Octagam 10% roztw. do inf.(100 mg/ml) - but. 100 ml

Opakowanie

but. 100 ml

Producent

Octapharma

Opis

produkt stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym

Refundowany

Nie

Rodzaj

roztw. do inf.

Dawkowanie

Dożylnie. Dorośli i dzieci (0-18 lat). Rozpoczęcie i monitorowanie leczenia substytucyjnego powinno odbywać się pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu niedoborów odporności. Dawki i schemat dawkowania zależą od wskazań. Może być konieczne dostosowanie dawek, indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od uzyskanych efektów klinicznych. Może być konieczne dostosowanie dawki obliczonej na podstawie masy ciała u pacjentów z niedowagą lub nadwagą. Poniższe schematy dawkowania są wskazówkami. Leczenie substytucyjne w pierwotnych niedoborach odporności. Schemat dawkowania powinien doprowadzić do osiągnięcia stężenia minimalnego IgG (oznaczanego przed kolejną infuzją) o wartości co najmniej 6 g/l lub w granicach normy dla wieku danej populacji. Wyrównanie niedoboru przeciwciał (stężenie IgG stanu stacjonarnego) wymaga okresu 3-6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Zalecana dawka początkowa wynosi 0,4-0,8 g/kg mc. podawana jednorazowo, następnie stosuje się 0,2 g/kg mc. co 3-4 tyg. Do osiągnięcia stężenia IgG 6 g/l jest wymagana dawka rzędu 0,2-0,8 g/kg mc./miesiąc. Odstęp pomiędzy dawkami po osiągnięciu stanu stabilnego powinny wynosić 3-4 tyg. Oznaczenia i oceny stężeń minimalnych należy dokonywać w odniesieniu do częstości występowania infekcji. W celu zmniejszenia częstości występowania infekcji, konieczne może być zwiększenie dawki i dążenie do wyższego stężenia minimalnego. Wtórne niedobory odporności. Zalecana dawka wynosi 0,2–0,4 g/kg mc. podawana co 3 do 4 tyg. Niezbędne jest oznaczanie minimalnych stężeń IgG celem dostosowania dawek w zależności od częstości występowania zakażeń. W razie konieczności dawkę należy dostosować, aby uzyskać optymalną ochronę przed zakażeniami. U pacjentów z utrzymującym się zakażeniem może być konieczne zwiększenie dawki. Zmniejszenie dawki można rozważyć, gdy pacjent pozostaje wolny od zakażeń. Pierwotna małopłytkowość immunologiczna. Istnieją dwa alternatywne schematy leczenia: 0,8-1 g/kg mc. w 1. dniu leczenia; dawkę tę można powtórzyć jednorazowo w ciągu 3 dni lub 0,4 g/kg mc./24 h przez 2-5 dni. W przypadku nawrotu choroby leczenie można powtórzyć. Zespół Guillain Barre: 0,4 g/kg mc. dziennie przez 5 dni. Choroba Kawasaki: pojedyncza dawka 2 g/kg mc.; pacjentom należy równocześnie podawać kwas acetylosalicylowy. Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna (CIDP). Dawka początkowa: 2 g/kg mc. podzielone między 2–5 kolejnych dni. Dawki podtrzymujące: 1 g/kg mc. przez 1–2 kolejnych dni co 3 tyg. Efekt leczenia należy oceniać po każdym cyklu. W przypadku braku widocznego efektu leczenia po 6 mies. leczenie należy przerwać. Jeśli leczenie jest skuteczne, o zastosowaniu leczenia długoterminowego powinien zadecydować lekarz na podstawie występowania i utrzymywania się odpowiedzi pacjenta na leczenie. Może być konieczne dostosowanie wielkości dawek i odstępów między dawkami do indywidualnego przebiegu choroby. Wieloogniskowa neuropatia ruchowa (MMN). Dawka początkowa: 2 g/kg mc. podzielone między 2–5 kolejnych dni. Dawka podtrzymująca: 1 g/kg mc. co 2–4 tyg. lub 2 g/kg mc. co 4–8 tyg. Efekt leczenia należy oceniać po każdym cyklu. W przypadku braku widocznego efektu leczenia po 6 mies. leczenie należy przerwać. Jeśli leczenie jest skuteczne, o zastosowaniu leczenia długoterminowego powinien zadecydować lekarz na podstawie występowania i utrzymywania się odpowiedzi pacjenta na leczenie. Może być konieczne dostosowanie wielkości dawek i odstępów między dawkami do indywidualnego przebiegu choroby. Dzieci i młodzież. Dawkowanie u dzieci i młodzieży (0–18 lat), nie różni się od dawkowania u dorosłych, we wszystkich wskazaniach polega na przeliczaniu na masę ciała i jest dostosowywane do odpowiedzi klinicznej. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z upośledzeniem nerek lub wątroby nie należy dostosowywać dawki (chyba że jest to uzasadnione klinicznie). Sposób podania. Podawać dożylnie w postaci infuzji z szybkością początkową 0,01 ml/kg mc./min przez 30 min. W przypadku wystąpienia działania niepożądanego należy zmniejszyć szybkość podawania lub przerwać infuzję. W przypadku dobrej tolerancji, szybkość podawania może być stopniowo zwiększana, maksymalnie do 0,12 ml/kg mc./min. Linię do infuzji można przepłukać przed i po preparatu solą fizjologiczną lub 5% roztworem glukozy. Przed podaniem preparat należy ogrzać do temperatury pokojowej lub temperatury ciała.

Zastosowanie

Leczenie substytucyjne u dorosłych oraz dzieci i młodzieży (0-18 lat): w zespołach pierwotnych niedoborów odporności (PID) z upośledzonym wytwarzaniem przeciwciał; we wtórnych niedoborach odporności (SID) u pacjentów z ciężkimi lub nawracającymi zakażeniami, nieskutecznym leczeniem przeciwdrobnoustrojowym oraz udowodnionym niepowodzeniem przeciwciał swoistych (PSAF – niepowodzenie w osiągnięciu co najmniej 2-krotnego wzrostu miana przeciwciał IgG przeciwko antygenowym szczepionkom polisacharydowym przeciwko pneumokokom i szczepionkom polipeptydowym) lub stężeniem IgG w surowicy <4 g/l. Leczenie immunomodulujące u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży (0-18 lat): w pierwotnej małopłytkowości immunologicznej (ITP) u pacjentów z dużym ryzykiem krwawienia lub przed zabiegiem chirurgicznym w celu zwiększenia ilości płytek krwi; w zespole Guillaina-Barre; w chorobie Kawasaki (w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym); w przewlekłej zapalnej poliradikuloneuropatii demielinizacyjnej (CIDP); w wieloogniskowej neuropatii ruchowej (MMN).

Treść ulotki

1. Co to jest lek Octagam 10% i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Octagam 10%
Octagam 10% jest roztworem normalnej ludzkiej immunoglobuliny (IgG) (tj. roztworem
ludzkich przeciwciał) do podania dożylnego (tj. wlewu do żyły). Immunoglobuliny są
normalnymi składnikami ciała ludzkiego i wspierają jego odporność. Octagam 10%
zawiera wszystkie przeciwciała IgG, które występują w normalnej populacji ludzkiej.
Odpowiednie dawki tego produktu leczniczego mogą przywrócić nieprawidłowo niskie
poziomy immunoglobuliny do normy.
Octagam 10% obejmuje szerokie spektrum przeciwciał przeciwko różnym czynnikom
zakaźnym.

W jakim celu stosuje się lek Octagam 10%
Lek Octagam 10% stosuje się
• w leczeniu substytucyjnym pacjentów, którzy nie posiadają wystarczających ilości
  własnych przeciwciał,
• w leczeniu pewnych chorób zapalnych,
• w celu zapobiegania lub leczenia infekcji po przeszczepieniu szpiku kostnego.

Lek Octagam 10% stosuje się w leczeniu substytucyjnym. Istnieją 3 grupy pacjentów
poddawanych leczeniu substytucyjnemu:
- Pacjenci z wrodzonym niedoborem przeciwciał (pierwotne niedobory odporności:
  wrodzona agammaglobulinemia i hipogammaglobulinemia, pospolity zmienny
  niedobór odporności, ciężkie złożone niedobory odporności)
- Pacjenci z chorobą krwi prowadzącą do braku przeciwciał i nawracających zakażeń
  (szpiczak mnogi lub przewlekła białaczka limfatyczna z ciężką wtórną
  hipogammaglobulinemią i nawracającymi zakażeniami)
- Pacjenci z wrodzonym AIDS, u których występują nawracające zakażenia
  bakteryjne

Lek Octagam 10% może być stosowany w leczeniu następujących chorób zapalnych:
- U dorosłych i dzieci z niewystarczającą ilością płytek krwi (samoistna plamica
  małopłytkowa) i wysokim ryzykiem krwawienia lub przed zabiegiem
  chirurgicznym w celu zwiększenia ilości płytek krwi
- U pacjentów cierpiących na chorobę prowadzącą do zapalenia różnych organów
  (choroba Kawasaki)
- U pacjentów cierpiących na chorobę prowadzącą do zapalenia pewnych części
  systemu nerwowego (zespół Guillain Barré)
- Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna (CIDP, zapalenie niektórych
  części układu nerwowego). Dostępne jest tylko ograniczone doświadczenie w
  stosowaniu dożylnych immunoglobulin u dzieci z CIDP.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Octagam 10%

Kiedy nie stosować leku Octagam 10%:
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na ludzką immunoglobulinę lub
  którykolwiek z pozostałych składników leku Octagam 10% (wymienionych
  w punkcie 6),
- jeśli u pacjenta występuje niedobór immunoglobuliny A (niedobór IgA) z
  występowaniem przeciwciał przeciwko IgA.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Octagam 10% należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą.
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy zmniejszyć szybkość podawania
leku lub przerwać infuzję. Wymagane postępowanie w przypadku niepożądanego
zdarzenia będzie zależało od natury i nasilenia działania niepożądanego.

Bezpieczeństwo wirusologiczne
W przypadku leków otrzymywanych z preparatów krwi lub osocza ludzkiego należy
podjąć środki ostrożności zapobiegające przenoszeniu chorób zakaźnych. Do takich
środków należy:
• staranna selekcja dawców krwi oraz osocza w celu wykluczenia nosicielstwa chorób
  zakaźnych,
• badanie indywidualnych donacji oraz puli osocza na obecność wirusa/zakażenia,
• procedury inaktywacji lub usunięcia wirusów stosowane przez producentów w procesie
  obróbki krwi lub plazmy.

Pomimo tych środków w przypadku podawania leków wytwarzanych z ludzkiej krwi lub
osocza nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przeniesienia czynników zakaźnych.
Dotyczy to także nieznanych lub powstających wirusów lub innych patogenów.

Zachowanie środków ostrożności zapobiega przenoszeniu wirusów otoczkowych, takich
jak wirus niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B i C.
Podejmowane środki ostrożności mogą mieć ograniczone zastosowanie w przypadku
wirusów bezotoczkowych, takich jak wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) oraz
parwowirus B19.

Immunoglobuliny nie mają związku z zakażeniami wirusem zapalenia wątroby typu A lub
parwowirusem B19, prawdopodobnie dzięki ochronie obecnych w tym produkcie
przeciwciał przeciw tym zakażeniom.

Stanowczo zaleca się, aby przy każdorazowym podaniu leku Octagam 10% zapisywać
nazwę oraz numer serii produktu w celu zachowania informacji o zużytych seriach.

Dzieci i młodzież
Odnośnie dzieci i młodzieży nie występują specjalne ani dodatkowe ostrzeżenia czy środki
ostrożności.

Octagam 10% a inne leki
Linię infuzyjną można przepłukać przed i po podaniu leku Octagam 10% solą
fizjologiczną lub 5% wodnym roztworem dekstrozy.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych,
które wydawane są bez recepty lub o szczepieniu, jeśli zostało wykonane w przeciągu
ostatnich trzech miesięcy.

Lek Octagam 10% może obniżać skuteczność szczepionek zawierających żywe
atenuowane wirusy, takich jak szczepionki przeciwko odrze, różyczce, śwince i ospie
wietrznej.

Szczepienie szczepionkami zawierającymi żywe atenuowane wirusy powinno być
wykonane w odstępie trzech miesięcy od podania immunoglobuliny. W przypadku
szczepionki przeciwko odrze skuteczność ta może być obniżona do 1 roku.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu immunoglobuliny przy oddawaniu próbki
krwi, gdyż może mieć to wpływ na wyniki badania.

Badanie stężenia glukozy we krwi
Niektóre typy systemów stosowanych do oznaczania stężenia glukozy we krwi (tak zwane
glukometry) błędnie rozpoznają maltozę zawartą w leku Octagam 10% jako glukozę. To
może prowadzić do błędnego zawyżania odczytów stężenia glukozy podczas infuzji oraz
przez okres około 15 godzin po zakończeniu infuzji, a w konsekwencji do niewłaściwego
zastosowania insuliny skutkującego zagrażającą życiu hipoglikemią (tj. obniżonym
poziomem cukru we krwi).
Także w przypadkach prawdziwej hipoglikemii może nie nastąpić leczenie z uwagi na
fałszywie zmienione odczyty podwyższonego stężenia glukozy.

Zatem podczas podawania leku Octagam 10% lub innych produktów zawierających
maltozę należy oznaczyć stężenie glukozy we krwi za pomocą systemu badania
wykorzystującego metodę swoistą dla glukozy. Nie powinno się stosować systemów
opartych na metodach wykorzystujących dehydrogenazę glukozową
pirolochinolinochinonu (GDH-PQQ) lub oksydoreduktazę glukozową.
Należy uważnie przeczytać informacje dotyczące systemu oznaczania stężenia glukozy, w
tym pasków testowych, aby stwierdzić czy dany system jest odpowiedni do badania
podczas jednoczesnego stosowania leków podawanych pozajelitowo, zawierających
maltozę. W przypadku pojawienia się wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem
prowadzącym leczenie w celu ustalenia, czy dany system oznaczania stężenia glukozy
nadaje się do badania podczas jednoczesnego stosowania leków podawanych pozajelitowo,
zawierających maltozę.

Octagam 10% z jedzeniem, piciem i alkoholem
Nie zaobserwowano żadnych oddziaływań. W przypadku stosowania produktu Octagam
10% przed infuzją należy zapewnić odpowiednie nawodnienie.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy
planuje mieć dziecko, powinna poradzić się poradzić się lekarza lub farmaceuty przed
zastosowaniem tego leku.
Bezpieczeństwo stosowania tego leku u kobiet w ciąży nie zostało ustalone
w kontrolowanych badaniach klinicznych i dlatego powinien być on podawany kobietom
w ciąży i matkom karmiącym piersią ze szczególną ostrożnością. Wykazano, że produkty
lecznicze IVIg przenikają przez łożysko, co nasila się podczas trzeciego trymestru.
Kliniczne doświadczenia dotyczące stosowania immunoglobulin wskazują, że nie mają one
szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój płodu czy noworodka.

Immunoglobuliny są wydzielane do mleka matki, co może przyczyniać się do
przekazywania noworodkowi przeciwciał ochronnych.

Kliniczne doświadczenie dotyczące stosowania immunoglobulin sugeruje, że nie należy
oczekiwać ich szkodliwego wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Niektóre działania niepożądane związane z lekiem Octagam 10% mogą pogarszać
zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci doświadczający podczas
leczenia działań niepożądanych powinni poczekać do momentu ich ustąpienia przed
rozpoczęciem prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Octagam 10%

O konieczności stosowania oraz dawce leku Octagam 10% decyduje lekarz. Lek Octagam
10% podawany jest w postaci infuzji dożylnej (wlewu do żyły) przez personel medyczny.
Dawka i sposób dawkowania są zależne od wskazania i wymagają indywidualnego
określenia dla każdego pacjenta.
• W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza
  lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych należy

bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem (działania niepożądane pojawiają się bardzo
rzadko i mogą wystąpić do 1 infuzji na 10 000).

W niektórych przypadkach lekarz będzie musiał przerwać podawanie leku i zmniejszyć
dawkę lub zaprzestać leczenia:
Obrzęk twarzy, języka i tchawicy mogący sprawiać znaczne trudności
  w oddychaniu;
Nagła reakcja alergiczna wraz z dusznościami, wysypką, świszczącym oddechem
  i spadkiem ciśnienia krwi;
Udar mózgu mogący spowodować osłabienie i(lub) utratę czucia po jednej stronie
  ciała;
Zawał serca powodujący ból w klatce piersiowej;
Skrzep krwi powodujący ból i obrzęk kończyn;
Skrzep krwi w płucach powodujący ból w klatce piersiowej i duszności;
Ciężkie zaburzenia pracy nerek prowadzące do niemożności oddania moczu;
Niezakaźne (aseptyczne) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych powodujące
  ostry ból głowy i szyi.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych działań niepożądanych należy
bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Ponadto zgłoszono następujące działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (mogą występować do 1 infuzji na 10):

• Nadwrażliwość (reakcja alergiczna);
• Ból głowy;
• Nudności;
• Gorączka;
• Uczucie zmęczenia;
• Reakcje skórne w miejscu wstrzyknięcia.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować do 1 infuzji na 100):
• Egzema;
• Ból pleców;
• Ból w klatce piersiowej;
• Dreszcze.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować do 1 infuzji na 10 000):
• Niedokrwistość hemolityczna (zniszczenie i wynikający z tego niedobór krwinek
  czerwonych; to działanie niepożądane może być nasilone u osób otrzymujących
  wysokie dawki, które mają grupę krwi A, B lub AB i(lub) zasadniczą chorobę
  zapalną);
• Niedobór krwinek białych;
• Przeciążenie płynami;
• Za mało sodu we krwi;
• Uczucie pobudzenia, lęku, splątania lub nerwowości;
• Migrena;
• Zaburzenia mowy;
• Utrata przytomności;
• Zawroty głowy;
• Uczucie mrowienia skóry;
• Zmniejszone czucie lub odczuwanie dotyku;
• Wrażliwość na światło;
• Mimowolne skurcze mięśni;
• Upośledzenie wzroku;
• Dusznica bolesna;
• Palpitacje;
• Zmiany rytmu serca;
• Przejściowe niebieskawe zabarwienie warg lub innych części skóry;
• Zapaść oddechowa lub wstrząs;
• Zmiany ciśnienia krwi;
• Zapalenie żył;
• Blady kolor skóry;
• Kaszel;
• Zaburzenia oddechowe;
• Obrzęk płucny (nagromadzenie płynu w płucach);
• Skurcz oskrzeli (trudności w oddychaniu lub sapanie);
• Niewydolność oddechowa;
• Brak tlenu we krwi;
• Wymioty, biegunka, ból brzucha;
• Pokrzywka, swędzenie skóry;
• Zaczerwienienie skóry;
• Wysypka skórna;
• Złuszczanie się skóry;
• Zapalenie skóry;
• Utrata włosów;
• Bóle stawów lub mięśni;
• Osłabienie mięśni lub sztywność mięśni;
• Silne i bolesne skurcze mięśni;
• Ból szyi, nóg lub rąk;
• Ból nerek;
• Obrzęk skóry (obrzęk);
• Uderzenia gorąca, nasilone pocenie się;
• Uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej;
• Objawy grypopodobne;
• Uczucie zimna lub gorąca bądź ogólne złe samopoczucie i osłabienie;
• Senność;
• Uczucie pieczenia;
• Wyniki badań krwi wskazujące na nieprawidłową czynność wątroby;
• Fałszywe odczyty poziomu cukru we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie lub
pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02 - 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na
temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Octagam 10%

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Octagam 10% po upływie terminu ważności zamieszczonego na
etykiecie i kartoniku.

Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C). Przechowywać pojemnik w opakowaniu
zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

Lek może zostać wyjęty z lodówki jednorazowo na okres do 9 miesięcy (nie przekraczając
okresu ważności) i może być przechowywany w temperaturze poniżej 25°C. Pod koniec
tego okresu leku nie należy ponownie umieszczać w lodówce, lecz należy go wyrzucić.
Datę wyjęcia leku z lodówki należy zapisać na opakowaniu zewnętrznym.

Nie stosować leku Octagam 10%, jeśli widoczne jest zmętnienie roztworu, osad lub silne
zabarwienie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie
pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Octagam10%:
− Substancją czynną leku jest normalna ludzka immunoglobulina, roztwór 10% (w tym
   co najmniej 95% immunoglobuliny G).
− Pozostałe składniki leku to maltoza i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Octagam 10% i co zawiera opakowanie:
Lek Octagam 10% jest roztworem do infuzji i jest dostępny w fiolce (2 g/20 ml) lub
butelkach (5 g/50 ml, 6 g/60 ml, 10 g/100 ml, 20 g/200 ml).

Wielkości opakowań:
2 g w 20 ml
5 g w 50 ml
6 g w 60 ml
10 g w 100 ml
20 g w 200 ml
3 x 10 g w 3 x 100 ml
3 x 20 g w 3 x 200 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Roztwór jest klarowny lub lekko opalizujący, bezbarwny lub lekko żółty.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Octapharma (IP) SPRL
Allée de la Recherche 65
1070 Anderlecht
Belgia


Wytwórca
Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H.
Oberlaaer Strasse 235, A-1100 Vienna, Austria
Tel.: +43 1 61032 0
Faks: +43 1 61032 9300
Octapharma S.A.S.
70-72 rue de Marèchal Foch, BP 33, F-67380 Lingolsheim, Francja
Tel.: +33 3 88 78 89 89
Faks +33 3 88 78 89 78

Octapharma AB
Lars Forssells gata 23
SE-112 75 Stockholm, Szwecja
Tel.: +46 8 566 430 00
Faks: +46 8 133045

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Octagam 100 mg/ml Infusionslösung
Belgia: Octagam 10% solution for infusion
Bułgaria: Octagam 10%
Cypr: Octagam 10%
Czechy: Octagam 100 mg/ml
Dania: Octagam, infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml
Estonia: Octagam 10%, infusioonilahus, 100 mg/ml
Finlandia: Octagam 100 mg/ml
Francja: Octagam 100 mg/ml
Hiszpania: Octagamocta 100 mg/ml
Holandia: Octagam 10%
Islandia: Octagam 10%
Litwa: Octagam 10% infuzinis tirpalas
Luksemburg: Octagam 10%
Łotwa: Octagam 100 mg/ml šķīdums infūzijām
Malta: Octagam 10%
Niemcy: Octagam 10%
Norwegia: Octagam 100 mg/ml
Polska: Octagam 10%
Portugalia: Octagam 100 mg/ml solução para perfusão
Rumunia: Octagam 10% soluţie perfuzabilă
Słowacja: Octagam 10%
Słowenia: Octagam 100 mg/ml raztopina za infundiranje
Szwecja: Octagam 100 mg/ml infusionsvätska, lösning
Węgry: Octagam 100 mg/ml
Wielka Brytania: Octagam 10% solution for infusion
Włochy: Gamten 100 mg/ml

Data zatwierdzenia ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub
pracowników służby zdrowia:
• Przed użyciem produkt należy ogrzać do temperatury pokojowej lub temperatury
  ciała.
• Roztwór powinien być klarowny do lekko opalizującego oraz bezbarwny do
  jasnożółtego.
• Nie stosować roztworu mętnego lub zawierającego osad.
• Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w
  sposób zgodny z lokalnymi przepisami.
• Ten produkt leczniczy nie powinien być mieszany z innymi produktami leczniczymi.

• W celu podania leku pozostałego pod koniec wlewu w rurce infuzyjnej można ją
  przepłukać 0,9% roztworem soli fizjologicznej lub 5% roztworem dekstrozy.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza