Ultibro Breezhaler proszek do inh. w kaps. twardej((85 µg+43 µg)/dawkę) - 30 szt.

Opakowanie

30 szt.

Producent

Novartis Europharm

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

proszek do inh. w kaps. twardej

Kwota refundowana

173.53

Dawkowanie

Wziewnie. Dorośli: zalecana dawka to inhalacja zawartości 1 kaps. raz na dobę za pomocą inhalatora Ultibro Breezhaler. Zaleca się, by preparat podawać o tej samej porze każdego dnia. W razie pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe tego samego dnia. Nie przyjmować więcej niż 1 dawkę na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku (≥75 lat), u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub schyłkową niewydolnością nerek wymagających dializoterapii stosować wyłącznie, gdy korzyści przewyższają ryzyko, ponieważ ogólnoustrojowa ekspozycja na glikopironium może być zwiększona. Nie ma danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby - zachować ostrożność. Stosowanie leku u dzieci i młodzieży (w wieku < 18 lat) nie jest właściwe we wskazaniu POChP. Sposób podania. Kapsułki należy podawać wyłącznie za pomocą inhalatora Ultibro Breezhaler, nie wolno ich połykać. Należy stosować inhalator dostarczany z każdym nowym opakowaniem.

Zastosowanie

Leczenie podtrzymujące rozszerzające oskrzela, w celu złagodzenia objawów choroby u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Treść ulotki

1. Co to jest lek Ultibro Breezhaler i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Ultibro Breezhaler
Lek ten zawiera dwie substancje czynne zwane indakaterol oraz glikopironium. Należą one do grupy
leków zwanych lekami rozszerzającymi oskrzela.

W jakim celu stosuje się lek Ultibro Breezhaler
Lek ten stosuje się w celu ułatwienia oddychania u dorosłych pacjentów z trudnościami w oddychaniu
spowodowanymi chorobą płuc zwaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). W POChP
dochodzi do skurczu mięśni dróg oddechowych, co utrudnia oddychanie. Lek ten hamuje skurcz tych
mięśni w płucach, dzięki czemu powietrze łatwiej dostaje się do płuc i wydostaje z płuc.

Jeśli pacjent stosuje ten lek raz na dobę, pozwoli on zmniejszyć wpływ POChP na codzienne życie
pacjenta.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ultibro Breezhaler

Kiedy nie stosować leku Ultibro Breezhaler
- jeśli pacjent ma uczulenie na indakaterol lub glikopironium lub którykolwiek z pozostałych
  składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Ultibro Breezhaler należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub
pielęgniarką, jeśli którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy pacjenta:
-   jeśli u pacjenta stwierdzono astmę – tego leku nie należy stosować w leczeniu astmy
-   jeśli u pacjenta stwierdzono problemy z sercem.
-   jeśli u pacjenta stwierdzono napady padaczkowe.
-   jeśli u pacjenta stwierdzono schorzenia tarczycy (tyreotoksykozę).
-   jeśli u pacjenta stwierdzono cukrzycę.
-   Jeśli pacjent stosuje leki zalecane w chorobach płuc, które zawierają substancje czynne podobne
    (należące do tych samych grup terapeutycznych) do tych zawartych w leku Ultibro Breezhaler
    (patrz punkt „Lek Ultibro Breezhaler a inne leki”).
-   jeśli u pacjenta występują choroby nerek.
-   jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby wątroby.
-   jeśli u pacjenta występuje choroba oczu zwana jaskrą z wąskim kątem przesączania.
-   jeśli u pacjenta występują trudności z oddawaniem moczu.
Jeśli którykolwiek z punktów powyżej dotyczy pacjenta (lub pacjent nie jest tego pewien), przed
zastosowaniem tego leku powinien porozmawiać z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Podczas leczenia lekiem Ultibro Breezhaler
- należy przerwać stosowanie tego leku i natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską, jeśli u
  pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów:
    - ból lub dyskomfort oczu, przemijające zaburzenia ostrości widzenia, widzenie
      kolorowych obwódek wokół obiektów lub barwnych obrazów, którym towarzyszy
      zaczerwienienie oczu. Mogą to być objawy ostrego napadu jaskry z wąskim kątem
      przesączania.
   - trudności w oddychaniu lub przełykaniu, obrzęk języka, warg lub twarzy, wysypka
     skórna, świąd i pokrzywka (objawy reakcji alergicznej).
   - ucisk w klatce piersiowej, kaszel, świszczący oddech lub duszności bezpośrednio po
      zastosowaniu tego leku – mogą to być objawy paradoksalnego skurczu oskrzeli.
- Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli objawy POChP, takie jak duszność, świszczący
  oddech, kaszel, nie zmniejszą się lub dojdzie do ich nasilenia.

Ultibro Breezhaler jest stosowany w ciągłym leczeniu POChP. Nie należy stosować tego leku w
leczeniu nagłych napadów duszności lub świszczącego oddechu.

Dzieci i młodzież
Tego leku nie należy podawać dzieciom lub młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Wynika to z faktu, iż
nie prowadzono badań w tej grupie wiekowej.

Lek Ultibro Breezhaler a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Szczególnie należy powiadomić lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent stosuje:
- Jakiekolwiek leki, które mogą być podobne do leku Ultibro Breezhaler (zawierające podobne
  substancje czynne).
- leki nazywane beta-adrenolitykami, które są stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub
  chorób serca (takie jak propranolol) lub choroby oczu, zwanej jaskrą (np. tymolol).
- leki zmniejszające stężenie potasu we krwi, takie jak:
    - steroidy (np. prednizolon),
    - leki moczopędne (tabletki odwadniające) stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia
      krwi, takie jak hydrochlorotiazyd,
   - leki stosowane w problemach z oddychaniem, takie jak teofilina.

Ciąża i karmienie piersią
Brak danych dotyczących stosowania tego leku u kobiet w ciąży i nie wiadomo, czy substancja czynna
zawarta w tym leku przenika do mleka kobiecego. Indakaterol, jedna z substancji czynnych leku
Ultibro Breezhaler, może hamować czynność porodową z powodu jego wpływu na macicę.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy
stosować leku Ultibro Breezhaler, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jest mało prawdopodobne, by ten lek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn. Jednak, lek ten może powodować zawroty głowy (patrz punkt 4). Jeśli u pacjenta wystąpią
zawroty głowy podczas stosowania tego leku, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać
maszyn.

Lek Ultibro Breezhaler zawiera laktozę
Ten lek zawiera laktozę (23,5 mg w kapsułce). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję
niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przed zastosowaniem każdego leku należy zwrócić się po poradę do lekarza lub farmaceuty.

3. Jak stosować lek Ultibro Breezhaler

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jaką dawkę leku Ultibro Breezhaler należy przyjąć
Zazwyczaj stosowana dawka to inhalacja zawartości jednej kapsułki każdego dnia.
Lek ten należy przyjmować tylko raz na dobę, ponieważ jego działanie utrzymuje się przez
24 godziny. Nie należy stosować większej dawki leku niż to zalecił lekarz.

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 75 lat i powyżej)
Jeśli pacjent jest w wieku 75 lat lub starszy może stosować ten lek w takiej samej dawce, jak pozostali
dorośli pacjenci.

Kiedy należy przyjmować wziewnie lek Ultibro Breezhaler
Lek ten należy stosować o tej samej porze każdego dnia, co ułatwi pamiętanie o przyjęciu leku.
Pacjent może stosować lek Ultibro Breezhaler o każdej porze dnia, przed posiłkiem lub napojem lub
po nich.

Jak przyjmować wziewnie lek Ultibro Breezhaler
- Lek Ultibro Breezhaler przeznaczony jest do stosowania wziewnego.
- W opakowaniu znajduje się inhalator i kapsułki (w blistrach) zawierające lek w postaci proszku
  do inhalacji. Kapsułki należy stosować wyłącznie z inhalatorem dostarczonym w danym
  opakowaniu (inhalator Ultibro Breezhaler). Kapsułki należy przechowywać w blistrach aż do
  momentu ich użycia.
- W celu otwarcia blistra należy zdjąć folię - nie należy wyciskać kapsułki przez folię.
- Jeśli pacjent rozpoczyna nowe opakowanie, powinien użyć nowego inhalatora Ultibro
  Breezhaler dostarczonego w opakowaniu.
- Inhalator znajdujący się w każdym opakowaniu należy wyrzucić po zużyciu wszystkich
  kapsułek z danego opakowania.
- Nie należy połykać kapsułek.
- W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących stosowania inhalatora, należy
  przeczytać instrukcję zamieszczoną na końcu tej ulotki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ultibro Breezhaler
Jeśli pacjent przyjął wziewnie zbyt dużą ilość tego leku lub jeśli ktoś inny przypadkowo przyjął
kapsułki pacjenta, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub zgłosić się na izbę przyjęć
najbliższego szpitala. Należy pokazać lekarzowi opakowanie leku Ultibro Breezhaler. Pacjent może
wymagać pomocy medycznej. U pacjenta może wystąpić przyspieszony rytm serca, ból głowy,
senność, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia, zaparcia lub trudności w oddawaniu moczu.

Pominięcie zastosowania leku Ultibro Breezhaler
Jeśli pacjent zapomni przyjąć wziewnie dawkę leku o zwykłej porze, powinien przyjąć wziewnie lek
tego samego dnia tak szybko, jak to możliwe. Należy przyjąć wziewnie kolejną dawkę o zwykłej
porze następnego dnia. Nie należy przyjmować wziewnie więcej niż jednej dawki leku tego samego
dnia.

Jak długo kontynuować leczenie lekiem Ultibro Breezhaler
-   Lek Ultibro Breezhaler należy stosować tak długo, jak to zalecił lekarz.
-   POChP jest chorobą przewlekłą i lek Ultibro Breezhaler należy stosować codziennie, a nie
     tylko wtedy, gdy występują trudności w oddychaniu lub inne objawy POChP.
W przypadku pytań dotyczących czasu trwania leczenia tym lekiem, należy porozmawiać z lekarzem
lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie:

Często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 osób)
- trudności w oddychaniu lub przełykaniu, obrzęk języka, warg lub twarzy, pokrzywka, wysypka
  skórna – mogą to być objawy reakcji alergicznej.
- uczucie zmęczenia lub silnego pragnienia, zwiększony apetyt bez zwiększenia masy ciała i
  częstsze niż zwykle oddawanie moczu – mogą to być objawy wysokiego stężenia cukru we krwi
  (hiperglikemia).

Niezbyt często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 100 osób)
- gniotący ból w klatce piersiowej ze wzmożonym poceniem się – może to być ciężkie schorzenie
  serca (choroba niedokrwienna serca).

- obrzęk, głównie języka, warg, twarzy lub gardła (mogą to być objawy obrzęku
  naczynioruchowego).

- trudności w oddychaniu ze świszczącym oddechem lub kaszlem.
- ból lub dyskomfort oczu, przemijające zaburzenia ostrości widzenia, widzenie kolorowych
  obwódek wokół obiektów lub barwnych obrazów, którym towarzyszy zaczerwienienie oczu –
  mogą to być objawy jaskry.
- nieregularne bicie serca.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z tych ciężkich działań niepożądanych, należy natychmiast
zwrócic się po pomoc lekarską.

Do innych działań niepożądanych mogą należeć:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób)
- zatkany nos, kichanie, kaszel, ból głowy z gorączką lub bez gorączki – mogą to być objawy
  zakażenia górnych dróg oddechowych.

Często
- ból gardła razem z katarem – mogą to być objawy zapalenia części nosowej gardła.
- bolesne i częste oddawanie moczu – mogą to być objawy zakażenia układu moczowego
  zwanego zapaleniem pęcherza moczowego.
- uczucie ucisku lub bólu policzków i czoła – mogą to być objawy stanu zapalnego zatok
  zwanego zapaleniem zatok.
- katar lub zatkany nos.
- zawroty głowy.
- ból głowy.
- kaszel.
- ból gardła.
- rozstrój żołądka, niestrawność.
- próchnica zębów.
- trudności i ból podczas oddawania moczu –mogą to być objawy problemów z opróżnianiem
  pęcherza lub zatrzymania moczu.
- gorączka.
- ból w klatce piersiowej.

Niezbyt często
- trudności ze snem.
- przyspieszone bicie serca.
- kołatanie serca – objawy nieprawidłowego bicia serca.
- zmiana barwy głosu (chrypka).
- krwawienie z nosa.
- biegunka lub ból brzucha.
- suchość w obrębie jamy ustnej.
- świąd lub wysypka.
- ból mięśni, wiązadeł, ścięgien, stawów i kości.
- kurcze mięśni.
- ból lub tkliwość mięśni.
- ból rąk lub nóg.
- obrzęk rąk, kostek i stóp.
- zmęczenie.

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób)
- mrowienie lub drętwienie.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ultibro Breezhaler

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze (po
„Termin ważności (EXP)”/„EXP”). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać kapsułki w oryginalnym blistrze w celu ochrony przed wilgocią i nie wyjmować ich z
opakowania wcześniej niż bezpośrednio przed użyciem.

Inhalator znajdujący się w każdym opakowaniu należy wyrzucić po zużyciu wszystkich kapsułek z
danego opakowania.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że opakowanie jest uszkodzone lub widoczne są ślady
otwierania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ultibro Breezhaler
- Substancjami czynnymi leku są indakaterol (w postaci maleinianu) i glikopironiowy bromek.
  Każda kapsułka zawiera 143 mikrogramy indakaterolu maleinianu, co odpowiada
  110 mikrogramom indakaterolu i 63 mikrogramy glikopironiowego bromku, co odpowiada
  50 mikrogramom glikopironium. Dostarczana dawka (dawka, która wydostaje się z ustnika
  inhalatora) odpowiada 85 mikrogramom indakaterolu (co odpowiada 110 mikrogramom
  indakaterolu maleinianu) i 43 mikrogramom glikopironium (co odpowiada 54 mikrogramom
  glikopironiowego bromku).
- Pozostałe składniki proszku do inhalacji to laktoza jednowodna i magnezu stearynian (patrz
  punkt 2 „Lek Ultibro Breezhaler zawiera laktozę”).

Jak wygląda lek Ultibro Breezhaler i co zawiera opakowanie
Kapsułki leku Ultibro Breezhaler 85 mikrogramów/43 mikrogramy proszek do inhalacji w kapsułkach
twardych są przezroczyste i żółte i zawierają biały lub prawie biały proszek. Poniżej dwóch
niebieskich kresek na korpusie kapsułki wydrukowany jest niebieski kod produktu „IGP110.50”, a na
wieczku kapsułki znajduje się czarne logo wytwórcy ().

W opakowaniu znajduje się urządzenie zwane inhalatorem oraz blistry z kapsułkami. Każdy blister
zawiera 6 lub 10 kapsułek twardych.

Dostępne są następujące wielkości opakowań:
Opakowanie jednostkowe zawierające 6x1, 10x1, 12x1, 30x1 lub 90x1 kapsułek twardych oraz
1 inhalator.

Opakowania zbiorcze zawierające 96 (4 opakowania po 24x1) kapsułek twardych oraz 4 inhalatory.
Opakowanie zbiorcze zawierające 150 (15 opakowań po 10x1) kapsułek twardych oraz
15 inhalatorów.
Opakowania zbiorcze zawierające 150 (25 opakowań po 6x1) kapsułek twardych oraz 25 inhalatorów.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w danym kraju.

Podmiot odpowiedzialny
Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irlandia

Wytwórca
Novartis Pharma GmbH
Roonstraße 25
D-90429 Nürnberg
Niemcy

Novartis Farmacéutica SA
Gran Via de les Corts Catalanes, 764
08013 Barcelona
Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do
miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

България
Novartis Bulgaria EOOD
Тел: +359 2 489 98 28

Česká republika
Novartis s.r.o.
Tel: +420 225 775 111

Danmark
Novartis Healthcare A/S
Tlf: +45 39 16 84 00

Deutschland
Novartis Pharma GmbH
Tel: +49 911 273 0

Eesti
SIA Novartis Baltics Eesti filiaal
Tel: +372 66 30 810

Ελλάδα
Novartis (Hellas) A.E.B.E.
Τηλ: +30 210 281 17 12

España
Novartis Farmacéutica, S.A.
Tel: +34 93 306 42 00

France
Novartis Pharma S.A.S.
Tél: +33 1 55 47 66 00

Hrvatska
Novartis Hrvatska d.o.o.
Tel. +385 1 6274 220

Ireland
Novartis Ireland Limited
Tel: +353 1 260 12 55

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Italia
Novartis Farma S.p.A.
Tel: +39 02 96 54 1

Κύπρος
Novartis Pharma Services Inc.
Τηλ: +357 22 690 690

Latvija
SIA Novartis Baltics
Tel: +371 67 887 070

Lietuva
SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas
Tel: +370 5 269 16 50

Luxembourg/Luxemburg
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Magyarország
Novartis Hungária Kft.
Tel.: +36 1 457 65 00

Malta
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +356 2122 2872

Nederland
Novartis Pharma B.V.
Tel: +31 88 04 52 111

Norge
Novartis Norge AS
Tlf: +47 23 05 20 00

Österreich
Novartis Pharma GmbH
Tel: +43 1 86 6570

Polska
Novartis Poland Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 375 4888

Portugal
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Tel: +351 21 000 8600

România
Novartis Pharma Services Romania SRL
Tel: +40 21 31299 01

Slovenija
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +386 1 300 75 50

Slovenská republika
Novartis Slovakia s.r.o.
Tel: +421 2 5542 5439

Suomi/Finland
Novartis Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Sverige
Novartis Sverige AB
Tel: +46 8 732 32 00

United Kingdom (Northern Ireland)
Novartis Ireland Limited
Tel: +44 1276 698370

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji
Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków
http://www.ema.europa.eu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Należy zapoznać się z treścią Instrukcji użycia przed zastosowaniem leku Ultibro Breezhaler.

1 Włożyć kapsułkę

Krok 1a:
Zdjąć nasadkę

Krok 1b:
Otworzyć inhalator

Krok 1c:
Wyjąć kapsułkę
Oddzielić jeden blister z listka.
Otworzyć blister i wyjąć kapsułkę.

Nie wyciskać kapsułki przez folię.
Nie połykać kapsułki.

Krok 1d:
Włożyć kapsułkę:
Nigdy nie wolno umieszczać kapsułki bezpośrednio w ustniku.

Krok 1e:
Zamknąć inhalator
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Przekłuć kapsułkę i zwolnić przyciski

Krok 2a:
Przekłuć raz kapsułkę
Trzymać inhalator pionowo.
Przekłuć kapsułkę mocno naciskając jednocześnie boczne przyciski.

Powinno być słychać odgłos przekłuwania kapsułki.
Kapsułkę przekłuć tylko raz.

Krok 2b:
Zwolnić boczne przyciski.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Zainhalować lek głęboko

Krok 3a:
Wykonać pełny wydech.
Nie dmuchać do inhalatora.

Krok 3b:
Zainhalować lek głęboko
Trzymać inhalator w sposób pokazany na rysunku.
Umieścić ustnik w ustach i objąć ustnik ściśle wargami.
Nie naciskać bocznych przycisków.

Wykonać szybki wdech tak głęboki, jak to możliwe.
Podczas inhalacji powinien być słyszalny świst. Podczas inhalacji
można wyczuć smak leku.

Krok 3c:
Wstrzymać oddech
Wstrzymać oddech do 5 sekund.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawdzić, czy kapsułka jest pusta
Otworzyć inhalator, aby sprawdzić czy jakikolwiek proszek pozostał w kapsułce.

Jeśli proszek pozostał w kapsułce:
• Zamknąć inhalator.
• Powtórzyć czynności od 3a do 3c.

Usunąć pustą kapsułkę
Pustą kapsułkę wyrzucić do pojemnika na śmieci.
Zamknąć inhalator i ponownie nałożyć nasadkę.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne informacje
• Kapsułki Ultibro Breezhaler należy zawsze przechowywać w blistrze i należy je
wyjmować tylko bezpośrednio przed użyciem.
• Nie wyciskać kapsułki przez folię, aby wyjąć ją z blistra.
• Nie połykać kapsułki.
• Nie stosować kapsułek Ultibro Breezhaler z innym inhalatorem.
• Nie stosować inhalatora Ultibro Breezhaler do przyjmowania innych
  leków w postaci kapsułek.
• Nigdy nie umieszczać kapsułki w ustach ani w ustniku inhalatora.
• Nie naciskać bocznych przycisków więcej niż raz.
• Nie dmuchać w ustnik inhalatora.
• Nie naciskać bocznych przycisków podczas inhalacji przez ustnik.
• Nie dotykać kapsułek mokrymi dłońmi.
• Nigdy nie myć inhalatora wodą.

Opakowanie leku Ultibro Breezhaler zawiera:
• Jeden inhalator Ultibro Breezhaler
• Jeden lub więcej blistrów, każdy zawierający 6 lub 10 kapsułek
  Ultibro Breezhaler do stosowania w inhalatorze

Często zadawane pytania

Dlaczego inhalator nie wydaje dźwięku podczas inhalacji?
Kapsułka może utknąć w komorze. W takim przypadku należy
delikatnie poluzować kapsułkę stukając w podstawę inhalatora.
Następnie, należy ponownie zainhalować lek powtarzając
czynności od 3a do 3c.

Co należy zrobić, jeśli w kapsułce pozostał proszek?
Oznacza to, że pacjent nie otrzymał wystarczającej ilości leku. Należy
zamknąć inhalator i powtórzyć czynności od 3a do 3c.

Co oznacza kaszel po inhalacji?
Kaszel może się zdarzyć. Jeśli kapsułka jest pusta, pacjent otrzymał
wystarczającą ilość leku.

Co oznacza, jeśli pacjent poczuje małe cząstki kapsułki na języku?
Może to się zdarzyć. Nie jest to szkodliwe. Prawdopodobieństwo
rozpadu kapsułki na małe części zwiększa się, jeśli kapsułka
zostanie przekłuta więcej niż raz.

Czyszczenie inhalatora
Przetrzeć wewnętrzną i zewnętrzną część ustnika czystą, suchą,
niepozostawiającą kłaczków ściereczką, w celu usunięcia wszelkich
pozostałości proszku.
Należy utrzymywać inhalator suchy. Nigdy nie myć inhalatora wodą.

Usuwanie inhalatora po użyciu
Każdy inhalator należy wyrzucić po użyciu wszystkich kapsułek.
Należy zapytać farmaceutę, jak postępować z lekami i
inhalatorami, których już się nie używa.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza