Walsartan Krka tabl. powl.(160 mg) - 28 szt.

Opakowanie

28 szt.

Producent

Krka

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. powl.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Nadciśnienie tętnicze. Zalecana dawka wynosi 80 mg raz na dobę. Działanie przeciwnadciśnieniowe jest zauważalne w ciągu 2 tyg., a pełne działanie jest osiągane w ciągu 4 tyg. U niektórych pacjentów, u których ciśnienie tętnicze krwi nie jest odpowiednio kontrolowane, dawkę można zwiększyć do 160 mg, maksymalnie do 320 mg. Preparat może być stosowany jednocześnie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Dodanie diuretyku, takiego jak hydrochlorotiazyd pozwoli na większe obniżenie ciśnienia tętniczego u tych pacjentów. Świeży zawał mięśnia sercowego. U pacjentów stabilnych klinicznie leczenie można rozpocząć już 12 h po zawale mięśnia sercowego, dawka początkowa wynosi 20 mg 2 razy na dobę, następnie dawkę należy stopniowo zwiększać w ciągu kilku tygodni do 40 mg, 80 mg i 160 mg, podawanych 2 razy na dobę. Maksymalna dawka docelowa wynosi 160 mg 2 razy na dobę. Zwykle zaleca się, aby dawka 80 mg podawana 2 razy na dobę została wprowadzona w ciągu 2 tyg. po rozpoczęciu leczenia, a maksymalną dawkę docelową 160 mg podawaną 2 razy na dobę należy wprowadzić w ciągu 3 miesięcy, w zależności od tolerancji leku przez pacjenta. Jeśli wystąpi objawowe niedociśnienie lub zaburzenie czynności nerek należy rozważyć zmniejszenie dawki. Walsartan może być stosowany u pacjentów przyjmujących inne leki stosowane w leczeniu zawału mięśnia sercowego, takie jak leki trombolityczne, kwas acetylosalicylowy, leki β-adrenolityczne, statyny i leki moczopędne. Jednoczesne stosowanie z inhibitorami ACE nie jest zalecane. Ocena pacjentów po zawale mięśnia sercowego powinna zawsze obejmować ocenę czynności nerek. Niewydolność serca. Zalecana dawka początkowa wynosi 40 mg 2 razy na dobę. Zwiększanie dawki kolejno do 80 mg i 160 mg podawanych 2 razy na dobę powinno być przeprowadzane w odstępach co najmniej dwutygodniowych, do uzyskania największej dawki tolerowanej przez pacjenta. W przypadku jednoczesnego stosowania leku moczopędnego należy rozważyć zmniejszenie jego dawki. Maksymalna dawka dobowa zastosowana w badaniach klinicznych wynosiła 320 mg walsartanu w dawkach podzielonych. Walsartan może być stosowany jednocześnie z innym leczeniem niewydolności serca. Jednakże, trójskładnikowe połączenie inhibitora ACE, walsartanu z β-adrenolitykiem lub lekiem moczopędnym oszczędzającym potas nie jest zalecane. Ocena pacjentów z niewydolnością serca powinna zawsze uwzględniać ocenę czynności nerek. Szczególne grupy pacjentów. Walsartan jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, z żółciową marskością wątroby oraz u pacjentów z cholestazą. U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby bez cholestazy, maksymalna dawka wynosi 80 mg na dobę. Nie jest wymagana zmiana dawki u dorosłych pacjentów z CCr >10 ml/min i u pacjentów w podeszłym wieku. Dzieci i młodzież. Nadciśnienie tętnicze. Dzieci 6-18 lat: o mc. <35 kg dawka początkowa wynosi 40 mg raz na dobę; o mc. ≥35 kg 80 mg raz na dobę. Dawkę preparatu należy dostosować w zależności od uzyskanego działania przeciwnadciśnieniowego. Maksymalna dawka w zależności od masy ciała wynosi: ≥18 kg do <35 kg 80 mg; ≥35 kg do <80 kg 160 mg; ≥80 kg do ≤160 kg 320 mg. Nie badano stosowania preparatu u dzieci i młodzieży z CCr <30 ml/min oraz tych, u których stosowana jest dializoterapia - nie zaleca się stosowania. Nie ma konieczności dostosowania dawki u dzieci i młodzieży z CCr >30 ml/min. Należy ściśle kontrolować czynność nerek oraz stężenie potasu we krwi. U dzieciom i młodzieży z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby dawka nie może być większa niż 80 mg. Sposób podania. Tabletki przyjmować niezależnie od posiłku, popijając wodą.

Zastosowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego u dorosłych oraz nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży od 6 do 18 lat. Leczenie dorosłych pacjentów stabilnych klinicznie z objawową niewydolnością serca lub bezobjawowymi zaburzeniami czynności skurczowej lewej komory po świeżym (od 12 h do 10 dni) zawale mięśnia sercowego. Leczenie dorosłych pacjentów z objawową niewydolnością serca, gdy inhibitory ACE nie są tolerowane, lub u pacjentów nietolerujących β-adrenolityków jako terapia wspomagająca leczenie inhibitorami ACE wówczas, gdy nie można zastosować antagonistów receptora mineralokortykoidowego.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Walsartan Krka i w jakim celu się go stosuje

Walsartan Krka należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II, które
pomagają kontrolować wysokie ciśnienie krwi. Angiotensyna II jest substancją obecną w organizmie,
która powoduje zwężenie naczyń, a co za tym idzie, podwyższenie ciśnienia krwi. Lek Walsartan
Krka blokuje działanie angiotensyny II, co prowadzi do rozkurczenia naczyń krwionośnych i
obniżenia ciśnienia krwi.

Walsartan Krka, 160 mg, tabletki powlekane może być stosowany w leczeniu trzech różnych
chorób:
- Leczenie wysokiego ciśnienia krwi u dorosłych i u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18
  lat. Wysokie ciśnienie krwi zwiększa obciążenie serca i tętnic. Jeśli nie jest leczone, może
  powodować uszkodzenie naczyń krwionośnych mózgu, serca i nerek oraz prowadzić do udaru,
  niewydolności serca lub nerek. Wysokie ciśnienie krwi zwiększa ryzyko zawału serca.
  Obniżenie ciśnienia krwi do wartości prawidłowych powoduje zmniejszenie ryzyka
  wystąpienia tych powikłań nadciśnienia.
- Leczenie dorosłych pacjentów po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego.
  „Niedawno” oznacza okres od 12 godzin do 10 dni.
- Leczenie objawowej niewydolności serca u dorosłych pacjentów. Walsartan Krka jest
  stosowany, jeśli nie można zastosować leków nazywanych inhibitorami konwertazy
  angiotensyny – inhibitorami ACE (leki stosowane w leczeniu niewydolności serca) lub
  Walsartan Krka może być stosowany jednocześnie z inhibitorami ACE, wówczas gdy nie
  można zastosować innych leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca.
  Objawy niewydolności serca obejmują duszność oraz obrzęki stóp i nóg spowodowane
  nagromadzeniem płynów. Powstają, gdy mięsień sercowy nie jest w stanie pompować krwi w
  ilości wystarczającej do zaopatrzenia całego organizmu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Walsartan Krka

Kiedy nie stosować leku Walsartan Krka
- jeśli pacjent ma uczulenie na walsartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6);
- w przypadku ciężkiej choroby wątroby;
- po 3 miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Walsartan Krka we wczesnym
  okresie ciąży - patrz punkt ,,Ciąża i karmienie piersią’’).
- jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym
  ciśnienie krwi zawierającym aliskiren..

Jeśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta, nie należy przyjmować leku
Walsartan Krka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Walsartan Krka należy omówić to z lekarzem
- jeśli pacjent ma chorobę wątroby;
- jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek lub jeśli jest poddawany dializoterapii;
- u pacjentów ze zwężeniem tętnicy nerkowej;
- u pacjentów po niedawno przebytym przeszczepieniu nerki;
- jeśli pacjent jest leczony z powodu niedawno przebytego zawału lub z powodu niewydolności
  serca - lekarz może zbadać czynność nerek pacjenta;
- u pacjentów z ciężką chorobą serca inną niż niewydolność serca lub zawał serca;
- jeśli u pacjenta przyjmującego inny lek (w tym inhibitor konwertazy angiotensyny)
  kiedykolwiek wystąpił obrzęk języka i twarzy spowodowany reakcją alergiczną nazywaną
  obrzękiem naczynioruchowym - jeśli takie objawy wystąpią podczas przyjmowania leku
  Walsartan Krka należy natychmiast przerwać stosowanie leku i nie stosować go ponownie
  (Patrz także punkt 4 "Możliwe działania niepożądane");
- u pacjentów stosujących leki zwiększające stężenie potasu we krwi, takie jak: suplementy
  potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas, leki oszczędzające potas i heparyna -
  może być konieczne okresowe oznaczanie stężenia potasu we krwi;
- jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat i przyjmuje lek Walsartan Krka w skojarzeniu z innymi
  lekami hamującymi układ renina-angiotensyna-aldosteron (lekami zmniejszającymi ciśnienie
  tętnicze) - lekarz będzie regularnie kontrolował czynność nerek i stężenie potasu we krwi;
- u pacjentów z aldosteronizmem (choroba, w której nadnercza produkują zbyt duże ilości
  hormonu zwanego aldosteronem) - nie zaleca się stosowania leku Walsartan Krka u pacjentów z
  aldosteronizmem;
- u pacjentów, u których doszło do utraty dużej ilości płynów (odwodnienia) z powodu biegunki,
  wymiotów lub przyjmowania dużych dawek leków moczopędnych;
- jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa lub planuje ciążę - nie zaleca się stosowania leku
  Walsartan Krka we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po 3 miesiącu ciąży,
  ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt ,,Ciąża i karmienie piersią’’).
- jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego
  ciśnienia tętniczego:
  • inhibitor ACE (na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma
    zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą,
  • aliskiren.
- jeśli pacjent jest leczony inhibitorem ACE w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w
  leczeniu niewydolności serca, nazywanymi antagonistami receptorów mineralokortykoidowych
  (MRA), na przykład spironolaktonem, eplerenonem) lub z beta-adrenolitykami, na przykład
  metoprololem.

Lekarz może zalecić regularną kontrolę czynności nerek, ciśnienia tętniczego oraz stężenia
elektrolitów (np. potasu) we krwi.

Patrz także podpunkt „Kiedy nie stosować leku Walsartan Krka.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy poinformować o tym lekarza
przed rozpoczęciem stosowania leku Walsartan Krka.

Walsartan Krka a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Działanie leku może ulec zmianie, jeśli lek Walsartan Krka jest stosowany równocześnie z niektórymi
innymi lekami. Może wtedy zaistnieć konieczność zmiany dawki, zastosowania innych środków
ostrożności, lub w niektórych przypadkach zaprzestania przyjmowania jednego z leków. Dotyczy to
zarówno leków przepisywanych na receptę, jak i wydawanych bez recepty, a szczególności są to:
- inne leki obniżające ciśnienie krwi, szczególnie leki moczopędne;
- leki zwiększające stężenie potasu we krwi, takie jak: suplementy potasu lub zamienniki soli
  kuchennej zawierające potas, leki oszczędzające potas i heparyna;
- niektóre leki przeciwbólowe zwane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ);
- niektóre antybiotyki (z grupy ryfamycyny), lek stosowany w celu ochrony przed odrzuceniem
  przeszczepu (cyklosporyna) lub antyretrowirusowy lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV /
  AIDS (rytonawir). Leki te mogą nasilać działanie leku Walsartan Krka.
- lit, lek stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych.
- inhibitory ACE lub aliskiren (patrz także podpunkty „Kiedy nie stosować leku Walsartan Krka
  oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).
- inhibitory ACE przyjmowane razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności
  serca, nazywanymi antagonistami receptorów mineralokortykoidowych, na przykład
  spironolaktonem, eplerenonem lub z beta-adrenolitykami, na przykład metoprololem.

Ponadto:
- u pacjentów po niedawno przebytym zawale serca nie zaleca się skojarzenia z inhibitorami
  ACE (leki stosowane w leczeniu zawału serca);
- u pacjentów leczonych z powodu niewydolności serca nie zaleca się jednoczesnego
  stosowania leku Walsartan Krka z inhibitorami ACE i lekami beta-adrenolitycznymi (leki
  stosowane w leczeniu niewydolności serca).

Walsartan Krka z jedzeniem i piciem
Lek Walsartan Krka może być stosowany w czasie posiłku lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku..

- Należy koniecznie powiadomić lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Lekarz
  zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Walsartan Krka przed zajściem w ciążę lub zaraz
  po stwierdzeniu ciąży oraz zaleci stosowanie innego leku. Nie zaleca się stosowania leku
  Walsartan Krka we wczesnym okresie ciąży. Nie wolno stosować leku Walsartan Krka po 3
  miesiącu ciąży, ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku.

- Należy powiadomić lekarza o karmieniu piersią lub o zamiarze karmienia. Nie zaleca się
  stosowania leku Walsartan Krka podczas karmienia piersią. Lekarz może zalecić stosowanie
  innego leku, jeśli pacjentka zamierza karmić piersią, szczególnie w przypadku karmienia piersią
  noworodka lub wcześniaka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn lub wykonywania innych
czynności wymagających koncentracji uwagi, pacjent powinien upewnić się, jaki wpływ ma na niego
lek Walsartan Krka. Podobnie jak wiele innych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia
tętniczego, lek Walsartan Krka może w rzadkich przypadkach powodować zawroty głowy i wpływać
na zdolność koncentracji.

Lek Walsartan Krka zawiera laktozę
Jeżeli pacjent został poinformowany przez lekarza, że stwierdzono u niego nietolerancję niektórych
cukrów, powinien zwrócić się do lekarza przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Walsartan Krka

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym często nie dostrzegają żadnych objawów choroby. Wielu z
nich może czuć się całkiem dobrze. Z tego względu ważne jest zgłaszanie się na wizyty u lekarza,
nawet w przypadku dobrego samopoczucia.

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi: zazwyczaj stosowana dawka to 80 mg na dobę. W
niektórych przypadkach lekarz może zalecić większe dawki (np. 160 mg lub 320 mg). Może również
zastosować lek Walsartan Krka razem z dodatkowym lekiem (np. lekiem moczopędnym).

Dzieci i młodzież (w wieku od 6 do 18 lat) z wysokim ciśnieniem tętniczym: u dzieci o masie ciała
mniejszej niż 35 kg, dawka walsartanu wynosi zazwyczaj 40 mg raz na dobę. U pacjentów o masie
ciała 35 kg lub więcej, dawka początkowa wynosi zazwyczaj 80 mg walsartanu raz na dobę.
W niektórych przypadkach lekarz może zalecić większe dawki (dawkę leku można zwiększyć do
160 mg, a maksymalnie do 320 mg).

Dorośli pacjenci po niedawno przebytym zawale serca: zazwyczaj leczenie rozpoczyna się już 12
godzin po zawale serca, zwykle w małej dawce 20 mg dwa razy na dobę. Dawka 20 mg jest
uzyskiwana przez podział tabletki o mocy 40 mg. Lekarz stopniowo zwiększa dawkę w okresie kilku
tygodni do dawki maksymalnej 160 mg dwa razy na dobę. Dawka końcowa zależy od tolerancji leku
przez pacjenta.
Lek Walsartan Krka może być stosowany razem z innymi lekami używanymi w leczeniu pacjentów po
zawale serca. Lekarz zdecyduje o wyborze odpowiedniego sposobu leczenia.

Niewydolność serca u dorosłych pacjentów: leczenie rozpoczyna się zazwyczaj od dawki 40 mg
dwa razy na dobę. Następnie lekarz zwiększa dawkę stopniowo w ciągu kilku tygodni do
maksymalnej dawki 160 mg dwa razy na dobę. Dawka końcowa zależy od tolerancji leku przez
pacjenta.
Lek Walsartan Krka może być stosowany razem z innymi lekami używanymi w leczeniu
niewydolności serca. Lekarz zdecyduje o wyborze odpowiedniego sposobu leczenia.

Lek Walsartan Krka może być stosowany w czasie posiłku lub niezależnie od posiłków. Lek
Walsartan Krka należy połknąć popijając szklanką wody. Lek należy przyjmować codziennie o tej
samej porze.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Walsartan Krka
W przypadku wystąpienia nasilonych zawrotów głowy i (lub) omdlenia należy położyć się i
natychmiast skontaktować się z lekarzem. W razie przypadkowego zażycia zbyt wielu tabletek należy
bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału ratunkowego najbliższego
szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Walsartan Krka
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć, gdy tylko pacjent przypomni sobie o tym. Jeśli
jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę.

Przerwanie stosowania leku Walsartan Krka
Przerwanie leczenia może spowodować pogorszenie leczonej choroby. Nie należy przerywać
stosowania leku, o ile lekarz tego nie zaleci.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre objawy wymagające natychmiastowej pomocy medycznej:
Mogą wystąpić objawy obrzęku naczynioruchowego (szczególnej reakcji alergicznej), takie jak:
- obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła,
- trudności w oddychaniu lub przełykaniu,
- pokrzywka, świąd.

W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy przerwać stosowanie leku
Walsartan Krka i natychmiast skontaktować się z lekarzem (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki
ostrożności”).

Inne działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):
- zawroty głowy
- niskie ciśnienie tętnicze z objawami, takimi jak zawroty głowy i omdlenie podczas wstawania
  lub bez tych objawów
- zaburzenia czynności nerek.

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):
- obrzęk naczynioruchowy (patrz „Niektóre objawy wymagające natychmiastowej pomocy
  medycznej”)
- nagła utrata przytomności (omdlenie)
- uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)
- poważne zaburzenia czynności nerek (objawy ostrej niewydolności nerek)
- kurcze mięśni, zaburzenia rytmu serca (objawy podwyższonego stężenia potasu we krwi)
- duszność, problemy z oddychaniem w pozycji leżącej, obrzęk stóp lub nóg (objawy
  niewydolności serca)
- ból głowy
- kaszel
- ból brzucha
- nudności
- biegunka
- zmęczenie
- osłabienie.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- pęcherze na skórze (objawy pęcherzowego zapalenia skóry)
- reakcje alergiczne przebiegające z wysypką, świądem i pokrzywką; mogą wystąpić takie
  objawy jak: gorączka, obrzęk stawów i ból stawów, ból mięśni, powiększenie węzłów
  chłonnych i (lub) objawy grypopodobne (objawy choroby posurowiczej)
- fioletowo-czerwone plamy, gorączka, świąd (objawy zapalenia naczyń krwionośnych)
- nieprawidłowe krwawienie lub powstawanie sińców (objawy zbyt małej liczby płytek krwi)
- ból mięśni
- gorączka, ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej spowodowane zakażeniem (objawy małej
  liczby krwinek białych, zwanej neutropenią)
- zmniejszenie stężenia hemoglobiny oraz zmniejszenie liczby krwinek czerwonych we krwi (co
  w ciężkich przypadkach prowadzi do niedokrwistości)
- zwiększenie stężenia potasu we krwi (w ciężkich przypadkach może wywoływać kurcze mięśni
  i zaburzenia rytmu serca)
- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (może wskazywać na uszkodzenie wątroby),
  zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi (w ciężkich przypadkach może powodować żółty kolor
  skóry i oczu)
- zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi oraz zwiększenie stężenia kreatyniny w
  surowicy (może wskazywać na zaburzenia czynności nerek)
- małe stężenia sodu we krwi (w ciężkich przypadkach może wywoływać zmęczenie, splątanie,
  drżenie mięśni i (lub) drgawki).

Częstość niektórych działań niepożądanych może się różnić w zależności od choroby podstawowej.
Na przykład, działania niepożądane, takie jak zawroty głowy czy osłabienie czynności nerek rzadziej
występowały u dorosłych pacjentów leczonych z powodu wysokiego ciśnienia, niż u dorosłych
pacjentów leczonych z powodu niewydolności serca lub niedawno przebytego zawału serca.

Działania niepożądane obserwowane u dzieci i młodzieży są podobne do występujących u dorosłych
pacjentów.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02 222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,
e mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Walsartan Krka

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie
EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa.. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Walsartan Krka
- Substancją czynną leku jest walsartan. Każda tabletka powlekana zawiera 160 mg walsartanu.
- Pozostałe składniki leku to : laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K-25,
  kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian w rdzeniu
  tabletki oraz hypromeloza 6cp, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 4000, żelaza tlenek żółty (E
  172) i żelaza tlenek czerwony (E 172) w otoczce tabletki.

Jak wygląda lek Walsartan Krka i co zawiera opakowanie
Żółto-brązowe, okrągłe, lekko dwuwypukłe tabletki powlekane z linią podziału po jednej stronie o
średnicy 13,5 mm x 7 mm.
Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Opakowania: 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 120 lub 180 tabletek powlekanych w blistrach,
w pudełku tekturowym.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących nazw produktu leczniczego w
innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do
miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Równoległa 5
02-235 Warszawa
Tel. 22 57 37 500

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza