Sabril granulat do sporz. roztw. doustnego(500 mg) - 50 saszetek

Opakowanie

50 saszetek

Producent

Sanofi-Aventis France

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

granulat do sporz. roztw. doustnego

Kwota refundowana

140.53

Dawkowanie

Doustnie. Leczenie preparatem powinien rozpoczynać wyłącznie lekarz specjalizujący się w leczeniu padaczki, neurolog lub neurolog dziecięcy. Kontrole w trakcie leczenia powinny się odbywać pod nadzorem wymienionych specjalistów. Jeżeli po przeprowadzeniu odpowiedniej próby leczenia nie stwierdza się istotnej poprawy pod względem skuteczności kontroli napadów padaczkowych, nie należy kontynuować leczenia wigabatryną. Lek należy stopniowo odstawić pod ścisłym nadzorem lekarza. Dorośli: maksymalną skuteczność obserwuje się zwykle po dawce 2-3 g na dobę. Dawka początkowa wynosi 1 g; należy ją dołączyć do aktualnie stosowanych leków przeciwpadaczkowych. Dawkę dobową należy następnie stopniowo zwiększać o 0,5 g co tydzień w zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji leku. Zalecana dawka maksymalna wynosi 3 g na dobę. Dzieci: zalecana dawka początkowa wynosi 40 mg/kg mc./dobę. Dzieci o mc. 10-15 kg - 0,5-1 g na dobę; dzieci o mc. 15-30 kg - 1-1,5 g/dobę; dzieci o mc. 30-50 kg - 1,5-3 g/dobę; dzieci o mc. >50 kg - 2-3 g/dobę. Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki dla każdej z grup. Niemowlęta - monoterapia napadów padaczkowych wieku niemowlęcego (zespół Westa): dawka początkowa wynosi 50 mg/kg mc. na dobę. W razie konieczności można ją stopniowo zwiększyć w ciągu jednego tygodnia. Dawki do 150 mg/kg mc. na dobę były dobrze tolerowane. Pacjenci w podeszłym wieku lub z niewydolnością nerek (CCr <60 ml in)<>: należy rozważyć dostosowanie dawki lub częstości podawania leku. Tabletki lub granulat należy podawać 1 lub 2 razy na dobę, przed posiłkiem lub po posiłku. Granulat należy rozpuścić w wodzie, soku owocowym lub mleku bezpośrednio przed spożyciem.

Zastosowanie

Leczenie w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi u pacjentów z napadami częściowymi opornymi na leczenie, które są lub nie są wtórnie uogólnione, w przypadku, gdy wszystkie inne leki przeciwpadaczkowe stosowane w skojarzeniu są niewystarczające lub źle tolerowane. Monoterapia napadów padaczkowych u niemowląt (zespół Westa).

Treść ulotki

1. Co to jest lek Sabril i w jakim celu się go stosuje

Lek Sabril zawiera wigabatrynę, która jest selektywnym, nieodwracalnym inhibitorem
aminotransferazy GABA (enzymu odpowiedzialnego za rozkład GABA). Wigabatryna zwiększa w
tkance mózgowej stężenie kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), jednego z głównych
neuroprzekaźników o działaniu hamującym w mózgu.

Lek Sabril jest wskazany do leczenia w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi
pacjentów z napadami częściowymi opornymi na leczenie, które są lub nie są wtórnie uogólnione, w
przypadku gdy wszystkie inne leki przeciwpadaczkowe stosowane w skojarzeniu są niewystarczające
lub źle tolerowane.

Ponadto jest stosowany w monoterapii napadów padaczkowych u niemowląt (zespół Westa).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sabril

Kiedy nie stosować leku Sabril
- Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na wigabatrynę lub którykolwiek z pozostałych
  składników leku wymieniony w punkcie 6.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
- U pacjentów z istniejącymi ubytkami pola widzenia.
 Pacjenci rozpoczynający leczenie wigabatryną powinni być poddawani systematycznym badaniom w
  kierunku ubytków pola widzenia na początku leczenia i w regularnych dostępach czasu w trakcie
  leczenia. Badanie ubytków pola widzenia powinno być kontynuowane w 6 miesięcznych odstępach
  czasu podczas całego okresu leczenia.

  U około 1/3 pacjentów otrzymujących wigabatrynę obserwowano ograniczenia pola widzenia.
  Te ograniczenia pola widzenia mogą być ciężkie i nieodwracalne. Nie można wykluczyć, że po
  zaprzestaniu leczenia wigabatryną ubytki pola widzenia się zwiększą.

  Pacjent powinien niezwłocznie informować lekarza o wystąpieniu zaburzeń widzenia. W takim
  przypadku lekarz powinien skierować pacjenta na konsultację do okulisty i ewentualnie podjąć
  decyzję o odstawieniu leku.
  Wigabatryny nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami działającymi toksycznie na siatkówkę
  oka.
  Nie zaleca się stosowania wigabatryny u pacjentów z istniejącymi ubytkami pola widzenia o istotnym
  znaczeniu klinicznym.
- U pacjentów z istniejącymi (lub w wywiadzie) objawami psychotycznymi i (lub) zaburzeniami
  zachowania (patrz punkt 4).
- U pacjentów, u których klirens kreatyniny wynosi mniej niż 60 ml/min oraz u pacjentów w
  podeszłym wieku. Tych pacjentów należy poddać ścisłej kontroli pod kątem występowania działań
  niepożądanych, takich jak uspokojenie lub splątanie (dezorientacja) (patrz punkt 3).

Sabril nie powinien być stosowany w monoterapii z wyjątkiem leczenia napadów padaczkowych u
niemowląt.

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpadaczkowych nagłe odstawienie leku Sabril może
spowodować zwiększenie częstotliwości napadów. W przypadku konieczności przerwania leczenia
zalecane jest stopniowe zmniejszanie dawki leku przez 2-4 tygodnie.

Zalecana jest ścisła obserwacja pacjentów leczonych lekiem Sabril ze względu na ryzyko wystąpienia
objawów niepożądanych ze strony układu nerwowego.

Niewielka liczba osób stosujących leki przeciwpadaczkowe zawierające walproinian sodu myślała o
tym, aby się skrzywdzić lub zabić.
Jeśli kiedykolwiek u pacjenta pojawią się takie myśli, należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem.

Dzieci
Obserwowano zaburzenia ruchowe u młodych niemowląt leczonych z powodu napadów
padaczkowych wieku niemowlęcego (zespół Westa). W wypadku zaobserwowania nietypowych
zaburzeń ruchowych u dziecka, należy skontaktować się z lekarzem, który zadecyduje, czy należy
rozważyć zmianę leczenia.

Lek Sabril a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Wigabatryna nie jest metabolizowana, nie wiąże się z białkami ani nie indukuje enzymów
wątrobowych cytochromu P450 związanych z metabolizmem leków, dlatego interakcje z innymi
lekami są mało prawdopodobne.
Wigabatryna może zwiększać ilość aminokwasów w moczu, co może prowadzić do fałszywie
dodatnich wyników testów przeprowadzanych w celu wykrycia niektórych rzadkich genetycznych
zaburzeń metabolicznych.

Stosowanie leku Sabril z jedzeniem i piciem
Lek może być przyjmowany przed posiłkiem lub po posiłku.
Zawartość saszetki można wsypać do napoju (np. wody, soku owocowego lub mleka) tuż przed
spożyciem.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę lub planuje ciążę, lekarz powinien ponownie rozpatrzyć konieczność
leczenia. Nagłe przerwanie skutecznego leczenia przeciwpadaczkowego może prowadzić do
zaostrzenia choroby u matki, co może zaszkodzić płodowi.
Wigabatryna powinna być stosowana w okresie ciąży tylko wtedy, kiedy jest to bezwzględnie
konieczne.

Karmienie piersią
Wigabatryna przenika do mleka matki. Dlatego nie zaleca się karmienia piersią w trakcie leczenia
wigabatryną.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Pacjenci z niekontrolowaną padaczką nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać potencjalnie
niebezpiecznych urządzeń. W badaniach klinicznych u pacjentów po podaniu wigabatryny
obserwowano senność.

Ubytki pola widzenia, mogące znacznie wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
urządzeń mechanicznych, były często związane ze stosowaniem leku Sabril. Pacjenci powinni być
badani pod kątem występowania ubytków pola widzenia (patrz także punkt 2).

3. Jak stosować lek Sabril

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z
lekarzem.

Lek Sabril należy przyjmować doustnie raz lub dwa razy na dobę, przed posiłkiem lub w czasie
posiłku.
Sabril należy stosować razem z innymi, przyjmowanymi przez pacjenta, lekami
przeciwpadaczkowymi.

Dorośli
Maksymalną skuteczność obserwuje się zwykle po dawce 2 do 3 g na dobę. Wigabatrynę w dawce
początkowej 1 g na dobę należy dołączyć do aktualnie stosowanych u pacjenta leków
przeciwpadaczkowych. Dawkę dobową należy następnie stopniowo zwiększać o 0,5 g co tydzień w
zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji leku przez pacjenta. Zalecana dawka maksymalna
wynosi 3 g na dobę.

Dzieci
Napady częściowe oporne na leczenie
Zalecana dawka początkowa u niemowląt, dzieci i młodzieży wynosi 40 mg/kg mc./dobę.

Dawkowanie należy ustalić zgodnie z masą ciała:

Masa ciała [kg]                Liczba saszetek na dobę                    Dawka [g na dobę]

10–15                               1–2                                                  0,5-1

15–30                               2–3                                                  1-1,5

30–50                               3–6                                                  1,5-3

> 50                                 4–6                                                   2-3

Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki w każdej z grup.

Monoterapia napadów padaczkowych wieku niemowlęcego (zespół Westa):
Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg/kg mc./dobę. W razie konieczności można ją stopniowo
zwiększyć w ciągu jednego tygodnia.
Dawki do 150 mg/kg mc./dobę były dobrze tolerowane.

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci z niewydolnością nerek:
Wigabatryna wydalana jest przez nerki, zatem lek należy stosować ostrożnie u osób w podeszłym
wieku oraz u pacjentów, u których klirens kreatyniny jest mniejszy niż 60 ml/ min. W takich
przypadkach lekarz rozważy dostosowanie dawki oraz częstości jej podawania. U takich pacjentów
skuteczna może być mniejsza dawka podtrzymująca.
Pacjenci ci powinni być poddani ścisłej kontroli pod kątem występowania działań niepożądanych,
takich jak uspokojenie lub splątanie (patrz punkt 2 oraz punkt 4).

Sposób stosowania
Do stosowania doustnego.
Granulat zawarty w saszetkach należy rozpuścić w zimnej wodzie, soku owocowym lub mleku
bezpośrednio przed spożyciem.
Sabril można stosować przed lub po posiłkach.
W razie wrażenia, że działanie leku Sabril jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sabril
W razie przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
W przypadku przedawkowania leku lekarz zastosuje leczenie objawowe, ponieważ nie ma swoistej
odtrutki dla wigabatryny.
Najczęstsze obserwowane objawy przedawkowania obejmowały senność lub śpiączkę. Do innych
rzadszych objawów należały: zawroty głowy, bóle głowy, psychoza, depresja oddechowa lub bezdech,
bradykardia (rzadkoskurcz), niedociśnienie, pobudzenie, drażliwość, splątanie, zaburzenia
zachowania lub zaburzenia mowy.

Pominięcie zastosowania leku Sabril
W wypadku opuszczenia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej, jak jest to możliwe, z
wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu
uzupełnienia pominiętej dawki leku.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Sabril może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.

Obserwowano następujące działania niepożądane u pacjentów leczonych wigabatryną:
Ubytki pola widzenia (łagodne do ciężkich) były często opisywane u pacjentów otrzymujących
wigabatrynę. Ciężkie przypadki mogą zaburzać funkcjonowanie. Początek objawów występuje
zwykle po kilkumiesięcznym lub kilkuletnim leczeniu wigabatryną. Jak wynika z badań, aż u 1/3
pacjentów leczonych wigabatryną rozwijają się ubytki pola widzenia (patrz także punkt 2).
U około 50% pacjentów w kontrolowanych badaniach klinicznych występowały działania
niepożądane podczas leczenia wigabatryną. U dorosłych były to głównie działania dotyczące
ośrodkowego układu nerwowego, takie jak uspokojenie, senność, zmęczenie i upośledzenie
koncentracji. U dzieci jednak częste jest podniecenie lub niepokój psychoruchowy. Częstość
występowania tych działań niepożądanych jest na ogół większa na początku leczenia i zmniejsza się z
upływem czasu.

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpadaczkowych, podczas stosowania wigabatryny u
niektórych pacjentów może wystąpić zwiększenie częstości napadów, w tym stan padaczkowy.
Pacjenci z napadami mioklonicznymi mogą być szczególnie podatni na ten efekt. W rzadkich
przypadkach może dochodzić do pojawienia się nowych lub zaostrzenia wcześniej występujących
napadów mioklonicznych.

Działania niepożądane przedstawiono poniżej zgodnie z następującą klasyfikacją częstości
występowania:
bardzo często (nie rzadziej niż u 1 osoby na 10), często (rzadziej niż u 1 osoby na 10 ale częściej niż u
1 osoby na 100), niezbyt często (rzadziej niż u 1 osoby na 100 ale częściej niż u 1 osoby na 1000),
rzadko (rzadziej niż u 1 osoby na 1000 ale częściej niż u 1 osoby na 10 000), bardzo rzadko (rzadziej
niż u 1 osoby na 10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych).

Bardzo często mogą wystąpić:
- senność
- ubytki pola widzenia
- zmęczenie
- bóle stawów

Często mogą wystąpić:
- zwiększenie masy ciała
- zaburzenia mowy, bóle głowy, drżenie, zawroty głowy, parestezje (uczucie mrowienia), zaburzenia
  koncentracji i pamięci, zaburzenia myślenia
- nieostre widzenie, podwójne widzenie, oczopląs
- nudności, wymioty, bóle brzucha
- obrzęki, drażliwość
- niepokój psychoruchowy, agresja, nerwowość, depresja, reakcja paranoidalna (występowanie
  urojeń, omamów)
- niedokrwistość

Niezbyt często mogą wystąpić:
- ataksja (niezborność ruchów), zaburzenia ruchów
- wysypka
- hipomania, mania (zaburzenia nastroju zawiązane z nadaktywnością, pobudzeniem), psychoza

Rzadko mogą wystąpić:
- objawy encefalopatyczne (znaczna sedacja, osłupienie i splątanie)
- zaburzenia siatkówki (takie jak obwodowy zanik siatkówki)
- obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka
- próba samobójcza

Bardzo rzadko mogą wystąpić:
- zapalenie nerwu wzrokowego
- zanik nerwu wzrokowego
- zapalenie wątroby
- omamy

Działania niepożądane o częstości nieznanej:
- przypadki nieprawidłowości w obrazie z rezonansu magnetycznego mózgu, które mogą być objawem
  obrzęku cytotoksycznego

Dodatkowe działania niepożądane występujące u dzieci:

Bardzo często mogą wystąpić:
- podniecenie, niepokój psychoruchowy

Działania niepożądane o częstości nieznanej:
- zaburzenia ruchowe u młodych niemowląt leczonych z powodu napadów padaczkowych wieku
  niemowlęcego

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel: + 48 22 49 21 301
Fax: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sabril

Przed zastosowaniem należy sprawdzić termin ważności leku podany na opakowaniu.
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Sabril po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywanie -bez specjalnych wymagań.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sabril

1 saszetka granulatu do sporządzania roztworu doustnego zawiera jako substancję czynną:
500 mg wigabatryny
oraz substancję pomocniczą: powidon K30

Jak wygląda lek Sabril i co zawiera opakowanie
Granulat do sporządzania roztworu doustnego Sabril, 500 mg jest pakowany w saszetki i w tekturowe
pudełko.
Opakowanie zawiera 50 saszetek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:
Sanofi-Aventis France
82, Avenue Raspail
94250 Gentilly
Francja

Wytwórca
Patheon France S.A.
40, Boulevard de Champaret
38300 Bourgoin-Jallieu
Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego.

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Data zatwierdzenia ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza