Sal Ems Factitium tabl. musujące(450 mg) - 40 szt.

Opakowanie

40 szt.

Producent

Ziołolek

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. musujące

Dawkowanie

Doustnie. Rozpuścić 1-2 tabl. w połowie szklanki lub w całej szklance przegotowanej wody z mlekiem lub przegotowanej, ciepłej wody. Pić 3 razy na dobę po jedzeniu. Brak danych dotyczących stosowania u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie

Leczenie pomocnicze w stanach zapalnych dróg oddechowych i astmie oskrzelowej.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Sal Ems factitium i w jakim celu się go stosuje

Sztuczna sól emska ma działanie wykrztuśne i alkalizujące. Zawiera mieszaninę alkalicznych soli
pobudzających wydzielanie śluzu w drogach oddechowych. Zawarty w leku wodorowęglan sodu alkalizuje
wydzielinę oskrzeli, co prowadzi do jej upłynnienia i ułatwia odkrztuszanie.
Roztwór 4,5 g sztucznej soli emskiej (10 tabletek) w 1 litrze wody ma skład zbliżony do składu naturalnej
wody emskiej.
Wskazaniami do stosowania leku Sal Ems factitium jest leczenie pomocnicze w stanach zapalnych dróg
oddechowych i astmie oskrzelowej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sal Ems factitium

Kiedy nie stosować leku Sal Ems factitium:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6);
- w przypadku: gruźlicy, krztuśca, zapalenia opłucnej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Sal Ems factitium należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Zachować szczególną ostrożność stosując Sal Ems factitiumu pacjentów z:

chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy z powodu nasilenia wydzielania kwasu solnego. Podczas
długotrwałego stosowania mogą tworzyć się kamienie nerkowe i zwiększa się ryzyko zakażeń dróg
moczowych.

Lek zawiera sód
Ze względu na zawartość sodu, ostrożnie stosować u osób na diecie ubogosodowej. Lek zawiera do 9,26
mmol (albo 213 mg) sodu na dawkę (na 1 tabletkę), co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną
czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie. W razie przyjmowania 2 tabletek
lub więcej na dobę przez długi czas, pacjenci zwłaszcza kontrolujący zawartość sodu w diecie, powinni
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek zawiera benzoesan sodu
Lek zawiera 47 mg soli kwasu benzoesowego (benzoesanu sodu) w 1 tabletce.

Lek zawiera sacharozę
Lek zawiera cukier (sacharozę) – należy stosować ostrożnie u chorych na cukrzycę. Jeżeli stwierdzono
wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku.

Dzieci
Nie ma danych na temat stosowania leku u dzieci.

Sal Ems factitium a inne leki
Lek ten może nasilać działanie drażniące niesteroidowych leków przeciwzapalnych na błonę śluzową
żołądka, wskutek wywoływania nadmiernego wydzielania kwasu solnego. Zwiększa wydalanie leków
o charakterze słabych kwasów i zmniejsza wydalanie leków o charakterze słabych zasad, wskutek alkalizacji
moczu.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Sal Ems factitium z jedzeniem i piciem
Lek należy stosować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa
nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Lek może być stosowany podczas karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść
dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów
mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować lek Sal Ems factitium

Doustnie:rozpuścić od 1 do 2 tabletek w połowie lub w całej szklance przegotowanej wody z mlekiem lub
przegotowanej, ciepłej wody. Pić 3 razy na dobę po jedzeniu.
W przypadku wrażenia, ze działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Sal Ems factitium
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sal Ems factitium
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000) mogą występować: podrażnienie błony śluzowej żołądka,
zgaga, wzdęcia, bóle brzucha.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sal Ems factitium

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności
oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sal Ems factitium
1 tabletka musująca zawiera:
- substancję czynną: sztuczna sól emska 450 mg, w tym: sodu wodorowęglan 318,150 mg, sodu bromek
  0,045 mg, sodu fosforan bezwodny 0,225 mg, sodu chlorek 121,500 mg, sodu siarczan bezwodny 4,050 mg,
  potasu siarczan 6,030 mg;
- substancje pomocnicze: sacharoza 38 mg, sodu wodorowęglan, sodu benzoesan, kwas winowy;
- w tym jony: Na+ 213 mg, K+ 3 mg, SO42- 6 mg, Cl- 7,5 mg, CO32- 408 mg, HPO42- 150 µg, Br- 35 µg.
  Roztwór 4,5 g proszku sztucznej soli emskiej (10 tabletek) w 1 litrze wody ma skład zbliżony do składu
  wody emskiej naturalnej.

Jak wygląda lek Sal Ems factitium i co zawiera opakowanie
40 tabletek musujących w pojemniku z zabezpieczeniem higroskopijnym, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o.
ul. Starołęcka 189
61-341 Poznań
tel. 61 8352363
faks 61 8352363
e-mail: sekretariat@ziololek.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

{logo podmiotu}

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza