania. Tabletkę należy przyjmować doustnie, połykać w całości, popijając płynem. Lek można przyjmować niezależnie od posiłku.

Zastosowanie

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa) i pokrzywki u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Zyx i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Zyx jest lewocetyryzyny dichlorowodorek.
Zyx jest lekiem przeciwalergicznym.

Lek Zyx stosuje się w leczeniu objawów związanych z:
- alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym przewlekłym alergicznym zapaleniem
  błony śluzowej nosa);
- pokrzywką.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zyx

Kiedy nie stosować leku Zyx
- jeśli pacjent ma uczulenie na lewocetyryzyny dichlorowodorek, cetyryzynę, hydroksyzynę
  lub na którąkolwiek substancję o podobnej budowie chemicznej (pochodne piperazyny), lub
  którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek (ciężka niewydolność nerek
  z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Zyx należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli pacjent może mieć trudności z opróżnieniem pęcherza (w stanach, takich jak uszkodzenie rdzenia
kręgowego lub rozrost gruczołu krokowego), należy poradzić się lekarza.

Lek Zyx może powodować nasilenie napadów padaczkowych, z tego względu należy poradzić się
lekarza, jeśli u pacjenta występuje padaczka lub ryzyko wystąpienia drgawek.

Jeśli pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy zapytać lekarza, czy pacjent
powinien przerwać stosowanie leku Zyx na kilka dni przed wykonaniem testów. Lek Zyx może
wpływać na wyniki testów alergicznych.

Dzieci

Nie zaleca się podawania leku Zyx u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ dostępna postać leku
(tabletki) nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki.

Osoby w podeszłym wieku
Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, lekarz może zadecydować o zmniejszeniu
dawki leku.

Zyx a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Zyx z jedzeniem, piciem i alkoholem
Nie są wymagane szczególne środki ostrożności, jednak działanie leku może ulegać opóźnieniu, jeśli
jest on przyjmowany z jedzeniem.

Nie wykazano, aby spożywanie alkoholu i przyjmowanie leku Zyx nasilało działanie którejkolwiek
substancji, jednak zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania leku Zyx i picia alkoholu
w tym samym czasie.

U wrażliwych pacjentów, jednoczesne podawanie leku Zyx z alkoholem lub innymi substancjami
wpływającymi na czynność mózgu, może spowodować dodatkowe obniżenie czujności i zdolności
reagowania.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Niektórzy pacjenci przyjmujący lewocetyryzynę mogą odczuwać senność, ospałość, zmęczenie
i wyczerpanie. Jeśli pacjent planuje prowadzenie samochodu, wykonywanie potencjalnie
niebezpiecznych czynności bądź obsługę maszyn, powinien wcześniej poznać swoją reakcję na lek.
Specjalne testy nie wykazały upośledzenia sprawności umysłowej, zaburzenia zdolności reagowania
lub zdolności prowadzenia pojazdów u zdrowych ochotników przyjmujących lewocetyryzynę
w zalecanych dawkach.

Zyx zawiera laktozę
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Zyx

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowaną dawką leku u osób dorosłych oraz dzieci w wieku 6 lat i starszych jest jedna
tabletka na dobę.

Zalecenia dotyczące dawkowania w przypadku szczególnych grup pacjentów:

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek konieczne może być zmniejszenie dawki, w zależności
od stopnia ciężkości choroby nerek, u dzieci dawkę należy także dostosować do masy ciała; dawkę
leku ustali lekarz.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie wolno stosować leku Zyx.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby stosuje się zwykle zalecaną dawkę leku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby oraz nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz nerek konieczne może być zmniejszenie dawki
w zależności od stopnia ciężkości choroby nerek. U dzieci dawka jest ustalana w zależności od masy
ciała. Dawkowanie ustali lekarz prowadzący.

Pacjenci w podeszłym wieku (65 lat i powyżej)
U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawki, jeżeli czynność nerek jest
prawidłowa.

Stosowanie u dzieci
Lek Zyx nie jest zalecany u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Jak i kiedy należy przyjmować lek Zyx
Lek wyłącznie do stosowania doustnego.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletki można przyjmować podczas posiłku lub
niezależnie od posiłków.

Jak długo należy przyjmować lek Zyx
Okres leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i nasilenia objawów choroby i jest ustalany przez
lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zyx
Jeśli pacjent przypuszcza, że przedawkował lek Zyx, powinien poinformować lekarza prowadzącego,
który zadecyduje, jakie działania powinny zostać podjęte.
Zażycie większej niż zalecana dawki leku Zyx może powodować senność u dorosłych.
U dzieci początkowo może wystąpić pobudzenie i niepokój, zwłaszcza ruchowy, a następnie senność.

Pominięcie zastosowania leku Zyx
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki bądź zastosowania dawki mniejszej niż zalecana przez lekarza, należy
poczekać do czasu, kiedy powinna być przyjęta następna dawka. Leczenie należy kontynuować
przestrzegając dawkowania leku zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przerwanie stosowania leku Zyx
Wcześniejsze niż przewidywane przerwanie stosowania leku Zyx nie powinno wywołać szkodliwego
działania, tzn. objawy choroby będą ponownie, stopniowo pojawiać się, a ich nasilenie nie powinno
być większe niż przed rozpoczęciem stosowania leku Zyx.

W rzadkich przypadkach może jednak wystąpić świąd (intensywne swędzenie) po przerwaniu
stosowania leku Zyx, nawet jeśli objawy te nie występowały przed rozpoczęciem leczenia. Objawy te
mogą ustąpić samoistnie. W niektórych przypadkach objawy te mogą być intensywne i może być
konieczne wznowienie leczenia. Objawy te powinny ustąpić po wznowieniu leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):
- suchość w jamie ustnej,
- ból głowy,
- zmęczenie i senność, ospałość.

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

- wyczerpanie,
- ból brzucha.

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

kołatanie serca, zwiększenie częstości akcji serca, drgawki, mrowienie, zawroty głowy, omdlenia,
drżenie, zaburzenia smaku (zmienione odczuwanie smaku), uczucie wirowania lub kołysania,
zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, rotacyjne ruchy gałek ocznych (niekontrolowany okrężny
ruch gałek ocznych), bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, niemożność całkowitego opróżnienia
pęcherza moczowego, obrzęk, świąd (swędzenie), wysypka, pokrzywka (obrzęk, zaczerwienienie oraz
świąd skóry), wykwity skórne, duszność, zwiększenie masy ciała, bóle mięśni, ból stawów,
zachowanie agresywne i pobudzenie, omamy, depresja, bezsenność, nawracające myśli samobójcze
lub zainteresowanie samobójstwem, koszmary senne, zapalenie wątroby, zaburzenia czynności
wątroby, nudności, wymioty, zwiększenie apetytu, biegunka.
Świąd (intensywne swędzenie) po przerwaniu stosowania leku.

Po wystąpieniu pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie leku Zyx
i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Objawami nadwrażliwości mogą być:
obrzęk ust, języka, twarzy i (lub) gardła, trudności w oddychaniu lub przełykaniu (ucisk w klatce
piersiowej lub świszczący oddech), pokrzywka, nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi prowadzący do
zapaści lub wstrząsu, które mogą prowadzić do zgonu.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Zyx

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze oraz na pudełku
tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zyx
- Substancją czynną leku jest lewocetyryzyny dichlorowodorek.
  Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku.
- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna
  bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171) i makrogol 400.

Jak wygląda lek Zyx i co zawiera opakowanie
Lek ma postać białych, okrągłych, obustronnie wypukłych tabletek powlekanych.

Lek pakowany jest w blistry Aluminium/Aluminium lub blistry perforowane Aluminium/Aluminium.
Opakowanie zawiera:
7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84 lub 100 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
BIOFARM Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań
tel. +48 61 66 51 500

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Polska: Zyx

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 14.01.2019

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza