Validol tabl. do ssania(60 mg) - 10 szt.

Opakowanie

10 szt.

Producent

Farmak

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. do ssania

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. do ssania 3 razy na dobę. Z uwagi na brak doświadczenia dotyczącego stosowania, nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie

Łagodzenie stanów napięcia nerwowego oraz uczucia niepokoju. Optymalny efekt działania występuje po 2-4 tyg. stosowania, dlatego preparat nie powinien być stosowany doraźnie. Jeżeli dolegliwości utrzymują się lub nasilają po 2 tyg. stosowania, należy zwrócić się do lekarza.

Treść ulotki

1. Co to jest Validol i w jakim celu się go stosuje

Validol jest lekiem wykazującym skojarzone działanie kwasu izowalerianowego (pochodzącego
z izowalerianianu mentylu) oraz mentolu.
Kwas izowalerianowy działa hamująco na czynność kory mózgowej, w związku z czym wywiera
działanie uspokajające oraz nasenne.
Mentol, poprzez wpływ na receptory zimna, daje uczucie świeżości i pogłębienia oddechu, przez co
wykazuje działanie lekko tonizujące.

Validol wskazany jest w łagodzeniu stanów napięcia nerwowego oraz uczucia niepokoju.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Validol

Kiedy nie stosować leku Validol
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek
  z pozostałych składników leku Validol.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
U pacjentów ze zgagą lub z przepukliną rozworu przełykowego może niekiedy dojść

do nasilenia dolegliwości pod wpływem mentolu. W takiej sytuacji należy zaprzestać stosowania
leku.
Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobą wrzodową lub zmianami zapalnymi
przewodu pokarmowego.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Validol a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Validol jednocześnie z innymi lekami uspokajającymi, ponieważ może
nasilać ich działanie.
Nie należy stosować jednocześnie z lekami z grupy inhibitorów MAO (lekami przeciwdepresyjnymi
działającymi poprzez hamowanie enzymu monoaminooksydazy).

Validol z jedzeniem i piciem
Validol należy ssać między posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania mentolu i izowalerianianu mentylu u kobiet
w ciąży.
Brak danych dotyczących przenikania mentolu i izowalerianianu mentylu do mleka kobiecego.
Nie zaleca się stosowania leku Validol w okresie ciąży i laktacji.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Ze względu na obecność izowalerianianu mentylu Validol może wywierać niewielki wpływ
na zdolność prowadzenia pojazdów.

3. Jak stosować Validol

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Validol

Dorośli
1 tabletka do ssania 3 razy na dobę

Z uwagi na brak doświadczenia dotyczącego stosowania, nie zaleca się stosowania leku u dzieci
i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Validol
Brak jest informacji na temat przedawkowania leku Validol. W przypadku połknięcia kilku tabletek,
zwłaszcza przez dziecko, należy pilnie poradzić się lekarza lub udać do szpitalnej izby przyjęć.

Pominięcie zastosowania leku Validol
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Validol
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Brak danych dotyczących częstości występowania działań niepożądanych.

Przy długotrwałym stosowaniu mogą pojawić się następujące działania niepożądane,
które samorzutnie ustępują po zaprzestaniu stosowania:
- miejscowy odczyn alergiczny w obrębie jamy ustnej (alergia kontaktowa);
- zgłaszano reakcje nadwrażliwości na mentol, z objawami bólu głowy, bradykardią (spowolnieniem
  akcji serca), drżeniem mięśniowym, ataksją, wstrząsem anafilaktycznym, wysypką skórną.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel. 22 49 21 301, faks 22 49 21 309. Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Validol

Przechowywać w temperaturze od 8°C do 15°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Validol po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże
chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Validol
Substancją czynną leku jest mieszanina mentolu i izowalerianianu mentylu.

Pozostałe składniki leku to sacharoza i wapnia stearynian.

Jak wygląda Validol i co zawiera opakowanie
Validol ma postać okrągłych tabletek do ssania. Opakowanie zawiera 10 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

FARMAK Sp. z o.o.
ul. Nałęczowska 5A
02-922 Warszawa
Polska
tel./fax: +48 22 659 50 19
e-mail: farmak@farmak.pl

Wytwórca:
FARMAK Sp. z o.o.
ul. Julianowska 41b
05-500 Piaseczno
Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.05.2021

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza