Sabril tabl. powl.(500 mg) - 100 szt.

Opakowanie

100 szt.

Producent

Sanofi Winthrop

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

tabl. powl.

Kwota refundowana

235.94

Dawkowanie

Doustnie. Leczenie preparatem powinien rozpoczynać wyłącznie lekarz specjalizujący się w leczeniu padaczki, neurolog lub neurolog dziecięcy. Kontrole w trakcie leczenia powinny się odbywać pod nadzorem wymienionych specjalistów. Jeżeli po przeprowadzeniu odpowiedniej próby leczenia nie stwierdza się istotnej poprawy pod względem skuteczności kontroli napadów padaczkowych, nie należy kontynuować leczenia wigabatryną. Lek należy stopniowo odstawić pod ścisłym nadzorem lekarza. Dorośli: maksymalną skuteczność obserwuje się zwykle po dawce 2-3 g na dobę. Dawka początkowa wynosi 1 g; należy ją dołączyć do aktualnie stosowanych leków przeciwpadaczkowych. Dawkę dobową należy następnie stopniowo zwiększać o 0,5 g co tydzień w zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji leku. Zalecana dawka maksymalna wynosi 3 g na dobę. Dzieci: zalecana dawka początkowa wynosi 40 mg/kg mc./dobę. Dzieci o mc. 10-15 kg - 0,5-1 g na dobę; dzieci o mc. 15-30 kg - 1-1,5 g/dobę; dzieci o mc. 30-50 kg - 1,5-3 g/dobę; dzieci o mc. >50 kg - 2-3 g/dobę. Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki dla każdej z grup. Niemowlęta - monoterapia napadów padaczkowych wieku niemowlęcego (zespół Westa): dawka początkowa wynosi 50 mg/kg mc. na dobę. W razie konieczności można ją stopniowo zwiększyć w ciągu jednego tygodnia. Dawki do 150 mg/kg mc. na dobę były dobrze tolerowane. Pacjenci w podeszłym wieku lub z niewydolnością nerek (CCr <60 ml in)<>: należy rozważyć dostosowanie dawki lub częstości podawania leku. Tabletki lub granulat należy podawać 1 lub 2 razy na dobę, przed posiłkiem lub po posiłku. Granulat należy rozpuścić w wodzie, soku owocowym lub mleku bezpośrednio przed spożyciem.

Zastosowanie

Leczenie w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi u pacjentów z napadami częściowymi opornymi na leczenie, które są lub nie są wtórnie uogólnione, w przypadku, gdy wszystkie inne leki przeciwpadaczkowe stosowane w skojarzeniu są niewystarczające lub źle tolerowane. Monoterapia napadów padaczkowych u niemowląt (zespół Westa).

Treść ulotki

1. Co to jest lek Sabril i w jakim celu się go stosuje

Lek Sabril zawiera wigabatrynę, która jest selektywnym, nieodwracalnym inhibitorem
aminotransferazy GABA (enzymu odpowiedzialnego za rozkład GABA). Wigabatryna zwiększa w
tkance mózgowej stężenie kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), jednego z głównych
neuroprzekaźników o działaniu hamującym w mózgu.

Lek Sabril jest wskazany do leczenia w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi pacjentów
z napadami częściowymi opornymi na leczenie, które są lub nie są wtórnie uogólnione, w przypadku
gdy wszystkie inne leki przeciwpadaczkowe stosowane w skojarzeniu są niewystarczające lub źle
tolerowane.

Ponadto, jest stosowany w monoterapii (jako jedyny lek) napadów padaczkowych u niemowląt (zespół
Westa).
(Dostępny jest również lek Sabril, 500 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sabril

Kiedy nie stosować leku Sabril
- Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na wigabatrynę lub którykolwiek z pozostałych
składników leku wymieniony w punkcie 6.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sabril należy omówić to z lekarzem jeśli:
- u pacjenta występują lub występowały w przeszłości objawy psychotyczne , depresyjne i (lub)
zaburzenia zachowania (patrz punkt 4),
- pacjent ma problemy z nerkami oraz jeśli pacjent jest w podeszłym wieku; u tych pacjentów należy
zwracać uwagę na występowanie działań niepożądanych, takich jak uspokojenie i splątanie
(dezorientacja) (patrz punkt 3),
- pacjent jednocześnie przyjmuje klonazepam (lek stosowany w leczeniu padaczki). Jednoczesne
przyjmowanie tych leków może nasilać działanie uspokajające lub prowadzić do śpiączki. Lekarz po
dokładnej ocenie zadecyduje, czy jednoczesne stosowanie tych leków jest konieczne.
- jeśli pacjent ma problemy ze wzrokiem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pacjenci rozpoczynający leczenie wigabatryną powinni być poddawani systematycznym badaniom
w kierunku ubytków pola widzenia oraz badaniom ostrości wzroku na początku leczenia
i w regularnych odstępach czasu (co 6 miesięcy) przez cały okres leczenia.

U około 1/3 pacjentów otrzymujących wigabatrynę obserwowano ograniczenia pola widzenia.
Te ograniczenia pola widzenia mogą być ciężkie, aż do widzenia tunelowego lub utraty wzroku,
i nieodwracalne. Nie można wykluczyć, że po zaprzestaniu leczenia wigabatryną ubytki pola widzenia
się zwiększą.
Pacjent powinien niezwłocznie informować lekarza o wystąpieniu zaburzeń widzenia. W takim
przypadku lekarz skieruje pacjenta na konsultację do okulisty i może zadecydować o odstawieniu
leku.
Wigabatryny nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami działającymi toksycznie na siatkówkę
oka.
Nie zaleca się stosowania wigabatryny u pacjentów z istniejącymi ubytkami pola widzenia o istotnym
znaczeniu klinicznym.
Lek Sabril może osłabiać wzrok, wywołując zaburzenia oka, takie jak: zaburzenia siatkówki, nieostre
widzenie, zanik nerwu wzrokowego lub zapalenie nerwu wzrokowego (patrz punkt 4 „Działania
niepożądane”). Jeżeli pacjent zauważy osłabienie wzroku, należy skontaktować się z okulistą.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabril nie powinien być stosowany w monoterapii z wyjątkiem leczenia napadów padaczkowych u
niemowląt.

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpadaczkowych, nagłe odstawienie leku Sabril może
spowodować zwiększenie częstości napadów. Jeśli konieczne będzie przerwanie leczenia, lekarz
zaleci stopniowe zmniejszanie dawki leku przez 2-4 tygodnie.

Pacjent leczony lekiem Sabril powinien pozostawać pod ścisłą obserwacją lekarską ze względu na
ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych ze strony układu nerwowego.

Niewielka liczba osób stosujących leki przeciwpadaczkowe zawierające wigabatrynę myślała o tym,
aby się skrzywdzić lub zabić. Jeśli kiedykolwiek u pacjenta pojawią się takie myśli, należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dzieci
Obserwowano zaburzenia ruchowe oraz nieprawidłowości w obrazie z rezonansu magnetycznego
mózgu, u młodych niemowląt leczonych z powodu napadów padaczkowych wieku niemowlęcego
(zespół Westa). W wypadku zaobserwowania nietypowych zaburzeń ruchowych u dziecka należy
skontaktować się z lekarzem, który zadecyduje, czy należy rozważyć zmianę leczenia.

Lek Sabril a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Wigabatryna nie jest metabolizowana, ani nie wiąże się z białkami oraz nie indukuje enzymów
wątrobowych cytochromu P450 związanych z metabolizmem leków, dlatego interakcje z innymi
lekami są mało prawdopodobne.
Wigabatryna może zwiększać ilość aminokwasów w moczu, co może prowadzić do fałszywie
dodatnich wyników testów przeprowadzanych w celu wykrycia niektórych rzadkich genetycznych
zaburzeń metabolicznych.

Klonazepam
Jednoczesne stosowanie wigabatryny i klonazepamu może nasilać działanie uspokajające
klonazepamu lub prowadzić do śpiączki (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Stosowanie leku Sabril z jedzeniem i piciem
Lek może być przyjmowany przed posiłkiem lub po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę lub planuje ciążę, lekarz powinien ponownie rozpatrzyć konieczność
leczenia. Nagłe przerwanie skutecznego leczenia przeciwpadaczkowego może prowadzić do
zaostrzenia choroby u matki, co może zaszkodzić płodowi.
Wigabatryna może być stosowana w okresie ciąży tylko wtedy, kiedy jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią
Wigabatryna przenika do mleka matki. Dlatego nie zaleca się karmienia piersią w trakcie leczenia
wigabatryną.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Pacjenci z niekontrolowaną padaczką nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać potencjalnie
niebezpiecznych urządzeń. W badaniach klinicznych u pacjentów po podaniu wigabatryny
obserwowano senność.

Ubytki pola widzenia, mogące znacznie wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
urządzeń mechanicznych, były często związane ze stosowaniem leku Sabril. Pacjenci powinni być
badani pod kątem występowania ubytków pola widzenia (patrz także punkt 2„Ostrzeżenia i środki
ostrożności”).

Lek Sabril zawiera sód
Lek ten zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w każdej tabletce, co oznacza, że lek uznaje się za
„wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Sabril

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z
lekarzem.

Lek Sabril należy przyjmować doustnie raz lub dwa razy na dobę, przed posiłkiem lub po posiłku.
Sabril należy stosować razem z innymi, przyjmowanymi przez pacjenta, lekami
przeciwpadaczkowymi.

Dorośli

Największą skuteczność obserwuje się zwykle po dawce 2 do 3 g na dobę. Wigabatrynę w dawce
początkowej 1 g na dobę należy dołączyć do aktualnie stosowanych przez pacjenta leków
przeciwpadaczkowych. Dawkę dobową należy następnie stopniowo zwiększać o 0,5 g co tydzień, w
zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji leku przez pacjenta. Zalecana dawka maksymalna
wynosi 3 g na dobę.

Dzieci

Napady częściowe oporne na leczenie

Zalecana dawka początkowa u niemowląt, dzieci i młodzieży wynosi 40 mg/kg mc./dobę.

Dawkowanie należy ustalić zgodnie z masą ciała:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Masa ciała     Liczba tabletek na dobę      Dawka
[kg]                                                     [g na dobę]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10–15                      1–2                          0,5-1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15–30                      2–3                          1-1,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30–50                     3–6                          1,5-3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> 50                       4–6                            2-3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki w każdej z grup.

Monoterapia napadów padaczkowych wieku niemowlęcego (zespół Westa):
Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg/kg mc./dobę. W razie konieczności można ją stopniowo
zwiększyć w ciągu jednego tygodnia.
Stosuje się dawki do 150 mg/kg mc./dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci z niewydolnością nerek:
Lek należy stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów, u których klirens
kreatyniny jest mniejszy niż 60 ml/min. W takich przypadkach lekarz rozważy dostosowanie dawki
oraz częstości jej podawania. U takich pacjentów skuteczna może być mniejsza dawka podtrzymująca.
Pacjenci ci powinni być poddani ścisłej kontroli pod kątem występowania działań niepożądanych,
takich jak uspokojenie lub splątanie (patrz punkt 2 oraz punkt 4).

Sposób stosowania
Do stosowania doustnego.
Tabletki należy połykać, popijając niewielką ilością wody.
Sabril można stosować przed lub po posiłkach.
W razie wrażenia, że działanie leku Sabril jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sabril
W razie przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
W przypadku przedawkowania leku lekarz zastosuje leczenie objawowe, ponieważ nie ma swoistej
odtrutki dla wigabatryny.
Najczęstsze obserwowane objawy przedawkowania obejmowały senność lub śpiączkę. Do innych
rzadszych objawów należały: zawroty głowy, bóle głowy, psychoza, depresja oddechowa lub bezdech,
bradykardia (rzadkoskurcz), niedociśnienie, pobudzenie, drażliwość, splątanie, zaburzenia zachowania
lub zaburzenia mowy.

Pominięcie zastosowania leku Sabril
W wypadku opuszczenia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej, jak jest to możliwe, z
wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu
uzupełnienia pominiętej dawki leku.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Sabril może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.

Obserwowano następujące działania niepożądane u pacjentów leczonych wigabatryną:
U pacjentów otrzymujących wigabatrynę często występują ubytki pola widzenia (łagodne do
ciężkich), które mogą zaburzać funkcjonowanie. Początek objawów występuje zwykle po
kilkumiesięcznym lub kilkuletnim leczeniu wigabatryną. Jak wynika z badań, aż u 1/3 pacjentów
leczonych wigabatryną rozwijają się ubytki pola widzenia (patrz także punkt 2).

U około 50% pacjentów w kontrolowanych badaniach klinicznych występowały działania
niepożądane podczas leczenia wigabatryną. U dorosłych były to głównie działania dotyczące
ośrodkowego układu nerwowego, takie jak uspokojenie, senność, zmęczenie i upośledzenie
koncentracji. U dzieci jednak częste jest podniecenie lub niepokój psychoruchowy. Częstość
występowania tych działań niepożądanych jest na ogół większa na początku leczenia i zmniejsza się z
upływem czasu.

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpadaczkowych, podczas stosowania wigabatryny u
niektórych pacjentów może wystąpić zwiększenie częstości napadów, w tym stan padaczkowy.
Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z napadami mioklonicznymi. W rzadkich przypadkach może
dochodzić do pojawienia się nowych lub zaostrzenia wcześniej występujących napadów
mioklonicznych.

Działania niepożądane przedstawiono poniżej zgodnie z następującą klasyfikacją częstości
występowania:
bardzo często (co najmniej u 1 osoby na 10), często (rzadziej niż u 1 osoby na 10), niezbyt często
(rzadziej niż u 1 osoby na 100), rzadko (rzadziej niż u 1 osoby na 1000), bardzo rzadko (rzadziej niż u
1 osoby na 10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych
danych).

Bardzo często mogą wystąpić:
- senność
- ubytki pola widzenia
- zmęczenie
- bóle stawów

Często mogą wystąpić:
- zwiększenie masy ciała
- zaburzenia mowy, bóle głowy, drżenie, zawroty głowy, parestezje (uczucie mrowienia), zaburzenia
  koncentracji i pamięci, zaburzenia myślenia
- nieostre widzenie, podwójne widzenie, oczopląs
- nudności, wymioty, bóle brzucha
- obrzęki, drażliwość
- niepokój psychoruchowy, agresja, nerwowość, depresja, reakcja paranoidalna (występowanie urojeń,
  omamów), bezsenność
- niedokrwistość
- łysienie

Niezbyt często mogą wystąpić:
- ataksja (niezborność ruchów), zaburzenia ruchów
- wysypka
- hipomania, mania (zaburzenia nastroju zawiązane z nadaktywnością, pobudzeniem), psychoza

Rzadko mogą wystąpić:
- objawy encefalopatyczne (znaczna sedacja, osłupienie i splątanie)
- zaburzenia siatkówki (głównie obwodowe)
- obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka
- próba samobójcza

Bardzo rzadko mogą wystąpić:
- zapalenie nerwu wzrokowego
- zanik nerwu wzrokowego
- zapalenie wątroby
- omamy

Działania niepożądane o częstości nieznanej:
- przypadki nieprawidłowości w obrazie z rezonansu magnetycznego mózgu, które mogą być objawem
  obrzęku cytotoksycznego
- zmniejszona ostrość wzroku
- obrzęk w warstwie ochronnej komórek nerwowych w części mózgu, obserwowany w obrazie
  z rezonansu magnetycznego

Dodatkowe działania niepożądane występujące u dzieci:
Bardzo często mogą wystąpić:
- podniecenie, niepokój psychoruchowy

Działania niepożądane o częstości nieznanej:
- zaburzenia ruchowe u młodych niemowląt leczonych z powodu napadów padaczkowych wieku
  niemowlęcego
- przypadki nieprawidłowości w obrazie z rezonansu magnetycznego mózgu, szczególnie u niemowląt
- obrzęk w warstwie ochronnej komórek nerwowych w części mózgu, obserwowany w obrazie
  z rezonansu magnetycznego, szczególnie u niemowląt

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi
podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sabril

Przed zastosowaniem należy sprawdzić termin ważności leku podany na opakowaniu.
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Sabril po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywanie -bez specjalnych wymagań.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sabril

1 tabletka powlekana zawiera jako substancję czynną:
500 mg wigabatryny
oraz substancje pomocnicze:
powidon K30, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) i magnezu
stearynian.
Skład otoczki: hypromeloza, tytanu dwutlenek, makrogol 8000.

Jak wygląda lek Sabril i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane Sabril, 500 mg są pakowane w blistry i w tekturowe pudełko.
Opakowanie zawiera 10 blistrów po 10 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:
Sanofi Winthrop Industrie
82, Avenue Raspail
94250 Gentilly
Francja

Wytwórca
Patheon France S.A.
40, Boulevard de Champaret
38300 Bourgoin-Jallieu
Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego w Polsce:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel.: +48 22 280 00 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza