Ulgix Laxi kaps. miękkie(50 mg) - 30 szt.

Opakowanie

30 szt.

Producent

Hasco-Lek

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

kaps. miękkie

Dawkowanie

Doustnie: 1-4 kaps./dobę (50 mg-200 mg). Dzieci od 6 do 12 lat: 1-2 kaps./dobę (50 mg-100 mg). Działanie preparatu występuje po 1-3 dniach od przyjęcia pierwszej dawki. Sposób podania. Każdą dawkę należy popijać pełną szklanką wody lub soku owocowego.

Zastosowanie

Zapobieganie zaparciom i leczenie przewlekłych zaparć. Wspomagająco u pacjentów z guzkami krwawniczymi i (lub) szczelinami odbytu, jak również u pacjentów, u których ze względu na stan zdrowia niewskazany jest zwiększony wysiłek przy oddawaniu stolca. Przygotowanie do zabiegów diagnostycznych i operacyjnych.

Treść ulotki

1. Co to jest lek ULGIX LAXI i w jakim celu się go stosuje

Dokuzynian sodu jest związkiem powierzchniowo czynnym. Działa emulgująco i zmniejsza napięcie
powierzchniowe na granicy nabłonka przewodu pokarmowego i mas kałowych. Dzięki temu ułatwia
przenikanie wody i tłuszczów w głąb mas kałowych w jelicie grubym, co zmienia konsystencję stolca
i ułatwia wypróżnienie. Dokuzynian nie pobudza perystaltyki jelit.

Wskazania
- zapobieganie zaparciom i leczenie przewlekłych zaparć,
- wspomagająco u pacjentów z guzkami krwawniczymi i (lub) szczelinami odbytu, jak również
  u pacjentów, u których ze względu na stan zdrowia niewskazany jest zwiększony wysiłek przy
  oddawaniu stolca,
- przygotowanie do zabiegów diagnostycznych i operacyjnych.

Jeśli po upływie 7 - 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się
z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ULGIX LAXI

Kiedy nie stosować leku ULGIX LAXI
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników
  tego leku (wymienionych w punkcie 6),
- w przypadku nudności i wymiotów,
- w przypadku wystąpienia zapalenia wyrostka robaczkowego,
- w przypadku wystąpienia niedrożności jelit oraz stanów zagrażających wystąpieniem
  niedrożności jelit (nagromadzenie mas kałowych, zapalenie jelit, zwężenie jelit, zrosty
  otrzewnowe, przepukliny, polipy, guzy),
- w razie ostrego bólu o nieznanej przyczynie w jamie brzusznej,
- w przypadku krwawienia z przewodu pokarmowego o nieznanej przyczynie,
- w przypadku stanów odwodnienia organizmu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania ULGIX LAXI należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub
pielęgniarką.

Długotrwałe stosowanie leku (powyżej 7 do 10 dni) może spowodować przyzwyczajenie na
dokuzynian sodu i brak reakcji na leczenie.
W przypadku zaobserwowania zaburzeń motoryki jelita grubego (objawiających się jako zmiany
nawyków dotyczących wypróżnień, np. częstości oddawania stolca i jego konsystencji), które
utrzymują się przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie i
zasięgnąć porady lekarskiej. Chodzi tu zwłaszcza o uniknięcie przeoczenia nowotworu jelit, którego
objawem mogą być wspomniane zmiany nawyków.
Wystąpienie krwawienia z odbytnicy lub osłabienia naturalnych ruchów jelit (przejawiających się
utrudnieniem albo niemożnością oddawania stolca) po zastosowaniu środków przeczyszczających
może wskazywać na poważne schorzenie. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania leku.

Lek ULGIX LAXI a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach które pacjent planuje stosować.
Leku nie należy stosować z:
- olejem mineralnym (parafiną ciekłą), ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować
  nasilenie odkładania się oleju mineralnego w węzłach chłonnych, błonie śluzowej jelita, w
  wątrobie i śledzionie; może to powodować przewlekłe zapalenie tych narządów oraz
  dodatkowo naciekanie komórek wątroby,
- dantronem, ponieważ lek zwiększa wchłanianie dantronu powodując wzrost jego
  toksyczności, co może prowadzić do uszkodzenia wątroby,
- droperidolem, ze względu na ryzyko kardiotoksyczności (uszkodzenie mięśnia sercowego),
- lewometadonem, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do poważnych
  zaburzeń rytmu serca,
- glikozydami naparstnicy, ze względu na możliwość nasilenia ich działania kardiotoksycznego,
  poprzez obniżenie stężenia potasu w surowicy krwi,
- kortykosteroidami, ponieważ dokuzynian nasila ich działanie obniżające stężenie potasu;
  interakcja ta może zajść dopiero przy długotrwałym stosowaniu obu leków,
- kwasem acetylosalicylowym, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może nasilać działanie
  niepożądane kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową przewodu pokarmowego,
- tetracyklinami, ponieważ dokuzynian zmniejsza biodostępność antybiotyków z tej grupy,
- lekami moczopędnymi, ponieważ długotrwałe, równoczesne stosowanie może powodować
  nasilenie utraty potasu lub osłabienie działania oszczędzającego potas leków moczopędnych, z
  takim mechanizmem działania.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki
przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.
Dokuzynian sodu przenika do mleka matki i dlatego nie zaleca się stosowania leku przez kobiety
karmiące piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.

Lek zawiera sorbitol i glikol propylenowy
Lek zawiera 3,5 mg sorbitolu w każdej kapsułce.
Lek zawiera 15 mg glikolu propylenowego w każdej kapsułce.

3. Jak stosować lek ULGIX LAXI

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,
farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek stosuje się doustnie.

Zalecana dawka to od 1 do 4 kapsułek na dobę (od 50 mg do 200 mg).

Stosowanie u dzieci
Dzieci od 6 do 12 lat: od 1 do 2 kapsułek na dobę (od 50 mg do 100 mg).
Lek jest zalecany dla dzieci powyżej 6 lat.

Każdą dawkę leku należy popijać pełną szklanką wody lub soku owocowego.
Działanie leku występuje po 1-3 dniach od przyjęcia pierwszej dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ULGIX LAXI
Przedawkowanie leku występuje rzadko i objawia się nadmierną utratą wody i zaburzeniami
gospodarki elektrolitowej. W takim przypadku zaleca się podawanie większych ilości płynów doustnie
i uzupełnienie elektrolitów.

Pominięcie zastosowania leku ULGIX LAXI
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane podczas stosowania dokuzynianu sodu w dawkach terapeutycznych występują
rzadko i obejmują:
- dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego – nudności, wymioty, uczucie gorzkiego
  smaku, bóle w nadbrzuszu, kolkowe bóle jelit, biegunkę,
- skórne reakcje uczuleniowe – wysypki.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych
Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek ULGIX LAXI

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek ULGIX LAXI
- Substancją czynną leku jest sodu dokuzynian. Jedna kapsułka zawiera 50 mg sodu dokuzynianu.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:makrogol 400, glicerol, glikol propylenowy,
  żelatyna, sorbitol ciekły niekrystalizujący, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek ULGIX LAXI i co zawiera opakowanie
Kapsułka miękka koloru naturalnego, transparentna, o kształcie owalnym i gładkiej lśniącej
powierzchni.

Opakowanie leku zawiera 15 lub 30 kapsułek umieszczonych w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku
tel.: 22 742 00 22
e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza