Zykadia kaps. twarde(150 mg) - 150 szt.

Opakowanie

150 szt.

Producent

Novartis Europharm

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty zastrzeżonej

Refundowany

Nie

Rodzaj

kaps. twarde

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Przed rozpoczęciem leczenia cerytynibem należy potwierdzić, że u danego pacjenta występuje ALK-dodatni NDRP. Zalecana dawka cerytynibu wynosi 450 mg raz na dobę, o tej samej porze dnia. Jest to również dawka maksymalna. Leczenie należy kontynuować tak długo, jak długo obserwuje się korzyści kliniczne. W przypadku pominięcia dawki, pacjent powinien przyjąć pominiętą dawkę, chyba, że kolejna dawka przypada w ciągu 12 h. Należy przerwać podawanie u pacjentów nietolerujących dawki 150 mg na dobę. W zależności od indywidualnego profilu bezpieczeństwa i tolerancji leczenia może zajść konieczność czasowego przerwania leczenia i (lub) zmniejszenia dawki produktu. Jeśli konieczne będzie zmniejszenie dawki z powodu jakichkolwiek działań niepożądanych leku, dawkę należy zmniejszać stopniowo, o 150 mg na dobę. Modyfikacja dawki. Ciężkie lub nietolerowane nudności, wymioty lub biegunka pomimo optymalnego leczenia przeciwwymiotnego lub przeciwbiegunkowego: wstrzymać podawanie leku do uzyskania poprawy, a następnie wznowić podawanie dawką mniejszą o 150 mg. Zwiększenie aktywności AlAT lub AspAT >5-krotności górnej granicy normy (GGN) przy jednoczesnym stężeniu bilirubiny całkowitej ≤2-krotności GGN: wstrzymać podawanie leku do powrotu aktywności AlAT/AspAT do wartości początkowych lub do wartości ≤3 razy GGN, następnie wznowić leczenie dawką mniejszą o 150 mg. Zwiększenie aktywności AlAT lub AspAT >3-krotności GGN z jednoczesnym wzrostem stężenia bilirubiny całkowitej >2-krotności GGN (przy braku cholestazy lub hemolizy): na stałe przerwać podawanie cerytynibu. Śródmiąższowa choroba płuc (ILD)/zapalenie płuc związane z leczeniem, jakiegokolwiek stopnia: na stałe przerwać podawanie cerytynibu. Wartość odstępu QT skorygowanego względem częstości akcji serca (QTc) >500 ms w przynajmniej 2 oddzielnych badaniach elektrokardiograficznych (EKG): wstrzymać podawanie leku do powrotu do wartości początkowych lub do czasu, gdy QTc będzie wynosić ≤480 ms, należy sprawdzić i w razie konieczności skorygować stężenie elektrolitów, a następnie wznowić leczenie dawką mniejszą o 150 mg. QTc >500 ms lub zmiana w QTc >60 ms względem wartości początkowych i częstoskurcz typu torsade de pointes lub polimorficzny częstoskurcz komorowy lub przedmiotowe/podmiotowe objawy poważnej niemiarowości: na stałe przerwać podawanie cerytynibu. Bradykardia (objawowa, może być ciężka i klinicznie istotna, wskazana interwencja kliniczna): wstrzymać podawanie leku do powrotu do bradykardii bezobjawowej (stopnia ≤1) lub do czasu, gdy częstość akcji serca osiągnie wartość 60 uderzeń na minutę lub większą. Należy dokonać oceny jednocześnie przyjmowanych leków mogących powodować bradykardię, a także leków przeciwnadciśnieniowych. Jeśli zidentyfikowano i odstawiono lek, który powodował bradykardię lub jeśli jego dawka została dostosowana, należy wznowić leczenie cerytynibem w poprzednio stosowanej dawce po uzyskaniu bradykardii bezobjawowej lub częstości akcji serca wynoszącej 60 bpm lub więcej. Jeśli nie ustalono, który z jednocześnie przyjmowanych leków jest przyczyną bradykardii lub jeśli nie przerwano jednoczesnego stosowania leku powodującego bradykardię ani nie dostosowano jego dawki, należy wznowić podawanie cerytynibu w dawce zmniejszonej o 150 mg, po uzyskaniu bradykardii bezobjawowej lub częstości akcji serca wynoszącej 60 bpm lub więcej. Bradykardia (następstwa zagrażające życiu, wskazana pilna interwencja): jeśli nie ustalono, który z jednocześnie przyjmowanych leków jest przyczyną bradykardii, należy na stałe przerwać stosowanie cerytynibu. Jeśli zidentyfikowano i odstawiono jednocześnie stosowany lek wywołujący bradykardię lub jeśli jego dawka została dostosowana, należy wznowić leczenie cerytynibem w dawce zmniejszonej o 150 mg po powrocie do bradykardii bezobjawowej lub do częstości akcji serca wynoszącej 60 bpm lub więcej, z częstym monitorowaniem stanu pacjenta. Utrzymująca się hiperglikemia powyżej 250 mg/dl pomimo optymalnego leczenia hipoglikemizującego: wstrzymać podawanie cerytynibu aż do uzyskania odpowiedniej kontroli hiperglikemii, a następnie wznowić leczenie w dawce zmniejszonej o 150 mg. Jeśli odpowiednie postępowanie medyczne nie skutkuje wystarczającą kontrolą glikemii, należy na stałe przerwać stosowanie leku. Wzrost aktywności lipazy lub amylazy ≥3: wstrzymać podawanie cerytynibu do czasu, aż aktywność lipazy lub amylazy powróci do stopnia <1 , po czym wznowić leczenie dawką zmniejszoną o 150 mg. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek w stopniu łagodnym do umiarkowanego, u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów w podeszłym wieku (ł65 lat). Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Nie zaleca się stosowania u pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby. Sposób podania. Kapsułki należy połykać w całości popijając wodą, nie należy ich żuć ani kruszyć. Lek należy przyjmować na czczo (nie spożywać żadnego pokarmu na 2h przed i 1h po zażyciu dawki).

Zastosowanie

Monoterapia pierwszego rzutu dorosłych pacjentów z ALK-dodatnim (ALK, kinaza chłoniaka anaplastycznego), zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP). Monoterapia dorosłych pacjentów z ALKdodatnim (ALK, kinaza chłoniaka anaplastycznego), zaawansowanym rakiem niedrobnokomórkowym płuca (NDRP), wcześniej leczonych kryzotynibem.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Zykadia i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Zykadia
Zykadia jest lekiem przeciwnowotworowym, zawierającym substancję czynną o nazwie cerytynib.
Lek jest stosowany w leczeniu osób dorosłych z zaawansowanym rakiem płuca zwanym
niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP). Lek Zykadia jest przeznaczony do podawania
wyłącznie pacjentom, u których choroba występuje w skutek defektu w genie zwanym ALK (kinaza
chłoniaka anaplastycznego).

Jak działa lek Zykadia
U pacjentów z defektem w genie ALK dochodzi do wytwarzania nieprawidłowego białka, które
stymuluje wzrost komórek rakowych. Zykadia blokuje działanie tego nieprawidłowego białka i w ten
sposób spowalnia wzrost i rozprzestrzenianie się NDRP.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu działania leku Zykadia i przyczyn, dla
których ten lek został przepisany pacjentowi należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Zykadia

Kiedy nie przyjmować leku Zykadia:
- jeśli pacjent ma uczulenie na cerytynib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zykadia należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
- jeśli u pacjenta występują problemy z wątrobą.
- jeśli u pacjenta występują problemy z płucami lub problemy z oddychaniem.
- jeśli u pacjenta występują problemy z sercem, w tym zmniejszona częstość akcji serca lub jeśli
  wyniki badania elektrokardiograficznego (EKG) wykazały nieprawidłowości w czynności
  elektrycznej serca zwane „wydłużeniem odstępu QT”.
- jeśli u pacjenta występuje cukrzyca (duże stężenie cukru we krwi).
- jeśli u pacjenta występują problemy z trzustką.
- jeśli pacjent przyjmuje obecnie steroidy.

Należy natychmiast poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli podczas leczenia lekiem Zykadia
u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej objawów przedmiotowych lub podmiotowych:
- zmęczenie, swędzenie skóry, zażółcenie skóry lub białek oczu, nudności (uczucie mdłości) lub
  wymioty, zmniejszony apetyt, ból po prawej stronie brzucha, ciemne lub brązowe zabarwienie
  moczu, łatwiejsze niż zazwyczaj krwawienia lub powstawanie siniaków. Mogą to być objawy
  problemów z wątrobą.
- kaszel występujący po raz pierwszy lub nasilenie już występującego kaszlu z odkrztuszaniem
  śluzu lub bez, gorączka, ból w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu lub duszność. Mogą to
  być objawy problemów z płucami.
- ból lub dyskomfort w klatce piersiowej, zmiany tętna (szybkie lub wolne bicie serca), uczucie
  pustki w głowie, omdlenia, zawroty głowy, niebieskie zabarwienie warg, duszność, obrzęk
  kończyn dolnych lub skóry. Mogą to być objawy problemów z sercem.
- silna biegunka, nudności lub wymioty. Są to objawy problemów trawiennych.
- nadmierne pragnienie lub zwiększona częstość oddawania moczu. Mogą to być objawy dużego
  stężenia cukru we krwi.
Może zajść potrzeba, by lekarz dostosował dawkę leku Zykadia lub wstrzymał leczenie czasowo
lub na stałe.

Badania krwi podczas leczenia lekiem Zykadia
Lekarz prowadzący powinien wykonać badania krwi u pacjenta przed rozpoczęciem leczenia, co
2 tygodnie przez pierwsze trzy miesiące leczenia, a następnie co miesiąc podczas leczenia. Celem tych
badań jest kontrolowanie czynności wątroby. Lekarz prowadzący powinien przeprowadzić także
badania krwi, aby sprawdzić czynność trzustki oraz stężenie cukru we krwi przed rozpoczęciem
leczenia lekiem Zykadia i regularnie w czasie trwania leczenia.

Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosowania leku Zykadia u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.

Lek Zykadia a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym o lekach dostępnych
bez recepty takich jak witaminy lub suplementy ziołowe, ponieważ mogą one oddziaływać na lek
Zykadia. Szczególnie ważne jest, by poinformować o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących
leków.

Leki mogące zwiększać ryzyko działań niepożądanych leku Zykadia:
- leki stosowane w leczeniu AIDS/HIV (np. rytonawir, sakwinawir).
- leki stosowane w leczeniu zakażeń. Należą do nich leki stosowane w zakażeniach grzybiczych
  (leki przeciwgrzybicze takie jak ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, posakonazol) oraz leki
  stosowane w pewnego rodzaju zakażeniach bakteryjnych (antybiotyki takie jak telitromycyna).

Następujące leki mogą zmniejszać skuteczność leku Zykadia:
- ziele dziurawca, produkt ziołowy stosowany w leczeniu depresji.
- leki stosowane w celu przerwania napadów drgawek lub napadów padaczkowych (leki
  przeciwpadaczkowe takie jak fenytoina, karbamazepina lub fenobarbital).
- leki stosowane w leczeniu gruźlicy (np. ryfampicyna, ryfabutyna).
  Zykadia może zwiększać ryzyko działań niepożądanych związanych z następującymi lekami:
- lekami stosowanymi w leczeniu nieregularnego rytmu serca lub innych problemów serca (np.
  amiodaronem, dyzopiramidem, prokainamidem, chinidyną, sotalolem, dofetylidem, ibutylidem i
  digoksyną).
- lekami stosowanymi w leczeniu problemów żołądkowych (np. cisaprydem).
- lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych (np. haloperydolem, droperydolem,
  pimozydem).
- lekami stosowanymi w leczeniu depresji (np. nefazodonem).
- midazolamem, lekiem stosowanym w leczeniu ostrych napadów padaczkowych lub jako lek
  uspokajający podawany przed lub podczas operacji lub zabiegów medycznych.
- warfaryną i dabigatranem, lekami stosowanymi w zapobieganiu powstawania zakrzepów krwi.
- diklofenakiem, lekiem stosowanym w leczeniu bólu i zapalenia stawów.
- alfentanylem i fentanylem, lekami stosowanym w uśmierzaniu silnego bólu.
- astemizolem, lekiem antyhistaminowym stosowanym w zapobieganiu alergiom.
- cyklosporyną, syrolimusem i takrolimusem, lekami stosowanymi w przeszczepianiu narządów,
  mającymi zapobiegać odrzuceniu przeszczepionego narządu.
- ergotaminą, lekiem stosowanym w leczeniu migreny.
- domperydonem, lekiem stosowanym w leczeniu nudności i wymiotów.
- moksyfloksacyną i klarytromycyną, lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń bakteryjnych.
- metadonem, lekiem stosowanym w leczeniu bólu i uzależnienia od opioidów.
- chlorochiną i halofantryną, lekami stosowanymi w leczeniu malarii.
- topotekanem, lekiem stosowanym w leczeniu pewnych rodzajów raka.
- kolchicyną, lekiem stosowanym w leczeniu dny.
- prawastatyną i rozuwastatyną, lekami stosowanymiw celu zmniejszenia stężenia cholesterolu.
- sulfasalazyną, lekiem stosowanym w leczeniu nieswoistego zapalenia jelit lub reumatoidalnego
  zapalenia stawów.

W razie wątpliwości, czy przyjmowany przez pacjenta lek jest jednym z leków wymienionych wyżej,
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leki te należy stosować z zachowaniem ostrożności lub może zajść potrzeba przerwania ich
stosowania podczas leczenia lekiem Zykadia. Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z tych leków,
lekarz może uważać za wskazane przepisanie pacjentowi alternatywnego leku.

Należy także powiedzieć lekarzowi, jeśli w trakcie przyjmowania leku Zykadia pacjentowi przepisano
nowy lek, którego jeszcze nie przyjmował jednocześnie z lekiem Zykadia.

Doustne środki antykoncepcyjne
Jeśli pacjentka przyjmuje lek Zykadia w trakcie stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych,
doustne środki antykoncepcyjne mogą stać się nieskuteczne.

Stosowanie leku Zykadia z jedzeniem i piciem
Podczas leczenia nie należy jeść grejpfrutów, ani pić soku grejpfrutowego, ponieważ może to podnieść
ilość leku Zykadia we krwi do szkodliwego poziomu.

Ciąża i karmienie piersią
Konieczne jest stosowanie wysoce skutecznej metody antykoncepcyjnej podczas leczenia lekiem
Zykadia i przez 3 miesiące po zakończeniu leczenia. Należy porozmawiać z lekarzem o metodach
kontroli urodzeń odpowiednich dla danej pacjentki.

Lek Zykadia nie jest zalecany do stosowania podczas ciąży, chyba, że potencjalne korzyści
przewyższają możliwe ryzyko dla dziecka. Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być
w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza. Lekarz omówi z pacjentką
potencjalne ryzyko związane z przyjmowaniem leku Zykadia podczas ciąży.

Lek Zykadia nie może być stosowany podczas karmienia piersią. Lekarz wraz z pacjentką wspólnie
zadecydują o karmieniu piersią lub przyjmowaniu leku Zykadia. Nie należy karmić piersią przyjmując
jednocześnie lek Zykadia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
w trakcie leczenia lekiem Zykadia, ponieważ u pacjentów mogą wystąpić zaburzenia widzenia lub
zmęczenie.3. Jak przyjmować lek Zykadia

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza.

Jaką ilość leku należy przyjąć
Zalecana dawka to 450 mg (trzy kapsułki) przyjmowana raz na dobę z pożywieniem, chociaż lekarz
może zmodyfikować to zalecenie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Lekarz określi dokładną liczbę kapsułek,
które należy przyjąć. Nie należy zmieniać dawki bez porozumienia z lekarzem.
- Lek Zykadia należy przyjmować raz na dobę, mniej-więcej o tej samej porze każdego dnia,
  z pożywieniem (na przykład przekąską lub pełnym posiłkiem). Jeśli pacjent nie może
  przyjmować leku Zykadia z pożywieniem powiniem zwrócić się do lekarza.
- Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą. Nie należy żuć kapsułek ani ich rozkruszać.
- Jeśli podczas leczenia wystąpią wymioty, pacjent nie powinien przyjmować dodatkowej dawki,
  aż do momentu przyjęcia kolejnej zaplanowanej dawki produktu leczniczego.

Jak długo przyjmować lek Zykadia
- Przyjmowanie leku Zykadia należy kontynuować tak długo, jak to zaleci lekarz.
- Jest to długotrwałe leczenie, które może potrwać kilka miesięcy. Lekarz będzie kontrolował stan
  zdrowia pacjenta, aby sprawdzić, czy leczenie przynosi pożądany efekt.

W razie pytań o czas trwania leczenia lekiem Zykadia, należy porozmawiać z lekarzem lub
farmaceutą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Zykadia
Jeśli pacjent przypadkowo przyjmie zbyt wiele kapsułek lub jeśli ktoś inny przypadkowo zażyje ten
lek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub ze szpitalem w celu uzyskania porady. Taka
sytuacja może wymagać leczenia.

Pominięcie przyjęcia leku Zykadia
Postępowanie w przypadku, gdy pacjent zapomni przyjąć dawkę zależy od tego, ile czasu pozostało do
następnej dawki.
- Jeśli przyjęcie następnej dawki przypada za 12 lub więcej godzin, należy przyjąć pominięte
  kapsułki, gdy tylko pacjent przypomni sobie o zażyciu leku. Następne kapsułki należy przyjąć
  o zwykłej porze.
- Jeśli do przyjęcia następnej dawki pozostało mniej niż 12 godzin, należy pominąć zapomniane
  kapsułki. Następne kapsułki należy przyjąć o zwykłej porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Zykadia
Nie należy przerywać przyjmowania tego leku bez porozumienia z lekarzem. W razie jakichkolwiek
pytań, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy PRZERWAĆ przyjmowanie leku Zykadia i natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną,
jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów, które mogą być oznakami reakcji
alergicznej:
- Trudności w oddychaniu lub przełykaniu
- Obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła
- Silne swędzenie skóry, z czerwoną wysypką i wystającymi pęcherzami

Niektóre działania niepożądane mogą być poważne
Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z podanych niżej objawów, należy natychmiast powiedzieć
o tym lekarzowi lub farmaceucie:
- Ból lub dyskomfort w klatce piersiowej, zmiany tętna (szybkie lub wolne bicie serca), uczucie
  pustki w głowie, omdlenia, zawroty głowy, niebieskie zabarwienie warg, duszność, obrzęk
  kończyn dolnych lub skóry (potencjalne objawy problemów z sercem)
- Kaszel występujący po raz pierwszy lub nasilenie już występującego kaszlu z odkrztuszaniem
  śluzu lub bez, gorączka, ból w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu lub duszność
  (potencjalne objawy problemów z płucami)
- Zmęczenie, swędzenie skóry, zażółcenie skóry lub białek oczu, nudności (uczucie mdłości) lub
  wymioty, zmniejszony apetyt, ból po prawej stronie brzucha, ciemne lub brązowe zabarwienie
  moczu, łatwiejsze niż zazwyczaj krwawienia lub powstawanie siniaków (potencjalne objawy
  problemów z wątrobą)
- Silna biegunka, nudności lub wymioty
- Nadmierne pragnienie, zwiększona częstość oddawanego moczu (objawy dużego stężenia
  glukozy we krwi)
- Silny ból w górnej części brzucha (objaw zapalenia trzustki)

Inne możliwe działania niepożądane
Poniżej wymieniono inne działania niepożądane. Jeśli działania te nasilą się do stopnia ciężkiego,
należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
- Zmęczenie (uczucie zmęczenia i osłabienie)
- Nieprawidłowe wyniki badań krwi dotyczących czynności wątroby (duża aktywność enzymów
  zwanych aminotransferazą alaninową i (lub) aminotransferazą asparaginianową i (lub)
  gamma-glutamylotransferazy i (lub) fosfatazy zasadowej we krwi, duże stężenie bilirubiny)
- Ból brzucha
- Zmniejszony apetyt
- Zmniejszenie masy ciała
- Zaparcie
- Wysypka
- Nieprawidłowe wyniki badań krwi dotyczące czynności nerek (duże stężenie kreatyniny)
- Zgaga (możliwy objaw zaburzeń układu trawiennego)
- Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych zwane niedokrwistością

Często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 pacjentów):
- Zaburzenia widzenia
- Małe stężenie fosforanów we krwi (wykrywane w badaniach krwi)
- Duża aktywność we krwi enzymu zwanego lipazą i (lub) amylazą (wykrywana w badaniach
  krwi)
- Istotne zmniejszenie ilości oddawanego moczu (potencjalny objaw problemów z nerkami)

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu
działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa
stosowania leku.5. Jak przechowywać lek Zykadia

- Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po:
  „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.
- Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się oznaki uszkodzenia opakowania lub jego naruszenia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zykadia
- Substancją czynną leku Zykadia jest cerytynib. Każda twarda kapsułka zawiera 150 mg
  cerytynibu.
- Pozostałe składniki to:
  Zawartość kapsułki: krzemionka koloidalna bezwodna, nisko - podstawiona
  hydroksypropyloceluloza, sodowy glikolan skrobi (typu A), stearynian magnezu
  i celuloza mikrokrystaliczna.
  Otoczka kapsułki: żelatyna, indygotyna(E132) i dwutlenek tytanu (E171).
  Tusz drukarski: szelak (bielony, odwoskowany) 45%, czarny tlenek żelaza (E172), glikol
  propylenowy i wodorotlenek amonu 28%.

Jak wygląda lek Zykadia i co zawiera opakowanie
Zykadia kapsułki twarde mają biały, nieprzeźroczysty rdzeń i niebieską, nieprzeźroczystą otoczkę
z nadrukiem „LDK 150MG” na otoczce kapsułki i „NVR” na rdzeniu kapsułki. Kapsułki zawierają
biały lub prawie biały proszek.

Kapsułki są pakowane w blistry i dostępne w opakowaniach zawierających 40, 90 lub
150 (3 opakowania po 50 kapsułek) kapsułek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować
się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irlandia

Wytwórca
Novartis Pharma GmbH
Roonstraße 25
D-90429 Norymberga
Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva
SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas
Tel: +370 5 269 16 50

България
Novartis Bulgaria EOOD
Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika
Novartis s.r.o.
Tel: +420 225 775 111

Magyarország
Novartis Hungária Kft.
Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark
Novartis Healthcare A/S
Tlf: +45 39 16 84 00

Malta
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +356 2122 2872

Deutschland
Novartis Pharma GmbH
Tel: +49 911 273 0

Nederland
Novartis Pharma B.V.
Tel: +31 26 37 82 555

Eesti
SIA Novartis Baltics Eesti filiaal
Tel: +372 66 30 810

Norge
Novartis Norge AS
Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα
Novartis (Hellas) A.E.B.E.
Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich
Novartis Pharma GmbH
Tel: +43 1 86 6570

España
Novartis Farmacéutica, S.A.
Tel: +34 93 306 42 00

Polska
Novartis Poland Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 375 4888

France
Novartis Pharma S.A.S.
Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska
Novartis Hrvatska d.o.o.
Tel. +385 1 6274 220

România
Novartis Pharma Services Romania SRL
Tel: +40 21 31299 01

Ireland
Novartis Ireland Limited
Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +386 1 300 75 50

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
Novartis Slovakia s.r.o.
Tel: +421 2 5542 5439

Italia
Novartis Farma S.p.A.
Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland
Novartis Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος
Novartis Pharma Services Inc.
Τηλ: +357 22 690 690

Sverige
Novartis Sverige AB
Tel: +46 8 732 32 00

Latvija
SIA “Novartis Baltics”
Tel: +371 67 887 070

United Kingdom
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.
Tel: +44 1276 698370

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji
Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków
http://www.ema.europa.eu.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza