Welbox tabl. o zmodyf. uwalnianiu(150 mg) - 30 szt.

Opakowanie

30 szt.

Producent

+pharma arzneimittel

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. o zmodyf. uwalnianiu

Wybierz opakowanie
150 mg, tabl. o zmodyf. uwalnianiu, 30 szt.
  • #

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: początkowo 150 mg raz na dobę. Jeżeli po 4 tyg. leczenia dawką 150 mg nie jest widoczna poprawa, dawkę można zwiększyć do 300 mg raz na dobę. Pomiędzy kolejnymi dawkami powinna być zachowana co najmniej 24-godzinna przerwa. Początek działania bupropionu obserwuje się po 14 dniach od rozpoczęcia leczenia. Pełny efekt przeciwdepresyjny może być widoczny dopiero po kilku tyg. leczenia. Pacjenci z depresją powinni być leczeni przez okres co najmniej 6 mies., aby mieć pewność, że nie występują już u nich objawy choroby. Podczas zmiany terapii z tabletek zawierających bupropion podawanych 2 razy na dobę, na tabl. o zmodyf. uwalnianiu podawane raz na dobę, należy stosować taką samą całkowitą dawkę dobową, jeżeli jest to możliwe. Nie obserwowano objawów odstawienia, jednak należy rozważyć stopniowe zmniejszanie dawki przy odstawianiu leku. Nie można wykluczyć efektu „z odbicia” lub reakcji odstawienia. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek zalecaną dawką jest 150 mg raz na dobę. Nie określono jednoznacznie skuteczności stosowania u osób w podeszłym wieku; w badaniu klinicznym stosowano taką samą dawkę, jak u dorosłych osób, jednak nie można wykluczyć większej wrażliwości u niektórych osób w podeszłym wieku. Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku <18 lat. Sposób podania. Lek może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku. Tabletki należy połykać w całości. Tabletek nie należy przełamywać, rozkruszać ani żuć. Nierozpuszczalna otoczka tabletki o zmodyf. uwalnianiu może pozostać nienaruszona podczas transportu przez przewód pokarmowy i zostać wydalona z kałem. Zaleca się unikanie podawania leku tuż przed zaśnięciem, aby zmniejszyc ryzyko występowania bezsenności.

Zastosowanie

Leczenie dużych epizodów depresji u dorosłych.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Welbox i w jakim celu się go stosuje

Lek Welbox zawiera bupropion i należy do grupy farmakoterapeutycznej nazywanej „Inne leki
przeciwdepresyjne”.

Welbox jest lekiem stosowanym w depresji, wydawanym z przepisu lekarza. Uważa się, że wpływa on
na pewne substancje w mózgu - noradrenalinę i dopaminę, których działanie jest związane z depresją.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Welbox

Kiedy nie stosować leku Welbox
- jeśli pacjent ma uczulenie na bupropion lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6)
- jeżeli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki zawierające bupropion
- jeżeli pacjent choruje na padaczkę lub w przeszłości występowały u niego napady
  drgawkowe
- jeżeli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości zaburzenia jedzenia (np. bulimia
  lub jadłowstręt psychiczny – anoreksja)
- jeżeli pacjent ma guza mózgu
- jeżeli pacjent, który nadużywa alkoholu, właśnie zaprzestał picia alkoholu lub zamierza to
  uczynić
- jeżeli u pacjenta występują poważne choroby wątroby
- jeżeli pacjent zaprzestał ostatnio przyjmowania leków uspokajających lub ma zamiar to
  uczynić w trakcie przyjmowania leku Welbox
- jeżeli pacjent przyjmuje lub w ciągu ostatnich 14 dniprzyjmował leki przeciwdepresyjne
  nazywane inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO).

Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy natychmiast skontaktować się

z lekarzem prowadzącym i nie przyjmować leku Welbox.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Welbox należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza prowadzącego przed rozpoczęciem leczenia lekiem Welbox:
• jeżeli pacjent regularnie pije duże ilości alkoholu
• jeżeli pacjent ma cukrzycę i stosuje insulinę lub doustne leki przeciwcukrzycowe
• jeżeli pacjent miał w przeszłości poważną ranę głowy lub uraz głowy

Bupropion może wywoływać napady drgawkowe u około 1 na 1000 pacjentów. Wystąpienie tego
działania niepożądanego jest bardziej prawdopodobne u pacjentów z grup wymienionych powyżej. Jeśli
w trakcie leczenia wystąpią napady drgawek, należy przerwać stosowanie leku Welbox.Nie należy go
więcej przyjmować i trzeba skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

• jeżeli pacjent ma chorobę dwubiegunową (skrajne wahania nastroju), ponieważ Welbox może
  wywołać epizod tej choroby
• jeżeli u pacjenta występują choroby wątroby lub nerek, ponieważ mogą u niego z większym
  prawdopodobieństwem wystąpić działania niepożądane.

Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy ponownie skontaktować się
z lekarzem prowadzącym przed rozpoczęciem przyjmowania leku Welbox. Lekarz może stwierdzić
konieczność prowadzenia terapii pod ścisłą kontrolą lub zalecić inne leczenie.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje choroba serca lub wysokie ciśnienie krwi.
Przed rozpoczęciem leczenia wymagana jest kontrola ciśnienia krwi.

Myśli o samobójstwie oraz nasilenie objawów depresji

U pacjentów z depresją mogą wystąpić czasami myśli o samouszkodzeniu lub samobójstwie. Takie
zachowania mogą się nasilić, kiedy pacjent po raz pierwszy zaczyna przyjmować leki zawierające
bupropion, ponieważ zanim te leki zaczną działać upływa pewien czas, zwykle około dwóch tygodni,
a czasami dłużej.
Myśli takie mogą wystąpić częściej:
• jeśli pacjent miał wcześniej myśli samobójcze lub myśli o samouszkodzeniu
• jeśli pacjent jest młodym dorosłym. Badania kliniczne wykazały zwiększone ryzyko zachowań
  samobójczych u dorosłych w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli
  leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

W przypadku wystąpienia kiedykolwiek myśli o samouszkodzeniu lub samobójstwie, należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub udać się do szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnego lub przyjaciela, że pacjent ma depresję
i poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może poprosić o poinformowanie go w przypadku,
gdy uznają oni, że depresja pacjenta nasila się lub też, gdy zmiany w jego zachowaniu stają się
niepokojące.

Wpływ na badania moczu
Lek Welbox może zaburzać wyniki niektórych testów moczu wykonywanych w celu wykrycia innych
leków. Jeśli pacjent potrzebuje wykonać badanie moczu, powinien poinformować lekarza lub szpital, że
stosuje lek Welbox.

Dzieci i młodzież
Welbox nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat.
U dzieci w wieku poniżej 18 lat leczonych lekami przeciwdepresyjnymi istnieje zwiększone ryzyko
myśli i zachowań samobójczych.

Welbox a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio, a także o tych lekach, które pacjent planuje przyjmować,również o lekach ziołowych lub
witaminach, w tym kupowanych bez recepty. Lekarz może zmienić dawkę leku Welbox, zalecić zmianę
dawkowania lub odstawienie innych przyjmowanych leków.

Niektórych leków nie można przyjmować jednocześnie z lekiem Welbox. Niektóre z nich mogą
zwiększyć ryzyko wystąpienia drgawek lub napadów drgawkowych. Inne leki mogą zwiększyć ryzyko
innych działań niepożądanych. Przykłady takich leków wymieniono poniżej, ale nie jest to pełny wykaz.


Jeśli pacjent przyjmuje lub w ciągu ostatnich 14 dni przyjmował inne leki przeciwdepresyjne zwane

inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), należy o tym powiedzieć lekarzowi i nie przyjmować leku
Welbox (patrz także „Kiedy nie stosować leku Welbox” w punkcie 2).


Napady drgawkowe mogą wystąpić częściej niż zwykle:
• jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwdepresyjne lub leki stosowane w leczeniu chorób
  psychicznych
• jeśli pacjent przyjmuje teofilinę - lek na astmę lub chorobę płuc
• jeśli pacjent przyjmuje tramadol - silny lek przeciwbólowy
• jeśli pacjent przyjmuje leki uspokajające lub jeśli zamierza zaprzestać ich stosowania podczas
  przyjmowania leku Welbox (patrz także „Kiedy nie stosować leku Welbox” w punkcie 2)
• jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwmalaryczne (takie jak meflokina lub chlorokina)
• jeśli pacjent przyjmuje leki pobudzające lub inne leki, które kontrolują masę ciała lub apetyt
• jeśli pacjent przyjmuje steroidy (doustnie lub we wstrzyknięciach)
• jeśli pacjent przyjmuje antybiotyki nazywane chinolonami
• jeśli pacjent przyjmuje niektóre rodzaje leków przeciwhistaminowych, które mogą powodować
  senność
• jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwcukrzycowe.

Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, przed rozpoczęciem przyjmowania leku
Welbox należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Lekarz oszacuje ryzyko
i korzyści z zastosowania leku Welbox.

Prawdopodobieństwo wystąpienia innych działań niepożądanych może się zwiększyć:
• jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwdepresyjne (takie jak amitryptylina, fluoksetyna,
  paroksetyna, dosulepina, dezypramina lub imipramina) lub leki na inne choroby psychiczne
  (takie jak klozapina, rysperydon, tiorydazyna lub olanzapina)
• jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (lewodopa, amantadyna,
  orfenadryna)
• jeśli pacjent przyjmuje leki, które wpływają na metabolizm leku Welbox (karbamazepina,
  fenytoina, kwas walproinowy)
• jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych (takie jak
  cyklofosfamid, ifosfamid)
• jeśli pacjent przyjmuje tyklopidynę lub klopidogrel, stosowane głównie w zapobieganiu
  udarowi
• jeśli pacjent przyjmuje leki β-adrenolityczne (takie jak metoprolol)
• jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki do leczenia nieregularnego rytmu serca (propafenon
  i flekainid)
• jeśli pacjent stosuje plastry nikotynowe, jako środek wspomagający odzwyczajanie się od
  palenia tytoniu.
Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy niezwłocznie skontaktować się
z lekarzem prowadzącym przed rozpoczęciem przyjmowania leku Welbox.

Lek Welbox może wykazywać mniejszą skuteczność:
• jeśli pacjent przyjmuje rytonawir lub efawirenz - leki stosowane w leczeniu zakażeń HIV.
  Jeśli ta sytuacja dotyczy pacjenta należy poinformować lekarza prowadzącego. Lekarz
  prowadzący oceni skuteczność leku Welbox u pacjenta. Może zaistnieć konieczność
  zwiększenia dawki lub zmiany sposobu leczenia depresji.
Nie należy zwiększaćdawki leku Welbox bez zalecenia lekarza prowadzącego, ponieważ może to
zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym napadów drgawkowych.

Lek Welbox może powodować zmniejszenie skuteczności innych leków:
• jeśli pacjent przyjmuje tamoksifen - stosowany w leczeniu raka piersi
  Jeśli ta sytuacja dotyczy pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Może zaistnieć
  konieczność zmiany sposobu leczenia depresji.

• jeśli pacjent stosuje digoksynę z powodu problemów z sercem
  Jeśli ta sytuacja dotyczy pacjenta,należy powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz może rozważyć
  dostosowanie dawki digoksyny.

Welbox z alkoholem
Alkohol może wpływać na działanie leku Welbox i ich jednoczesne przyjęcie może w rzadkich
przypadkach powodować nerwowość lub zmieniać stan psychiczny. Niektórzy pacjenci stają się
bardziej wrażliwi na alkohol podczas przyjmowania leku Welbox. Lekarz może zalecić rezygnację
z picia alkoholu (piwa, wina, wódki) albo znaczne ograniczenie jego spożycia podczas przyjmowania
leku Welbox. Jeżeli pacjent aktualnie pije duże ilości alkoholu, nie należy nagle zaprzestawać picia,
gdyż może to wywołać napad drgawkowy.

Należy porozmawiać z lekarzem o piciu alkoholu
przed rozpoczęciem przyjmowania leku Welbox.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Nie należy przyjmować leku Welbox jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub
gdy planuje mieć dziecko, chyba że lekarz zaleci inaczej. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku
w ciąży należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Niektóre, ale nie wszystkie, badania wskazują
na zwiększone ryzyko wad wrodzonych, szczególnie wad serca u dzieci, których matki stosowały
bupropion. Nie wiadomo, czy było to spowodowane stosowaniem bupropionu.

Substancja aktywna leku Welbox może przenikać do mleka matki. Przed zastosowaniem leku Welbox
należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jeżeli lek Welbox powoduje zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie, nie należy prowadzić
pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Welbox

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jakie dawki należy przyjmować
Zazwyczaj zalecana dawka dla dorosłych to jedna tabletka 150 mg raz na dobę.
Jeżeli po kilku tygodniach leczenia u pacjenta nie następuje poprawa, lekarz prowadzący może zalecić
zwiększenie dawki do 300 mg raz na dobę.

Dla niektórych pacjentów dawka 150 mg raz na dobę jest wystarczająca przez cały okres leczenia.
Lekarz prowadzący może zalecić takie dawkowanie, jeśli pacjent ma zaburzenia wątroby lub nerek.

Dawkę leku Welbox należy przyjmować rano. Nie należy przyjmować leku Welbox częściej niż raz na
dobę.

Lek Welbox jest przeznaczony do stosowania doustnego.
Tabletki należy połykać w całości. Nie należy ich żuć, rozkruszać ani dzielić – jeżeli do tego dojdzie,
istnieje niebezpieczeństwo przedawkowania, ze względu na zbyt szybkie uwolnienie się leku do
organizmu. Może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym napadów
drgawkowych.

Welbox może być przyjmowany z pokarmem lub bez pokarmu.

Tabletka pokryta jest otoczką, która powoli uwalnia lek do przewodu pokarmowego. Pacjent może
zauważyć w stolcu coś, co wygląda jak tabletka. Jest to pusta otoczka, która została wydalona
z organizmu.

Jak długo stosować leczenie
Tylko lekarz wspólnie z pacjentem może zadecydować, jak długo należy stosować lek Welbox. Mogą
minąć tygodnie lub miesiące, zanim zaobserwuje się jakąkolwiek poprawę. Pacjent powinien regularnie
omawiać objawy z lekarzem, aby zdecydować, jak długo powinno trwać leczenie. Jeżeli pacjent poczuje
się lepiej, lekarz prowadzący może zalecić dalsze stosowanie leku Welbox, aby zapobiec nawrotowi
depresji.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Welbox
Zażycie zbyt wielu tabletek może wywołać drgawki lub napad drgawkowy. Nie można zwlekać, ale
natychmiast skontaktować się z lekarzem lub z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym.

Pominięcie zastosowania leku Welbox
W wypadku pominięcia dawki, należy odczekać i przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy
stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Welbox
Nie należyprzerywać leczenia lekiem Welbox ani zmniejszać dawki bez uprzedniego uzgodnienia tego
z lekarzem prowadzącym.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Drgawki lub napady drgawkowe

U około 1 na 1000 pacjentów przyjmujących bupropion mogą wystąpić drgawki (napady drgawkowe
lub konwulsje). Większe prawdopodobieństwo, że to nastąpi, występuje u pacjentów, którzy przyjmują
większe dawki niż zalecane, przyjmują niektóre inne leki lub są w grupie zwiększonego ryzyka
wystąpienia napadów drgawkowych. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem
prowadzącym.

W razie wystąpienia napadu drgawkowego należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
Nie należy więcej przyjmować tych tabletek.

Reakcje alergiczne
U niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje alergiczne na lek Welbox. Obejmują one:
• zaczerwienienie skóry lub wysypkę (jak wysypka siateczkowa), pęcherzyki lub swędzące guzki
  (pokrzywka) na skórze; niektóre wysypki mogą wymagać hospitalizacji, szczególnie jeśli
  występuje również ból w jamie ustnej lub ból oczu
• nietypowe świsty lub trudności z oddychaniem
• obrzęk powiek, ust lub języka
• bóle mięśni lub stawów
• zapaść lub krótkotrwałą utratę przytomności.

W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów reakcji alergicznej należy natychmiast
skontaktować
się z lekarzem. Nie należy więcej przyjmować tych tabletek.

Reakcje alergiczne mogą trwać długo. Jeżeli lekarz przepisał leki łagodzące objawy alergiczne,
należy przyjąć całą kurację.

Inne działania niepożądane

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów)
• trudności w zasypianiu; należy upewnić się, że lek jest przyjmowany rano
• ból głowy
• suchość w jamie ustnej
• nudności, wymioty.

Częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)
• gorączka, zawroty głowy, świąd, potliwość i wysypka skórna (czasami z powodu reakcji
  alergicznej)
• dreszcze, drżenia, osłabienie, zmęczenie, bóle w klatce piersiowej
• uczucie lęku lub pobudzenia
• bóle brzucha lub inne dolegliwości (zaparcia), zmiana odczuwania smaku pożywienia, utrata
  apetytu (anoreksja)
• zwiększenie ciśnienia krwi czasami znaczne, zaczerwienienie twarzy
• dzwonienie w uszach, zaburzenia widzenia.

Niezbyt częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów)
• uczucie depresji (patrz również punkt 2: Ostrzeżenia i środki ostrożności)
• uczucie dezorientacji
• trudności z koncentracją
• zwiększenie częstości akcji serca
• utrata masy ciała.

Rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów)
• napady drgawek.

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów)
• kołatanie serca, omdlenia
• drgania mięśni, sztywność mięśni, niekontrolowane ruchy, problemy z chodzeniem lub
  koordynacją
• uczucie niepokoju, poirytowanie, wrogość, agresywność, dziwne sny, mrowienia lub
  drętwienia, utrata pamięci
• zażółcenie skóry lub białkówki oka (żółtaczka), co może być spowodowane przez zwiększoną
  aktywność enzymów wątroby, zapalenie wątroby
• ciężkie reakcje alergiczne; wysypka z towarzyszącymi bólami mięśni i stawów
• zmiany stężenia cukru we krwi
• oddawanie moczu częściej lub rzadziej niż zazwyczaj
• nietrzymanie moczu (mimowolne oddawanie moczu, niekontrolowany wypływ moczu)
• ciężkie wysypki skórne, które mogą obejmować usta i inne części ciała i mogą zagrażać życiu
• zaostrzenie łuszczycy (czerwone zgrubienia na skórze)
• poczucie nierzeczywistości lub inności (depersonalizacja), widzenie lub słyszenie rzeczy, które
  nie istnieją (omamy), odczuwanie lub wiara w rzeczy nierzeczywiste (urojenia), wyolbrzymiona
  podejrzliwość (paranoja)
• spadek ciśnienia tętniczego krwi po nagłym wstaniu (niedociśnienie ortostatyczne).

Inne działania niepożądane
Inne działania niepożądane wystąpiły u niewielkiej liczby pacjentów, choć dokładna częstość ich
występowania nie jest znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
• myśli o samouszkodzeniu lub samobójstwie w trakcie stosowania bupropionu lub wkrótce po
  zakończeniu leczenia (patrz punkt 2 „Informacje ważne przed przyjęciem leku Welbox”).
  Jeśli pacjent ma takie myśli, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się
  do szpitala
• utrata kontaktu z rzeczywistością i zdolności myślenia lub oceny sytuacji (psychoza); inne
  objawy mogą obejmować omamy i (lub) urojenia
• zmniejszona liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość), zmniejszona liczba białych krwinek
  (leukopenia) i zmniejszona liczba płytek krwi (trombocytopenia)
• niedobór sodu we krwi (hiponatremia).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309;
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Welbox

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „EXP”. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem.
Po pierwszym otwarciu: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Welbox
− Substancją czynną leku jest bupropionu chlorowodorek. Każda tabletka zawiera 150 mg
  bupropionu chlorowodorku.
− Pozostałe składniki to:
  • rdzeń tabletki: hydroksypropyloceluloza (470 cps), celuloza mikrokrystaliczna krzemowana,
    kwas stearynowy, magnezu stearynian
  • otoczka tabletki:Opadry white 29A18501 (etyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, tytanu
    dwutlenek (E 171)), trietylu cytrynian, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1),
    talk

Jak wygląda lek Welbox i co zawiera opakowanie
Kremowobiałe do jasnożółtych, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki o średnicy około 8,1 mm.

Lek dostępny jest w pojemnikach zawierających 7, 30, 60 lub 90 tabletek.
Pojemnik zawiera też kapsułkę osuszającą, która chroni tabletki przed wilgocią. Nie należy spożywać
kapsułki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

+pharma arzneimittel gmbh
Hafnerstrasse 211
8054 Graz
Austria

Wytwórca
Balkanpharma-Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shosse Str.
2600 Dupnitsa
Bułgaria

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.
Hafnerstrasse 211
8054 Graz
Austria

W celu uzyskania informacji o nazwach tego leku, pod którymi został dopuszczony do obrotu w krajach
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub uzyskania innych bardziej szczegółowych
informacji, należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
+pharma Polska sp. z o.o.
ul. Podgórska 34
31-536 Kraków, Polska
tel. +48 12 262 32 36
e-mail: krakow@pluspharma.eu

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2020

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza