Yanimo Respimat roztw. do inh.(2,5 µg+2,5 µg/rozpylenie) - wkład (60 rozpyleń - 30 dawek leczniczych) + 1 inhalator Respimat

Opakowanie

wkład (60 rozpyleń - 30 dawek leczniczych) + 1 inhalator Respimat

Producent

Boehringer Ingelheim International

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

roztw. do inh.

Dawkowanie

Wziewnie. Na jedną dawkę leczniczą (inhalację) składają się 2 rozpylenia z inhalatora Respimat. Dorośli: 5 µg tiotropium i 5 µg olodaterolu, tj. 2 rozpylenia z inhalatora Respimat raz na dobę o tej samej porze. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie należy stosować leku częściej niż raz dziennie. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów podeszłym wieku, u pacjentów niewielkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Brak danych dotyczących stosowania olodaterolu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Doświadczenia dotyczące stosowania olodaterolu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek są ograniczone; stężenie tiotropium we krwi zwiększa się wraz ze zmniejszeniem czynności nerek. Nie ma wskazań do stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku < 18 lat. Sposób podania. Lek jest przeznaczony wyłącznie do podawania wziewnego. Wkład z lekiem można umieszczać i używać wyłącznie w inhalatorze wielokrotnego użytku Respimat (re-usable). Respimat to inhalator, który wytwarza aerozol do inhalacji. Jest przeznaczony do użytku przez jednego pacjenta i dostarczania wielu dawek przez jeden wkład z lekiem. Inhalator wielokrotnego użytku Respimat (re-usable) umożliwia wymianę wkładu z lekiem i może być używany z maksymalnie 6 wkładami. Pacjenci powinni zapoznać się z instrukcją użycia inhalatora wielokrotnego użytku Respimat (reusable) przed rozpoczęciem stosowania preparatu. W celu zapewnienia właściwego stosowania leku, lekarz lub inny wykwalifikowany pracownik służby zdrowia powinien pokazać pacjentowi, jak korzystać z inhalatora. Pacjent powinien stosować ten inhalator tylko raz na dobę. Za każdym razem należy wdychać lek uwolniony w czasie 2 rozpyleń.

Zastosowanie

Lek rozszerzający oskrzela w leczeniu podtrzymującym w celu złagodzenia objawów u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Treść ulotki

1. Co to jest lek Yanimo Respimat i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Yanimo Respimat
Lek Yanimo Respimat zawiera dwie substancje czynne, tiotropium i olodaterol. Należą one do grupy
leków zwanych długo działającymi lekami rozszerzającymi oskrzela. Tiotropium należy do podgrupy
leków przeciwcholinergicznych, natomiast olodaterol – do podgrupy długo działających agonistów
receptorów beta2-adrenergicznych.

W jakim celu stosuje się lek Yanimo Respimat

Lek Yanimo Respimat ułatwia oddychanie dorosłym pacjentom chorym na przewlekłą obturacyjną
chorobę płuc (POChP). POChP jest przewlekłą chorobą płuc, która powoduje duszność oraz kaszel.
Termin POChP obejmuje przewlekłe zapalenie oskrzeli oraz rozedmę płuc.

Lek Yanimo Respimat rozszerza oskrzela, pomagając otworzyć drogi oddechowe i ułatwiając
oddychanie. Regularne stosowanie leku Yanimo Respimat może również pomóc w zmniejszeniu
duszności związanej z chorobą oraz może przyczynić się do zminimalizowania wpływu choroby na
codzienne życie.
Ponieważ POChP jest chorobą przewlekłą, pacjent powinien stosować lek Yanimo Respimat każdego
dnia, a nie tylko w razie wystąpienia problemów z oddychaniem lub innych objawów POChP.2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Yanimo Respimat

Kiedy nie przyjmować leku Yanimo Respimat:
- jeśli pacjent ma uczulenie na tiotropium lub olodaterol, lub którykolwiek z pozostałych
  składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
- jeśli pacjent ma uczulenie na atropinę lub substancje pochodne, np. ipratropium lub oksytropium

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Yanimo Respimat należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą:
- jeśli pacjent choruje na astmę (leku Yanimo Respimat nie należy przyjmować w leczeniu astmy),
- jeśli pacjent ma choroby serca,
- jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie tętnicze,
- jeśli pacjent choruje na padaczkę,
- jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy,
- w przypadku nieprawidłowego poszerzenia tętnicy — tętniaka,
- jeśli pacjent choruje na cukrzycę,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby,
- jeśli u pacjenta występuje choroba nerek,
- jeśli planowany jest zabieg chirurgiczny,
- jeśli u pacjenta występuje choroba oczu — jaskra z wąskim kątem przesączania,
- jeśli pacjent ma problemy z prostatą lub trudności z oddawaniem moczu.

Podczas stosowania leku Yanimo Respimat
- Jeśli u pacjenta wystąpi ucisk w klatce piersiowej, kaszel, świszczący oddech i duszności
  bezpośrednio po przyjęciu leku, należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast
  poinformować o tym lekarza. Mogą to być objawy skurczu oskrzeli (patrz punkt 4).
- Jeśli oddech ulegnie pogorszeniu lub wystąpi wysypka, obrzęk lub swędzenie bezpośrednio po
  użyciu inhalatora, należy przestać go używać i niezwłocznie poinformować o tym lekarza
  (patrz punkt 4).
- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane dotyczące serca (wzrost tętna, wzrost ciśnienia
  krwi lub nasilenie objawów, takich jak ból w klatce piersiowej), należy natychmiast powiadomić
  lekarza (patrz punkt 4).
- Jeśli wystąpią skurcze mięśni, osłabienie mięśni lub nieregularny rytm serca, należy skonsultować
  się z lekarzem, ponieważ może to być związane z niskim stężeniem potasu we krwi (patrz
  punkt 4).

Podczas stosowania leku Yanimo Respimat nie należy dopuścić do przedostania się leku do oczu.
Może to spowodować ból oka lub dyskomfort, niewyraźne widzenie, widzenie tęczowej obwódki
wokół źródła światła lub kolorowych obrazów powiązane z zaczerwienieniem oczu (jaskra z wąskim
kątem przesączania). Objawom ocznym mogą towarzyszyć bóle głowy, nudności oraz wymioty.
Należy przemyć oczy ciepłą wodą, przerwać przyjmowanie leku Yanimo Respimat i niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem.

Lek Yanimo Respimat jest wskazany do stosowania w terapii podtrzymującej u pacjentów
z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Leku nie należy stosować w przypadku nagłego ataku
duszności lub świszczącego oddechu.

Nie należy przyjmować leku Yanimo Respimat w połączeniu z niektórymi lekami zawierającymi
długo działające leki z grupy agonistów receptorów beta-adrenergicznych, takimi jak salmeterol czy
formoterol.

Jeśli pacjent regularnie stosuje niektóre leki zawierające krótko działające leki beta-adrenergiczne,
takie jak salbutamol, ich przyjmowanie powinno być kontynuowane jedynie w celu leczenia ostrych
objawów, takich jak duszność.

Suchość błony śluzowej jamy ustnej obserwowana w trakcie stosowania leków
przeciwcholinergicznych może po dłuższym czasie powodować próchnicę zębów. Należy zatem
pamiętać o przestrzeganiu higieny jamy ustnej.

Nie należy stosować leku Yanimo Respimat częściej niż raz na dobę.

Dzieci i młodzież
Nie należy podawać leku Yanimo Respimat dzieciom i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).


Yanimo Respimat a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio.

W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:
- leków, które mogą być podobne do leku Yanimo Respimat (zawierających podobne substancje
  czynne, takich jak leki przeciwcholinergiczne lub beta-adrenergiczne). Pacjent może być bardziej
  narażony na wystąpienie działań niepożądanych;

- leków należących do grupy leków blokujących receptory beta-adrenergiczne stosowanych
  w leczeniu nadciśnienia lub innych schorzeń serca (takich jak propranolol) lub leków stosowanych
  w leczeniu choroby oczu zwanej jaskrą (takich jak tymolol). Może to powodować osłabienie
  działania leku Yanimo Respimat;

- leków obniżających stężenie potasu we krwi. Są to:
  - steroidy (np. prednizolon),
  - leki moczopędne,
  - leki przyjmowane w przypadku problemów z oddychaniem, takie jak teofilina.
  Przyjmowanie wyżej wymienionych leków razem z lekiem Yanimo Respimat może
  powodować objawy, takie jak: skurcze mięśni, osłabienie mięśni czy zaburzenia rytmu serca;

- leków z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub inhibitorów MAO (np.
  selegilina lub moklobemid), które są stosowane w leczeniu zaburzeń neurologicznych i
  psychiatrycznych, takich jak choroba Parkinsona czy depresja; stosowanie tych leków zwiększa
  prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych wpływających na serce.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy
przyjmować leku, chyba że na wyraźne zalecenie lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.
W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub niewyraźnego widzenia podczas stosowania leku
Yanimo Respimat nie należy prowadzić pojazdów, używać żadnych narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Yanimo Respimat zawiera chlorek benzalkoniowy
Ten lek zawiera 0,0011 mg chlorku benzalkoniowego w każdym rozpyleniu.
Chlorek benzalkoniowy może powodować świszczący oddech lub zaburzenia oddechowe (skurcz
oskrzeli), zwłaszcza u pacjentów z astmą.3. Jak stosować lek Yanimo Respimat

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Yanimo Respimat jest przeznaczony wyłącznie do podawania wziewnego.

Dawkowanie


Zalecana dawka wynosi:

Lek Yanimo Respimat działa przez 24 godziny, dlatego należy go przyjmować RAZ NA DOBĘ, w
miarę możliwości o tej samej porze. Przy każdym użyciu należy wykonać DWA ROZPYLENIA.

Ponieważ POChP jest chorobą przewlekłą, lek Yanimo Respimat należy stosować każdego dnia, a nie
tylko w momencie wystąpienia problemów z oddychaniem. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Należy się upewnić, że pacjent wie, jak prawidłowo używać inhalatora wielokrotnego użytku
Respimat (re-usable). Wskazówki dotyczące używania inhalatora wielokrotnego użytku Respimat (re-
usable) znajdują się na końcu niniejszej ulotki, patrz punkt „Instrukcja użycia inhalatora
wielokrotnego użytku Respimat (re-usable)”.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie ma wskazań do stosowania leku Yanimo Respimat u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Yanimo Respimat
U pacjenta może wystąpić wyższe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak suchość
w ustach, zaparcia, trudności z oddawaniem moczu, niewyraźne widzenie, ból w klatce piersiowej,
wysokie lub niskie ciśnienie krwi, szybsze bicie serca lub uczucie nieregularnego bicia serca bądź
kołatania serca, zawroty głowy, nerwowość, zaburzenia snu, niepokój, ból głowy, drżenie, skurcze
mięśni, nudności, zmęczenie, złe samopoczucie, niski poziom potasu we krwi (co może powodować
skurcze mięśni, osłabienie mięśni i zaburzenia rytmu serca), wysoki poziom glukozy we krwi lub zbyt
dużo kwasu we krwi (co może powodować objawy, takie jak: nudności, wymioty, osłabienie, skurcze
mięśni i szybszy oddech).

Pominięcie zastosowania leku Yanimo Respimat
W przypadku pominięcia inhalacji leku, należy przyjąć tylko jedną dawkę następnego dnia o stałej
porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Yanimo Respimat
Przed przerwaniem przyjmowania leku Yanimo Respimat, należy porozmawiać z lekarzem lub
farmaceutą. Przerwanie stosowania leku Yanimo Respimat może spowodować nasilenie objawów
POChP.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpią którekolwiek z poniższych objawów, należy przerwać przyjmowanie tego leku
i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

• Natychmiastowe reakcje alergiczne na Yanimo Respimat są rzadkie (mogą wystąpić rzadziej
  niż u 1 na 1000 osób). Reakcje mogą występować pojedynczo lub jako część ciężkiej reakcji
  alergicznej (reakcja anafilaktyczna) po podaniu Yanimo Respimat. Obejmują one: wysypkę,
  pokrzywkę, obrzęk jamy ustnej i twarzy, nagłe trudności z oddychaniem (obrzęk
  naczynioruchowy) lub inne reakcje nadwrażliwości (takie jak nagły spadek ciśnienia krwi lub
  lekki ból głowy).
• Podobnie jak w przypadku wszystkich leków wziewnych, ucisk w klatce piersiowej, związany
  z kaszlem, świszczącym oddechem lub dusznością może wystąpić bezpośrednio po inhalacji
  (paradoksalny skurcz oskrzeli). Częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych.
• Widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła lub kolorowych obrazów w połączeniu
  z zaczerwienieniem oczu (jaskra). Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych
  danych.
• Niedrożność jelit lub brak wypróżnień (niedrożność jelit, w tym porażenna niedrożność jelit).
  Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Inne możliwe działania niepożądane:

Niezbyt częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób)
- szybsze bicie serca (częstoskurcz)
- zawroty głowy
- ból głowy
- kaszel
- chrypka (dysfonia)
- suchość w ustach

Rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób)
- nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków)
- szybkie bicie serca (częstoskurcz nadkomorowy)
- uczucie szybkiego bicia serca (kołatanie)
- wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze)
- trudności z oddawaniem moczu (zatrzymanie moczu)
- zakażenia dróg moczowych
- bolesne oddawanie moczu
- ból gardła (zapalenie gardła)
- zapalenie krtani
- zapalenie dziąseł
- zapalenie jamy ustnej
- grzybicze zakażenia ust i gardła (kandydoza jamy ustnej i gardła)
- krwawienie z nosa
- trudności z zasypianiem (bezsenność)
- niewyraźne widzenie
- ucisk w klatce piersiowej, kaszel, świszczący oddech lub duszność bezpośrednio po inhalacji
  (skurcz oskrzeli)
- zaparcia
- nudności
- świąd
- bóle stawów
- obrzęk stawów
- ból pleców

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
- wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego
- zapalenie jamy nosowo-gardłowej
- zapalenie zatok
- problemy z przełykaniem
- zapalenie języka
- zgaga (refluks żołądkowo-przełykowy)
- próchnica
- zakażenie lub owrzodzenie skóry
- suchość skóry
- odwodnienie

Pacjent może także doświadczyć działań niepożądanych, które występują po zastosowaniu innych
leków podobnych do Yanimo Respimat (leki beta-adrenergiczne), zalecanych przy problemach
z oddychaniem. Może to być nieregularne bicie serca, ból w klatce piersiowej, niskie ciśnienie krwi,
drżenie mięśni, nerwowość, skurcze mięśni, zmęczenie, złe samopoczucie, niski poziom potasu we
krwi (co może powodować skurcze mięśni, osłabienie mięśni i zaburzenia rytmu serca), wysokie
stężenie glukozy we krwi lub zbyt dużo kwasu we krwi (co może powodować objawy, takie jak:
nudności, wymioty, osłabienie, skurcze mięśni i przyspieszony oddech).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21
309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu
działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa
stosowania leku.5. Jak przechowywać lek Yanimo Respimat

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz na etykiecie
wkładu z lekiem po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym użyciu
Należy wymienić wkład z lekiem nie później niż trzy miesiące po umieszczeniu go w inhalatorze.
Nie należy stosować inhalatora wielokrotnego użytku Respimat (re-usable) przez dłużej niż jeden rok.
Zalecane stosowanie: 6 wkładów z lekiem na inhalator.

Uwaga: Działanie inhalatora wielokrotnego użytku RESPIMAT (re-usable) wykazano w badaniach
dla 540 rozpyleń (odpowiada 9 wkładom z lekiem).

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Postępowanie takie pomoże chronić
środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Yanimo Respimat
Substancjami czynnymi leku są: tiotropium i olodaterol. Dostarczana dawka to 2,5 mikrograma
tiotropium (w postaci bromku jednowodnego) i 2,5 mikrograma olodaterolu (w postaci
chlorowodorku) na jedno rozpylenie.
Dawka dostarczana jest to dawka, która po przejściu przez ustnik inhalatora jest dostępna dla pacjenta.

Pozostałe składniki to:
benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, woda oczyszczona oraz kwas solny 1 M do ustalenia pH.

Jak wygląda lek Yanimo Respimat i co zawiera opakowanie
Lek Yanimo Respimat składa się z jednego wkładu zawierającego roztwór do inhalacji i jednego
inhalatora Respimat wielokrotnego użytku. Przed pierwszym użyciem inhalatora należy umieścić
w nim załączony wkład z lekiem.

Opakowanie pojedyncze: 1 inhalator wielokrotnego użytku Respimat (re-usable) oraz 1 wkład
z lekiem dostarczający 60 rozpyleń (30 dawek leczniczych).

Opakowanie potrójne: 1 inhalator wielokrotnego użytku Respimat (re-usable) i 3 wkłady z lekiem,
każdy dostarczający 60 rozpyleń (30 dawek leczniczych).
Pojedyncze opakowanie uzupełniające: 1 wkład z lekiem dostarczający 60 rozpyleń (30 dawek
leczniczych).
Potrójne opakowanie uzupełniające: 3 wkłady z lekiem, każdy dostarczający 60 rozpyleń (30 dawek
leczniczych).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein
Niemcy

Wytwórca:
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein
Niemcy

Boehringer Ingelheim España, SA
c/ Prat de la Riba, 50
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Hiszpania

Boehringer Ingelheim France
100-104 Avenue de France
75013 Paryż
Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:

Polska
Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.
Tel: +48 22 699 0 699

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz w Wielkiej Brytanii (Irlandia Północna) pod następującymi nazwami:
Austria, Liechtenstein, Belgia, Luksemburg, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry,
Islandia, Wielka Brytania (Irlandia Północna), Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia,
Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja: Yanimo Respimat
Bułgaria: Янимо Респимат

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12/2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrukcja użycia inhalatora wielokrotnego użytku Respimat (re-usable)

Respimat jest inhalatorem wytwarzającym aerozol do inhalacji. Respimat przeznaczony jest tylko dla
jednego pacjenta. Jeden wkład z lekiem dostarcza wiele dawek. Inhalator wielokrotnego użytku
Respimat (re-usable) umożliwia wymianę wkładu z lekiem i może być używany z maksymalnie 6
wkładami.

Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami przed rozpoczęciem stosowania leku Yanimo
Respimat.

Ten inhalator należy stosować tylko RAZ NA DOBĘ. Za każdym razem należy wdychać lek
uwolniony w czasie DWÓCH ROZPYLEŃ.
• Jeżeli Yanimo Respimat nie był używany przez dłużej niż 7 dni, należy wykonać jedno
  rozpylenie po skierowaniu inhalatora ku dołowi.
• Jeżeli Yanimo Respimat nie był używany przez dłużej niż 21 dni, należy powtarzać czynności
  opisane w punktach 4–6 w sekcji „Przygotowanie do użycia” do momentu, gdy widoczna
  będzie mgiełka. Następnie powtórzyć czynności opisane w punktach 4 do 6 jeszcze trzy razy.

Jak dbać o inhalator Respimat wielokrotnego użytku (re-usable)
Co najmniej raz na tydzień czyścić ustnik łącznie z jego metalową częścią umieszczoną w środku
jedynie wilgotną ściereczką bądź chusteczką.
Mała zmiana koloru ustnika nie wpływa na działanie inhalatora wielokrotnego użytku Respimat (re-
usable).
W razie potrzeby przetrzeć powierzchnię zewnętrzną inhalatora wielokrotnego użytku Respimat (re-
usable) wilgotną ściereczką.

Kiedy należy wymienić inhalator
Po użyciu inhalatora z 6 wkładami, należy zakupić nowe opakowanie Yanimo Respimat zawierające
inhalator.

Przygotowanie do użycia

1. Zdejmij przezroczystą podstawę
 
• Trzymaj wieczko zamknięte.
  • Naciśnij przycisk zabezpieczający podczas wyciągania przezroczystej podstawy drugą ręką.

2. Włóż wkład z lekiem
 
• Wprowadź wkład z lekiem do inhalatora.
  • Umieść inhalator na twardej powierzchni i dociśnij do momentu, gdy wkład wskoczy
    na miejsce z odgłosem kliknięcia.

3. Monitoruj liczbę użytych wkładów z lekiem i włóż przezroczystą podstawę na miejsce
 
• Zaznacz pole na naklejce inhalatora w celu monitorowania liczby użytych wkładów.
  • Włóż przezroczystą podstawę na miejsce do usłyszenia kliknięcia.

4. Obróć
 
• Trzymaj wieczko zamknięte
  • Obróć przezroczystą podstawę w kierunku wskazywanym przez strzałki do momentu
    usłyszenia kliknięcia (pół obrotu).

5. Otwórz
• Odchyl wieczko do pełnego otwarcia.

6. Naciśnij
 
• Skieruj inhalator ku dołowi w stronę ziemi.
  • Naciśnij przycisk uwolnienia dawki.
  • Zamknij wieczko.
  • Powtarzaj czynności opisane w punktach 4 - 6 do momentu pojawienia się widocznej
    mgiełki.
  • Po pojawieniu się mgiełki, powtórz czynności opisane w punktach 4-6 jeszcze
   trzykrotnie.

Inhalator jest teraz gotowy do użycia i dostarczy 60 rozpyleń (30 dawek).

Codzienne używanie

OBRÓĆ
• Trzymaj wieczko zamknięte.
• OBRÓĆ przezroczystą podstawę w kierunku wskazywanym przez strzałki do momentu usłyszenia
  kliknięcia (pół obrotu).

OTWÓRZ
ODCHYL wieczko do pełnego otwarcia.

NACIŚNIJ
• Wykonaj powolny i pełny wydech.
• Obejmij szczelnie ustami ustnik, nie przykrywając przy tym kanału dopływu powietrza. Skieruj
  inhalator w stronę tylnej ściany gardła.
• Podczas wykonywania powolnego i głębokiego wdechu przez usta
  NACIŚNIJ przycisk uwolnienia dawki i kontynuuj wdech powoli, tak długo jak nie sprawia to
  dyskomfortu.
• Wstrzymaj oddech na 10 sekund lub na tak długo, jak długo nie stwarza to dyskomfortu
• Powtórz punkty OBRÓĆ, OTWÓRZ, NACIŚNIJ w celu przyjęcia łącznie 2 rozpyleń.
• Zamknij wieczko do ponownego użycia inhalatora.

Kiedy należy wymienić wkład z lekiem Yanimo Respimat

Wskaźnik dawki pokazuje liczbę pozostałych rozpyleń we wkładzie z lekiem.

Pozostało 60 rozpyleń

Pozostało mniej niż 10 rozpyleń. Należy zakupić kolejny wkład z lekiem.

Wkład z lekiem został zużyty. Obróć przezroczystą podstawę w celu jego uwolnienia.
Inhalator jest teraz zablokowany. Wyjmij wkład z lekiem z inhalatora wielokrotnego użytku.
Włóż nowy wkład z lekiem do inhalatora do momentu usłyszenia kliknięcia (patrz punkt 2).
Nowo włożony wkład będzie bardziej wystawał niż wkład włożony jako pierwszy (kontynuuj
od punktu 3). Pamiętaj o włożeniu przezroczystej podstawy na miejsce w celu odblokowania
inhalatora.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Pojawiają się trudności z umieszczeniem wkładu z lekiem wystarczająco głęboko.
Czy przypadkowo obrócono przezroczystą podstawę przed umieszczeniem wkładu z lekiem?

Otwórz wieczko, naciśnij przycisk uwolnienia dawki i następnie umieść wkład z lekiem.
Czy wymieniasz wkład? Kolejny, nowy wkład będzie wystawał w większym stopniu niż pierwszy
wkład.Włóż go, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie nałóż przezroczystą podstawę.

Nie mogę nacisnąć przycisku uwolnienia dawki.
Czy włożono przezroczystą podstawę na miejsce?
Jeśli nie, włóż przezroczystą podstawę na
miejsce. Inhalator wielokrotnego użytku Respimat (re-usable) działa tylko z przezroczystą podstawą
założoną w odpowiednim miejscu.
Czy obrócono przezroczystą podstawę?
Jeżeli nie,obróć przezroczystą podstawę ciągłym ruchem
do momentu usłyszenia kliknięcia (pół obrotu).
Czy wskaźnik liczby dawek na wkładzie z lekiem wyświetla białą strzałkę na czerwonym tle?

Twój wkład z lekiem jest zużyty. Włóż nowy wkład i włóż przezroczystą podstawę na miejsce.

Po zużyciu trudno jest wyjąć wkład z lekiem.
Pociągnij i jednocześnie obróć wkład z lekiem.

Nie mogę obrócić lub nałożyć przezroczystej podstawy na miejsce.
Czy przezroczysta podstawa jest luźna i czy wskaźnik liczby dawek na wkładzie z lekiem
wyświetla białą strzałkę na czerwonym tle? Twój wkład z lekiem jest zużyty. Włóż nowy wkład.
Czy już obrócono przezroczystą podstawę?
Jeżeli przezroczysta podstawa została już obrócona, aby przyjąć lek należy wykonać czynności
opisane w punktach “OTWÓRZ” i “NACIŚNIJ” w sekcji „Codzienne używanie”.

Mój inhalator Yanimo Respimat zbyt szybko się wyczerpał.
Czy stosowano Yanimo Respimat zgodnie z zaleceniami (dwa rozpylenia raz na dobę)?
Każdy
wkład z lekiem zawiera lek na 30 dni, gdy stosowane są dwa rozpylenia raz na dobę.
Czy często uruchamiano inhalator Yanimo Respimat w celu sprawdzenia prawidłowego

działania? Po przygotowaniu inhalatora Yanimo Respimat do użycia nie ma konieczności
sprawdzania jego działania jeżeli jest stosowany codziennie.
Czy zdejmowano i wkładano przezroczystą podstawę wielokrotnie na miejsce? Nie należy
zdejmować przezroczystej podstawy przed zużyciem wkładu. Przy każdym zdejmowaniu
przezroczystej podstawy bez wymiany wkładu licznik dawek odnotowuje jedno rozpylenie i ilość
dawek pozostałych do użycia jest zmniejszona.

Mój inhalator Yanimo Respimat nie uruchamia się.
Czy włożono wkład z lekiem? Jeżeli nie, włóż wkład z lekiem. Po złożeniu zestawu Yanimo
Respimat nie zdejmuj przezroczystej podstawy ani nie wyjmuj wkładu z lekiem, dopóki wkład nie
zostanie zużyty.
Czy po włożeniu wkładu z lekiem powtórzono czynności z punktów Obróć, Otwórz, Naciśnij
mniej niż trzy razy? Powtórz czynności z punktów Obróć, Otwórz, Naciśnij trzy razy po włożeniu
wkładu z lekiem, tak jak pokazano w punktach 4-6 w sekcji „Przygotowanie do użycia”.

Czy wskaźnik liczby dawek na wkładzie z lekiem wyświetla białą strzałkę na czerwonym tle?
Twój wkład z lekiem jest zużyty. Włóż nowy wkład.

Mój inhalator Yanimo Respimat sam się uruchamia.
Czy wieczko było otwarte podczas obracania przezroczystej podstawy?
Zamknij wieczko,
następnie obróć przezroczystą podstawę.
Czy naciśnięto przycisk uwolnienia dawki podczas obracania przezroczystej podstawy? Zamknij
wieczko, tak by przycisk uwolnienia dawki był zasłonięty i następnie obróć przezroczystą podstawę.
Czy zaprzestano obracania przezroczystej podstawy przed kliknięciem? Obróć przezroczystą
podstawę ciągłym ruchem do momentu usłyszenia kliknięcia (pół obrotu). Licznik dawek odnotowuje
każde niecałkowite obrócenie i ilość dawek pozostałych do użycia jest zmniejszona.
Czy wieczko było otwarte przy wymianie wkładu z lekiem? Zamknij wieczko, a następnie wymień
wkład.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza