Valsartan Medical Valley tabl. powl.(80 mg) - 28 szt.

Opakowanie

28 szt.

Producent

Medical Valley Invest

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

tabl. powl.

Kwota refundowana

8.81

Dawkowanie

Doustnie. DorośliNadciśnienie tętnicze. Zalecana dawka początkowa wynosi 80 mg raz na dobę. Działanie przeciwnadciśnieniowe pojawia się w ciągu 2 tyg., a maksymalne działanie przeciwnadciśnieniowe występuje po 4 tyg. U niektórych pacjentów, u których ciśnienie tętnicze krwi nie jest odpowiednio kontrolowane, dawkę dobową można zwiększyć do 160 mg, a maksymalnie do 320 mg. Dalsze obniżenie ciśnienia tętniczego krwi można uzyskać po zastosowaniu leku moczopędnego, takiego jak hydrochlorotiazyd. Preparat może być stosowany jednocześnie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Stan po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego. Leczenie można rozpocząć już po 12 h od rozpoznania zawału mięśnia sercowego. Dawka początkowa wynosi 20 mg 2 razy na dobę, następnie w ciągu kilku tygodni dawkę należy stopniowo zwiększać do 40 mg, 80 mg i 160 mg, podawanych 2 razy na dobę. Maksymalną dawką docelową jest 160 mg 2 razy na dobę. Zwykle zaleca się, aby po rozpoczęciu leczenia pacjenci przez 2 tyg. otrzymywali dawkę 80 mg 2 razy na dobę, a maksymalną dawkę docelową 160 mg podawaną 2 razy na dobę należy wprowadzić w ciągu 3 mies. Jeśli wystąpi objawowe niedociśnienie tętnicze lub zaburzenie czynności nerek należy rozważyć zmniejszenie dawki. Walsartan może być stosowany u pacjentów przyjmujących inne leki stosowane w leczeniu zawału mięśnia sercowego, takie jak leki trombolityczne, kwas acetylosalicylowy, leki β-adrenolityczne, statyny i leki moczopędne. Jednoczesne stosowanie z inhibitorami ACE nie jest zalecane. Ocena stanu pacjenta po przebytym zawale mięśnia sercowego powinna zawsze obejmować ocenę czynności nerek. Niewydolność serca. Zalecana dawka początkowa wynosi 40 mg 2 razy na dobę. Zwiększanie dawki kolejno do 80 mg i 160 mg podawanych 2 razy na dobę powinno być przeprowadzane w odstępach co najmniej 2-tygodniowych, do uzyskania największej dawki tolerowanej przez pacjenta. W przypadku jednoczesnego stosowania leku moczopędnego należy rozważyć zmniejszenie jego dawki. Maksymalna dawka dobowa zastosowana w badaniach klinicznych wynosiła 320 mg walsartanu w dawkach podzielonych. Walsartan może być stosowany u pacjentów przyjmujących inne leki stosowane w leczeniu niewydolności serca. Jednak jednoczesna terapia skojarzona 3 lekami (walsartan, inhibitor ACE i lek β-adrenolityczny lub walsartan, inhibitor ACE i lek moczopędny oszczędzający potas) nie jest zalecana. Ocena stanu pacjentów z niewydolnością serca powinna zawsze obejmować ocenę czynności nerek. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby bez cholestazy, maksymalna dawka wynosi 80 mg na dobę. Nie jest wymagana zmiana dawki u dorosłych pacjentów z klirensem kreatyniny (CCr) >10 ml/min i u pacjentów w podeszłym wieku. Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 latNadciśnienie tętnicze. Dzieci o mc. <35 kg: dawka początkowa wynosi 40 mg raz na dobę; o mc. ≥35 kg: 80 mg raz na dobę. Dawkę preparatu należy dostosować w zależności od uzyskanego działania przeciwnadciśnieniowego. Maksymalna dawka dobowa w zależności od masy ciała wynosi: ≥18 kg do <35 kg - 80 mg; ≥35 kg do <80 kg - 160 mg; ≥80 kg do ≤160 kg - 320 mg. U dzieci i młodzieży z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby dawka nie może być większa niż 80 mg na dobę. Nie ma konieczności dostosowania dawki u dzieci i młodzieży z CCr >30 ml/min - należy kontrolować czynność nerek oraz stężenie potasu we krwi. Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży z CCr <30 ml/min oraz u tych, u których stosowana jest dializoterapia. Sposób podania. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłku, z wodą.

Zastosowanie

Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów oraz nadciśnienia u dzieci i młodzieży od 6 do 18 lat. Leczenie dorosłych pacjentów w stabilnym stanie klinicznym z objawową niewydolnością serca lub bezobjawową niewydolnością skurczową lewej komory po niedawno przebytym (12 h do 10 dni) zawale mięśnia sercowego. Leczenie dorosłych pacjentów z objawową niewydolnością serca, jeśli inhibitory ACE nie są tolerowane lub u pacjentów nietolerujących β-adrenolityków, jako leczenie uzupełniające podawanie inhibitorów ACE, jeśli nie można zastosować antagonistów receptora mineralokortykoidowego.

Treść ulotki

1. Co to jest Valsartan Medical Valley i w jakim celu się go stosuje

Lek Valsartan Medical Valley należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptorów
angiotensyny II, które pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze. Angiotensyna II jest
substancją powstającą w organizmie człowieka, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych, tym
samym podwyższając ciśnienie tętnicze. Lek Valsartan Medical Valley blokuje działanie
angiotensyny II, w wyniku czego naczynia krwionośne rozszerzają się a ciśnienie tętnicze zostaje
obniżone.

Lek Valsartan Medical Valley o mocy 80 mg i 160 mg można stosować w leczeniu trzech różnych
chorób:
• w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów oraz u dzieci i młodzieży w
  wieku od 6 do 18 lat.
  Wysokie ciśnienie tętnicze zwiększa obciążenie serca i tętnic, nie leczone może prowadzić do
  uszkodzenia naczyń krwionośnych mózgu, serca i nerek oraz spowodować udar, niewydolność
  serca lub niewydolność nerek. Wysokie ciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko zawału serca.
  Obniżenie ciśnienia tętniczego do wartości prawidłowych zmniejsza ryzyko wystąpienia tych
  zaburzeń.

• w leczeniu dorosłych pacjentów po niedawno przebytym zawale serca (zawale mięśnia
  sercowego). „Niedawny” oznacza okres od 12 godzin do 10 dni.

• w leczeniu objawowej niewydolności serca u dorosłych pacjentów. Lek Valsartan Medical
  Valley jest stosowany, jeśli nie można zastosować leków nazywanych jako inhibitorami
  konwertazy angiotensyny (ACE) (leki stosowane w leczeniu niewydolności serca) lub Valsartan
  Medical Valley może być stosowany jednocześnie z inhibitorami ACE, jeśli nie można
  zastosować innych leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca.
  Objawy niewydolności serca to: duszność oraz obrzęk stóp i nóg z powodu
  nagromadzenia się płynów. Są one spowodowane tym, że mięsień sercowy nie jest w stanie
  pompować krwi z dostateczną siłą, aby dostarczyć wystarczającą ilość krwi na potrzeby
  organizmu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Valsartan Medical Valley

Kiedy nie stosować leku Valsartan Medical Valley:

• jeśli pacjent ma uczulenie na walsartan lub na którykolwiek z pozostałych składników tego
  tego leku (wymienionych w punkcie 6).
• jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby.
• jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej 3. miesiąca (również należy unikać stosowania leku
  Valsartan Medical Valley we wczesnym okresie ciąży – patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).
• jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym
  ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Jeśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta, nie wolno stosować leku
Valsartan Medical Valley.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Przed rozpoczęciem przyjmowania Valsartan Medical Valley należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą:
• jeśli pacjent ma chorobę wątroby;
• jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek lub jest poddawany dializoterapii;
• jeśli pacjent ma zwężenie tętnicy nerkowej;
• jeśli pacjentowi niedawno przeszczepiono nerkę (pacjent otrzymał nową nerkę);
• u pacjentów po zawale serca lub pacjentów z niewydolnością serca, lekarz może kontrolować
  czynność nerek;
• jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca, inną niż niewydolność serca lub zawał serca;
• należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpił kiedykolwiek obrzęk języka i twarzy,
  spowodowany reakcją alergiczną (obrzęk naczynioruchowy) w czasie przyjmowania innych leków
  (w tym inhibitorów ACE) - jeśli takie objawy wystąpią w trakcie przyjmowania leku Valsartan
  Medical Valley, należy natychmiastowo go odstawić i nie zażywać nigdy więcej. Patrz również
  punkt 4, „Możliwe działania niepożądane”;
• jeśli pacjent stosuje leki, które zwiększają stężenie potasu we krwi - są to suplementy potasu,
  substytuty soli kuchennej zawierające potas, leki oszczędzające potas i heparyny; konieczne
  może być regularne oznaczanie stężenia potasu we krwi;
• jeśli pacjent w wieku poniżej 18 lat przyjmuje lek Valsartan Medical Valley w skojarzeniu z
  innymi lekami hamującymi układ renina-angiotensyna-aldosteron (lekami zmniejszającymi
  ciśnienie tętnicze), lekarz może zalecić okresowe badania krwi, aby sprawdzić czynność nerek i
  stężenie potasu;
• jeśli pacjent ma hiperaldosteronizm (chorobę, w której nadnercza wytwarzają zbyt duże
  ilości hormonu o nazwie aldosteron) – w takim przypadku nie zaleca się stosowania leku
  Valsartan Medical Valley;
• w przypadku znacznej utraty płynów (odwodnienie) w wyniku biegunki, wymiotów lub
  stosowania dużych dawek leków moczopędnych (diuretyków);
• należy powiedzieć lekarzowi o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży – nie zaleca się
  stosowania leku Valsartan Medical Valley we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po
  3. Miesiącu ciąży, ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie zastosowany w
  tym okresie patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”);
• jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego
  ciśnienia krwi:
  - inhibitor ACE (na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma
    zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą;
  - aliskiren.
• jeśli pacjent jest leczony inhibitorem ACE w skojarzeniu z pewnymi innymi lekami stosowanymi
  w leczeniu niewydolności serca, nazywanymi antagonistami receptorów mineralokortykoidowych
  (MRA) (np.spironolakton, eplerenon) lub beta-adrenolitykami (np. metoprolol).

Lekarz może zalecić regularną kontrolę czynności nerek, ciśnienia tętniczego oraz stężenia elektrolitów
(np. potasu) we krwi.

Patrz także podpunkt „Kiedy nie stosować lekuValsartan Medical Valley” .

Jeśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta, należy poinformować o tym lekarza
przed zastosowaniem leku Valsartan Medical Valley.

Lek Valsartan Medical Valley a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stosowanie leku Valsartan Medical Valley z pewnymi innymi lekami może mieć wpływ na leczenie.
Konieczna może być zmiana dawki, zastosowanie innych środków ostrożności lub w pewnych
przypadkach odstawienie jednego z leków. Dotyczy to zarówno leków dostępnych na receptę, jak i bez
recepty, w szczególności:
• innych leków obniżających ciśnienie tętnicze, szczególnie leków moczopędnych
  (diuretyków), inhibitorów ACE (np. enalapryl, lizynopryl, itd.,) lub aliskirenu;
• leków, które zwiększają stężenie potasu we krwi – są to suplementy potasu, substytuty soli
  kuchennej zawierające potas, leki oszczędzające potas i heparyny;
• pewnych leków przeciwbólowych tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych
  (NLPZ);
• niektórych antybiotyków (z grupy ryfampicyny), leków zapobiegających odrzuceniu
  przeszczepionego narządu (cyklosporyna) lub leków przeciwretrowirusowych, stosowanych do
  leczenia zakażenia HIV/AIDS (rytonawir) - leki te mogą nasilać działanie leku Valsartan Medical
  Valley;
• litu (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych).

Ponadto:
• po zawale serca nie zaleca się leczenia skojarzonego z inhibitorami ACE (leki stosowane w
  leczeniu zawału serca);
• w przypadku leczenia niewydolności serca nie zaleca się stosowania leku Valsartan Medical
  Valley jednocześnie z inhibitorami ACE i lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne (leki
  stosowane w leczeniu niewydolności serca).

Lekarz może zalecić zmianę dawki i (lub) zastosować inne środki ostrożności:
• Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren (patrz także podpunkty „Kiedy nie stosować
  leku Valsartan Medical Valley” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).
• Jeśli pacjent jest leczony inhibitorem ACE w skojarzeniu z pewnymi z innymi lekami
  stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, nazywanymi antagonistami receptorów
  mineralokortykoidowych (MRA) (np.spironolakton, eplerenon) lub beta-adrenolitykami (np.
  metoprolol).

Valsartan Medical Valley z jedzeniem i piciem
Lek Valsartan Medical Valley można stosować podczas posiłku lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
• Należy powiedzieć lekarzowi o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Lekarz zazwyczaj
  zaleci przerwanie stosowania leku Valsartan Medical Valley przed zajściem w ciążę lub gdy
  tylko zostanie stwierdzone, że pacjentka jest w ciąży i zaleci stosowanie innego leku zamiast
  leku Valsartan Medical Valley. Nie zaleca się stosowania leku Valsartan Medical Valley we
  wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować u pacjentek powyżej 3. miesiąca ciąży,
  ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie zastosowany powyżej trzeciego
  miesiąca ciąży.
• Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią.
  Nie zaleca się stosowania leku Valsartan Medical Valley u matek karmiących piersią; lekarz może
  w takim przypadku wybrać inną metodę leczenia dla pacjentki, która planuje karmić piersią.
  Dotyczy to szczególnie karmienia noworodków lub wcześniaków.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu, używania narzędzi, obsługiwania maszyn, bądź
wykonywania innych czynności wymagających koncentracji, każdy pacjent powinien zorientować się,
jak lek Valsartan Medical Valley na niego wpływa. Podobnie jak wiele innych leków stosowanych w
leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, lek Valsartan Medical Valley może w rzadkich przypadkach
powodować zawroty głowy i wpływać na zdolność koncentracji.

Valsartan Medical Valley zawiera laktozę i sorbitol
Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku, jeśli pacjent ma
nietolerancję pewnych cukrów.

3. Jak stosować Valsartan Medical Valley

Lek Valsartan Medical Valley należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, aby uzyskać
najlepsze rezultaty i ograniczyć ryzyko działań niepożądanych. W razie wątpliwości należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty. Osoby z wysokim ciśnieniem tętniczym często nie dostrzegają żadnych jego
obawów. Wiele z nich czuje się dość dobrze. Z tego względu szczególnie ważne jest zgłaszanie się na
wizyty u lekarza, nawet w przypadku dobrego samopoczucia.

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym
Zazwyczaj stosowana dawka to 80 mg na dobę. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić większe
dawki (np. 160 mg lub 320 mg). Może również zastosować lek Valsartan Medical Valley w skojarzeniu
z innym lekiem (np. lekiem moczopędnym).

Dzieci i młodzież (w wieku od 6 do 18 lat) z wysokim ciśnieniem tętniczym
U pacjentów o masie ciała mniejszej niż 35 kg, zazwyczaj stosowana dawka walsartanu to 40 mg raz na
dobę. U pacjentów o masie ciała 35 kg lub więcej, zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 80 mg
walsartanu raz na dobę. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić większą dawkę (dawkę leku
można zwiększyć do 160 mg, a maksymalnie do 320 mg).

Dorośli pacjenci po niedawno przebytym zawale serca
Leczenie na ogół rozpoczyna się już po 12 godzinach po ataku serca, zazwyczaj od małej dawki 20 mg
dwa razy na dobę. Dawkę 20 mg uzyskuje się poprzez podzielenie tabletki o mocy 40 mg. Lekarz
będzie stopniowo zwiększał tę dawkę w okresie kilku tygodni do maksymalnej dawki 160 mg dwa razy
na dobę. Ostateczna dawka zależy od tolerancji leku przez danego pacjenta.
Lek Valsartan Medical Valley można podawać razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu zawału
serca, a lekarz zadecyduje, jakie leczenie jest odpowiednie w konkretnym przypadku.

Dorośli pacjenci z niewydolnością serca
Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 40 mg dwa razy na dobę. Lekarz będzie stopniowo
zwiększał dawkę w okresie kilku tygodni, do maksymalnej dawki 160 mg dwa razy na dobę.
Ostateczna dawka zależy od tolerancji leku przez danego pacjenta.
Lek Valsartan Medical Valley można podawać razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu
niewydolności serca, a lekarz zadecyduje, jakie leczenie jest odpowiednie w konkretnym przypadku.

Lek Valsartan Medical Valley można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłków.
Tabletki należy połykać, popijając szklanką wody.
Lek Valsartan Medical Valley należy zażywać codziennie w przybliżeniu o tej samej porze.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Valsartan Medical Valley
W razie wystąpienia nasilonych zawrotów głowy i (lub) omdlenia należy bezzwłocznie
skontaktować z lekarzem i położyć się. W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej liczby tabletek
należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Valsartan Medical Valley
W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć, tak szybko, jak jest to możliwe. Jeśli jednak
zbliża się pora zażycia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Valsartan Medical Valley
Zaprzestanie leczenia lekiem Valsartan Medical Valley może spowodować pogorszenie się
choroby. Nie należy przerywać stosowania leku, chyba że tak zaleci lekarz.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Valsartan Medical Valley może powodować działania niepożądane, chociaż nie u
każdego one wystąpią.

Niektóre objawy wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej:
Mogą wystąpić objawy obrzęku naczynioruchowego (specyficznej reakcji alergicznej), takie jak:
• obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła,
• trudności w oddychaniu lub połykaniu,
• pokrzywka, swędzenie.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem.

Inne działania niepożądane:

Często: mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 osób
• zawroty głowy
• niskie ciśnienie tętnicze, z objawami, takimi jak zawroty głowy i omdlenie po wstaniu lub bez
  takich objawów
• pogorszenie czynności nerek (objawy zaburzeń czynności nerek).

Niezbyt często: mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 osób
• obrzęk naczynioruchowy (patrz „Niektóre objawy wymagające natychmiastowej pomocy
  lekarskiej”),
• nagła utrata przytomności (omdlenie),
• uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego),
• znaczne pogorszenie czynności nerek (objawy ostrej niewydolności nerek),
• kurcze mięśni, zaburzenia rytmu serca (objawy hiperkaliemii),
• duszność, trudności w oddychaniu w pozycji leżącej, obrzęk stóp lub nóg (objawy
  niewydolności serca),
• ból głowy,
• kaszel,
• ból brzucha,
• nudności,
• biegunka,
• uczucie zmęczenia,
• osłabienie.

Nieznana: nie można określić częstotliwości na podstawie dostępnych informacji
• reakcje alergiczne przebiegające z wysypką, świądem i pokrzywką; mogą wystąpić takie
  objawy jak gorączka, obrzęk i ból stawów, ból mięśni, obrzęk węzłów chłonnych i (lub)
  objawy grypopodobne (objawy choroby posurowiczej),
• fioletowo-czerwone plamki, gorączka, świąd (objawy zapalenia naczyń krwionośnych),
• nietypowe krwawienie lub występowanie sińców (objawy małopłytkowości),
• ból mięśni,
• gorączka, ból gardła lub owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej wskutek zakażenia
  (objawy małej liczby krwinek białych, tzw. neutropenii),
• zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie odsetka krwinek czerwonych we krwi (które
  może prowadzić do niedokrwistości w ciężkich przypadkach),
• zwiększenie stężenia potasu we krwi (które może wywołać kurcze mięśni i zaburzenia rytmu
  serca w ciężkich przypadkach),
• zwiększenie wartości parametrów czynności wątroby (które może wskazywać na uszkodzenie
  wątroby), w tym zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi (które może spowodować
  żółty odcień skóry i oczu w ciężkich przypadkach),
• zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i zwiększenie stężenia kreatyniny w
  surowicy krwi (co może wskazywać na nieprawidłową czynność nerek),
• małe stężenie sodu we krwi (co może powodować zmęczenie, dezorientację, drganie mięśni oraz
  (lub) drgawki w ciężkich przypadkach).

Częstość występowania niektórych działań niepożądanych może różnić się w zależności od choroby. Na
przykład takie działania niepożądane, jak zawroty głowy i zaburzenia czynności nerek, obserwowano
rzadziej u dorosłych pacjentów leczonych z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego niż u dorosłych
pacjentów leczonych z powodu niewydolności serca lub po świeżo przebytym zawale serca.

Działania niepożądane obserwowane u dzieci i młodzieży są podobne do występujących u dorosłych
pacjentów.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181 C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Valsartan Medical Valley

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

• Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

• Nie stosować leku Valsartan Medical Valley po upływie terminu ważności zamieszczonego na
  opakowaniu.

• Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

• Nie stosować leku Valsartan Medical Valley w przypadku stwierdzenia uszkodzenia
  opakowania lub śladów próby jego otwarcia.

• Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
  zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże
  chronić środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Valsartan Medical Valley
• Substancją czynną leku jest walsartan. Każda tabletka powlekana zawiera 80 mg lub 160 mg
  walsartanu.
• Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna (E 460), krzemionka koloidalna bezwodna
  (E 551), sorbitol (E 420), magnezu węglan (E 504), skrobia żelowana. kukurydziana, powidon K-
  25 (E 1201), sodu stearylofumaran, krospowidon typu A (E 1202). Otoczka: laktoza jednowodna,
  hypromeloza (E 464), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 4000 i
  Valsartan Medical Valley 80 mg, dodatkowo, żelaza tlenek czerwony (E 172).
  Valsartan Medical Valley 160 mg, dodatkowo, żelaza tlenek żółty (E 172) oraz żelaza tlenek
  brunatny (E 172)

Jak wygląda lek Valsartan Medical Valley i co zawiera opakowanie
Valsartan Medical Valley 80 mg: Różowe, cylindryczne tabletki powlekane z linią podziału.
Valsartan Medical Valley 160 mg: Cylindryczne tabletki powlekane w kolorze ochry, z linią podziału

Zawartość opakowania: 7, 14, 28, 56, 98 lub 280 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Medical Valley Invest AB
Brädgårdsvägen 28
236 32 Höllviken
Szwecja

Wytwórca
Laboratorios LICONSA, S.A.
Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), HISZPANIA
Laboratorios CINFA, S.A.
Olaz Chipi, 10, Polígono Areta
31620 Huarte (Pamplona), HISZPANIA

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Holandia: Valsartan Xiromed 80 mg/160 mg filmomhulde tablet
Bułgaria: Vamadrid 80 mg/160 mg филмирани таблетки
Estonia: Vamadrid
Węgry: Vamadrid 80 mg/160 mg mg bevont tabletta
Irlandia: Valsartan Rowa 80 mg/160 mg film-coated tablets
Włochy: Vamadrid 80 mg/160 mg compressa rivestita con film
Litwa: Vamadrid 80 mg/160 mg plėvele dengtos tabletės
Łotwa: Vamadrid 80 mg/160 mg apvalkotās tabletes
Luksemburg: Vamadrid 80 mg/160 mg comprimé pelliculé
Polska: Valsartan Medical Valley
Portugalia: Vamadrid

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 26.09.2019

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza