Salbutamol Hasco syrop(2 mg/5 ml) - but. 100 ml

Opakowanie

but. 100 ml

Producent

Hasco-Lek

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

syrop

Kwota refundowana

10.56

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 4 mg salbutamolu (10 ml syropu) 3-4 razy na dobę. Dzieci w wieku 6-12 lat: 2 mg salbutamolu (5 ml syropu) 3-4 razy na dobę. Dzieci w wieku 2-6 lat: 1-2 mg salbutamolu (2,5-5 ml syropu) 3-4 razy na dobę.

Zastosowanie

Stany skurczowe oskrzeli w przebiegu astmy oskrzelowej i w odwracalnej obturacji dróg oddechowych.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Salbutamol Hasco i w jakim celu się go stosuje

Salbutamol Hasco jest lekiem rozkurczającym oskrzela. Jego mechanizm działania polega na
pobudzeniu odpowiednich receptorów, co prowadzi do rozkurczu mięśni gładkich oskrzeli.

Wskazaniami do stosowania leku Salbutamol Hasco są stany skurczowe oskrzeli w przebiegu astmy
oskrzelowej i odwracalne zwężenie (obturacja) dróg oddechowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Salbutamol Hasco

Kiedy nie stosować leku Salbutamol Hasco
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6).

Salbutamolu w postaci syropu nie należy stosować w zapobieganiu poronieniu zagrażającemu
(wystąpienie krwawienia w pierwszej połowie ciąży) oraz w zapobieganiu przedwczesnemu porodowi,
mimo że w tych stanach chorobowych stosuje się salbutamol w innej postaci (tj. w postaci dożylnej
lub sporadycznie w postaci tabletek).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Salbutamol Hasco należy omówić to z lekarzem.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Salbutamol Hasco:
- u pacjentów z ciężką astmą, stosujących jednocześnie inne leki w leczeniu astmy i (lub)
  nadciśnienia tetniczego, ponieważ niedotlenienie tkanek i narządów oraz jednoczesne stosowanie
  innych leków, takich jak pochodne ksantynowe (np. teofilina), glikokortykosteroidy (leki o
  działaniu przecizapalnym), leki moczopędne może nasilać hipokaliemię (zmniejszenie stężenia
  potasu we krwi). W takich sytuacjach lekarz powinien zalecić kontrolowanie stężenia potasu w
  surowicy,
- u pacjentów z ciężkim lub niestabilnym przebiegiem astmy (np. jeśli często występują objawy
  astmy lub zaostrzenia objawów lub zmniejszona sprawność fizyczna) stosujących salbutamol
  jako lek jedyny lub podstawowy lekarz powinien rozważyć jednoczesne zastosowanie leków
  przeciwzapalnych – kortykosteroidów doustnych i (lub) kortykosteroidów wziewnych w
  maksymalnych zalecanych dawkach,
- u pacjentów z nadczynnością tarczycy,
- u pacjentów z cukrzycą, ponieważ lek może powodować przemijające zaburzenia metaboliczne,
  takie jak zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Może to prowadzić do kwasicy ketonowej
  (zaburzenie równowagi kwasowo - zasadowej). Jednoczesne stosowanie salbutamolu i
  kortykosteroidów może nasilać to działanie,
- u pacjentów ze współistniejącą ciężką chorobą serca, ponieważ istnieją doniesienia o rzadkich
  przypadkach występowania niedokrwienia mięśnia sercowego związanego ze stosowaniem
  salbutamolu. Pacjenci ze współistniejącą ciężką chorobą serca (np. chorobą niedokrwienną serca,
  z zaburzeniami rytmu serca lub ciężką niewydolnością serca), którzy stosują salbutamol, powinni
  zgłaszać się do lekarza w przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej lub innych objawów
  (m.in. duszność) sugerujących zaostrzenie choroby serca.

Jeżeli reakcja na dotychczas stosowaną dawkę zmniejszyła się albo wcześniej obserwowany czas
działania leku uległ skróceniu, nie należy zwiększać dawki, jak również częstości stosowania leku,
lecz należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Lek Salbutamol Hasco a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować salbutamolu jednocześnie z nieselektywnymi lekami beta-adrenolitycznymi,
takimi jak np. propranolol.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla
matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Salbutamol prawdopodobnie przenika do mleka matki. Jeśli konieczne jest zastosowanie leku,
pacjentka powinna przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych dotyczących wpływu salbutamolu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.

Lek Salbutamol Hasco zawiera sacharozę
Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. 5 ml syropu zawiera 1,92 g sacharozy. Należy to
wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Lek Salbutamol Hasco zawiera sodu benzoesan
5 ml syropu zawiera 6 mg sodu benzoesanu.

Lek Salbutamol Hasco zawiera czerwień koszenilową i czerń brylantową

Lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Salbutamol Hasco

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Zalecana dawka
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 10 ml syropu 3 do 4 razy na dobę.

Stosowanie u dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu 3 do 4 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 2,5 do 5 ml syropu 3 do 4 razy na dobę.

Do opakowania dołączona jest miarka.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Salbutamol Hasco
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.
Przedawkowanie salbutamolu może spowodować niebezpieczne dla życia zmniejszenie stężenia
potasu we krwi, dlatego konieczne jest kontrolowanie stężenia potasu we krwi.

Pominięcie zastosowania leku Salbutamol Hasco
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Salbutamol Hasco
Nie należy przerywać stosowania salbutamolu bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów): drżenie mięśni.

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100): bóle głowy, tachykardia (przyspieszenie czynności
serca), kołatanie serca, kurcze mięśni.

Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000): zmniejszenie stężenia potasu we krwi,
zaburzenia rytmu serca (w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze
dodatkowe), rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000): nadmierna pobudliwość, osłabienie
siły mięśniowej, reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy (obrzęk, głównie twarzy,
warg, języka lub gardła, powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu), pokrzywka, skurcz
oskrzeli, obniżenie ciśnienia krwi i zapaść (stan ostrej niewydolności krążenia połączony z nagłym
spadkiem ciśnienia krwi, objawiający się silnym osłabieniem, często z utratą przytomności).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): niedokrwienie
mięśnia sercowego.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel.: 22 49 21 301, faks: 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Salbutamol Hasco

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed
światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności
oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Salbutamol Hasco
- Substancją czynną leku jest salbutamol. 5 ml syropu zawiera 2 mg salbutamolu w postaci
  salbutamolu siarczanu.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, kwas cytrynowy jednowodny, sodu
  benzoesan, czerwień koszenilowa (E 124), czerń brylantowa (E 151), aromat truskawkowy, woda
  oczyszczona.

Jak wygląda lek Salbutamol Hasco i co zawiera opakowanie
Syrop o czerwonej barwie.
Opakowanie leku zawiera 100 ml syropu w szklanej butelce i tekturowym pudełku. Do opakowania
dołączona jest miarka.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku
tel. 22 742 00 22
e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza