Sachodent żel do stos. w j. ustnej(87,1 mg/g) - tuba 10 g

Opakowanie

tuba 10 g

Producent

Ziaja

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

żel do stos. w j. ustnej

Dawkowanie

Podanie na śluzówkę jamy ustnej. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat: czystym palcem nanieść niewielką ilość, pasek żelu ok. 0,5-1 cm (co odpowiada 85 mg-170 mg żelu) lub objętość ziarnka grochu (co odpowiada 91 mg żelu), na chorobowo zmieniony obszar błony śluzowej i delikatnie masować. Stosować 3 - 4 razy na dobę. Jeżeli to konieczne, dawkę można powtarzać co 2-3 h, pamiętając jednak, aby nie przekraczać maksymalnej liczby 8-10 aplikacji na dobę. Żel może być stosowany przed posiłkami i przed snem. Preparat nie powinien być stosowany dłużej niż 7 dni bez porozumienia z lekarzem. Dzieci i młodzież. Preparat nie jest wskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat. Preparat jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat w przypadku choroby przebiegającej z gorączką, ze względu na bezpieczeństwo stosowania.

Zastosowanie

Leczenie bólu, stanów zapalnych, podrażnień, uszkodzeń lub owrzodzeń jamy ustnej. Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży >16 lat.

Treść ulotki

1. Co to jest Sachodent i w jakim celu się go stosuje

Sachodent jest lekiem w postaci żelu, stosowanym w leczeniu bólu, stanów zapalnych, podrażnień,
uszkodzeń lub owrzodzeń jamy ustnej.

Sachodent jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat.

Sachodent szybko wchłania się przez błonę śluzową i skutecznie łagodzi ból po zastosowaniu na
dotknięty obszar. Ulga w bólu pojawia się po 2 - 3 minutach od nałożenia żelu na bolące miejsce i
trwa 2 - 3 godziny.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do
lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sachodent

Kiedy nie stosować leku Sachodent:
- jeśli pacjent ma uczulenie na choliny salicylan lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6);
- u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat w przypadku choroby przebiegającej z gorączką.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Sachodent należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Jeśli ból jest ciężki i uporczywy lub jeśli objawom towarzyszy podwyższona temperatura ciała, należy
skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat
Sachodent nie jest wskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat. Leku Sachodent nie wolno
stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat w przypadku choroby przebiegającej z gorączką,
ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia zespołu Reye’a. Zespół Reye''a jest bardzo rzadką
chorobą, która zagraża życiu, ponieważ atakuje mózg i wątrobę. Zazwyczaj występuje po ustąpieniu
gorączki. Zespoł Reye’a objawia się obfitymi wymiotami, bólem głowy, zaburzeniami świadomości.

Lek Sachodent a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Salicylany mogą nasilać działanie leków rozrzedzających krew (przeciwzakrzepowych) oraz hamować
działanie leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej (zwiększających wydalanie kwasu
moczowego).

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Sachodent należy stosować ostrożnie i zgodnie z instrukcjami lekarza u kobiet w ciąży i podczas
karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Sachodent nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Sachodent

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka
Dorośli i młodzież powyżej 16 lat
Czystym palcem nanieść niewielką ilość, pasek żelu długości około 0,5 – 1 cm lub objętość ziarnka
grochu na zmieniony chorobowo obszar błony śluzowej i delikatnie masować. Nie przekraczać ilości
żelu zalecanej do pojedynczego podania. Stosować 3 - 4 razy na dobę.
Jeśli to konieczne, w razie silnego bólu, dawkę można powtarzać co 2 - 3 godziny. Nie należy
przekraczać maksymalnej liczby 8 - 10 aplikacji na dobę.
Żel można stosować przed posiłkami i przed snem.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z
lekarzem. Bez porozumienia z lekarzem lek można stosować przez okres nie dłuższy niż 7 dni.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat
Ten lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat - patrz punkt
„Informacje ważne przed zastosowaniem Sachodent”.

Leku nie wolno stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat w przypadku choroby
przebiegającej z gorączką.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sachodent
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Przedawkowanie salicylanami może pojawić się w trakcie stosowania wysokich dawek leku lub
długotrwałego leczenia. Objawy przedawkowania to: bóle i zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia
słuchu, splątanie, senność, zwiększone pocenie się, wymioty, biegunka, gorączka, przyspieszony
oddech.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Sachodent
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- uczucie pieczenia błony śluzowej.

Następujące działania niepożądane są uważane jako wspólne dla grupy salicylanów:

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- skurcz oskrzeli objawiający się trudnościami w oddychaniu, astma oskrzelowa;
- wrzód żołądka, wrzód dwunastnicy;
- zespół Reye''a (u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat w przypadku choroby przebiegającej
  z gorączką);
- wydłużony czas krwawienia.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 (22) 49 21 301, fax + 48 (22) 49 21
309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Sachodent

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Okres ważności po pierwszym otwarciu: 2 lata.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „EXP”.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Sachodent
- Substancją czynną leku jest choliny salicylan. 1 g żelu zawiera 87,1 mg choliny salicylanu.
- Pozostałe składniki to: etanol 96%, glicerol, hypromeloza 2910, sodu cyklaminian, olejek
  anyżowy, lewomentol, woda oczyszczona.

Jak wygląda Sachodent i co zawiera opakowanie
Sachodent to przezroczysty, bezbarwny do jasnożółtego, jednorodny żel o charakterystycznym
zapachu anyżu.
Opakowanie: tuba aluminiowa wewnątrz pokryta lakierem epoksydowo-fenolowym, z kaniulą i
zakrętką z polietylenu HDPE, umieszczona w tekturowym pudełku.
Wielkość opakowania: 10 g

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.
ul. Jesienna 9
80-298 Gdańsk
Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Polska: Sachodent
Republika Czeska: Sachodent

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza