Ulcamed tabl. powl.(120 mg) - 56 szt.

Opakowanie

56 szt.

Producent

Krka

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. powl.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Zaleca się następujące schematy leczenia: 1 tabl. 4 razy na dobę na pusty żołądek (0,5 h przed głównym posiłkiem i przed snem), lub 2 tabl. 2 razy na dobę na czczo, 0,5 h przed śniadaniem i 0,5 h przed kolacją lub przed snem. Maksymalny czas trwania jednego cyklu leczenia wynosi 2 mies. Przed rozpoczęciem nowego cyklu leczenia preparatami zawierających bizmut, powinny upłynąć co najmniej 2 mies. W leczeniu wrzodów żołądka lub dwunastnicy, czas trwania jednego cyklu leczenia wynosi 4-8 tyg. W celu eradykacji H. pylori wybór leczenia skojarzonego i czasu trwania leczenia (7 do 14 dni) powinien uwzględniać tolerancję pacjenta na lek, narodowe, regionalne i lokalne dane dotyczące oporności bakterii oraz wytyczne terapeutyczne. Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności leku u dzieci w wieku od 0 do 18 lat - dane nie są dostępne. Sposób podania. Tabletki należy połknąć w całości popijając odpowiednią ilością wody.

Zastosowanie

Lek jest wskazany u osób dorosłych w: leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy; pomocniczo w eradykacji Helicobacter pylori w skojarzeniu z innymi lekami; zapaleniu błony śluzowej żołądka związanym z zaburzeniami dyspeptycznymi, gdy pożądana jest eradykacja Helicobacter pylori.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Ulcamed i w jakim celu się go stosuje

Objawy ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego mogą być spowodowane zapaleniem
błony śluzowej żołądka i dwunastnicy (pierwszy odcinek jelita cienkiego). Lek Ulcamed leczy wrzody
i zapalenie błon śluzowych tworząc warstwę ochronną (rodzaj plastra) i pomaga przerwać dalsze
podrażnienia spowodowane przez kwas solny w żołądku. Posiada również właściwości antybakteryjne
przeciw Helicobacter pylori, bakteriom, które mogą powodować zapalenie błony śluzowej i wrzody.

W celu wyleczenia wrzodów koniczne jest całkowite usunięcie (eradykacja) bakterii. Lek Ulcamed
pomaga wyeliminować lub zmniejszyć zapalenie spowodowane przez te bakterie. Lekarz może
zastosować lek Ulcamed w połączeniu z innymi lekami, co pomoże usunąć bakterie Helicobacter
pylori
.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ulcamed

Kiedy nie stosować leku Ulcamed
- jeśli pacjent ma uczulenie na tlenek bizmutu lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6),
- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę nerek (ciężką niewydolność nerek).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Ulcamed należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy stosować innych leków zawierających bizmut podczas stosowania leku Ulcamed.

Długotrwałe stosowanie leków zawierających bizmut nie jest zalecane. Lekarz zaleci stosowanie leku
Ulcamed nie dłużej niż 2 miesiące.

Dzieci i młodzież
Lek Ulcamed nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Lek Ulcamed a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować innych środków zmniejszających kwaśność soku żołądkowego pół godziny przed
przyjęciem lub po przyjęciu leku Ulcamed, ponieważ mogą one mieć wpływ na działanie tego leku.

Lek Ulcamed może zmniejszać działanie stosowanych jednocześnie antybiotyków z grupy tetracyklin.

Ulcamed z jedzeniem i piciem
Nie należy jeść ani pić w ciągu pół godziny przed przyjęciem lub po przyjęciu leku Ulcamed. Mleko,
owoce i soki owocowe mogą w szczególności mieć niekorzystny wpływ na działanie leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Ulcamed w okresie ciąży lub karmienia piersią, chyba że jest to
bezwzględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jest mało prawdopodobne, aby lek Ulcamed wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwanie maszyn.

Lek Ulcamed zawiera potas
Ten lek zawiera 1,19 mmol (lub 46,58 mg) potasu na tabletkę. Należy wziąć to pod uwagę u
pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość potasu w diecie.

3. Jak stosować lek Ulcamed

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka dla dorosłych to 4 tabletki, które mogą być przyjmowane według schematu leczenia:
- 1 tabletka cztery razy na dobę na pusty żołądek (pół godziny przed głównymi posiłkami i przed
  snem)
lub
- 2 tabletki dwa razy na dobę na czczo, pół godziny przed śniadaniem i pół godziny przed kolacją
  lub przed snem.

Tabletki Ulcamed należy połknąć w całości, popijając odpowiednią ilością wody.

Nie należy jeść ani pić w ciągu pół godziny przed przyjęciem lub po przyjęciu tabletki. W przypadku
pominięcia posiłku należy przyjąć tabletkę(ki).

Czas trwania leczenia
W leczeniu wrzodów żołądka lub dwunastnicy, czas trwania jednego cyklu leczenia wynosi od 4 do 8
tygodni.

W celu eradykacji H. pylori wybór leczenia skojarzonego i czasu trwania leczenia (7 do 14 dni)
powinien uwzględniać tolerancję pacjenta na lek, narodowe, regionalne i lokalne dane dotyczące
oporności bakterii oraz wytyczne terapeutyczne.

Maksymalny czas trwania jednego cyklu leczenia wynosi 2 miesiące. Nie należy przyjmować leku
Ulcamed lub innych preparatów zawierających bizmut dłużej niż przez ten okres. Nie należy
przyjmować preparatów zawierających bizmut w ciągu kolejnych 2 miesięcy po zakończeniu leczenia
lekiem Ulcamed.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ulcamed
Nie należy martwić się, jeśli zastosowano dodatkowo jedną lub dwie tabletki. Jednakże, w przypadku
przyjęcia znacznie większej ilości tabletek jednocześnie lub w krótkim czasie, należy niezwłocznie
skonsultować się z lekarzem. Lekarz podejmie odpowiednie środki zapobiegawcze w celu uniknięcia
wchłaniania się bizmutu. Dodatkowo przez kilka tygodni zleci monitorowanie czynności nerek.

Pominięcie zastosowania leku Ulcamed
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć zapomnianą dawkę tak szybko, jak to możliwe przed
kolejną dawką. Jeśli przyszedł już czas na kolejną dawkę, należy opuścić pominiętą dawkę.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Ulcamed może wystąpić potencjalnie zagrażająca życiu reakcja alergiczna.
Objawy alergii to nagły świszczący oddech, obrzęk warg, języka i gardła, trudności w połykaniu,
wysypka, a nawet omdlenia.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy przerwać stosowanie leku Ulcamed i natychmiast
skontaktować się z lekarzem
. Są to ciężkie działania, ale występują bardzo rzadko (mogą dotyczyć
do 1 na 10000 osób).

Do innych działań niepożądanych należą:

Bardzo częste(mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
- Ciemne zabarwienie stolca (kału). Nie powinno to niepokoić pacjenta i ustąpi wkrótce po
  zaprzestaniu leczenia.

Niezbyt częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):
- Nudności, wymioty, zaparcie, biegunka;
- Wysypka, pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona
internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ulcamed

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku po
EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ulcamed
- Substancją czynną jest tlenek bizmutu. Każda tabletka powlekana zawiera 120 mg tlenku bizmutu
  (jako bizmutu potasu amonowego cytrynian).

- Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, powidon K30, poliakrylina potasowa, makrogol
  6000, magnezu stearynian w rdzeniu tabletki i alkohol poliwinylowy, makrogol 4000, talk, tytanu
  dwutlenek (E 171) w otoczce tabletki.
  Patrz punkt 2 „Lek Ulcamed zawiera potas”.

Jak wygląda lek Ulcamed i co zawiera opakowanie
Białe do prawie białych, okrągłe (o średnicy 10 mm) tabletki powlekane, delikatnie obustronnie
wypukłe ze ściętymi krawędziami.

Pudełka tekturowe zawierające 28, 30, 40, 42, 45, 56 lub 60 tabletek powlekanych w blistrach.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

AT: Ulcamed 120 mg Filmtabletten
HU: Ulcamed 120 mg filmtabletta
PL Ulcamed
RO: Ulcamed 120 mg comprimate filmate
SK: Ulcamed 120 mg filmom obalené tablety
SI: Bizmutov oksid Krka 120 mg filmsko obložene tablete
HR: Ulcamed 120 mg filmom obložene tablete
BG: Улкамед 120 mg филмирани таблетки
LT: Ulcamed 120 mg plėvele dengtos tabletės
EE: Ulcamed
CZ: Ulcamed

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza