Tabagine kaps. twarde(150 mg) - 56 szt.

Opakowanie

56 szt.

Producent

Ranbaxy

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

kaps. twarde

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: w zakresie 150-600 mg/dobę w 2-3 dawkach podzielonych. Ból neuropatyczny: leczenie można rozpocząć od dawki 150 mg na dobę, w 2-3 dawkach podzielonych. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta i tolerancji leczenia, po 3-7 dniach dawkę można zwiększyć do 300 mg na dobę, a następnie w zależności od potrzeby, po kolejnych 7 dniach do maksymalnej dawki 600 mg na dobę. Padaczka: leczenie można rozpocząć od dawki 150 mg/dobę podawanej w 2-3 dawkach podzielonych. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta i tolerancji leczenia, dawkę można zwiększyć po 1 tyg. leczenia do 300 mg/dobę; dawkę maksymalną 600 mg/dobę można osiągnąć po kolejnym tygodniu. Uogólnione zaburzenia lękowe: leczenie można rozpocząć od dawki 150 mg/dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta oraz tolerancji leku, dawkę można zwiększyć do 300 mg/dobę po 1 tyg. leczenia; po upływie kolejnego tygodnia dawkę można zwiększyć do 450 mg/dobę, a następnie po kolejnym tygodniu można wprowadzić dawkę maksymalną 600 mg/dobę; należy regularnie oceniać konieczność dalszego leczenia. Przerwanie leczenia pregabaliną: lek odstawiać stopniowo przez okres co najmniej 1 tyg., niezależnie od wskazania. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek dawkę preparatu należy zmniejszyć zależnie od klirensu kreatyniny: CCr ≥60 ml/min - dawka początkowa 150 mg/dobę, dawka maksymalna 600 mg/dobę (w 2-3 dawkach); CCr ≥30-<60 ml/min - dawka początkowa 75 mg/dobę, dawka maksymalna 300 mg/dobę (w 2-3 dawkach); CCr ≥15-<30 ml/min - dawka początkowa 25-50 mg/dobę, dawka maksymalna 150 mg/dobę (w 1-2 dawkach); CCr <15 ml/min - dawka początkowa 25 mg/dobę, dawka maksymalna 75 mg/dobę (w 1 dawce). U pacjentów dializowanych dobowa dawka pregabaliny powinna być dostosowana do czynności nerek. Oprócz dawki dobowej, pacjent powinien otrzymywać dodatkową dawkę bezpośrednio po każdym 4-godzinnym zabiegu hemodializy: dawka początkowa 25 mg/dobę, dawka maksymalna 100 mg/dobę (dawka uzupełniająca podawana jednorazowo). U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby nie jest wymagana modyfikacja dawek. Pacjenci w podeszłym wieku mogą wymagać zmniejszenia dawki pregabaliny, ze względu na pogorszoną czynność nerek. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności pregabaliny u dzieci <12 lat i młodzieży od 12 do 17 lat, nie można sformułować żadnych zaleceń dotyczących dawkowania. Sposób podania. Lek może być przyjmowany podczas posiłku lub niezależnie od niego.

Zastosowanie

Ból neuropatyczny. Leczenie bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego u osób dorosłych. Padaczka. Leczenie skojarzone napadów częściowych u dorosłych, które są lub nie są wtórnie uogólnione. Uogólnione zaburzenia lękowe. Leczenie uogólnionych zaburzeń lękowych (GAD) u dorosłych.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Tabagine i w jakim celu się go stosuje

Tabagine należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego
i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych.

Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego:
Lek jest stosowany w leczeniu długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Wiele
różnych chorób takich jak cukrzyca lub półpasiec może wywoływać obwodowy ból neuropatyczny.
Doznania bólowe mogą być opisywane jako uczucie gorąca, palenia, pulsowania, strzelania, kłucia,
jako ból ostry, kurcze, pobolewania, mrowienia bądź drętwienia. Obwodowy i ośrodkowy ból
neuropatyczny może być związany także ze zmianami nastroju, zaburzeniami snu, zmęczeniem, co
może wpływać na fizyczne i społeczne funkcjonowanie pacjenta i ogólną jakość życia.

Padaczka:
Lek Tabagine jest stosowany u dorosłych w określonych typach padaczki (napadów częściowych, które
są lub nie są wtórnie uogólnione). Lekarz może przepisać ten lek, jeśli dotychczas stosowana terapia nie
w pełni kontroluje przebieg choroby. Lek Tabagine powinien być zawsze dodany do aktualnie
stosowanego leczenia. Tego leku nie powinno się stosować jako jedynego (w monoterapii), lecz zawsze
w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi.

Uogólnione zaburzenia lękowe:
Lek Tabagine jest stosowany w uogólnionych zaburzeniach lękowych (ang. Generalised Anxiety
Disorder
– GAD). Objawy obejmują przedłużający się, nadmierny lęk i niepokój, które trudno jest
kontrolować. Uogólnione zaburzenia lękowe mogą także powodować niepokój ruchowy, nerwowość
lub uczucie podenerwowania, łatwe męczenie się, trudności z koncentracją lub uczucie „pustki w
głowie”, rozdrażnienie, wzmożone napięcie mięśniowe lub zaburzenia snu. Objawy są odmienne od
stresów i napięć towarzyszących codziennemu życiu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tabagine

Kiedy nie stosować leku Tabagine:
- jeśli pacjent ma uczulenie na pregabalinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tabagine należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- U niektórych pacjentów przyjmujących pregabalinę występowały objawy sugerujące reakcję
  alergiczną. Objawy te obejmowały obrzęk twarzy, ust, języka i gardła, a także rozlaną wysypkę.
  Jeżeli wystąpi jakikolwiek z tych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Stosowanie pregabaliny było związane z występowaniem zawrotów głowy i senności: może to
  spowodować częstsze przypadkowe urazy (upadki) u osób w podeszłym wieku. Dlatego należy
  zachować ostrożność do chwili poznania możliwych działań leku.
- Stosowanie pregabaliny może powodować niewyraźne widzenie, utratę wzroku lub inne
  zaburzenia widzenia, z których większość jest tymczasowa. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek
  zmiany widzenia, należy natychmiast poinformować o tym lekarza.
- U pacjentów z cukrzycą, którzy podczas przyjmowania pregabaliny przybierają na wadze, może
  zaistnieć konieczność zmiany leczenia przeciwcukrzycowego.
- Niektóre działania niepożądane takie jak senność, mogą występować częściej, gdyż pacjenci z
  uszkodzeniem rdzenia kręgowego mogą przyjmować inne leki, np. przeciwbólowe lub
  zmniejszające wzmożone napięcie mięśni, które mają podobne działania niepożądane do
  pregabaliny, a nasilenie tych działań może być większe, gdy takie leki przyjmowane są
  jednocześnie.
- Opisywano przypadki niewydolności serca u niektórych pacjentów przyjmujących pregabalinę;
  byli to głównie pacjenci w podeszłym wieku z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego.
  Przed zastosowaniem tego leku należy poinformować lekarza o występowaniu choroby serca w
  przeszłości.
- Opisywano przypadki niewydolności nerek u niektórych pacjentów przyjmujących pregabalinę.
  Jeśli podczas stosowania tego leku pacjent zauważy zmniejszenie częstości oddawania moczu,
  należy poinformować o tym lekarza, ponieważ przerwanie przyjmowania leku może
  spowodować ustąpienie tego objawu.
- Niewielka liczba pacjentów przyjmujących leki przeciwpadaczkowe takie jak pregabalina,
  miewała myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Jeżeli u pacjenta kiedykolwiek wystąpią
  podobne myśli, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli pregabalina jest stosowana jednocześnie z innymi lekami mogącymi wywoływać zaparcia
  (takimi jak niektóre leki przeciwbólowe), mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np.
  zaparcia, niedrożność lub porażenie jelit). Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta
  występują zaparcia, zwłaszcza gdy ma się do nich skłonność.
- Jeśli pacjent był w przeszłości uzależniony, nadużywał alkoholu lub leków, powinien
  poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku. Nie należy zażywać większej dawki
  leku niż zalecił lekarz.
- Zgłaszano przypadki drgawek podczas stosowania pregabaliny lub krótko po zaprzestaniu
  leczenia. Jeśli wystąpią drgawki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Zgłaszano przypadki pogorszenia czynności mózgu (encefalopatia) u niektórych pacjentów
  cierpiących na inne choroby. Należy poinformować lekarza o wszystkich przebytych
  poważnych chorobach, w tym zaburzeniach wątroby lub nerek.

Dzieci i młodzież
Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u dzieci i młodzieży (poniżej 18 lat), dlatego
pregabalina nie powinna być stosowana w tej grupie wiekowej.

Lek Tabagine a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Tabagine i niektóre leki mogą wzajemnie wpływać na siebie (interakcje). Pregabalina przyjmowana
jednocześnie z lekami, które mają działanie uspokajające (w tym opioidy), może nasilić działania
niepożądane, co może prowadzić do niewydolności oddechowej, śpiączki i śmierci. Stopień nasilenia
zawrotów głowy, senności i zmniejszenia koncentracji może narastać, jeśli pregabalina jest
przyjmowana razem z lekami zawierającymi:
- oksykodon (lek przeciwbólowy)
- lorazepam (lek stosowany w stanach lękowych)
- alkohol.

Lek Tabagine może być stosowany razem z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi.

Stosowanie leku Tabagine z jedzeniem, piciem i alkoholem
Kapsułki mogą być przyjmowane z posiłkiem lub niezależnie od niego. Podczas stosowania tego leku
nie powinno się spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Pregabaliny nie
należy przyjmować w czasie ciąży ani w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej.
Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Pregabalina może wywoływać zawroty głowy, senność i zmniejszenie koncentracji. Nie należy
prowadzić samochodu, obsługiwać skomplikowanych maszyn ani wykonywać potencjalnie
niebezpiecznych czynności, aż do czasu określenia wpływu tego leku na zdolność wykonywania
powyższych czynności.

3. Jak stosować lek Tabagine

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz ustali dawkę, która będzie najbardziej odpowiednia dla danego pacjenta.

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania doustnego.

Padaczka, ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego lub uogólnione
zaburzenia
lękowe:
- Należy przyjmować liczbę kapsułek zaleconą przez lekarza.
- Dawka odpowiednia do stanu pacjenta będzie wynosić zazwyczaj od 150 mg do 600 mg na
  dobę.
- Lekarz poinformuje pacjenta, czy lek Tabagine przyjmować dwa czy trzy razy na dobę. W
  przypadku przyjmowania dwa razy na dobę, lek stosuje się rano i wieczorem o stałej porze.
  Przy stosowaniu trzy razy na dobę, lek przyjmuje się rano, w południe i wieczorem o stałej
  porze.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że lek działa zbyt mocno lub za słabo, powinien poinformować o tym lekarza
lub farmaceutę.

Pacjenci w wieku powyżej 65 lat powinni przyjmować lek według przedstawionego schematu, chyba
że mają chorobę nerek.

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lekarz może zadecydować o innym schemacie dawkowania i
(lub) zmienić dawkę leku.

Kapsułka powinna być połknięta w całości i popita wodą.

Lek należy stosować tak długo, jak zaleci lekarz, terapię można przerwać tylko na polecenie lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tabagine
Należy poinformować o tym lekarza lub niezwłocznie udać się do najbliższego szpitalnego oddziału
ratunkowego. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku. Po przyjęciu dawki większej niż zalecana
pacjent może czuć się śpiący, splątany, pobudzony lub niespokojny. Zgłaszano również napady
drgawkowe.

Pominięcie zastosowania leku Tabagine
Ważne, aby przyjmować lek regularnie o tych samych porach dnia. W razie pominięcia dawki, należy
ją przyjąć jak najszybciej, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. W takiej sytuacji należy
kontynuować leczenie według zaleconego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu
uzupełnienia pominiętych kapsułek.

Przerwanie stosowania leku Tabagine
Nie należy przerywać leczenia, chyba że zdecyduje o tym lekarz. Jeżeli terapię należy przerwać,
powinno się to odbywać stopniowo przez co najmniej jeden tydzień.

Należy być świadomym, że po przerwaniu krótko- lub długookresowego leczenia pregabaliną mogą
wystąpić działania niepożądane. Obejmują one zaburzenia snu, ból głowy, nudności, uczucie lęku,
biegunkę, objawy grypopodobne, drgawki, nerwowość, depresję, bóle, nadmierne pocenie się i zawroty
głowy. Objawy te mogą być częstsze lub bardziej dotkliwe, jeżeli pacjent zażywał lek Tabagine przez
dłuższy czas.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poważne działania niepożądane:
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań należy przerwać stosowanie leku i
natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala, ponieważ może być
konieczna nagła pomoc lekarska.

- Nadwrażliwość (niezbyt często, może dotyczyć 1 na 100 osób) i reakcje alergiczne (które mogą
  obejmować obrzęk twarzy, języka, trudności w oddychaniu, swędzenie) (rzadko, mogą
  wystąpić u maksymalnie 1 na 1000 osób)
- Poważna reakcja skórna charakteryzująca się wysypką, pęcherzami, łuszczeniem się skóry i
  bólem (rzadko, może dotyczyć 1 na 1000 osób).
  Jeśli wystąpi obrzęk twarzy lub języka, lub jeśli skóra zmieni kolor na czerwony i zaczną się
  pojawiać pęcherze lub skóra zacznie się łuszczyć, należy natychmiast zasięgnąć porady
  lekarskiej.
- Zapalenie trzustki (obejmuje objawy: silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami i
  wymiotami) (rzadko, może dotyczyć 1 na 1000 osób)

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 10 osób):
- zawroty głowy, senność, bóle głowy.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):
- zwiększenie apetytu;
- uczucie euforii, splątanie, dezorientacja, zmniejszenie zainteresowań seksualnych, drażliwość
- trudności w skupieniu uwagi, niezdarność, zaburzenia pamięci, utrata pamięci, drżenia,
  trudności w mówieniu, uczucie mrowienia, drętwienie, uspokojenie, letarg, bezsenność, uczucie
  zmęczenia, dziwne samopoczucie;
- nieostre widzenie, podwójne widzenie;
- zawroty głowy, zaburzenia równowagi, upadki;
- suchość w ustach, zaparcie, wymioty, wzdęcia, biegunka, nudności, uczucie rozdęcia w jamie
  brzusznej;
- trudności w osiągnięciu erekcji;
- obrzęk ciała, także kończyn;
- uczucie upojenia alkoholowego, nieprawidłowy chód;
- zwiększenie masy ciała;
- kurcze mięśni, bóle stawów, bóle pleców, bóle kończyn, kurcz szyi;
- ból gardła.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób):
- utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała, małe stężenie cukru we krwi, duże stężenie cukru we
  krwi;
- zmiany w odbiorze własnej osoby, niepokój ruchowy, depresja, pobudzenie, zmiany nastroju,
  trudności ze znalezieniem właściwych słów, omamy, nietypowe sny, napady paniki, apatia,
  agresja, podwyższony nastrój, zaburzenia psychiczne, trudności w myśleniu, zwiększenie
  zainteresowań seksualnych, problemy seksualne, w tym niezdolność do osiągnięcia orgazmu,
  opóźnienie ejakulacji;
- zmiany widzenia, nietypowe ruchy gałek ocznych, zaburzenia wzroku, w tym widzenie
  tunelowe, wrażenie błysków, gwałtowne ruchy, nieprawidłowe i niekontrolowane ruchy
  kończyn, osłabiony refleks, zwiększona aktywność, zawroty głowy w pozycji stojącej,
  nadwrażliwość skóry, utrata smaku, uczucie pieczenia, drżenie przy wykonywaniu ruchów,
  zaburzenia świadomości, utrata przytomności, omdlenia, zwiększona wrażliwość na hałas, złe
  samopoczucie
- suchość oczu, obrzęk oka, ból oka, osłabienie ruchów gałek ocznych, łzawienie, podrażnienie
  oczu;
- zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie czynności serca, niskie ciśnienie tętnicze, nadciśnienie
  tętnicze, zmiany rytmu pracy serca, niewydolność serca;
- nagłe zaczerwienienie skóry twarzy, nagłe uderzenia gorąca;
- trudności w oddychaniu, uczucie suchości w nosie, uczucie zatkanego nosa;
- kaszel, obrzęk twarzy, pokrzywka, swędzenie, katar, krwawienie z nosa, chrapanie;
- zwiększone wydzielanie śliny, zgaga, uczucie drętwienia wokół ust;
- pocenie się, wysypka, dreszcze, gorączka;
- marznięcie rąk i stóp;
- drżenia mięśniowe, obrzęk stawów, sztywność mięśni, bóle, w tym bóle mięśni, ból szyi;
- trudności z lub bolesne oddawanie moczu, nietrzymanie moczu;
- osłabienie, pragnienie, ucisk w klatce piersiowej;
- ból piersi;
- bolesne miesiączkowanie;
- obrzęk uogólniony;
- zmiany wyników badań krwi i czynności wątroby (zwiększenie aktywności fosfokinazy
  kreatynowej, aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej, zmniejszenie
  liczby płytek krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we
  krwi, neutropenia).

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
- zmiany rytmu serca;
- zmieniony węch, wrażenie kołysania obrazu, zmienione poczucie głębi, jaskrawe widzenie,
  utrata wzroku;
- rozszerzone źrenice, zez;
- zapalenie oczu (zapalenie rogówki);
- zimne poty, ucisk w gardle, obrzęk języka;
- trudności z połykaniem;
- spowolnione lub ograniczone ruchy;
- trudności z czynnością pisania;
- płyn w płucach;
- drgawki;
- zmiany zapisu EKG odpowiadające zaburzeniom rytmu pracy serca;
- wodobrzusze;
- uszkodzenie mięśni;
- wyciek z brodawki sutkowej, przerost piersi, powiększenie piersi u mężczyzn;
- brak miesiączkowania;
- niewydolność nerek, zmniejszenie objętości wydalanego moczu, zatrzymanie moczu;
- zmniejszenie liczby białych krwinek;
- nieadekwatne zachowanie;
- żółtaczka (zażółcenie skóry i białkówek oczu).

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
- niewydolność wątroby;
- zapalenie wątroby.

Niektóre działania niepożądane, takie jak senność, mogą występować częściej, gdyż pacjenci z
uszkodzeniem rdzenia kręgowego mogą przyjmować inne leki, np. przeciwbólowe lub zmniejszające
wzmożone napięcie mięśni, które mają podobne działania niepożądane jak lek Tabagine, a nasilenie
tych działań może być większe, gdy takie leki przyjmowane są jednocześnie.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tabagine

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i opakowaniu
bezpośrednim po skrócie: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Numer serii
podany jest po skrócie: Lot.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.
Po pierwszym otwarciu butelki kapsułki należy zużyć w ciągu 30 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tabagine
Substancją czynną leku jest pregabalina. Każda kapsułka twarda zawiera, odpowiednio 75 mg, 150 mg
lub 300 mg pregabaliny.

Substancje pomocnicze to:
- mannitol, talk
- osłonka kapsułki (wieczko): tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, woda oczyszczona, sodu
  laurylosiarczan, kapsułki 75 mg i 300 mg zawierają również tlenek żelaza czerwony (E 172)
- osłonka kapsułki (korpus): tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, woda oczyszczona, sodu
  laurylosiarczan
- tusz Black Tek SW9008 do nadruku: szelak, glikol propylenowy, tlenek żelaza czarny (E 172), potasu
  wodorotlenek.

Jak wygląda lek Tabagine i co zawiera opakowanie

kapsułki 75 mg
Twarde, żelatynowe kapsułki o rozmiarze 4 z czerwonym nieprzezroczystym
wieczkiem, białym nieprzezroczystym korpusem i nadrukowanym czarnym
tuszem napisem „rbx” na wieczku i „PG75” na korpusie zawierające biały do
prawie białego proszek. Długość kapsułki wynosi około 14,0 - 14,8 mm.

kapsułki 150 mg
Twarde, żelatynowe kapsułki o rozmiarze 2 z białym nieprzezroczystym
wieczkiem, białym nieprzezroczystym korpusem i nadrukowanym napisem
czarnym tuszem „rbx” na wieczku i „PG150” na korpusie zawierające biały do
prawie białego proszek. Długość kapsułki wynosi około 17,0 - 18,2 mm.

kapsułki 300 mg
Twarde, żelatynowe kapsułki o rozmiarze 0 z czerwonym nieprzezroczystym
wieczkiem, białym nieprzezroczystym korpusem i nadrukowanym napisem
czarnym tuszem „rbx” na wieczku i „PG300” na korpusie zawierające biały do
prawie białego proszek. Długość kapsułki wynosi około 21,0 - 21,8 mm.

Blistry z folii OPA/Aluminium/PCV//Aluminium, PCV//Al lub butelki z HDPE z zamknięciem z PP,
z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci.

Lek Tabagine jest dostępny w opakowaniach po 14 i 56 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o.
ul. Jakuba Kubickiego 11
02-954 Warszawa

Wytwórca/Importer
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
Polarisavenue 87
2132JH Hoofddorp
Holandia

Terapia S.A.
Fabricii Street nr 124
400632 Cluj- Napoca, Jud. Cluj
Rumunia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 10.07.2020

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza