Zydelig tabl. powl.(100 mg) - 60 szt.

Opakowanie

60 szt.

Producent

Gilead Sciences International

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty zastrzeżonej

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. powl.

Wybierz opakowanie
100 mg, tabl. powl., 60 szt.
  • #

Dawkowanie

Doustnie. Zalecana dawka to 150 mg, 2 razy na dobę. Leczenie należy kontynuować do czasu progresji choroby lub wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności. W przypadku pominięcia dawki do mniej niż 6 h od zwykłej pory przyjmowania dawki, pacjent powinien jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę i powrócić do prawidłowego schematu dawkowania, natomiast jeśli pacjent pominął dawkę i upłynęło więcej niż 6 h, nie powinien przyjmować pominiętej dawki, lecz powrócić do zwykłego schematu dawkowania. Modyfikacja dawki. Zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych. Leczenie musi być przerwane w przypadku zwiększenia aktywności aminotransferaz do stopnia 3 lub 4. Po powrocie wartości do stopnia 1 lub poniżej (AlAT/AspAT ≤3 razy niż wartość GGN), można ponownie rozpocząć leczenie w dawce 100 mg 2 razy na dobę. Jeśli zdarzenie się nie powtórzy, można rozważyć zwiększenie dawki do 150 mg 2 razy na dobę, natomiast w przypadku powtórzenia się wzrostu aminotransferaz, leczenie musi być przerwane, aż do powrotu wartości aktywności aminotransferaz do stopnia 1 lub poniżej, po czym należy rozważyć ponowne rozpoczęcie leczenia od dawki 100 mg 2 razy na dobę. Biegunka i (lub) zapalenie okrężnicy.Leczenie musi być przerwane w przypadku biegunki i (lub) zapalenia okrężnicy stopnia 3. lub 4. Jeśli nasilenie biegunki i (lub) zapalenia okrężnicy zmniejszy się do stopnia 1 lub poniżej można ponownie rozpocząć leczenie w dawce 100 mg 2 razy na dobę, natomiast jeśli biegunka i (lub) zapalenie okrężnicy nie wystąpi ponownie, można rozważyć zwiększenie dawki do 150 mg 2 razy na dobę. Zapalenie płuc. Leczenie musi być przerwane w przypadku podejrzenia zapalenia płuc. Jeśli zapalenie płuc ustąpiło i wznowienie leczenia jest zalecane, można rozważyć ponowne podanie leku w dawce 100 mg 2 razy na dobę. Wysypka. Leczenie musi być przerwane w przypadku wysypki stopnia 3. lub 4. Jeśli nasilenie wysypki zmniejszy się do stopnia 1. lub poniżej można ponownie rozpocząć leczenie w dawce 100 mg 2 razy na dobę. Jeśli wysypka nie wystąpi ponownie, można rozważyć zwiększenie dawki do 150 mg 2 razy na dobę. Neutropenia. Leczenie należy przerwać u pacjentów z bezwzględną liczbą neutrofili (ANC) <500 m3. ANC należy monitorować co najmniej raz na tydz. aż do uzyskania ANC ≥50/mm3, kiedy można ponownie rozpocząć leczenie w dawce 100 mg 2 razy na dobę. W przypadku gdy ANC 1000 do <1500 m3 należy kontynuować podawanie preparatu; ANC 500 do <1000 m3 należy kontynuować podawanie Zydelig oraz monitorować ANC co najmniej raz na tydz.; ANC <500 m3 - przerwać podawanie leku i monitorować ANC co najmniej raz na tydz. aż do uzyskania ANC ≥500/mm3, następnie można wznowić podawanie leku w dawce 100 mg 2 razy na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności specjalnego dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku (≥65 lat). Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z lekkimi, umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, zaleca się wzmożone monitorowanie działań niepożądanych. Brak wystarczających danych do ustalenia zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, w związku z tym, zalecana jest ostrożność w przypadku podawania leku w tej grupie pacjentów, jak również zaleca się wzmożone monitorowanie działań niepożądanych. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci w wieku <18 lat. Sposób podania. Połykać tabl. w całości. Nie należy żuć ani rozgniatać. Można przyjmować z pożywieniem lub bez.

Zastosowanie

Terapia skojarzona z rytuksymabem w leczeniu dorosłych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL): którzy uprzednio otrzymywali co najmniej jedną terapię lub jako leczenie pierwszego rzutu w przypadku występowania delecji 17p lub mutacji TP53 u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do innych terapii. Monoterapia u dorosłych pacjentów z chłoniakiem grudkowym (FL), który jest oporny na dwie wcześniej zastosowane linie leczenia.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Zydelig i w jakim celu się go stosuje

Lek Zydelig jest lekiem stosowanym w leczeniu raka, który zawiera substancję czynną idelalizyb.
Jego działanie polega na blokowaniu aktywności enzymu biorącego udział w mnożeniu się oraz
przeżyciu pewnych białych krwinek, zwanych limfocytami. Enzym ten jest zbyt aktywny
w niektórych zmienionych rakowo białych krwinkach - lek Zydelig poprzez blokowanie tego enzymu
zabija komórki rakowe i zmniejsza ich liczbę.

Lek Zydelig można stosować w leczeniu dwóch różnych, poniższych rodzajów raka.

Przewlekła białaczka limfocytowa
Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest rakiem pewnego rodzaju białych krwinek, zwanych
limfocytami B. W przebiegu tej choroby limfocyty mnożą się zbyt szybko i żyją zbyt długo, przez co
zbyt duża ich liczba krąży we krwi.

W przebiegu PBL leczenie lekiem Zydelig jest stosowane w skojarzeniu z innym lekiem
(rytuksymabem lub ofatumumabem) u pacjentów, u których występują określone czynniki wysokiego
ryzyka lub u pacjentów, u których występuje nawrót raka po co najmniej jednym wcześniejszym
rodzaju leczenia.

Chłoniak grudkowy
Chłoniak grudkowy (ang. Follicular Lymphoma, FL) jest rakiem pewnego rodzaju białych krwinek,
zwanych limfocytami B. W przebiegu chłoniaka grudkowego limfocyty B mnożą się zbyt szybko
i żyją zbyt długo, przez co występuje zbyt duża ich liczba w węzłach chłonnych. W przebiegu FL lek
Zydelig jest stosowany sam u pacjentów, u których rak nie odpowiadał na dwa wcześniejsze rodzaje
leczenia przeciwnowotworowego.2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Zydelig

Kiedy nie przyjmować leku Zydelig
• jeśli pacjent ma uczulenie na idelalizyb lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
   (wymienionych w punkcie 6).
   → Należy omówić to z lekarzem, jeśli dotyczy to pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zydelig należy omówić to z lekarzem. Należy poinformować
lekarza:
• jeśli pacjent ma chorobę wątroby,
• jeśli pacjent ma inne stany chorobowe lub infekcję (zwłaszcza zakażenie lub gorączkę).

U pacjentów przyjmujących lek Zydelig występowały ciężkie i zakończone zgonem zakażenia.
W czasie przyjmowania leku Zydelig należy przyjmować dodatkowy lek, dostarczony przez lekarza,
w celu zapobiegania jednemu z rodzajów zakażeń. Lekarz będzie obserwować pacjenta w celu
wykrycia objawów zakażenia. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli podczas przyjmowania
leku Zydelig pacjent się rozchoruje (zwłaszcza w przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub
trudności z oddychaniem).

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli pacjent lub inna osoba zauważy u pacjenta: utratę
pamięci, problemy z myśleniem, trudności w chodzeniu lub utratę wzroku. Objawy te mogą być
następstwem bardzo rzadkiego, lecz ciężkiego zakażenia mózgu, które może powodować zgon
(postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia lub PML).

Konieczne będzie przeprowadzanie regularnych badań krwi u pacjenta przed zastosowaniem
i w czasie stosowania leku Zydelig. Ma to na celu sprawdzenie, czy u pacjenta nie występuje
zakażenie, czy czynność wątroby jest prawidłowa i czy morfologia krwi jest prawidłowa. Jeśli będzie
to konieczne, lekarz może zdecydować o przerwaniu leczenia na jakiś czas przed ponownym
rozpoczęciem leczenia taką samą lub mniejszą dawką leku. Lekarz może również zdecydować o
trwałym przerwaniu leczenia lekiem Zydelig.

Lek Zydelig może powodować ciężką biegunkę. W przypadku pojawienia się pierwszych oznak
biegunki, należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Lek Zydelig może powodować zapalenie płuc. Należy natychmiast poinformować lekarza
w przypadku:
• wystąpienia lub nasilenia kaszlu,
• wystąpienia duszności lub trudności z oddychaniem.

Zgłaszano ciężkie zmiany skórne w postaci pęcherzy u niektórych osób otrzymujących lek Zydelig
jednocześnie z innymi lekami, o których wiadomo, że mogą powodować potencjalne zagrożenie życia.
Pęcherze mogą występować również na błonie śluzowej jamy ustnej, narządów płciowych i (lub)
oczu. Oddzielanie się naskórka może prowadzić do ciężkich infekcji. Należy natychmiast
poinformować lekarza w przypadku:
• wystąpienia zaczerwienienia skóry lub pęcherzy na skórze,
• wystąpienia obrzęku lub pęcherzy na błonie śluzowej jamy ustnej, narządów płciowych i (lub)
   oczu.

Badania laboratoryjne mogą wykazać zwiększenie liczby białych krwinek (zwanych limfocytami)
we krwi pacjenta w ciągu pierwszych kilku tygodni leczenia. Zwiększenie to jest spodziewane i może
utrzymywać się przez klika miesięcy. Nie oznacza to, że u pacjenta doszło to pogorszenia raka krwi.
Lekarz sprawdzi morfologię krwi pacjenta przed rozpoczęciem lub podczas leczenia lekiem Zydelig;
w rzadkich przypadkach może być konieczne podanie pacjentowi dodatkowego leku. Należy
porozmawiać z lekarzem na temat znaczenia wyników badań.

Dzieci i młodzież
Nie należy podawać tego leku dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ jego
stosowanie nie było badane w tej grupie wiekowej.

Lek Zydelig a inne leki
Leku Zydelig nie należy stosować z żadnymi innymi lekami, chyba że lekarz powiedział
pacjentowi, że jest to bezpieczne.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jest to niezwykle ważne, ponieważ
stosowanie więcej niż jednego leku w tym samym czasie, może nasilać lub osłabiać działanie tych
leków.

Przyjmowanie leku Zydelig z określonymi lekami może spowodować, że leki te nie będą działały
prawidłowo, lub może nasilić ich działania niepożądane. W szczególności należy poinformować
lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:
• alfuzosyna, lek stosowany w leczeniu powiększonego gruczołu krokowego,
• dabigatran, warfaryna, leki stosowane do rozrzedzania krwi,
• amiodaron, beprydyl, dyzopiramid, lidokaina, chinidyna, leki stosowane w leczeniu chorób
   serca,
• dihydroergotamina, ergotamina, leki stosowane w leczeniu migrenowych bólów głowy,
• cyzapryd, lek stosowany w celu złagodzenia pewnych zaburzeń żołądkowych,
• pimozyd, lek stosowany w leczeniu zaburzeń myśli lub emocji,
• midazolam, triazolam, leki przyjmowane doustnie w celu ułatwienia zasypiania i (lub)
   zmniejszenia lęku,
• kwetiapina, lek stosowany w leczeniu schizofrenii, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych
   i zaburzeń depresyjnych,
• amlodypina, diltiazem, felodypina, nikardypina, nifedypina, leki stosowane w leczeniu
   wysokiego ciśnienia krwi i chorób serca,
• bozentan, lek stosowany w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego,
• syldenafil, tadalafil, leki stosowane w leczeniu impotencji i nadciśnienia płucnego - choroby
   płuc, która powoduje trudności w oddychaniu,
• budezonid, flutykazon, leki stosowane w leczeniu kataru siennego i astmy oraz salmeterol,
   stosowany w leczeniu astmy,
• ryfabutyna, lek stosowany w terapii zakażeń bakteryjnych, w tym gruźlicy,
• itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, worykonazol, leki stosowane w leczeniu zakażeń
   grzybiczych,
• boceprewir, telaprewir, leki stosowane w terapii wirusowego zapalenia wątroby typu C,
• karbamazepina, S-mefenytoina, fenytoina, leki stosowane w zapobieganiu napadom
   drgawkowym,
• ryfampicyna, lek stosowany w zapobieganiu i leczeniu gruźlicy i innych zakażeń
• ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), lek ziołowy stosowany w depresji
   i lęku,
• alfentanyl, fentanyl, metadon, buprenorfina/nalokson, leki stosowane do uśmierzania bólu,
• cyklosporyna, syrolimus, takrolimus, leki stosowane w celu kontrolowania odpowiedzi
   układu immunologicznego organizmu po przeszczepie,
• kolchicyna, lek stosowany w terapii dny moczanowej,
• trazodon, lek stosowany w leczeniu depresji,
• buspiron, klorazepan, diazepam, estazolam, flurazepam, zolpidem, leki stosowane
   w leczeniu zaburzeń układu nerwowego,
• dasatynib, nilotynib, paklitaksel, winblastyna, winkrystyna, leki stosowane w leczeniu raka,
• doustne lub implantowane hormonalne środki antykoncepcyjne, stosowane w celu
   zapobieżenia ciąży,
• klarytromycyna, telitromycyna, leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych,
• atorwastatyna, lowastatyna, symwastatyna, leki zmniejszające stężenie cholesterolu.

Lek Zydelig może być przepisany w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu PBL. Bardzo ważne jest
również zapoznanie się z treścią ulotek dołączonych do opakowań tych leków.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących leków przyjmowanych przez pacjenta należy zwrócić się do
lekarza.

Ciąża i karmienie piersią
Leku Zydelig nie należy stosować w czasie ciąży. Brak informacji dotyczących
   bezpieczeństwa stosowania tego leku u ciężarnych kobiet.
Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji, aby nie zajść w ciążę podczas terapii
   lekiem Zydelig i przez 1 miesiąc po zakończeniu leczenia.
Lek Zydelig może zmniejszać skuteczność „pigułki” antykoncepcyjnej i implantowanych
   hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Konieczne jest stosowanie mechanicznej
   metody antykoncepcji, takiej jak prezerwatywa lub „spirala” podczas terapii lekiem Zydelig
   i przez 1 miesiąc po zakończeniu leczenia.
Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę.

Pacjentka nie powinna karmić piersią podczas przyjmowania leku Zydelig. Jeśli pacjentka
obecnie karmi piersią, powinna skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia. Nie
wiadomo, czy substancja czynna leku Zydelig przenika do mleka ludzkiego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jest mało prawdopodobne, aby lek Zydelig miał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.

Lek Zydelig zawiera żółcień pomarańczową FCF (E110)
Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent ma uczulenie na żółcień pomarańczową FCF (E110). Lek
Zydelig zawiera żółcień pomarańczową FCF, która może powodować reakcje alergiczne.3. Jak przyjmować lek Zydelig

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się lekarza.

Zalecana dawka to 150 mg doustnie dwa razy na dobę. Jeśli jednak u pacjenta wystąpiły określone
działania niepożądane, lekarz może zmniejszyć dawkę do 100 mg dwa razy na dobę.

Lek Zydelig można przyjmować z pożywieniem lub bez pożywienia.

Tabletkę należy połknąć w całości. Nie należy rozgryzać lub kruszyć tabletki. Należy powiedzieć
lekarzowi, jeśli pacjent ma problemy z połykaniem tabletek.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Zydelig
W przypadku pomyłkowego przyjęcia dawki leku Zydelig większej niż zalecana, ryzyko działań
niepożądanych tego leku może być zwiększone (patrz punkt 4, Możliwe działania niepożądane).

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym oddziałem ratunkowym w celu
uzyskania porady. Należy zabrać ze sobą butelkę i niniejszą ulotkę dla pacjenta, aby móc pokazać jaki
lek pacjent przyjął.

Pominięcie przyjęcia leku Zydelig
Należy dołożyć starań, by nie pomijać dawki leku Zydelig. Jeśli pacjent pominął dawkę i upłynęło
mniej niż 6 godzin od zwykłej pory przyjmowania dawki, należy natychmiast przyjąć pominiętą
dawkę. Następnie jak zwykle przyjąć następną dawkę. Jeśli pacjent pominął dawkę i upłynęło więcej
niż 6 godzin, należy odczekać i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Pacjent nie powinien przerywać stosowania leku Zydelig
Pacjent nie powinien przerywać stosowania tego leku z wyjątkiem, gdy zalecił to lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Niektóre działania niepożądane mogą być poważne.

W przypadku wystąpienia któregoś z poniższych, należy PRZERWAĆ przyjmowanie leku
Zydelig i natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną:
• zaczerwienienie skóry lub pęcherze na skórze,
• obrzęk lub pęcherze na błonie śluzowej jamy ustnej, narządów płciowych i (lub) oczu.

Inne działania niepożądane
Bardzo częste działania niepożądane
(mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób)
• biegunka i(lub) zapalenie jelita grubego,
• wysypka,
• zmiany liczby białych krwinek,
• zakażenie,
• gorączka.

Badania krwi mogą również wykazać:
• zwiększone stężenie tłuszczów we krwi.

Częste działania niepożądane
(mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób)
• zapalenie płuc,
• uszkodzenie wątroby.

Badania krwi mogą również wykazać:
• zwiększone stężenie tłuszczów we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do
„krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań
niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.5. Jak przechowywać lek Zydelig

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku po: Termin
ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zydelig
• Substancją czynną leku jest idelalizyb. Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg idelalizybu.
• Pozostałe składniki to:
   Rdzeń tabletki:
   Celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza (E463), kroskarmeloza sodowa,
   karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian.
   Otoczka:
   Alkohol poliwinylowy (E1203), makrogol 3350 (E1521), tytanu dwutlenek (E171), talk
   (E553B), żółcień pomarańczowa FCF (E110).

Jak wygląda lek Zydelig i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane to pomarańczowe, owalne tabletki z wytłoczonym oznakowaniem „GSI” na jednej
stronie i „100” na drugiej stronie.

Dostępna jest następująca wielkość opakowania: pudełko zewnętrzne zawierające 1 plastikową
butelkę z 60 tabletkami powlekanymi.

Podmiot odpowiedzialny
Gilead Sciences Ireland UC
Carrigtohill
County Cork, T45 DP77
Irlandia

Wytwórca
Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business & Technology Park
Carrigtohill
County Cork
Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien
Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
Tel: + 48 22 262 8702

България
Gilead Sciences Ireland UC
Тел.: + 353 (0) 1 686 1888

Luxembourg/Luxemburg
Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika
Gilead Sciences s.r.o.
Tel: + 420 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences Ireland UC
Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences Ireland UC
Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Deutschland

Gilead Sciences GmbH
Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.
Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
Tel: + 48 22 262 8702

Norge

Gilead Sciences Sweden AB
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.
Τηλ: + 30 210 8930 100

Österreich
Gilead Sciences GesmbH
Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.
Tel: + 34 91 378 98 30

Polska
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
Tel: + 48 22 262 8702

France

Gilead Sciences
Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal
Gilead Sciences, Lda.
Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska
Gilead Sciences Ireland UC
Tel: + 353 (0) 1 686 1888

România
Gilead Sciences Ireland UC
Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ireland
Gilead Sciences Ireland UC
Tel: + 353 (0) 214 825 999

Slovenija
Gilead Sciences Ireland UC
Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ísland
Gilead Sciences Sweden AB
Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika
Gilead Sciences Slovakia s.r.o.
Tel: + 421 232 121 210

Italia
Gilead Sciences S.r.l.
Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland
Gilead Sciences Sweden AB
Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος
Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.
Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige
Gilead Sciences Sweden AB
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
Tel: + 48 22 262 8702

Wielka Brytania
Gilead Sciences Ltd
Tel: + 44 (0) 8000 113700

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków
http://www.ema.europa.eu

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza