Węgiel leczniczy VP kaps.(200 mg) - 20 szt.

Opakowanie

20 szt.

Producent

Bausch Health Ireland

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

kaps.

Wybierz opakowanie
200 mg, kaps., 20 szt.
  • #

Dawkowanie

Doustnie. Niestrawność i wzdęcia. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 4-6 kaps. kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów. Kaps. można połykać w całości, jednak w celu uzyskania szybszego działania zaleca się stosowanie ich w postaci zawiesiny powstałej po wsypaniu zawartości kapsułek do niewielkiej ilości wody. Biegunka. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: jednorazowo 20 kaps. (około 4 g), najlepiej w postaci zawiesiny powstałej po wsypaniu zawartości kapsułek do niewielkiej ilości wody. Dawkę, w razie konieczności można powtarzać co kilka godzin, jeśli to konieczne. Zatrucia lekami i związkami chemicznymi. Dorośli i dzieci powyżej 1 rż. jednorazowo około 62 kaps. (około 12,5 g), w razie potrzeby można ją podawać kilka razy w ciągu doby. Dzieci poniżej 1 rż. w jednorazowej dawce 1 g/kg mc., w razie potrzeby można ją powtarzać co 4-6 h. W leczeniu zatruć lekami i substancjami chemicznymi preparat podaje się najczęściej w postaci zawiesiny powstałej po wsypaniu zawartości kapsułek do niewielkiej ilości wody. Zawiesinę podaje się doustnie przez zgłębnik w zalecanej dawce i usuwa przez odessanie lub wywołanie wymiotów, odzyskując całkowitą ilość podanego węgla.

Zastosowanie

Biegunki, niestrawność, wzdęcia. Zatrucia lekami lub innymi związkami chemicznymi - po porozumieniu z lekarzem.

Treść ulotki

1. Co to jest Węgiel leczniczy VP i w jakim celu się go stosuje

Węgiel leczniczy VP zawiera jako substancję czynną węgiel aktywny, który jest odpowiednio przygotowanym węglem o dużej zdolności adsorpcyjnej (pochłaniającej). Po podaniu doustnym wiąże różne substancje znajdujące się w przewodzie pokarmowym, w tym związki nasilające perystaltykę i przenikanie wody do światła jelita, toksyny bakteryjne, bakterie, leki, produkty gnilne, gazy jelitowe, substancje toksyczne itp. i w ten sposób uniemożliwia ich wchłonięcie z przewodu pokarmowego. Uniemożliwia także wtórne wchłanianie związków wydalonych do jelit np. z żółcią.

Stosuje się duże dawki węgla, ponieważ adsorbuje on w jelicie nie tylko substancje toksyczne. Węgiel aktywny jest najskuteczniejszym spośród środków adsorbujących- 1 g może zaadsorbować 1,8 g sublimatu, 400 mg fenolu, 800 mg morfiny, ale tylko 300 mg alkoholu etylowego. Ocenia się, że w leczeniu zatruć jest równie skuteczny jak płukanie żołądka lub wymioty, a w niektórych przypadkach nawet efektywniejszy, zwłaszcza jeśli po jego podaniu, po pewnym czasie, zostanie podany lek przeczyszczający.

Węgiel leczniczy VP stosowany jest:
− w biegunce, niestrawności, wzdęciach;
− wzatruciu lekami i innymi związkami chemicznymi - po porozumieniu z lekarzem.2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Węgiel leczniczy VP

Kiedy nie stosować leku Węgiel leczniczy VP

− jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na węgiel aktywny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);
− jeśli pacjent jest nieprzytomny a jednocześnie nie ma w odpowiedni sposób zabezpieczonych dróg oddechowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

− jeśli pomimo leczenia wzdęcia utrzymują się 7 dni a biegunka 2 dni, lubjeśli obok biegunki wystąpi gorączka lub krew w stolcu, należy zgłosić się do lekarza,ponieważ może to wskazywać, że leczenie węglem aktywnym jest niewystarczające;
− jeśli zatrucie zostało spowodowane przez takie substancje, jak kwas borowy, siarczan żelaza(II) i inne związki metali, DDT, cyjanki, lit, etanol, metanol, glikol etylenowy, produkty rafinacji ropy naftowej czy kwasy i zasadynieorganiczne, ponieważ w tych zatruciach węgiel aktywny jest mało skuteczny (konieczne może się okazać zastosowanie innego leku);
− gdy Węgiel leczniczy VP stosowany jest u osoby nieprzytomnej lub takiej, u której zatrucie spowodowane jest przez leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy albo prowadzące do drgawek, ponieważ istnieje wówczas niebezpieczeństwo przedostania się leku lub zawartości żołądka do dróg oddechowych (przed wykonaniem płukania żołądka konieczne jest w takim przypadku zabezpieczenie dróg oddechowych przy pomocy intubacji);
− gdy Węgiel leczniczy VP stosowany w przebiegu zatrucia spowodowanego przez środek wpływający na perystaltykę jelit (np. środek przeciwcholinergiczny – m.in. oksybutyninę, czy opioid– np. metadon);
− jeśli jednocześnie stosuje się inne leki, ponieważ Węgiel leczniczy VP może osłabiać ich działanie.

Środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie i tylko sporadycznie podczas leczenia węglem aktywnym, ponieważ ciężka i długotrwała biegunka może prowadzić do zaburzeń wodno-elektrolitowych.

W leczeniu ostrych zatruć inne niezbędne leki należy podawać pozajelitowo; jeśli konieczne jest wywołanie wymiotów przez lek doustny (np. ipekakuanę), należy wywołać je przed podaniem węgla. Węgiel należy podać 30 -60 minut po ustaniu wymiotów. Nie należy stosować węgla, kiedy niezbędne jest podanie doustne specyficznego antidotum (odtrutki),np.metioniny.

Inne leki i Węgiel leczniczy VP

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Węgiel aktywny podany doustnie w różnym stopniu hamuje wchłanianie licznych, jednocześnie podanych leków, m.in. salicylanów, barbituranów, glutetimidu. W przypadku konieczności podania innych leków doustnie, należy je zastosować co najmniej 2 godziny przed lub po przyjęciu węgla aktywnego.

Węgiel leczniczy VP z jedzeniem i piciem

Leku Węgiel leczniczy VP nie należy przyjmować podczas, ani bezpośrednio po posiłkach, ponieważ pokarm zmniejsza zdolność adsorpcyjną węgla aktywnego.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Dotychczas brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania węgla aktywnego podczas ciąży i laktacji.
Mimo braku przeciwwskazań należy wziąć pod uwagę działanie zapierające leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.3. Jak stosować Węgiel leczniczy VP

Zalecana dawka leku Węgiel leczniczy VP

Niestrawność i wzdęcia:
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
Doustnie, przeciętnie 4 do 6 kapsułek kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów. Kapsułki można połykać w całości, jednak w celu uzyskania szybszego działania zalecane jest stosowanie w postaci zawiesiny powstałej po wsypaniu zawartości kapsułek do niewielkiej ilości wody.

Biegunki:
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
Jednorazowo doustnie około 4,0 g (20 kapsułek), najlepiej w postaci zawiesiny powstałej po wsypaniu zawartości kapsułek do niewielkiej ilości wody. Dawkę można powtarzać co kilka godzin, jeśli to konieczne.

Zatrucia lekami i związkami chemicznymi:
Dorośli oraz dzieci powyżej 1 roku:
Jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle około 12,5 g (około 62 kapsułek). W razie potrzeby można ją podawać kilka razy w ciągu doby.
Dzieci poniżej 1 roku:
Jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle 1 g/kg mc. W razie potrzeby można ją powtarzać co 4 –6 godzin.
W leczeniu zatruć lekami i substancjami chemicznymi lek podaje się najczęściej w postaci zawiesiny powstałej po wsypaniu zawartości kapsułek do niewielkiej ilości wody. Zawiesinę podaje się doustnie przez zgłębnik w zalecanej dawce i usuwa przez odessanie lub wywołanie wymiotów, odzyskując całkowitą ilość podanego węgla.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Węgiel leczniczy VP

Nie są znane przypadki zatrucia węglem aktywnym -nie jest on wchłaniany z przewodu pokarmowego i nawet duże dawki są dobrze tolerowane. Przyjęty w zbyt dużej dawce może spowodować zaparcia.W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Węgiel leczniczy VP

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak najszybciej. Jednakże, jeśli czas zastosowania następnej dawki jest niedaleki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Węgiel leczniczy VP

Zaprzestanie stosowania leku Węgiel leczniczy VP może spowodować nasilenie dolegliwości (biegunka, niestrawność, wzdęcie).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W trakcie stosowania leku mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit (rzadko-u 1 do 10 osób na 10000)-wymioty, zaparcia, biegunki, czarne zabarwienie stolca.
Odnotowano przypadki aspiracji leku (przedostania się leku razem z wdychanym powietrzem) do płuc.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkiemożliweobjawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.5. Jak przechowywać Węgiel leczniczy VP

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 ̊C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniuw celu ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosowaćtegoleku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę,jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Węgiel leczniczy VP

- Substancją czynną leku jest węgiel aktywny. Jedna kapsułka zawiera 200 mg węgla aktywnego. 
- Pozostałe składniki to:
żelatyna, żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), indygokarmin(E 132).

Jak wygląda Węgiel leczniczy VP i co zawiera opakowanie

Węgiel leczniczy VP produkowany jest w postaci kapsułek. Pakowany jest po 10 sztuk w blistry.
W tekturowym pudełku znajduje się 20 kapsułek (2 blistry z folii Aluminium/PVC zawierające po 10 kapsułek).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
ICN Polfa Rzeszów S.A.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów
tel. (48 17) 865 51 00

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza