Pyralgin krople doustne, roztw.(500 mg/ml) - but. 20 ml

Opakowanie

but. 20 ml

Producent

Polpharma

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

krople doustne, roztw.

Wybierz opakowanie
500 mg/ml, krople doustne, roztw., but. 20 ml
  • #

Dawkowanie

Doustnie. O dawce decyduje nasilenie bólu lub gorączki oraz indywidualna reakcja na lek. Zasadnicze znaczenie ma wybór najmniejszej dawki umożliwiającej opanowanie bólu i (lub) gorączki. Dzieci i młodzież do 14 lat: pojedyncza dawka wynosi 8-16 mg/kg mc; w przypadku gorączki u dzieci na ogół wystarcza dawka 10 mg/kg mc. Dorośli i młodzież od 15 lat (>53 kg): maksymalna dawka pojedyncza wynosi 1000 mg. W zależności od maksymalnej dawki dobowej pojedynczą dawkę można przyjmować nie częściej niż 4 razy na dobę w odstępach wynoszących 6-8 h. Wyraźnego działania można spodziewać się w ciągu 30-60 min od podania doustnego. Czas stosowania jest uzależniony od rodzaju i nasilenia choroby. Dawkowanie w zależności od masy ciała lub wieku: mc. <9 kg, wiek <12 miesięcy - dawka pojedyncza 25-125 mg (1-5 kropli), maksymalna dawka dobowa - 100-500 mg (4-20 kropli); mc. 9-15 kg, wiek 1-3 lata - dawka pojedyncza 75-250 mg (3-10 kropli), maksymalna dawka dobowa - 300-1000 mg (12-40 kropli); mc. 16-23 kg, wiek 4-6 lat - dawka pojedyncza 125-375 mg (5-15 kropli), maksymalna dawka dobowa - 500-1500 mg (20-60 kropli); mc. 24-30 kg, wiek 7-9 lat - dawka pojedyncza 200-500 mg (8-20 kropli), maksymalna dawka dobowa - 800-2000 mg (32-80 kropli); mc. 31-45 kg, wiek 10-12 lat - dawka pojedyncza 250-750 mg (10-30 kropli), maksymalna dawka dobowa - 1000-3000 mg (40-120 kropli); mc. 46-53 kg, wiek 13-14 lat - dawka pojedyncza 375-875 mg (15-35 kropli), maksymalna dawka dobowa - 1500-3500 mg (60-140 kropli); mc.>53 kg, wiek ≥15 lat - dawka pojedyncza 500-1000 mg (20-40 kropli), maksymalna dawka dobowa - 2000-4000 mg (80-160 kropli). Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów osłabionych i pacjentów ze zmniejszoną wartością CCr dawkę należy zmniejszyć ze względu na możliwość wydłużenia czasu eliminacji z organizmu produktów metabolizmu metamizolu. W przypadku zaburzenia czynności nerek lub wątroby szybkość eliminacji jest zmniejszona, dlatego należy unikać wielokrotnego podawania dużych dawek. Nie ma konieczności zmniejszenia dawki, gdy lek stosowany jest przez krótki czas. Dotychczasowe doświadczenia związane z długotrwałym stosowaniem metamizolu u pacjentów z ciężkim zaburzeniem wątroby i nerek są niewystarczające. Sposób podania. Zaleca się przyjmowanie kropli z niewielką porcją wody (ok. połową szklanki).

Zastosowanie

Ostry silny ból po urazach lub operacjach, kolkach, bólu nowotworowym, innym ostrym lub przewlekłym silnym bólu, gdy zastosowanie innych leków jest przeciwwskazane oraz wysokiej gorączce, która nie reaguje na inne środki. Lek jest wskazany u dorosłych i dzieci.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Pyralgin i w jakim celu się go stosuje

Lek Pyralgin zawiera metamizol sodowy jednowodny, który należy do grupy leków zwanych
pochodnymi pirazolonu.
Lek Pyralgin jest wskazany u dorosłych i dzieci w:
- ostrym silnym bólu po urazach lub operacjach;
- skurczowym bólu brzucha (kolka);
- bólu nowotworowym;
- innym ostrym lub przewlekłym silnym bólu, gdy zastosowanie innych środków leczniczych jest
  przeciwwskazane;
- wysokiej gorączce, która nie reaguje na inne środki.2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyralgin

Kiedy nie stosować leku Pyralgin:
- jeśli pacjent ma uczulenie na metamizol lub inne pirazolony (np. fenazon, propyfenazon) lub
  pirazolidyny (np. fenylobutazon, oksyfenylobutazon) – dotyczy to także pacjentów, u których
  po zastosowaniu tych leków wystąpiły działania niepożądane, np. agranulocytoza, lub
  którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
- jeśli u pacjenta występuje znana nietolerancja na leki przeciwbólowe (zespół astmy
  analgetycznej lub nietolerancja leków przeciwbólowych objawiająca się pokrzywką i (lub)
  obrzękiem naczynioruchowym). Dotyczy to pacjentów, u których po ekspozycji na działanie
  leków przeciwbólowych, takich jak salicylany, paracetamol, diklofenak, ibuprofen,
  indometacyna lub naproksen występuje skurcz oskrzeli (nagłe zwężenie dolnych dróg
  oddechowych) lub inne objawy reakcji nadwrażliwości, takie jak swędzenie, katar i obrzęk
  (pokrzywka, nieżyt nosa, obrzęk naczynioruchowy),
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności szpiku kostnego np. po leczeniu   cytostatykami
  (leki stosowane w leczeniu nowotworu),
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia wytwarzania krwi (choroby układu krwiotwórczego), 
- jeśli u pacjenta występuje uwarunkowany genetycznie niedobór dehydrogenazy glukozo-6-
  fosforanowej (wada wrodzona wiążąca się z ryzykiem rozpadu czerwonych krwinek),
- jeśli u pacjenta występuje ostra porfiria wątrobowa (choroba dziedziczna wiążąca się
  z zaburzeniami syntezy hemoglobiny),
- jeśli pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Pyralgin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Pyralgin zawiera pochodną pirazolonu, metamizol, którego stosowanie wiąże się z zagrażającym
życiu ryzykiem wstrząsu (nagłe zatrzymanie krążenia) i agranulocytozy (ostre zaburzenie
spowodowane przez znaczne zmniejszenie liczby określonych krwinek białych).

Pacjenci wykazujący reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne) na lek Pyralgin są także
narażeni na podobną reakcję na inne leki przeciwbólowe.

Pacjenci wykazujący reakcję uczuleniową lub inną immunologiczną reakcję na lek Pyralgin (np.
agranulocytoza) są także narażeni na podobną reakcję na inne pirazolony i pirazolidyny (substancje
chemicznie podobne).

W przypadku wystąpienia objawów agranulocytozy, pancytopenii lub trombocytopenii należy
przerwać stosowanie leku Pyralgin i natychmiast zgłosić się do lekarza (patrz punkt 4. „Możliwe
działania niepożądane”).

Ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktoidalne lub anafilaktyczne)
Jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z poniższych zaburzeń lub nietolerancji, ryzyko ciężkich
reakcji nadwrażliwości na lek Pyralgin może być znacznie zwiększone:
- uczulenie na leki przeciwbólowe lub leki przeciwreumatyczne, np. swędzenie i obrzęk
 (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy) (zespół astmy analgetycznej lub nietolerancja leków
 przeciwbólowych objawiającą się pokrzywką, obrzękiem naczynioruchowym, patrz punkt 2.
 „Kiedy nie stosować leku Pyralgin”);
- ataki duszności wywołane zwężeniem oskrzelików (astma oskrzelowa), szczególnie jeśli
  towarzyszy jej zapalenie błony śluzowej nosa i zatok (zapalenie zatok przynosowych) oraz
  polipy nosa;
- przewlekła pokrzywka;
- nadwrażliwość na barwniki (np. tartrazyna) lub konserwanty (np. benzoesany);
- nietolerancja alkoholu, objawiającą się kichaniem, łzawieniem oczu i silnym zaczerwienieniem
  twarzy w reakcji nawet na niewielkie ilości alkoholu; może to wskazywać na nierozpoznaną
  wcześniej nietolerancję leków przeciwbólowych (patrz punkt 2. „Kiedy nie stosować leku
  Pyralgin”).

U pacjentów z podwyższonym ryzykiem wystąpienia reakcji nadwrażliwości, lek Pyralgin wolno
podawać tylko po starannym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.
Jeśli lek Pyralgin jest podawany w takich przypadkach, pacjent musi być pod ścisłym nadzorem
medycznym, z łatwym dostępem do sprzętu ratowniczego.

U pacjentów z uczuleniem może dojść do reakcji anafilaktycznej. Dlatego pacjenci z astmą lub
wykazujący skłonność do nadwrażliwości (atopia) powinni zachować szczególną ostrożność (patrz
punkt 4. „Możliwe działania niepożądane”).

Ciężkie reakcje skórne
Podczas stosowania metamizolu zgłaszano występowanie zagrażających życiu reakcji skórnych,
pęcherzowego rumienia wielopostaciowego (zespół Stevensa-Johnsona) i toksycznej nekrolizy
naskórka (zespół Lyella).
W przypadku wystąpienia wysypki, często połączonej z pęcherzami lub uszkodzeniem błon
śluzowych, leczenie lekiem Pyralgin należy natychmiast przerwać.
W razie wystąpienia takich objawów nie wolno metamizolu już nigdy ponownie stosować (patrz punkt
4. „Możliwe działania niepożądane”).

Niskie ciśnienie krwi (izolowane reakcje hipotensyjne)
Podczas stosowania leku Pyralgin może wystąpić zmniejszenie ciśnienia krwi (patrz punkt 4.
„Możliwe działania niepożądane”). Ryzyko takich reakcji zwiększa się:
- jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi (wcześniej istniejące niedociśnienie tętnicze),
  poważne odwodnienie lub słabe krążenie krwi, lub we wczesnych stadiach niewydolności
  krążenia (np. w przypadku zawału serca lub ciężkich urazów),
- jeśli pacjent ma wysoką gorączkę.

Z tego powodu, w celu zmniejszenia ryzyka jakiegokolwiek spadku ciśnienia krwi, lekarz rozważy
i będzie ściśle monitorował zastosowanie działań zapobiegawczych (wyrównanie zaburzeń krążenia).

U pacjentów, u których bezwzględnie należy unikać obniżenia ciśnienia krwi (np. w przypadku
ciężkiej choroby niedokrwiennej serca lub istotnych zwężeń naczyń domózgowych) lek Pyralgin może
być stosowany jedynie pod ścisłą kontrolą krążenia krwi.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
W przypadku zaburzeń czynności nerek lub wątroby lek Pyralgin należy stosować wyłącznie po
dokładnym rozważeniu korzyści i ryzyka, a także z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności
(patrz punkt 3. podpunkt „Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby”).

Dolegliwości dotyczące wątroby
U pacjentów przyjmujących metamizol występowały przypadki zapalenia wątroby, którego objawy
pojawiały się w okresie od kilku dni do kilku miesięcy po rozpoczęciu leczenia.
Należy przerwać stosowanie leku Pyralgin i skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią
dolegliwości dotyczące wątroby, takie jak: złe samopoczucie (nudności lub wymioty), gorączka,
uczucie zmęczenia, utrata apetytu, ciemne zabarwienie moczu, jasno zabarwione stolce, zażółcenie
skóry lub białkówek oczu, swędzenie, wysypka lub ból w górnej części brzucha. Lekarz skontroluje
u pacjenta prawidłowość funkcjonowania wątroby.
Pacjent nie powinien przyjmować leku Pyralgin, jeśli stosował wcześniej jakiekolwiek leki
zawierające metamizol i miał dolegliwości ze strony wątroby.

Noworodki i niemowlęta
Noworodkom i niemowlętom młodszym niż 3 miesiące lub ważącym mniej niż 5 kg nie należy
podawać leków zawierających metamizol, ponieważ nie ma dostępnych danych naukowych
dotyczących bezpieczeństwa stosowania tej substancji.

Wpływ na metody badań
Przed przeprowadzeniem testów laboratoryjnych należy poinformować lekarza o stosowaniu leku
Pyralgin, ponieważ metamizol może wpływać na wyniki niektórych badań (np. oznaczanie stężeń
kreatyniny, tłuszczów, cholesterolu HDL lub stężenia kwasu moczowego).

Lek Pyralgin a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Połączenie metamizolu i metotreksatu (leku stosowanego w leczeniu chorób nowotworowych lub
niektórych chorób reumatycznych) może zwiększać potencjalne ryzyko uszkodzenia krwinek przez
metotreksat, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Należy unikać jednoczesnego stosowania
tych leków.

Metamizol może zmniejszać działanie kwasu acetylosalicylowego na płytki krwi.
Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym podawaniu kwasu acetylosalicylowego stosowanego
w zapobieganiu chorobom serca. 

Połączenie metamizolu i chloropromazyny (lek stosowany w leczeniu pewnych objawów chorób
psychicznych) może prowadzić do nadmiernego obniżenia temperatury ciała (hipotermii).

W przypadku pochodnych pirazolonu, do których należy lek Pyralgin, może dochodzić do interakcji z:
- lekami zapobiegającymi krzepnięciu krwi (doustne leki przeciwzakrzepowe),
- kaptoprylem (lek stosowany do zmniejszenia wysokiego ciśnienia krwi i w pewnych chorobach
  serca),
- litem (lek stosowany w leczeniu chorób psychicznych),
- lekami odwadniającymi (leki moczopędne, np. triamteren),
- lekami stosowanymi do zmniejszenia wysokiego ciśnienia krwi (leki przeciwnadciśnieniowe).
Potencjalny wpływ leku Pyralgin na te interakcje nie jest znany.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu leków, takich jak:
- bupropion (lek stosowany w leczeniu depresji albo wspomagająco podczas rzucania palenia),
- efawirenz (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV (AIDS)),
- metadon (lek stosowany w leczeniu uzależnienia od niedozwolonych środków odurzających
  (tzw. opioidów)),
- walproinian (lek stosowany w leczeniu padaczki lub zaburzenia afektywnego
  dwubiegunowego),
- takrolimus (lek stosowany w zapobieganiu odrzucenia narządu u pacjentów po
  przeszczepieniu),
- sertralina (lek stosowany w leczeniu depresji).

Pyralgin z alkoholem
Podczas stosowania leku Pyralgin nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Dostępne dane na temat stosowania metamizolu w czasie pierwszych 3 miesięcy ciąży są ograniczone,
ale nie wskazują na szkodliwe oddziaływanie na zarodek. W wybranych przypadkach, jeśli brak jest
innych opcji leczenia, po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą pacjentka może przyjmować
pojedyncze dawki metamizolu w pierwszym i drugim trymestrze, pod warunkiem starannego
rozważenia korzyści i zagrożeń związanych z przyjmowaniem leku. Co do zasady podawanie
metamizolu w pierwszym i drugim trymestrze nie jest wskazane.

Nie wolno przyjmować leku Pyralgin w okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży ze względu na
zwiększenie ryzyka powikłań u matki i dziecka (krwotoki, przedwczesne zamknięcie ważnego
naczynia krwionośnego dziecka, tak zwanego przewodu tętniczego Botalla, które w sposób naturalny
zamyka się dopiero po urodzeniu).

Karmienie piersią
Produkty rozkładu metamizolu przenikają do mleka kobiet karmiących piersią w znaczących ilościach
i nie można wykluczyć ryzyka dla niemowlęcia karmionego piersią. Z tego względu należy
w szczególności unikać wielokrotnego stosowania metamizolu w okresie karmienia piersią.
W przypadku jednorazowego podania metamizolu należy zalecić matkom zbieranie i wylewanie
pokarmu przez 48 godzin od podania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
W zalecanym zakresie dawkowania nie zaobserwowano upośledzenia zdolności do prowadzenia
pojazdów i zdolności koncentracji. Ze względów ostrożności należy jednak, przynajmniej w razie
stosowania większych dawek, w szczególności w połączeniu z alkoholem, uwzględnić możliwość
upośledzenia tych zdolności i zrezygnować z obsługiwania maszyn, prowadzenia pojazdów lub
wykonywania czynności obciążonych ryzykiem.

Lek Pyralgin zawiera sód
Lek zawiera 1,67 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w każdej kropli. Odpowiada to
0,084% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.3. Jak stosować lek Pyralgin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza. Pomoże to uzyskać najlepsze wyniki leczenia i zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań
niepożądanych.

Dawka zależy od nasilenia bólu lub gorączki oraz reakcji danej osoby na lek Pyralgin.
Zawsze należy wybierać najmniejszą dawkę konieczną do opanowania bólu i (lub) gorączki. Lekarz
prowadzący powie pacjentowi, jak przyjmować lek Pyralgin.

W tabeli poniżej podano zalecane dawki pojedyncze oraz maksymalne dawki dobowe zależne od
masy ciała lub wieku:

Masa ciała            Wiek                     Pojedyncza dawka                       Maksymalna dawka dobowa
kg                    miesiące/lata               krople        mg                         krople               mg
<9                  <12 miesięcy                1–5          25–125                   4–20                100–500
9–15                 1–3 lata                     3–10       75–250                    12–40              300–1000
16–23               4–6 lat                      5–15        125–375                  20–60              500–1500
24–30               7–9 lat                      8–20        200–500                  32–80              800–2000
31–45              10–12 lat                   10–30       250–750                  40–120           1000–3000
46–53              13–14 lat                   15–35       375–875                  60–140           1500–3500
>53                 ≥15 lat                      20–40       500–1000                 80–160           2000–4000
Dawki pojedyncze można podawać nie częściej niż cztery razy na dobę, zależnie od maksymalnej
dawki dobowej.
Wyraźnego działania można spodziewać się w ciągu 30 do 60 minut od podania doustnego.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
W leczeniu bólu u dzieci i młodzieży w wieku do 14 lat można podawać lek Pyralgin w dawce
pojedynczej wynoszącej od 8 do 16 mg na kilogram masy ciała (patrz tabela powyżej). W przypadku
gorączki u dzieci na ogół wystarcza dawka Pyralgin wynosząca 10 mg na kilogram masy ciała:

Masa ciała       Wiek                       Pojedyncza dawka        
kg                miesiące/lata            krople            mg
<9               <12 miesięcy             1–3           25–75
9–15              1–3 lata                  4–6         100–150
16–23            4–6 lat                    6–9         150–225
24–30            7–9 lat                   10–12      250–300
31–45            10–12 lat               13–18       325–450
46–53            13–14 lat               18–21       450–525

Osoby w podeszłym wieku i pacjenci w złym ogólnym stanie zdrowia lub z niewydolnością
nerek

U osób w podeszłym wieku, pacjentów osłabionych i pacjentów z pogorszeniem czynności nerek
dawkę należy zmniejszyć ze względu na możliwość wydłużenia czasu wydalania produktów rozkładu
metamizolu.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby
Ze względu na zmniejszenie szybkości eliminacji u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub
wątroby należy unikać wielokrotnego podawania dużych dawek. W przypadku krótkotrwałego 
stosowania zmniejszenie dawki nie jest wymagane. Brak jest doświadczeń związanych
z długotrwałym stosowaniem.

Sposób podawania
Podanie doustne.
Zaleca się przyjmowanie kropli z niewielką porcją wody (około połową szklanki).
Aby otworzyć butelkę należy nacisnąć do dołu zakrętkę i przekręcić w kierunku wskazanym strzałką.
Po użyciu butelkę należy szczelnie zamknąć zakręcając zakrętkę, w celu ochrony przed dostępem
dzieci.
Butelkę należy trzymać pionowo i, jeśli to konieczne, można lekko ostukać podstawę butelki, aby
uwolnić krople.

Czas trwania leczenia
Czas trwania leczenia zależy od rodzaju i stopnia nasilenia objawów i jest określany przez lekarza.
Jeśli lekarz (lub lekarz dentysta) nie zaleci inaczej, leku nie stosować dłużej niż 3-5 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pyralgin
W razie przedawkowania należy natychmiast zwrócić się do lekarza. Konieczne może być wdrożenie
odpowiednich środków zaradczych.

Objawy przedawkowania:
- nudności,
- wymioty,
- ból brzucha,
- zaburzenia czynności nerek, a nawet ostra niewydolność nerek (np. z objawami
  śródmiąższowego zapalenia nerek),
- zawroty głowy,
- senność,
- zaburzenia świadomości,
- drgawki,
- zmniejszenie ciśnienia krwi, aż do zapaści krążeniowej (wstrząsu),
- zaburzenia rytmu serca (tachykardia).

Uwaga: Po przyjęciu bardzo dużych dawek, wydalanie nieszkodliwego metabolitu (kwasu
rubazonowego) może powodować czerwone zabarwienie moczu.

Pominięcie przyjęcia zastosowania leku Pyralgin
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy odstawić lek i zgłosić się do lekarza w razie pojawienia się poniższych działań
niepożądanych; mogą one mieć poważne konsekwencje.
Jeśli którekolwiek z tych działań niepożądanych wystąpi nagle lub będzie się szybko nasilało, należy
natychmiast poinformować o tym lekarza, ponieważ niektóre reakcje na lek (np. ciężkie reakcje
nadwrażliwości, ciężkie reakcje skórne, takie jak pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół
Stevensa-Johnsona) i toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella), agranulocytoza, pancytopenia)
mogą zagrażać życiu.
W takich przypadkach nie należy przyjmować leku Pyralgin bez kontroli lekarskiej. Natychmiastowe
przerwanie leczenia ma kluczowe znaczenie dla powrotu do zdrowia.

Jeśli wystąpią objawy agranulocytozy, pancytopenii lub trombocytopenii (patrz poniżej), należy
natychmiast przerwać stosowanie leku Pyralgin a lekarz zaleci badanie morfologii krwi (w tym
morfologię krwi z rozmazem). Nie należy czekać z przerwaniem leczenia do uzyskania wyników
badań laboratoryjnych.

Nie należy przyjmować leku Pyralgin, jeśli wystąpią następujące objawy, które mogą wskazywać na
możliwą agranulocytozę:
- nieoczekiwane pogorszenie ogólnego stanu zdrowia (np. gorączka, dreszcze, ból gardła,
  trudności w połykaniu),
- jeśli gorączka nie zanika lub nawraca,
- jeśli wystąpią bolesne zmiany w błonie śluzowej, zwłaszcza w jamie ustnej, nosie i gardle lub
  w okolicy narządów płciowych lub odbytu.

Należy przerwać przyjmowanie leku Pyralgin i natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską, jeśli
wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:
- złe samopoczucie (nudności lub wymioty), gorączka, uczucie zmęczenia, utrata apetytu, ciemne
  zabarwienie moczu, jasno zabarwione stolce, zażółcenie skóry lub białkówek oczu, swędzenie,
  wysypka lub ból w górnej części brzucha. Mogą to być objawy uszkodzenia wątroby. Patrz też
  punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Możliwe działania niepożądane

Niezbyt częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 100 osób)
- fioletowa do ciemnoczerwonej wysypka skórna, czasami z pęcherzykami (wysypka polekowa),
- nadmierne zmniejszenie ciśnienia krwi (izolowana reakcja hipotensyjna), prawdopodobnie
  spowodowane bezpośrednim działaniem leku i nie towarzyszą mu inne objawy nadwrażliwości.
  Taka reakcja powoduje poważny spadek ciśnienia krwi tylko w rzadkich przypadkach. Ryzyko
  zmniejszenia ciśnienia krwi może być zwiększone u pacjentów z bardzo wysoką gorączką
  (hiperpyreksją).
  Typowe objawy poważnego zmniejszenia ciśnienia krwi to: zwiększona częstość akcji serca,
  bladość, drżenie, zawroty głowy, nudności i utrata przytomności.

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 osób)
- reakcje uczuleniowe (reakcje anafilaktoidalne lub anafilaktyczne). Typowe objawy łagodnych
  reakcji mogą być następujące: pieczenie oczu, kaszel, objawy ze strony nosa, przekrwienie
  nosa, ból w klatce piersiowej, zaczerwienienie skóry (zwłaszcza twarzy i głowy), pokrzywka
  i obrzęk twarzy oraz - rzadko - nudności i skurcze żołądka. Szczególnie istotnymi objawami są
  uczucie ciepła na i pod językiem i, zwłaszcza, na dłoniach i podeszwach stóp.
  Takie lżej przebiegające reakcje mogą przechodzić w cięższe formy, z uogólnioną pokrzywką,
  ciężkim obrzękiem naczynioruchowym (także w obrębie krtani), ciężkim skurczem oskrzeli
  (skurczowe zwężenie dolnych dróg oddechowych), zwiększeniem częstości akcji serca (czasami
  zmniejszeniem), zaburzeniami rytmu serca, zmniejszeniem ciśnienia krwi (niekiedy
  poprzedzonym jego zwiększeniem), utratą przytomności i wstrząsem krążeniowym. Te reakcje
  mogą wystąpić także pomimo wcześniejszego stosowania leku bez powikłań i mogą zagrażać
  życiu, a niekiedy prowadzić nawet do zgonu.
  U pacjentów z zespołem astmy analgetycznej reakcje uczuleniowe objawiają się napadami
  astmy (patrz punkt 2. „Kiedy nie stosować leku Pyralgin” ).
- zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia),
- wysypka skórna (np. wysypka plamkowo-grudkowa).

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
- znaczne zmniejszenie liczby określonych krwinek białych (agranulocytoza), w tym przypadki
  ze skutkiem śmiertelnym, lub zmniejszenie ilości płytek krwi (trombocytopenia). Reakcje te
  prawdopodobnie są immunologiczne. Mogą również wystąpić, gdy metamizol był podawany
  wcześniej bez powikłań. Pojedyncze doniesienia wskazują, że ryzyko wystąpienia
  agranulocytozy może się zwiększyć w przypadku przyjmowania leku Pyralgin przez okres
  dłuższy niż jeden tydzień.
  Objawy agranulocytozy: wysoka gorączka, dreszcze, ból gardła, trudności w połykaniu oraz
  stany zapalne jamy ustnej, nosa, gardła i okolicy narządów płciowych lub odbytu. Jednakże
  u pacjentów otrzymujących antybiotyki (leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych) objawy te
  mogą być mniej nasilone. Szybkość opadania erytrocytów jest znacznie zwiększona, podczas
  gdy węzły chłonne zazwyczaj są tylko nieznacznie lub wcale niepowiększone.
  Objawy trombocytopenii to np. zwiększona skłonność do krwawień i wybroczyny (punktowe
  krwawienie w skórze i błonach śluzowych).
- napady astmy (skrócenie oddechu wywołane zwężeniem oskrzelików),
- powstawanie rozległych pęcherzy i zmian na skórze (pęcherzowy rumień wielopostaciowy
  (zespół Stevensa-Johnsona) i toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella),
- pogorszenie czynności nerek, w niektórych przypadkach z brakiem lub zbyt małą objętością
  wydalanego moczu (skąpomocz lub bezmocz), wydalanie białek z krwi w moczu (białkomocz)
  lub ostra niewydolność nerek; zapalenie nerek (ostre śródmiąższowe zapalenie nerek).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
- wstrząs anafilaktyczny,
- zawał serca w przebiegu reakcji alergicznej (zespół Kounisa),
- zmniejszenie objętości krwi z towarzyszącym zaburzeniem czynności szpiku kostnego
  (niedokrwistość aplastyczna), zmniejszenie ilości białych i czerwonych krwinek oraz płytek
  krwi (pancytopenia), w tym przypadki ze skutkiem śmiertelnym. Objawy pancytopenii
  i niedokrwistości aplastycznej to: ogólne złe samopoczucie, zakażenie, uporczywa gorączka,
  siniaki, krwawienie i bladość skóry.
- zgłaszano przypadki krwawienia z przewodu pokarmowego,
- zapalenie wątroby, zażółcenie skóry i białkówek oczu, zwiększenie aktywności enzymów
  wątrobowych we krwi.

Wydalanie nieszkodliwego metabolitu (kwasu rubazonowego) może powodować czerwone
zabarwienie moczu.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.5. Jak przechowywać lek Pyralgin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
Po pierwszym otwarciu nie stosować dłużej niż 6 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pyralgin
- Substancją czynną leku jest metamizol sodowy jednowodny.
  Każdy ml (20 kropli) zawiera 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego.
  1 kropla zawiera 25 mg metamizolu sodowego jednowodnego.

- Pozostałe składniki to: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan, sukraloza,
  sacharyna sodowa, aromat malinowy (naturalne substancje poprawiające smak i zapach,
  substancje poprawiające smak i zapach, preparaty poprawiające smak i zapach; 1,2-glikol
  propylenowy (E 1520), trioctan glicerylu (E 1518), maltol), woda oczyszczona.

Pyralgin, krople doustne, roztwór jest przezroczystym, żółtym roztworem o smaku malinowym,
w butelce z zakraplaczem (z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem dzieci), w tekturowym
pudełku.

Lek Pyralgin jest dostępny w opakowaniach 10 ml, 20 ml, 50 ml i 100 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca
SOFARIMEX Indústria Química e Farmacêutica, S.A.
Avenida das Indústrias, Alto do Colaride, Agualva
2735–213 Cacém
Portugalia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do
miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa
tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2021 r.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza