Naclof krople do oczu(1 mg/ml) - but. 5 ml

Opakowanie

but. 5 ml

Producent

Laboratoires Thea

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

krople do oczu

Kwota refundowana

10.28

Dawkowanie

Dorośli. Chirurgia oka i jej powikłania: przed zabiegiem chirurgicznym - 1 kroplę do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 5 razy w ciągu 3 h; po zabiegu chirurgicznym - 1 kroplę 3 razy w ciągu dnia po operacji, w następnych dniach 1 kroplę 3-5 razy na dobę, tak długo jak to konieczne. Postępowanie w przypadkach bólu i światłowstrętu: 1 kropla co 4-6 h. Jeśli ból jest skutkiem zabiegu chirurgicznego, stosuje się 1-2 krople w ciągu godziny poprzedzającej zabieg, 1-2 krople w ciągu 15 min po zabiegu i 1 kroplę co 4-6 h w ciągu 3 dni po zabiegu chirurgicznym. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku modyfikacja dawkowania nie jest konieczna. Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci; dostępne są jedynie ograniczone dane z badań klinicznych operacji zeza u dzieci. Sposób podania. Po wkropleniu leku zaleca się uciśnięcie kanalika nosowo-łzowego lub zamknięcie powiek na 5 min, aby ograniczyć wchłanianie leku do krwiobiegu. Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek do oczu, to każdy z tych leków należy podawać z zachowaniem co najmniej 5-min przerwy.

Zastosowanie

Pooperacyjne stany zapalne po operacji zaćmy i innych zabiegach chirurgicznych. Profilaktyka torbielowatego obrzęku plamki po operacji zaćmy z implantacją soczewki. Pourazowe stany zapalne w przypadku urazów bez perforacji gałki ocznej. Hamowanie zwężenia źrenicy w czasie operacji zaćmy. Przeciwdziałanie objawom bólu i światłowstrętowi.

Treść ulotki

1. Co to jest Naclof i w jakim celu się go stosuje

Naclof zawiera diklofenak sodowy, niesteroidowy lek przeciwzapalny, wykazujący również
właściwości przeciwbólowe.

Wskazania do stosowania

- Pooperacyjne stany zapalne po operacji zaćmy i innych zabiegach chirurgicznych.
- Profilaktyka torbielowatego obrzęku plamki po operacji zaćmy z implantacją soczewki.
- Pourazowe stany zapalne w przypadku urazów bez perforacji gałki ocznej.
- Hamowanie zwężenia źrenicy w czasie operacji zaćmy.
- Przeciwdziałanie objawom bólu i światłowstrętowi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Naclof

Kiedy nie stosować leku Naclof:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników
tego leku (wymienione w punkcie 6);

- jeśli u pacjenta występuje astma, pokrzywka lub zapalenie błony śluzowej nosa po
zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego.

U pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy możliwe jest występowanie
nadwrażliwości na pochodne kwasu fenylooctowego i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
(nadwrażliwość krzyżowa).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Okulistyczne niesteroidowe leki przeciwzapalne poprzez swoje działanie mogą maskować ujawnienie
się i (lub) rozwój zakażeń. W przypadku wystąpienia zakażenia lub ryzyka jego wystąpienia należy
wprowadzić odpowiedni lek przeciwbakteryjny jednocześnie z lekiem Naclof.

Mimo że do tej pory nie opisano takich przypadków, istnieje możliwość, że u pacjentów
przyjmujących leki wydłużające czas krwawienia lub u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia
w wywiadzie po zastosowaniu diklofenaku może wystąpić nasilenie zaburzeń krzepnięcia krwi.

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania niesteroidowych leków
przeciwzapalnych, takich jak diklofenak, z miejscowo działającymi steroidami (patrz punkt Naclof
a inne leki).

Naclof jest lekiem wyłącznie do stosowania zewnętrznego – miejscowo do worka spojówkowego. Nie
należy podawać go w postaci wstrzykiwań podspojówkowych lub bezpośrednio do przedniej komory
oka.

Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi.
Należy zdjąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed
ponownym założeniem.
Naclof zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który zmienia zabarwienie
soczewek kontaktowych.

Naclof a inne leki

Jednoczesne stosowanie miejscowo działających niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak
diklofenak, i miejscowo działających steroidów, u pacjentów ze znaczącym uprzednim zakażeniem
rogówki może powodować zwiększenie ryzyka powikłań. Dlatego należy zachować ostrożność.

Naclof stosowano bezpiecznie w badaniach klinicznych w skojarzeniu z antybiotykami oraz lekami
hamującymi receptory β-adrenergiczne.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Przez pierwsze 6 miesięcy ciąży lek może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej
konieczności.
W badaniach na zwierzętach nie wykazano ryzyka dla płodu, jednak nie wykonano kontrolowanych
badań u kobiet ciężarnych.

W ostatnich trzech miesiącach ciąży leku Naclof nie należy stosować, z uwagi na możliwość
przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego u płodu i ewentualne zahamowanie skurczów
macicy.

Po doustnym podaniu 50 mg diklofenaku (tyle zawiera 10 opakowań kropli do oczu) stwierdzono
w mleku matki występowanie śladowych ilości diklofenaku, które nie powinny powodować działań
niepożądanych u dziecka. Nie zaleca się stosowania diklofenaku do oczu podczas karmienia piersią,
chyba że przewidywane korzyści przewyższają możliwe ryzyko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjenci, u których po zastosowaniu leku Naclof występuje niewyraźne widzenie, nie powinni w tym
okresie prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Naclof zawiera chlorek benzalkoniowy (jako środek konserwujący), który może powodować
podrażnienie oczu.

3. Jak stosować Naclof

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to:

Dorośli

- Chirurgia oka i jej powikłania
Przedoperacyjnie stosuje się 5 razy 1 kroplę w ciągu 3 godzin przed operacją.
Pooperacyjnie – 3 razy 1 kropla w ciągu dnia po operacji, a w ciągu następnych dni 1 kropla
3 do 5 razy na dobę, tak długo, jak jest to konieczne.
- Postępowanie w przypadkach objawów bólu i światłowstrętu
1 kropla co 4 do 6 godzin.

Jeśli ból jest skutkiem zabiegu chirurgicznego, stosuje się 1 do 2 kropli w ciągu godziny
poprzedzającej zabieg, 1 do 2 kropli w ciągu 15 minut po zabiegu i 1 kroplę co 4 do 6 godzin
w ciągu 3 dni po operacji.

Pacjenci w podeszłym wieku
Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Naclof nie jest zalecany do stosowania u dzieci. Dostępne są ograniczone dane z badań klinicznych
operacji zeza u dzieci.

Zawartość opakowania pozostaje jałowa, jeśli oryginalne zamknięcie nie jest naruszone. Nie należy
dotykać końcówką zakraplacza do oka lub jego otoczenia, gdyż może to spowodować
zanieczyszczenie zawartości pojemnika.

W przypadku stosowania innego leku do oka pomiędzy kolejnymi zakropleniami należy zachować co
najmniej 5 minut przerwy.

Sposób użycia

- Przed wkropleniem leku należy umyć ręce.
- Odkręcić zakrętkę i uchwycić butelkę palcem wskazującym i kciukiem, nie dotykając
zakraplacza.
- Odchylić głowę do tyłu i skierować końcówkę zakraplacza do odchylonej części worka
spojówkowego, nie dotykając go.
- Ostrożnie naciskając butelkę wkroplić 1 kroplę.
- Delikatnie ucisnąć palcem wewnętrzny kącik zamkniętej powieki.
- Butelkę starannie zakręcić.

Uciśnięcie kanalika nosowo-łzowego lub zamknięcie oczu na 5 minut po podaniu leku może
zmniejszyć ogólną absorpcję. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych
i zwiększa działanie miejscowe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Naclof

Do tej pory nie opisano przypadku przedawkowania diklofenaku po jego zastosowaniu w postaci
kropli do oczu.
Ryzyko przedawkowania leku, również w przypadku przypadkowego przyjęcia doustnego,
praktycznie nie występuje, ponieważ całe opakowanie 5 ml zawiera 5 mg diklofenaku, co stanowi 3%
zalecanej dawki dobowej tego leku u dorosłych w przypadku podawania doustnego.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia układu immunologicznego:
Częstość nieznana: nadwrażliwość.

Zaburzenia oka:
Bardzo często: ból oka.
Często: podrażnienie oczu.
Niezbyt często: świąd oczu, przekrwienie oka, niewyraźne widzenie, punktowate zapalenie rogówki.
Rzadko: zaburzenia rogówki, wrzodziejące zapalenia rogówki, przerost rogówki, ścieńczenie rogówki,
ubytki nabłonka rogówki, obrzęk rogówki, zaburzenia widzenia, przekrwienie spojówek, alergiczne
zapalenie spojówek, podrażnienie powiek, alergia oka, obrzęk powiek.
Częstość nieznana: świąd powiek.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:
Rzadko: zaostrzenie objawów astmy, duszność.
Częstość nieznana: kaszel i nieżyt nosa.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Częstość nieznana: pokrzywka, wysypka, wyprysk, rumień, świąd.

5. Jak przechowywać Naclof

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 250C.
Po otwarciu opakowania nie stosować dłużej niż przez 1 miesiąc.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.
Nie używać opakowań, które są zniszczone lub mają ślady otwierania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Naclof

- Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy. 1 ml roztworu zawiera 1 mg diklofenaku
sodowego.
- Pozostałe składniki to: disodu edetynian, hydroksypropylo-γ-cyklodekstryna, kwas solny 1 M,
glikol propylenowy, trometamol, tyloksapol, woda do wstrzykiwań oraz benzalkoniowy chlorek –
0,05 mg.

Jak wygląda Naclof i co zawiera opakowanie

Naclof dostępny jest w polietylenowej butelce z kroplomierzem, zawierającej 5 ml roztworu,
w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
LABORATOIRES THÉA
12, rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
Francja

Wytwórca
EXCELVISION
27, rue de la Lombardière
ZI la Lombardière
07100 Annonay
Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:

THÉA Polska Sp. z o.o.
ul. Cicha 7
00-353 Warszawa
Tel. +48 22 642 31 87


Dane o lekach i suplementach diety dostarcza