Macmiror complex 500 globulki dopoch.(500 mg+200000 j.m.) - 12 szt.

Opakowanie

12 szt.

Producent

Polichem

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

globulki dopoch.

Dawkowanie

Dopochwowo. Maść. Pacjentki dorosłe: 2,5 g maści raz na dobę (wieczorem) lub 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Dziewczynki w wieku szkolnym: 1,25 g maści. Maść należy umieścić w pochwie za pomocą wyskalowanego aplikatora lub mikroaplikatora w przypadku pacjentek, które nie rozpoczęły współżycia seksualnego. Sposób podania. Odpowiednią ilość maści należy odmierzyć i podać używając wyskalowanego aplikatora lub mikroaplikatora. Częstość podawania należy dostosować do skuteczności leczenia u danej pacjentki. Leczenie należy kontynuować do czasu ustąpienia objawów. Leczenie należy zakończyć przed menstruacją. Globulki. Należy podawać 1 globulkę raz na dobę, wieczorem. Sposób podania. Globulkę należy umieścić głęboko w okolicy tylnego sklepienia pochwy. Leczenie należy kontynuować do czasu ustąpienia objawów. Leczenie należy zakończyć przed menstruacją.

Zastosowanie

Leczenie zakażeń pochwy i sromu wywołanych przez: grzyby z rodzaju Candida spp., rzęsistka pochwowego (Trichomonas vaginalis), bakterie.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Macmiror Complex 500 i w jakim celu się go stosuje

Lek Macmiror Complex 500 zawiera dwie substancje czynne: nifuratel i nystatynę.
Nifuratel jest syntetycznym związkiem, który skutecznie działa przeciw pierwotniakom, bakteriom
i grzybom najczęściej wywołującym zakażenia pochwy.
Nystatyna jest antybiotykiem o działaniu przeciwgrzybicznym, działającym przede wszystkim
na grzyby z rodzaju Candida spp.

Wskazania do stosowania leku Macmiror Complex 500:
• Leczenie zakażeń pochwy i sromu wywołanych przez: grzyby z rodzaju Candida spp.
  rzęsistka pochwowego (Trichomonas vaginalis), bakterie.

Zastosowanie nifuratelu i nystatyny w jednym leku powoduje, że lek Macmiror Complex 500 jest
skuteczny w leczeniu zakażeń pochwy i sromu wywołanych grzybami z rodzaju Candida spp.,
rzęsistkiem pochwowym (Trichomonas vaginalis) i bakteriami.
Nifuratel i nystatyna zastosowane jednocześnie działają skuteczniej u pacjentek z grzybicą i innymi
zakażeniami pochwy niż każda z tych substancji zastosowana oddzielnie. Skuteczne leczenie zakażeń
pochwy powoduje przywrócenie warunków fizjologicznych i zmniejsza ryzyko wystąpienia zakażeń
w przyszłości. Lek nie niszczy bakterii pałeczki kwasu mlekowego, która pełni rolę ochronną
i występuje w pochwie zdrowych kobiet. Nystatyna i nifuratel zastosowane miejscowo – do pochwy –
nie przenikają do krwi i nie działają na cały organizm.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Macmiror Complex 500

Kiedy nie stosować leku Macmiror Complex 500
Jeśli pacjentka ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Macmiror Complex 500 należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą.
Podobnie jak w przypadku wszystkich leków przeciwzakaźnych, w czasie długotrwałego stosowania
leku Macmiror Complex 500 może wystąpić uczulenie. Jeśli w czasie leczenia wystąpi lub nasili się
np. uczucie pieczenia, świąd lek należy odstawić i poinformować o tym lekarza, który w razie
konieczności zmieni sposób leczenia.
W czasie leczenia pacjentki nie powinny współżyć seksualnie. Zalecane jest jednoczesne doustne
stosowanie nifuratelu przez partnera seksualnego.
Lek przeznaczony jest do stosowania pod nadzorem lekarza.

Stosowanie leku Macmiror Complex 500 u pacjentów w podeszłym wieku
Lek Macmiror Complex 500 mogą stosować osoby w wieku podeszłym.

Lek Macmiror Complex 500 a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.
Nie należy bez porozumienia z lekarzem stosować innych leków podawanych do pochwy, także tych
dostępnych bez recepty.

Macmiror Complex 500 z jedzeniem, piciem
Lek Macmiror Complex 500 można stosować niezależnie od jedzenia i picia.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

O stosowaniu leku Macmiror Complex 500 przez kobiety w ciąży i karmiące piersią decyduje lekarz.
Nie wiadomo czy lek przenika do mleka kobiecego.
W każdym przypadku, w okresie ciąży i karmienia piersią, lek Macmiror Complex 500 wolno
stosować jedynie pod bezpośrednim nadzorem lekarza, w sytuacji absolutnej konieczności, biorąc pod
uwagę korzyści płynące z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Macmiror Complex 500 nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.

Lek Macmiror Complex 500 zawiera etylu p-hydroksybenzoesan sodowy i propylu p-
hydroksybenzoesan sodowy.
Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu
późnego).
3. Jak stosować lek Macmiror Complex 500

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Macmiror Complex 500 ma postać globulek do stosowania dopochwowego.

Zalecana dawka:
Należy stosować jedną globulkę raz na dobę, wieczorem.

Globulkę należy umieścić głęboko w okolicy tylnego sklepienia pochwy. O sposób zakładania
globulki należy zapytać lekarza.

O tym, jak długo należy stosować lek decyduje lekarz.
Leczenie należy zakończyć przed menstruacją.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Macmiror Complex 500
Z uwagi na drogę podawania i fakt, że lek nie wchłania się i nie działa ogólnie, przedawkowanie jest
bardzo mało prawdopodobne.
Do tej pory nie zgłoszono przypadku przedawkowania leku.

Przerwanie stosowania leku Macmiror Complex 500
Nie należy bez porozumienia z lekarzem przerywać leczenia, gdyż może być ono nieskuteczne.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): kontaktowe zapalenie skóry,
pokrzywka, pieczenie pochwy, świąd pochwy.

Pieczenie i świąd pochwy w miejscu podania są zazwyczaj łagodne i ustępują samoistnie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Macmiror Complex 500

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu .
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Macmiror Complex 500

- Substancjami czynnymi leku są nifuratel i nystatyna. 1 globulka zawiera 500 mg nifuratelu i
  200 000 j.m. nystatyny.
- Pozostałe składniki to: dimetylopolisiloksan AK 1000, żelatyna, glicerol, etylu
  p-hydroksybenzoesan sodowy, propylu p-hydroksybenzoesan sodowy, tytanu dwutlenek,
  żelaza tlenek żółty.

Jak wygląda lek Macmiror Complex 500 i co zawiera opakowanie
Macmiror Complex 500 ma postać globulek do stosowania dopochwowego. Opakowaniem leku jest
blister Al/PVC-PVDC w tekturowym pudełku.

8 globulek
12 globulek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:
Polichem S.A.
50, Val Fleuri
L – 1526 Luksemburg

Wytwórca:
Doppel Farmaceutici S.r.l
Via Volturno 48
Quinto De’Stampi
20089 Rozzano (Milano)
Włochy

Doppel Farmaceutici S.r.l
Via Martiri delle Foibe, 1
I-29016-Cortemaggiore – Piacenza
Włochy

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa
tel.: (22) 70 28 200
e-mail: angelini@angelini.pl

Ulotka dla pacjenta w formie właściwej dla niewidomych i słabowidzących dostępna w siedzibie
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza