Salofalk czopki doodbytnicze(500 mg) - 30 szt.

Opakowanie

30 szt.

Producent

Dr. Falk Pharma

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

czopki doodbytnicze

Kwota refundowana

41.70

Dawkowanie

Doodbytniczo. Dorośli. Ostre stany wrzodziejącego zapalenia odbytnicy. Czopki 250 mg: 3 razy na dobę 2 czopki (co odpowiada 1500 mg mesalazyny na dobę). Czopki 500 mg: 3 razy na dobę 1 czopek (co odpowiada 1500 mg mesalazyny na dobę). Zapobieganie nawrotom wrzodziejącego zapalenia odbytnicy. Czopki 250 mg: 1 czopek 3 razy na dobę (co odpowiada 750 mg mesalazyny na dobę). Czopki 1 g: 1 czopek raz na dobę. Zaleca się stosowanie czopków przed snem. Zawiesina doodbytnicza: 1 wlew (60 ml zawiesiny) wprowadza się do odbytnicy w postaci wlewu doodbytniczego raz na dobę, wieczorem przed nocnym spoczynkiem. Długość trwania terapii określana jest przez lekarza. Ostry rzut wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ustępuje zwykle po 8 – 12 tygodniach. Po tym okresie na ogół nie należy stosować leku w postaci zawiesiny doodbytniczej. Szczególne grupy pacjentów. Istnieje małe doświadczenie oraz ograniczona dokumentacja dotycząca skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci. Sposób podania. Czopki. Czopki należy wprowadzać przez odbyt. Przy schemacie dawkowania 3 razy na dobę, należy stosować je rano, w południe i wieczorem. Zawiesina doodbytnicza. Przygotowanie leku: wstrząsać butelką przez 30 sekund, usunąć ochronny kapturek z aplikatora, trzymać butelkę z boku. Właściwe ułożenie pacjenta: pacjent powinien leżeć na lewym boku. Lewa kończyna dolna powinna być wyprostowana a prawa zgięta. Dzięki takiemu ułożeniu łatwiej podać lek w postaci zawiesiny doodbytniczej i jest on bardziej skuteczny. Podawanie zawiesiny doodbytniczej: końcówkę aplikatora wprowadzić głęboko do odbytnicy; butelkę delikatnie obrócić dnem do góry i powoli ściskać; po opróżnieniu butelki powoli wyjąć aplikator z odbytnicy; pacjent powinien pozostać w pozycji leżącej przez co najmniej 30 minut po podaniu zawiesiny, aby lek mógł równomiernie rozprowadzić się po całym jelicie grubym, w miarę możliwości, zawiesina doodbytnicza powinna pozostawać w odbytnicy i działać przez całą noc.

Zastosowanie

Czopki 250 mg: wrzodziejące zapalenie odbytnicy - w fazie zaostrzenia i zapobieganie nawrotom choroby. Czopki 500 mg: wrzodziejące zapalenie odbytnicy - w fazie zaostrzenia. Czopki 1 g: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ograniczające się do odbytnicy (ulcerative proctitis) - ostre łagodne do umiarkowanego. Zawiesina: wrzodziejące zapalenie jelita grubego (ulcerative colitis) - ostry rzut.

Treść ulotki

1. Co to jest Salofalk 500 i w jakim celu się go stosuje

Salofalk 500 zawiera jako substancję czynną 500 mg mesalazyny. Należy do grupy leków zwanych lekami przeciwzapalnymi.

Po przejściu do światła jelita mesalazyna podana doodbytniczo działa głównie miejscowo na błonę śluzową i tkankę podśluzową.

Wskazania do stosowania
Wrzodziejące zapalenie odbytnicy – w fazie zaostrzenia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Salofalk 500

Kiedy nie stosować leku Salofalk 500

- Jeżeli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas salicylowy, salicylany (np. Aspirynę) lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6 Inne informacje);
- Jeżeli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby;
- Jeżeli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy;
- Jeżeli u pacjenta występuje skaza krwotoczna (zwiększona skłonność do krwawień).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowanialeku należy zwrócić się do lekarza:
- Jeżeli u pacjenta występowały problemy z płucami, a zwłaszcza astma oskrzelowa.
- Jeżeli u pacjenta występuje nadwrażliwość na sulfasalazynę, substancję podobną do mesalazyny, lek Salofalk 500 może być stosowany wyłącznie pod kontrolą lekarza. Jeśli wystąpią ostre objawy nietolerancji, takie jak skurcze, ostry ból brzucha, gorączka, ciężkie bóle głowy lub wysypka, należy natychmiast odstawić lek.
- Jeżeli u pacjenta występują problemy z wątrobą.
- Jeżeli u pacjenta występują problemy z nerkami.

Inne środki ostrożności
Przed i w czasie podawania leku, według oceny lekarza prowadzącego leczenie, należy wykonać badania krwi (morfologia z rozmazem, parametry czynnościowe wątroby, takie jak aktywność aminotransferazy alaninowej lub asparaginianowej, stężenie kreatyniny w surowicy krwi) i moczu (testy paskowe i osad moczu). Zaleca się przeprowadzić te badania w 14 dniu po rozpoczęciu leczenia, a następnie 2-3 razy w odstępach 4 tygodniowych. Jeżeli wyniki są prawidłowe, badania należy wykonywać co trzy miesiące. W przypadku wystąpienia dodatkowych objawów choroby, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w celu przeprowadzenia odpowiednich badań.

Stosowanie leku Salofalk 500 u dzieci
Istnieje małe doświadczenie oraz ograniczona dokumentacja dotycząca skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci.

Inne leki i Salofalk 500
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.

Interakcje mogą pojawić się przy stosowaniu leku Salofalk 500 łącznie z wymienionymi poniżej lekami, jednakże większość z wymienionych reakcji ma naturę teoretyczną.

Jednoczesne podawanie leku Salofalk 500 z:
- warfaryną (lek przeciwzakrzepowy)- może zmniejszać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny;
- glikokortykosteroidami (leki o działaniu przeciwzapalnym) może nasilać działanie niepożądane ze strony przewodu pokarmowego;
- pochodnymi sulfonylomocznika (krwi stosowane w cukrzycy)- może nasilić działanie zmniejszające stężenie cukru we krwi;
- probenecydem i sulfinpirazonem (leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego stosowane w leczeniu dny moczanowej)- może osłabić wydalanie kwasu moczowego z moczem;
- spironolaktonem i furosemidem (leki moczopędne)- może osłabić działanie moczopędne;
- ryfampicyną (lek stosowany w gruźlicy)- może osłabić działanie przeciwgruźlicze;
- metotreksatem (cytostatyk stosowany w leczeniu m.in. chorób nowotworowych)- może nasilić toksyczne działania metotreksatu;
- azatiopryną (lek immunosupresyjny stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu) lub 6 merkaptopuryną, lub tioguaniną (cytostatyki stosowane w leczeniu m.in. chorób nowotworowych)
- może nasilić działanie hamujące czynność szpiku kostnego przez te leki.

Ciążai karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Salofalk 500 może być stosowany podczas ciąży, jeżeli zezwoli na to lekarz.

Salofalk 500 może być stosowany podczas karmienia piersią wyłącznie wówczas, gdy zezwoli na to lekarz, ponieważ lek przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Salofalk 500 zawiera alkohol cetylowy.
Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować Salofalk 500

Salofalk 500 należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek należy przyjmować według podanego poniżej schematu dawkowania.

Ostre stany wrzodziejącego zapalenia odbytnicy:
W zależności od potrzeb klinicznych wprowadza się do odbytu trzy razy na dobę jeden czopek Salofalk 500 mg (co odpowiada 1500 mg mesalazyny na dobę).

W jaki sposób i kiedy należy przyjmować lek Salofalk 500 czopki
Salofalk 500 czopki należy wprowadzać przez odbyt. Przy schemacie dawkowania trzy razy na dobę, należy stosować je rano, w południe i wieczorem.

Aby leczenie było skuteczne, ważne jest, by Salofalk 500 w postaci czopków był stosowany regularnie i konsekwentnie, ponieważ tylko w ten sposób można uzyskać skuteczne wyleczenie.

Jak długo należy stosować Salofalk 500
Lekarz określa czas trwania leczenia, biorąc pod uwagę rodzaj, nasilenie oraz przebieg choroby.
Ostre stany wrzodziejącego zapalenia jelita grubego wymagają zazwyczaj 8 do 12 tygodni leczenia.

Stosowanie u dzieci:
Istnieje małe doświadczenie oraz ograniczona dokumentacja dotycząca skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Salofalk 500
Dotychczas nieznane są przypadki zatrucia. Z powodu specyficznych właściwości mesalazyny, zawartej w leku Salofalk 500, nawet przy dużym przedawkowaniu nie powinny się pojawić żadne objawy zatrucia. Nie ma konieczności wykonywania żadnych badań, ponieważ dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że nie dochodzi do zwiększenia stężenia leku we krwi.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy poinformować lekarza o przedawkowaniu, aby mógł podjąć decyzję odnośnie dalszego postępowania.

W przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości czopków Salofalk 500 należy następną dawkę wziąć normalnie, bez zmniejszania jej.

Pominięcie zastosowania leku Salofalk 500
Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Należy kontynuować leczenie zgodnie z dotychczasowymi zaleceniami.
W przypadku, gdy pacjent zorientuje się w niedługim czasie, że zapomniał o jednej dawce, może ją natychmiast zastosować. Jeśli pacjent przypomni sobie o pominiętej dawce tuż przed czasem podania następnej, nie powinien już stosować dawki pominiętej, a tylko dawkę której pora przyjęcia właśnie
przypada.

Przerwanie stosowania leku Salofalk 500
Należy zawsze powiadomić lekarza prowadzącego o samowolnym przerwaniu leczenia lekiem Salofalk 500 lub przedwczesnym jego zakończeniu (np. z powodu wystąpienia działań niepożądanych).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Salofalk 500 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wszystkie leki mogą powodowaćreakcje alergiczne, choć ciężkie reakcje występują bardzo rzadko. W przypadku zaobserwowania następujących objawów po przyjęciu leku należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza:
- alergiczna wysypka;
- gorączka;
- trudności z oddychaniem.

W przypadku zwiększonej skłonności pacjenta do zakażeń bakteryjnych o ostrym przebiegu, objawiających się m.in. wrzodziejącymi zmianami w gardle i błonach śluzowych innych narządów, gorączką, należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Te objawy mogą w bardzo rzadkich przypadkach być spowodowane spadkiem liczby białych krwinek (stan zwany agranulocytozą), który powoduje, że pacjent jest bardziej podatny na rozwój ciężkich infekcji. Badanie krwi potwierdzi, czy objawy są spowodowane wpływem leku na krew.

U pacjentów przyjmujących mesalazynę obserwowano następujące objawy niepożądanego działania leku:

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów lecz rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):
- ból brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności i wymioty;
- ból głowy, zawroty głowy;
- ból w klatce piersiowej, duszności lub obrzęk kończyn będące objawami zapalenia mięśnia sercowego lub zapalenia osierdzia.

Bardzo rzadko (rzadziej niż 1 na 10 000 pacjentów):
- zaburzenia czynności nerek, czasami obrzęk kończyn lub ból w boku;
- silny ból brzucha wywołany ostrym zapalenie trzustki;
- zwiększona skłonność pacjenta do zakażeń: gorączka, ból gardła lub złe samopoczucie z powodu zmniejszenia liczby białych krwinek;
- bladość i ogólne osłabienie spowodowane zmniejszeniem liczby czerwonych krwinek (anemia);
- wybroczyny i krwotoki spowodowane zmniejszeniem liczby płytek krwi;
- duszności, kaszel, świsty oddechowe, zacienienie płuc na obrazie RTG spowodowane uczuleniem i (lub) stanem zapalnym płuc;
- silna biegunka i ból w nadbrzuszu spowodowany reakcją uczuleniową na lek w obrębie jelit;
- uczuleniowa wysypka skórna lub zapalenie;
- ból mięśni i stawów;
- żółtaczka lub ból brzucha z powodu zaburzeń czynności wątroby lub zastoju żółci;
- wypadanie włosów i łysienie;
- osłabienie, drętwienie dłoni i stóp i mrowienie w dłoniach i stopach (zapalenie nerwów obwodowych- neuropatia obwodowa);
- odwracalne zmniejszenie liczby plemników w nasieniu.

Jeżeli wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
5. Jak przechowywać Salofalk 500

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Salofalk 500
- Substancją czynną leku jest mesalazyna
- Pozostałe składniki to: tłuszcz stały, sodu dokuzynian, alkohol cetylowy

Jak wygląda Salofalk 500 i co zawiera opakowanie
Salofalk 500 to czopki pakowane w blistry PVC/LDPE w tekturowym pudełku.
1 czopek zawiera 500 mg mesalazyny.

Wielkość opakowania: 10, 30 czopków.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Dr. Falk Pharma GmbH
Leinenweberstrasse 5
79 108 Freiburg
Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Ewopharma AG Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 36 m.16
00-116 Warszawa
tel. (22) 620 11 71


Dane o lekach i suplementach diety dostarcza