Sal Vichy Factitium tabl. musujące(600 mg) - 40 szt.

Opakowanie

40 szt.

Producent

Ziołolek

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. musujące

Dawkowanie

Doustnie: 1-2 tabl. 3 razy na dobę. Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania leku u dzieci i młodzieży. Sposób podania. Tabletkę rozpuścić w szklance przegotowanej, ciepłej wody, przyjmować przed posiłkiem.

Zastosowanie

Leczenie pomocnicze w nadkwaśności treści żołądka, przewlekłym zapaleniu pęcherzyka żółciowego, kamicy żółciowej.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Sal Vichy factitium i w jakim celu się go stosuje

Sal Vichy factitium - sztuczna sól Vichy jest mieszaniną soli alkalicznych zobojętniających kwaśną treść
żołądka, zwiększających rezerwę alkaliczną krwi, działających żółciopędnie i żółciotwórczo. Zapobiega
tworzeniu się kamieni żółciowych.
Roztwór 6 g sztucznej soli Vichy (10 tabletek) w 1 litrze wody ma skład zbliżony do składu naturalnej wody
Vichy.
Wskazaniami do stosowania leku Sal Vichy factitium jest leczenie pomocnicze w nadkwaśności treści
żołądka, przewlekłym zapaleniu pęcherzyka żółciowego, kamicy żółciowej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sal Vichy factitium

Kiedy nie stosować leku Sal Vichy factitum:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6);
- w przypadku stanów zapalnych dróg moczowych, stanów zapalnych miedniczek nerkowych i pęcherza
  moczowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Sal Vichy factitium należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Ze względu na zawartość sodu ostrożnie stosować u osób na diecie ubogosodowej. Lek zawiera 221 mg sodu
(głównego składnika soli kuchennej) w każdej tabletce musującej, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów
ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie. Odpowiada to
11,1% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.
W razie przyjmowania 1 lub więcej tabletek musujących na dobę przez długi czas, pacjenci, zwłaszcza
kontrolujący zawartość sodu w diecie, powinni skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Lek zawiera 45 mg soli kwasu benzoesowego w 1 tabletce.

Preparat zawiera cukier – należy stosować ostrożnie u chorych na cukrzycę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u
pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem
leku.

Dzieci
Nie ma danych na temat stosowania leku u dzieci.

Sal Vichy factitium a inne leki
Zwiększa wydalanie leków o charakterze słabych kwasów i zmniejsza wydalanie leków o charakterze
słabych zasad, wskutek alkalizacji moczu.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Sal Vichy factitium z jedzeniem i piciem
Lek należy stosować przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa
nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Lek może być stosowany podczas karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść
dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów
mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować lek Sal Vichy factitium

Doustnie:rozpuścić 1 lub 2 tabletki w szklance przegotowanej, ciepłej wody. Pić 3 razy na dobę przed
jedzeniem.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Sal Vichy factitium
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sal Vichy factitium
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częste stosowanie dużych dawek soli powoduje stałą alkalizację moczu. Ze względu na zawartość sodu
może powodować podwyższenie ciśnienia tętniczego.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sal Vichy factitium

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności
oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sal Vichy factitium
1 tabletka musująca zawiera:
- substancję czynną: 600 mg, w tym: sodu wodorowęglan, sodu chlorek, sodu wodorofosforan bezwodny,
  sodu siarczan bezwodny, potasu wodorowęglan;
- substancje pomocnicze: sodu wodorowęglan, sacharoza 38 mg, sodu benzoesan, kwas winowy;
- w tym jony: Na+ 220 mg, K+ 8 mg, CO3 2- 492 mg, Cl- 27 mg, SO42- 16 mg, HPO4 2- 8 mg.
  Roztwór 6 g proszku sztucznej soli Vichy (10 tabletek) w litrze wody ma skład zbliżony do składu naturalnej
  wody Vichy.

Jak wygląda lek Sal Vichy factitium i co zawiera opakowanie
40 tabletek musujących w pojemniku z zabezpieczeniem higroskopijnym, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o.
ul. Starołęcka 189
61-341 Poznań
tel. 61 8352363
faks 61 8352363
e-mail: sekretariat@ziololek.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza