Padolten tabl. powl.(37,5 mg+325 mg) - 30 szt.

Opakowanie

30 szt.

Producent

Teva Pharmaceuticals Polska

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

tabl. powl.

Kwota refundowana

7.26

Dawkowanie

Doustne. Dawkę należy ustalać w zależności od intensywności bólu oraz indywidualnej wrażliwości pacjenta na ból. Należy zastosować najniższą dawkę przeciwbólową. Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i powyżej): zalecana dawka początkowa wynosi 2 tabl. W razie potrzeby można przyjąć dodatkowe dawki, nie przekraczając 8 tabl. na dobę. Preparat należy przyjmować w odstępach nie krótszych niż 6 h. Nie należy stosować dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli ze względu na rodzaj i ciężkość choroby, niezbędne jest wielokrotne lub długotrwałe stosowanie preparatu, należy uważnie i regularnie obserwować pacjenta (z przerwami w leczeniu, jeśli to możliwe), w celu weryfikacji konieczności dalszego stosowania leku. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku <75 lat bez wyraźnej klinicznie niewydolności wątroby lub nerek, dostosowanie dawkowania nie jest zwykle konieczne. U pacjentów>75 lat, jeśli to konieczne, odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami należy wydłużyć w zależności od potrzeb pacjenta. Ze względu na obecność tramadolu, stosowanie leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml in) jest przeciwwskazane. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 10-30 ml in) odstęp pomiędzy dawkami należy wydłużyć do 12 h. Ponieważ tramadol jest usuwany z organizmu bardzo powoli za pomocą hemodializy lub hemofiltracji, stosowanie leku po dializie w celu utrzymania działania przeciwbólowego zazwyczaj nie jest wymagane. U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby wydłużenie odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami należy dokładnie rozważyć w zależności od potrzeb pacjenta. Ze względu na zawartość paracetamolu preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat - nie zaleca się stosowania leku w tej populacji. Sposób podania. Tabl. należy połykać w całości, popijając wodą; nie kruszyć, nie żuć.

Zastosowanie

Objawowe leczenie bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu. Stosowanie preparatu powinno ograniczać się do pacjentów, u których leczenie umiarkowanego do silnego bólu wymaga zastosowania tramadolu w skojarzeniu z paracetamolem.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Padolteni w jakim celu się go stosuje

Padolten jest lekiem złożonym zawierającym dwa środki przeciwbólowe - tramadol i paracetamol,
które działają wspólnie w celu złagodzenia bólu.

Padolten jest przeznaczony do stosowania w leczeniu umiarkowanego lub silnego bólu, gdy lekarz
stwierdzi konieczność stosowania połączenia tramadolu i paracetamolu.

Padolten powinien być przyjmowany wyłącznie przez osoby dorosłe i młodzież w wieku od 12 lat.2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku P adolten

Kiedy nie stosować leku Padolten
- jeśli pacjent ma uczulenie na tramadol lub paracetamol lub którykolwiek z pozostałych
  składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- w przypadku ostrego zatrucia alkoholem, środkami nasennymi, środkami przeciwbólowymi lub
  innymi preparatami psychotropowymi (leki, które wpływają na nastrój i emocje);
- jeśli pacjent przyjmuje równocześnie inhibitory MAO (leki stosowane w leczeniu depresji lub
  choroby Parkinsona) lub przyjmował je w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem leczenia lekiem
  Padolten;
- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby;
- u pacjenta z padaczką, która nie poddaje się leczeniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Padolten należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
- jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie inne leki zawierające paracetamol lub tramadol;
- jeśli pacjent ma zaburzenia wątroby lub chorobę wątroby lub w przypadku wystąpienia
  zażółcenia oczu lub skóry. Objawy te mogą sugerować występowanie żółtaczki lub zaburzeń
  dróg żółciowych;
- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek;
- u pacjenta z poważnymi zaburzeniami oddychania, np. z astmą lub ciężkimi chorobami płuc;
- jeśli pacjent ma padaczkę lub miał już napady drgawek;
- jeśli pacjent przeszedł niedawno uraz głowy, wstrząs lub odczuwał silne bóle głowy, którym
  towarzyszyły wymioty;
- jeśli pacjent jest uzależniony od jakichkolwiek leków, w tym leków przeciwbólowych, np.
  morfiny;
- jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwbólowe zawierające buprenorfinę, nalbufinę lub
  pentazocynę;
- jeśli pacjent ma być poddany znieczuleniu. Należy powiedzieć lekarzowi lub dentyście o
  przyjmowaniu leku Padolten.

Należy powiadomić lekarza, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczyła pacjenta
w przeszłości lub w trakcie stosowania leku Padolten. Lekarz zdecyduje, czy pacjent może
kontynuować stosowanie tego leku.

Inne leki a lek Padolten
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ważne: lek zawiera paracetamol i tramadol. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent
przyjmuje inne leki zawierające paracetamol lub tramadol, aby nie przekroczyć maksymalnych
dawek dobowych.

Leku Padolten nie wolno stosować równocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) (patrz
punkt „Kiedy nie stosować leku Padolten”).

Stosowanie leku Padolten z następującymi lekami nie jest zalecane:
- karbamazepina (lek powszechnie stosowany w leczeniu padaczki lub określonych typów bólu
  takich, jak silne napady bólu twarzy, zwane neuralgią nerwu trójdzielnego),
- buprenorfina, nalbufina lub pentazocyna (opioidowe leki przeciwbólowe). Działanie
  przeciwbólowe może być osłabione.

Jednoczesne stosowanie leku Padolten i leków uspokajających takich jak benzodiazepiny lub leki
pokrewne zwiększa ryzyko wystąpienia senności, trudności w oddychaniu (depresji oddechowej),
śpiączki i może zagrażać życiu pacjenta. Z uwagi na opisane zagrożenia stosowanie takiego leczenia
powinno być rozważone jedynie u pacjentów, u których inny rodzaj leczenia nie jest możliwy.
Jednakże, jeśli lekarz przepisuje lek Padolten razem z lekami uspokajającymi, to dawka i czas trwania
takiego równoczesnego leczenia powinny być ograniczone przez lekarza prowadzącego.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach uspokajających, które pacjent przyjmuje i ściśle
przestrzegać dawkowania, które zalecił lekarza. Pomocne może być uświadomienie przyjaciół i
krewnych o możliwości pojawienia się wyżej opisanych sygnałów i objawów. W przypadku ich
wystąpienia należy skontaktować się z lekarzem.

Ryzyko działań niepożądanych jest większe jeśli pacjent przyjmuje:
− leki, które mogą wywołać drgawki, takie jak niektóre leki przeciwdepresyjne lub leki
   przeciwpsychotyczne. Ryzyko wystąpienia drgawek może być większe, jeśli pacjent przyjmuje
   jednocześnie lek Padolten. Lekarz zadecyduje, czy lek Padolten jest odpowiedni dla pacjenta.
− niektóre leki przeciwdepresyjne. Lek Padolten może wchodzić w interakcje z tymi lekami.
   Mogą wówczas wystąpić objawy takie jak: mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni, w tym
   mięśni, które kontrolują ruchy oka, pobudzenie, nadmierne pocenie się, drżenie, nadruchliwość,
   zwiększenie napięcia mięśni, temperatura ciała powyżej 38°C.
  • środki uspokajające, środki nasenne, inne środki przeciwbólowe takie, jak morfina i kodeina
    (również w postaci leku przeciwkaszlowego), baklofen (lek zwiotczający mięśnie), leki
    obniżające ciśnienie krwi, leki przeciwdepresyjne lub preparaty stosowane w leczeniu alergii,
    mogą wywołać senność lub zasłabnięcie. W razie wystąpienia tych objawów należy
    poinformować lekarza.
  • leki przeciwdepresyjne, środki znieczulające, neuroleptyki (leki, które wpływają na stan
    umysłu) lub bupropion (lek ułatwiający rzucenie palenia). Może zwiększyć się ryzyko
    wystąpienia napadu drgawek. Lekarz zdecyduje, czy lek Padolten jest wskazany do stosowania.
  • warfaryna lub fenprokumon (środki rozrzedzające krew). Skuteczność tych leków może ulec
    zmianie i mogą wystąpić krwawienia. Wszelkie przypadki długotrwałego lub niespodziewanego
    krwawienia należy niezwłocznie zgłosić do lekarza.

Skuteczność leku Padolten może ulec zmianie przy równoczesnym stosowaniu:
- metoklopramidu, domperidonu lub ondansetronu (stosowane w leczeniu nudności i wymiotów),
- cholestyraminy (lek obniżający poziom cholesterolu we krwi),
- ketokonazolu lub erytromycyny (leki przeciw zakażeniom).

Lekarz prowadzący wskaże, które leki można bezpiecznie stosować równocześnie z lekiem Padolten.

Padolten z jedzeniem, piciem i alkoholem
Lek Padolten może wywołać senność lub zawroty głowy. Ponieważ alkohol może nasilić senność
należy unikać spożywania alkoholu w trakcie stosowania leku Padolten.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża
Ponieważ lek zawiera tramadol, jest on przeciwwskazany w okresie ciąży. W przypadku
stwierdzenia ciąży w trakcie leczenia lekiem Padolten, należy skonsultować się z lekarzem przed

przyjęciem kolejnych dawek.

Karmienie piersią
Tramadol przenika do mleka matki. Z tego powodu nie należy stosować więcej niż jednorazowo
dawkę leku Padolten w okresie karmienia piersią. Jeśli pacjentka przyjmuję więcej niż jedną dawkę
leku Padolten należy przerwać karmienie piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Padolten może wywołać senność lub zawroty głowy, co z kolei może wpłynąć na zdolność
bezpiecznego prowadzenia pojazdów lub obsługi narzędzi i maszyn.

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej tabletce, to znaczy, że lek uznaje się za
wolny od sodu.3. Jak stosować lek Padolten

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Padolten należy stosować możliwie jak najkrócej.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosowana dawka dla osób dorosłych i młodzieży w wieku od
12 lat wynosi 2 tabletki.

W razie potrzeby można przyjąć kolejne dawki zgodnie z zaleceniami lekarza. Między kolejnymi
dawkami musi być przerwa co najmniej 6 godzin.

Dawkowanie powinno być dostosowane do nasilenia bólu i indywidualnej wrażliwości pacjenta na
ból. Zwykle stosuje się najniższą dawkę terapeutyczną o przeciwbólowym działaniu.

Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek powlekanych leku Padolten na dobę.

Nie należy przyjmować leku Padolten częściej niż to zaleci lekarz.

Lekarz może zwiększyć odstęp między kolejnymi dawkami u pacjentów:
- w wieku powyżej 75 lat,
- z zaburzeniami czynności nerek lub
- z zaburzeniami czynności wątroby.

Stosowanie u dzieci
Stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie jest zalecane.

Sposób podawania
Tabletki należy stosować doustnie.
Tabletki należy połknąć w całości, bez rozkruszania lub żucia, popijając odpowiednią ilością wody.
Jeśli pacjent uważa, że działanie leku Padolten jest zbyt silne (np. odczuwa wzmożoną senność lub ma
trudności w oddychaniu) lub za słabe (tzn. nie usuwa bólu wystarczająco), powinien skontaktować się
z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Padolten
Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, nawet jeśli pacjent czuje się
dobrze.
Istnieje ryzyko uszkodzenia wątroby, które może się ujawnić w późniejszym czasie.

Pominięcie zastosowania dawki leku Padolten
W przypadku pominięcia dawki leku prawdopodobnie dojdzie do nawrotu bólu. Nie należy stosować
dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, tylko przyjąć kolejną tabletkę o zwykłej
porze.

Przerwanie stosowania leku Padolten
Zazwyczaj nie odczuwa się żadnych skutków odstawienia leku Padolten. Jednak, w rzadkich
przypadkach, osoby przyjmujące tramadol przez pewien czas mogą źle się czuć po nagłym
odstawieniu leku (patrz punkt 4. „Możliwe działania niepożądane”). W przypadku stosowania leku
Padolten przez dłuższy czas przed odstawieniem leku należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ
mogło dojść do uzależnienia od leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpiło którekolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać
stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie wolno ponownie przyjmować leku.

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób):
- wysypka skórna, reakcja alergiczna z nagłym obrzękiem twarzy i szyi, trudności w oddychaniu
  lub obniżenie ciśnienia tętniczego i omdlenia.

Inne odnotowane działania niepożądane obejmują:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):
- nudności,
- zawroty głowy, senność.

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):
- wymioty, zaburzenia trawienne (zaparcia, wzdęcia, biegunka), ból brzucha, suchość w ustach,
- swędzenie, pocenie się,
- ból głowy, drżenie,
- splątanie, zaburzenia snu, zmiany nastroju (niepokój, nerwowość, euforia).

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób):
- podwyższone tętno lub ciśnienie tętnicze, zaburzenia pracy lub rytmu serca,
- utrudnione lub bolesne oddawanie moczu, zwiększenie ilości niektórych białek w moczu
  (białkomocz),
- reakcje skórne (np. wysypki, pokrzywki),
- mrowienie, zdrętwienie lub ścierpnięcie kończyn, szum w uszach, mimowolne skurcze mięśni,
- depresja, koszmary senne, omamy (słyszenie, widzenie lub odczuwanie rzeczy, których nie ma),
  chwilowe kłopoty z pamięcią,
- trudności w przełykaniu, krew w stolcu,
- dreszcze, uderzenia gorąca, ból w klatce piersiowej,
- trudności w oddychaniu,
- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz wątrobowych).

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób):
- napady drgawek, trudności z koordynacją ruchów,
- uzależnienie,
- nieostre widzenie,
- przemijająca utarta przytomności (omdlenie).

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
− zmniejszenie poziomu cukru we krwi
Poniższe działania niepożądane zostały zgłoszone przez osoby stosujące leki zawierające tylko
tramadol lub tylko paracetamol.
Jednak, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, podczas stosowania leku Padolten
należy zgłosić to lekarzowi:
- uczucie omdlenia w trakcie podnoszenia się z pozycji leżącej lub siedzącej, powolne bicie
  serca, omdlenia, zmiany apetytu, osłabienie mięśni, wolniejszy lub płytszy oddech, zmiany
  nastroju, zmiany aktywności, zmiany w postrzeganiu, nasilenie się astmy.
- w bardzo rzadkich przypadkach odnotowano ciężkie reakcje skórne.

W przypadku wystąpienia tych objawów należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z
lekarzem. Nie wolno ponownie przyjmować leku.

W rzadkich przypadkach, stosowanie leków takich, jak tramadol może prowadzić do uzależnienia od
leku, co utrudnia jego odstawienie.
Rzadko obserwowano, że osoby długotrwale stosujące tramadol mogą czuć się źle po nagłym
zaprzestaniu leczenia. Mogą odczuwać pobudzenie, niepokój, nerwowość lub roztrzęsienie. Mogą
być nadaktywne, mieć trudności z zasypianiem i odczuwać zaburzenia żołądkowe lub trawienne. U
bardzo niewielu osób mogą wystąpić napady lęku panicznego, omamy, nietypowe odczucia takie, jak
swędzenie, mrowienie i drętwienie oraz szum w uszach. W przypadku odczuwania któregokolwiek z
tych objawów po odstawieniu leku Padolten należy skonsultować się z lekarzem.
W wyjątkowych przypadkach wyniki morfologii mogą być nieprawidłowe, np. wskazywać na niską
liczbę płytek krwi, co może skutkować krwotokami z nosa lub krwawiącymi dziąsłami.
Jednoczesne stosowanie leku Padolten z lekami rozrzedzającymi krew (np. fenprokumon, warfaryna)
może nasilić ryzyko krwawień. Każdy przypadek długotrwałego lub niespodziewanego krwawienia
należy natychmiast zgłosić do lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al.
Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Padolten

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym
oraz blistrze po słowie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Pojemnik należy wyrzucić 50 dni po pierwszym otwarciu.

Lek nie wymaga specjalnych warunków podczas przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Padolten
Substancjami czynnymi leku są: tramadolu chlorowodorek i paracetamol.
 
Każda tabletka powlekana zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku i 325 mg paracetamolu.
• Ponadto lek zawiera:
  Kollicoat IR [Kopolimer szczepiony makrogolu i alkoholu poli(winylowego)], skrobię
  żelowaną, kukurydzianą, celulozę mikrokrystaliczną, karboksymetyloskrobię sodową,
  hydroksypropylocelulozę, magnezu stearynian;
  Otoczkę tabletki: barwnik Opadry II Beige 85F97409: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek
  (E171), makrogol, talk, żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza
  tlenek czarny (E172).

Jak wygląda lek Padolten i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane Padolten są barwy brzoskwiniowej, o kształcie kapsułki, z wytłoczeniem „T37.5”
po jednej stronie i „A325” po drugiej stronie.
Lek Padolten jest dostępny w pudełkach kartonowych zawierających blistry po 10, 20, 30, 60 lub 90
tabletek oraz w pojemnikach po 10 tabletek oraz 100 tabletek.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa, Polska
tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
Ul. Mogilska 80
31-546 Kraków

Teva UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East
Sussex, B N22 9AG
Wielka Brytania

Pliva Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25,
10000 Zagreb
Chorwacja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia: Tramadol/Paracetamol Teva 37,5 mg/325 mg filmomhulde tabletten
Czechy: Tramadol/Paracetamol Teva 37.5 mg/325 mg film-coated tablets
Francja: TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA
Islandia: Tramadol/Paracetamol Teva 37.5 mg/325 mg film-coated tablets
Irlandia: Tramadol/Paracetamol Teva 37.5 mg/325 mg film-coated tablets
Słowenia: Tramadol/Paracetamol Teva 37.5 mg/325 mg film-coated tablets
Hiszpania: Tramadol/Paracetamol Teva 37.5 mg/325 mg film-coated tablets
Holandia: Tramadol HCl/Paracetamol 37,5/325 mg Teva
Polska: Padolten
Wielka Brytania: Tramadol hydrochloride/Paracetamol

Data ostatniej aktualizacji ulotki:
sierpień 2018

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza