Salmex proszek do inh.((250 µg+50 µg)/dawkę) - 60 dawek

Opakowanie

60 dawek

Producent

Celon Pharma

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

proszek do inh.

Kwota refundowana

78.32

Dawkowanie

Wziewnie. Dawkę preparatu ustala się indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od stopnia ciężkości choroby, uwzględniając zawartą w preparacie dawkę propionianu flutykazonu. U pacjentów z astmą dawka propionianu flutykazonu jest w przybliżeniu tak samo skuteczna, jak 2 dawki innego kortykosteroidu stosowanego wziewnie (np.: 100 µg propionianu flutykazonu odpowiada w przybliżeniu 200 µg dipropionianu beklometazonu (zawierającego freon) lub budezonidu). Jeżeli u pacjenta konieczne jest stosowanie leku w dawkach, których podanie nie jest możliwe z zastosowaniem preparatu, należy mu przepisać odpowiednie dawki β-agonisty i (lub) kortykosteroidu. Preparat należy stosować codziennie, nawet gdy objawy nie występują. Pacjenta należy poddawać regularnej kontroli lekarskiej. Należy ustalić najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów. Po uzyskaniu poprawy stanu pacjenta, u którego stosowano najmniejszą dawkę preparatu, podawanego 2 razy na dobę, należy podjąć próbę dalszego leczenia preparatem zawierającym tylko kortykosteroid wziewny. Jako postępowanie alternatywne, u pacjentów wymagających leczenia długo działającymi β2-mimetykami, preparat może być stosowany raz na dobę, jeżeli w opinii lekarza pozwoli to na zachowanie odpowiedniej kontroli objawów choroby. W przypadku danych z wywiadu wskazujących na to, że u pacjenta występują dolegliwości nocne, dawkę należy podawać wieczorem, a w przypadku dolegliwości występujących głównie w ciągu dnia, dawkę należy podawać rano. Astma oskrzelowa. Dorośli i młodzież od 12 lat: 1 inhalacja preparatu (100 µg + 50 µg) 2 razy na dobę lub 1 inhalacja preparatu (250 µg + 50 µg) 2 razy na dobę lub 1 inhalacja preparatu (500 µg + 50 µg) 2 razy na dobę. Krótkotrwałe stosowanie preparatu może być rozważane jako początkowe leczenie podtrzymujące u dorosłych i młodzieży z przewlekłą, umiarkowaną astmą (pacjenci z objawami występującymi w dzień, stosujący lek w razie potrzeby, z umiarkowanym do dużego ograniczeniem przepływu w drogach oddechowych), u których szybka kontrola astmy ma duże znaczenie. W takich przypadkach, zalecaną dawką początkową jest 1 inhalacja 50 µg salmeterolu i 100 µg propionianu flutykazonu 2 razy na dobę. Jeżeli tylko kontrola astmy zostanie osiągnięta, leczenie należy zweryfikować i rozważyć, czy pacjent może stosować tylko wziewny kortykosteroid. Ważne jest, aby regularnie oceniać stan pacjenta po rozpoczęciu stosowania kortykosteroidu tylko w postaci wziewnej. Nie wykazano wyraźnych korzyści w porównaniu do stosowania wziewnego propionianu flutykazonu jako początkowego leczenia podtrzymującego, jeśli 1 lub 2 objawy z kryteriów określających ciężkość nie występują. Zazwyczaj u większości pacjentów wziewne kortykosteroidy są lekami "pierwszego rzutu". Preparat nie jest przeznaczony do stosowania w początkowym leczeniu łagodnej astmy. Preparat w dawce 100 µg + 50 µg, nie jest odpowiedni do stosowania u dorosłych pacjentów i dzieci z ciężką astmą; u pacjentów z ciężką astmą zalecane jest ustalenie odpowiedniej dawki wziewnego kortykosteroidu przed zastosowaniem leczenia skojarzonego. Dzieci w wieku od 4 lat: 1 inhalacja preparatu (100 µg + 50 µg) dwa razy na dobę. Maksymalna dopuszczona do stosowania u dzieci dawka flutykazonu propionianu podawana z produktem leczniczym Salmex wynosi 100 µg dwa razy na dobę. Brak danych dotyczących stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 4 lat. POChP. Dorośli: 1 inhalacja preparatu (500 µg + 50 µg) 2 razy na dobę.
Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Brak danych dotyczących stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Zastosowanie

Astma oskrzelowa. Systematyczne leczenie astmy oskrzelowej, gdy zalecane jest jednoczesne stosowanie długo działającego β2-mimetyku i wziewnego kortykosteroidu: u pacjentów, u których objawów astmy nie można opanować mimo stosowania kortykosteroidu wziewnego oraz krótko działającego β2-mimetyku, stosowanego doraźnie; u pacjentów, u których objawy astmy można opanować kortykosteroidem wziewnym i długo działającym β2-mimetykiem. Uwaga: Preparat w dawce: 100 µg + 50 µg nie jest przeznaczony do stosowania w przypadku ciężkiej astmy u dorosłych i u dzieci. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Lek w dawce 500 µg + 50 µg jest wskazany w objawowym leczeniu pacjentów z POChP z FEV1 <60 % wartości należnej (przed podaniem leku rozszerzającego oskrzela), z powtarzającymi się zaostrzeniami w wywiadzie, u których utrzymują się istotne objawy choroby pomimo regularnego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela.< iv>

Treść ulotki

1. Co to jest lek Salmex i w jakim celu się go stosuje

Lek Salmex jest lekiem złożonym zawierającym dwie substancje czynne: salmeterol i flutykazonu
propionian.

Salmeterol należy do grupy leków nazywanych długo działającymi lekami rozszerzającymi oskrzela
(działanie utrzymuje się przynajmniej 12 godzin). Umożliwia on w drogach oddechowych łatwiejszy
przepływ powietrza do płuc i z płuc.

Flutykazonu propionian należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami, które zmniejszają
obrzęk i podrażnienie płuc.

Lekarz przepisał ten lek pacjentowi w celu zapobiegania zaburzeniom w oddychaniu występującym w:
– astmie,
– przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP). Salmex w dawce: 500 μg + 50 μg, zmniejsza liczbę
  zaostrzeń objawów POChP.

W celu zapewnienia prawidłowej kontroli astmy lub POChP Salmex musi być stosowany każdego dnia,
zgodnie z zaleceniem lekarza.

Salmex nie działa w opanowaniu nagłych napadów duszności lub świstów w drogach
oddechowych, wtedy konieczne jest doraźne zastosowanie szybko działającego leku
rozszerzającego oskrzela.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Salmex

Kiedy nie stosować leku Salmex
-jeśli pacjent ma uczulenie na salmeterol, flutykazonu propionian lub na laktozę jednowodną,
  substancję pomocniczą leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Salmex należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy rozpoczynać stosowania leku w przypadku zaostrzenia astmy lub znaczącego pogorszenia
kontroli astmy. Jeśli po rozpoczęciu stosowania leku Salmex nastąpi pogorszenie objawów astmy lub
nie będą one prawidłowo kontrolowane, pacjent powinien kontynuować leczenie i skontaktować się z
lekarzem.

Lekarz będzie ściśle nadzorował leczenie w przypadku takich schorzeń, jak;
– choroby serca, w tym nieregularne lub szybkie bicie serca,
– nadczynność tarczycy,
– wysokie ciśnienie krwi,
– cukrzyca (lek może zwiększać stężenie glukozy we krwi),
– małe stężenie potasu we krwi,
– gruźlica aktualnie leczona lub przebyta.
Jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowało którekolwiek z tych schorzeń, należy powiedzieć o tym
lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku Salmex.

Dzieci i młodzież
Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 4 lat.
Podczas stosowania przez długi okres dużych dawek kortykosteroidów wziewnych, takich jak Salmex,
mogą wystąpić działania ogólnoustrojowe. Na ich wystąpienie szczególnie narażone są dzieci i
młodzież w wieku poniżej 16 lat.

Zaleca się, aby w czasie długotrwałego leczenia wziewnym kortykosteroidem regularnie
kontrolować wzrost u dzieci.
Lekarz zmniejszy dawkę kortykosteroidu wziewnego do najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną
kontrolę objawów astmy.

Salmex a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym o lekach stosowanych
w astmie.
Leku Salmex nie należy stosować z niektórymi lekami.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Salmex należy poinformować lekarza o przyjmowaniu
następujących leków:
– leków z grupy beta-adrenolityków (np. atenolol, propranolol, sotalol). Beta-adrenolityki
  są najczęściej stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub innych chorób serca.
– leków przeciwwirusowych (np. rytonawir) i leków przeciwgrzybiczych (np. ketokonazol i
  itrakonazol). Niektóre z tych leków mogą zwiększać stężenie flutykazonu propionianu
  lub salmeterolu w organizmie. Może to zwiększać ryzyko wystąpienia objawów
  niepożądanych, w tym nieregularnego bicia serca, lub może nasilać występujące objawy
  niepożądane.
– kortykosteroidów (doustnie lub we wstrzyknięciach). Jeśli pacjent ostatnio przyjmował takie leki,
  może to zwiększać ryzyko zaburzenia czynności nadnerczy.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lekarz oceni, czy pacjentka może przyjmować lek Salmex w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jest mało prawdopodobne, aby możliwe objawy niepożądane związane ze stosowaniem leku Salmex
miały wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Salmex zawiera laktozę jednowodną
Każda dawka leku Salmex, (100 μg + 50 μg), zawiera około 13,3 mg laktozy jednowodnej.
Każda dawka leku Salmex, (250 μg + 50 μg), zawiera około 13,2 mg laktozy jednowodnej.
Każda dawka leku Salmex, (500 μg + 50 μg), zawiera około 12,9 mg laktozy jednowodnej.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Salmex

Dawkowanie
– Lek Salmex należy stosować codziennie do czasu aż lekarz nie zaleci inaczej.
– Lek Salmex należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przekraczać
  zaleconej dawki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Astma oskrzelowa:

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat:

Salmex, (100 μg + 50 μg): jedna inhalacja dwa razy na dobę.
Salmex, (250 μg + 50 μg): jedna inhalacja dwa razy na dobę.
Salmex, (500 μg + 50 μg): jedna inhalacja dwa razy na dobę.

Dzieci w wieku od 4 do 12 lat:

Salmex, (100 μg + 50 μg): jedna inhalacja dwa razy na dobę.

Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc:

Dorośli:

Salmex, (500 μg + 50 μg): jedna inhalacja dwa razy na dobę.

Jeżeli objawy astmy są dobrze kontrolowane podczas stosowania leku Salmex dwa razy
na dobę, lekarz może zalecić zmniejszenie częstości stosowania leku Salmex do podania jeden
raz na dobę. Dawka może być podawana:
– raz na dobę, wieczorem, jeżeli u pacjenta dolegliwości występują w nocy,
– raz na dobę, rano, jeżeli u pacjenta dolegliwości występują w ciągu dnia.

Bardzo ważne jest, aby lekarz poinstruował pacjenta, ile inhalacji i jak często należy stosować.

Jeśli pacjent stosuje lek Salmex w astmie lekarz będzie regularnie kontrolował objawy.

W przypadku nasilenia się objawów astmy lub pogorszenia się kontroli astmy, należy
niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Może wystąpić nasilenie świszczącego oddechu,
konieczność zastosowania większej dawki szybko działającego, wziewnego leku ułatwiającego
oddychanie. W takiej sytuacji należy kontynuować stosowanie leku, ale nie należy zwiększać liczby
inhalacji. Objawy choroby mogą nasilić się i stan pacjenta może się pogorszyć. Należy skontaktować
się z lekarzem, ponieważ pacjent może potrzebować dodatkowego leczenia.

Leku Salmex nie należy stosować do przerywania nagłego napadu duszności. W tym celu należy
zastosować doraźnie szybko działający lek (np. salbutamol), który pacjent zawsze powinien mieć przy
sobie. Należy uważać, aby nie pomylić leku Salmex z lekiem wziewnym stosowanym doraźnie.

Instrukcja użycia aparatu do inhalacji
– Lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta powinni poinstruować pacjenta, jak właściwie stosować aparat
  do inhalacji. Powinni oni okresowo sprawdzać, czy pacjent używa aparatu do inhalacji w sposób
  prawidłowy. Niezgodne z zaleceniem lekarza stosowanie leku Salmex lub nieprawidłowe użycie
  aparatu do inhalacji może powodować, że lek nie wywoła oczekiwanej poprawy astmy lub POChP.
Aparat do inhalacji wyjęty po raz pierwszy z opakowania leku Salmex znajduje się w pozycji
  zamkniętej.
– Aparat do inhalacji zawiera lek Salmex w postaci kolejnych dawek proszku do inhalacji.
– Aparat do inhalacji zaopatrzony jest w licznik dawek, który wskazuje, ile dawek leku pozostało
  w aparacie do inhalacji. Licznik wskazuje numer dawki do cyfry 0. Cyfry od 5 do 0 pojawiają się
  oznaczone kropką w celu ostrzeżenia, że w aparacie do inhalacji pozostało tylko kilka dawek leku.
  Jeżeli licznik wskazuje cyfrę 0, oznacza to, że aparat do inhalacji jest pusty. Aparat do inhalacji
  zawiera 60 dawek leku Salmex.

Użycie aparatu do inhalacji

W celu użycia aparatu do inhalacji należy postępować zgodnie z poniższymi punktami:

1. Otwieranie:
Aby otworzyć aparat do inhalacji, należy uchwycić osłonę jedną ręką, a drugą przesunąć wypustkę
obudowy od siebie - aż do oporu, do usłyszenia kliknięcia.

2. Ustawienie dawki:
– Ustawić aparat do inhalacji ustnikiem skierowanym do siebie. Można trzymać go prawą lub lewą ręką.
– Przesunąć do oporu suwak w kierunku od siebie, aż do usłyszenia charakterystycznego dźwięku.
  Po przesunięciu suwaka aparatu do inhalacji pojawia się mały otwór w ustniku.
Aparat do inhalacji jest gotowy do użycia. Za każdym razem, kiedy suwak jest przesuwany,
  kolejna dawka leku jest gotowa do inhalacji.
Nie należy bawić się przesuwając suwak, ponieważ kolejna dawka otwiera się i ubywa dawek
leku do
inhalacji.

3. Wykonanie inhalacji: Przed przystąpieniem do wykonania inhalacji leku, należy uważnie przeczytać
poniższą instrukcję.
– Aparat do inhalacji należy trzymać w pewnej odległości od ust. Należy pamiętać, aby nie obracać
  aparatu do inhalacji ustnikiem do dołu. Zapobiegnie to wysypaniu się przygotowanej dawki proszku
  do inhalacji.
  Wykonać spokojny, głęboki wydech. Nie należy wykonywać wydechu do wnętrza aparatu do inhalacji.
– Włożyć ustnik do ust; wykonać głęboki wdech z aparatu
  do inhalacji przez usta, nie przez nos.
– Wstrzymać oddech, wyjąć aparat doinhalacji z ust.
  Wstrzymanie oddechu powinno trwać kilka sekund, lub tak długo, jak to możliwe, po czym należy
  wykonać spokojny wydech.
Wypłukanie jamy ustnej wodą i wyplucie jej po inhalacji leku zapobiega wystąpieniu chrypki i pleśniawek.

4. Zamykanie:
– Aby zamknąć aparat do inhalacji należy przesunąć wypustkę obudowy do siebie.
– Zamykaniu aparatu do inhalacji towarzyszy dźwięk (kliknięcie). Po zamknięciu aparatu do inhalacji
  suwak ustawiający dawkę automatycznie wraca do pozycji pierwotnej, a zewnętrzna osłona chroni aparat,
  kiedy nie jest używany.
Aparat do inhalacji jest gotowy do ponownego użycia.

Czyszczenie
W celu wyczyszczenia ustnika aparatu do inhalacji należy go przetrzeć suchą, miękką ściereczką.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Salmex
Ważne jest, aby przyjmować lek Salmex zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie przypadkowego
zastosowania dawki większej niż zalecana należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Po zastosowaniu dawki większej niż zalecana, mogą wystąpić objawy niepożądane takie jak:
– przyspieszenie czynności serca,
– drżenia,
– ból głowy,
– osłabienie mięśni, bóle stawów.

W przypadku stosowania większych dawek przez długi okres należy skontaktować się z lekarzem lub
farmaceutą w celu uzyskania porady, ponieważ duże dawki leku mogą powodować zmniejszenie
wytwarzania hormonów steroidowych przez nadnercza.

Pominięcie zastosowania dawki leku Salmex
W przypadku pominięcia dawki leku Salmex należy przyjąć ją niezwłocznie, a następnie kontynuować
przyjmowanie leku według zaleceń lekarza. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu
uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Salmex
Bardzo ważne jest, aby przyjmować lek Salmex codziennie, do momentu aż lekarz nie zaleci
przerwania stosowania. Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku Salmex ani samodzielnie
zmniejszać jego dawki.

Bardzo rzadko w przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek leku, nagłego odstawienia leku
lub zmniejszenia dawki mogą wystąpić objawy niepożądane. Należą do nich:
– bóle żołądka,
– zmęczenie,
– utrata apetytu,
– nudności, biegunka,
– utrata masy ciała,
– ból głowy lub senność,
– małe stężenie potasu we krwi,
– niskie ciśnienie krwi i drgawki.

Bardzo rzadko podobne objawy niepożądane mogą również wystąpić w przypadku zakażeń lub w
okresie silnego stresu (np. wypadek lub zabieg chirurgiczny). Aby zapobiec wystąpieniu tych
objawów, lekarz może przepisać dodatkowe kortykosteroidy do stosowania w tym czasie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych, lekarz zaleci najmniejszą dawkę
leku Salmex zapewniającą kontrolę astmy lub POChP.

Reakcje alergiczne: U pacjenta mogą wystąpić nagłe trudności w oddychaniu po zastosowaniu
leku Salmex. Może wystąpić nasilenie się świszczącego oddechu, kaszel, a także swędzenie i obrzęki
(zwykle twarzy, warg, języka lub gardła). W przypadku wystąpienia takich objawów nagle po
zastosowaniu leku Salmex należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi. Reakcje alergiczne
występują niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów przyjmujących lek).

Inne działania niepożądane:

Działania niepożądane występujące bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10
pacjentów):
– Ból głowy - ten objaw niepożądany zazwyczaj zmniejsza się w czasie kontynuowania leczenia.
– Donoszono o zwiększonej częstości występowania przeziębień u pacjentów z POChP.

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):
– Pleśniawki (bolesne, kremowo-żółte wykwity) w jamie ustnej i gardle, a także ból języka, chrypka
  i bezgłos. Pomocne może być płukanie jamy ustnej wodą i wyplucie jej bezpośrednio po każdej
  inhalacji. Lekarz może zalecić lek przeciwgrzybiczy do leczenia pleśniawek.
– Bóle, obrzęk stawów i bóle mięśni.
– Zapalenie płuc (zakażenie płuc) u pacjentów z POChP. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli
  którykolwiek z poniższych objawów wystąpi podczas stosowania leku Salmex; mogą to być
  objawy zakażenia płuc: gorączka lub dreszcze, zwiększenie wytwarzania śluzu, zmiana barwy
  śluzu, nasilenie kaszlu lub zwiększone trudności w oddychaniu.

Notowano następujące działania niepożądane u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
(POChP):
– Zapalenie oskrzeli
– Łatwiejsze siniaczenie i złamania pourazowe.
– Zapalenie zatok (uczucie napięcia i pełności w nosie, policzkach i za oczami, czasami z pulsującym
  bólem).
– Zmniejszenie stężenia potasu we krwi (u pacjenta może wystąpić nierówne bicie serca, osłabienie
  mięśni, kurcze).

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100

pacjentów):
– Bardzo szybkie bicie serca (tachykardia).
– Uczucie drżenia i szybkie lub nieregularne bicie serca (kołatanie serca) - objawy te zazwyczaj nie są
  groźne i zmniejszają się w czasie kontynuowania leczenia.
– Kurcze mięśni.
– Uczucie niepokoju.
– Podrażnienie gardła. Pomocne może być płukanie jamy ustnej wodą i wyplucie jej bezpośrednio po
  każdej inhalacji.

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):
Świszczący oddech lub trudności w oddychaniu nasilające się bezpośrednio po przyjęciu leku.
  W przypadku wystąpienia takich objawów należy przerwać stosowanie leku Salmex, zastosować
  szybko działający, wziewny lek ułatwiający oddychanie i niezwłocznie skontaktować się z
  lekarzem.
– Salmex może zaburzać normalne wytwarzanie hormonów steroidowych przez organizm,
  szczególnie w przypadku przyjmowania dużych dawek leku przez długi okres. Do objawów tych
  należą:
  • spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży,
  • zmniejszenie masy kostnej,
  • zaćma i jaskra,
  • zwiększenie masy ciała,
  • zaokrąglenie (kształt księżycowaty) twarzy (zespół Cushinga).
  Lekarz będzie regularnie sprawdzał, czy u pacjenta występują takie działania niepożądane i upewni
  się, że pacjent stosuje najmniejszą dawkę leku Salmex zapewniającą kontrolę astmy.
– Zwiększenie stężenia cukru (glukozy) we krwi (hiperglikemia). U pacjentów z cukrzycą może być
  konieczne częstsze kontrolowanie stężenia cukru we krwi oraz dostosowanie dawki leków
  przeciwcukrzycowych stosowanych dotychczas.
– Zaburzenia snu i zmiany zachowania, takie jak nadmierne pobudzenie i drażliwość (te objawy
  występują głównie u dzieci).
– Nierówne bicie serca lub skurcze dodatkowe (zaburzenia rytmu serca). Należy poinformować o
  tym lekarza, lecz nie należy przerywać stosowania leku Salmex, chyba że tak zaleci lekarz.
– Wysypka.

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na

podstawie dostępnych danych):
– Depresja lub agresja. Wystąpienie tych działań jest bardziej prawdopodobne u dzieci.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, strona
internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Salmex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed
wilgocią.
Nie stosować leku Salmex po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Salmex
- Substancjami czynnymi leku są: salmeterol (w postaci salmeterolu ksynafonianu) i flutykazonu
  propionian. Jedna dawka inhalacyjna zawiera 50 mikrogramów salmeterolu (w postaci salmeterolu
  ksynafonianu) i odpowiednio 100, 250 lub 500 mikrogramów flutykazonu propionianu.
- Pozostały składnik to laktoza jednowodna, która zawiera białka mleka.

Jak wygląda lek Salmex i co zawiera opakowanie

Lek ma postać proszku do inhalacji.

Opakowanie:
Lek dostarczany jest w inhalatorze (aparacie do inhalacji), zaopatrzonym w ustnik i licznik dawek.
Aparat do inhalacji zawiera blister z proszkiem do inhalacji podzielonym na 60 dawek.

Lek może być dostępny na rynku w inhalatorze o innym kształcie. Alternatywne inhalatory pod
względem jakości są identyczne.

Opakowanie zewnętrzne stanowi pudełko tekturowe.

Każde opakowanie zawiera jeden aparat do inhalacji.

Podmiot odpowiedzialny
Celon Pharma S.A.
ul. Ogrodowa 2A, Kiełpin
05-092 Łomianki
tel.: +48 22 751 59 33

Wytwórca
Celon Pharma S.A.
ul. Marymoncka 15
05-152 Kazuń Nowy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu
odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza