Kandesar tabl.(16 mg) - 28 szt.

Opakowanie

28 szt.

Producent

Orion Corporation

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

tabl.

Kwota refundowana

26.09

Dawkowanie

Doustnie. Nadciśnienie tętnicze. Dorośli: zalecana dawka początkowa i zwykle stosowana dawka podtrzymująca wynosi 8 mg raz na dobę. Pełne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się w ciągu 4 tyg. od rozpoczęcia leczenia. Jeżeli leczenie dawką 8 mg nie pozwala na odpowiednią kontrolę ciśnienia tętniczego, należy zwiększyć dawkę do 16 mg raz na dobę lub do dawki maksymalnej - 32 mg raz na dobę. Leczenie należy ustalać indywidualnie, w zależności od uzyskanych wartości przeciwnadciśnieniowymi. Kandesartan można również podawać razem z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. hydrochlorotiazyd ma addytywne działanie przeciwnadciśnieniowe). Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawki początkowej u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów z ryzykiem wystąpienia niedociśnienia tętniczego (np. pacjenci z hipowolemią) można rozważyć zmniejszenie dawki początkowej do 4 mg. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (w tym u pacjentów poddawanych hemodializie) oraz u pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby dawka początkowa wynosi 4 mg; dawkę należy stopniowo zwiększać w zależności od uzyskanej odpowiedzi. Dane dotyczące stosowania u pacjentów z bardzo ciężką lub schyłkową niewydolnością nerek (CCr <15 ml/min) są ograniczone. Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby i (lub) cholestazą. U pacjentów rasy czarnej częściej może być konieczne zwiększenie dawki i leczenie skojarzone. Dzieci i młodzież w wieku od 6 do <18 lat: zalecana dawka początkowa wynosi 4 mg raz na dobę. U pacjentów z niewystarczającą kontrolą ciśnienia tętniczego dawkę można zwiększyć maksymalnie do 8 mg raz na dobę (u dzieci o mc. <50 kg) lub do 8 mg raz na dobę i następnie w razie konieczności do 16 mg raz na dobę (u dzieci o mc. ≥50 kg). U dzieci i młodzieży nie badano dawek >32 mg na dobę. Pełne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się w ciągu 4 tyg. od rozpoczęcia leczenia. U dzieci, u których możliwe jest zmniejszenie objętości płynu wewnątrznaczyniowego (np. pacjentów otrzymujących leki moczopędne, zwłaszcza z zaburzeniami czynności nerek), leczenie należy rozpoczynać pod ścisłym nadzorem medycznym i rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej niż zwykle zalecana. Nie badano działania kandesartanu u dzieci z GFR <30 ml/min/1,73 m2 pc. U dzieci rasy czarnej działanie kandesartanu jest słabsze. Dzieci w wieku od poniżej 1 roku do <6 lat. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności kandesartanu u dzieci w wieku od 1 roku do <6 lat; brak zaleceń dotyczących możliwego dawkowania. Stosowanie leku u dzieci w wieku <1 roku jest przeciwwskazane. Niewydolność serca. Dorośli: dawka początkowa wynosi 4 mg raz na dobę. Dawkę tę zwiększa się stopniowo do dawki docelowej 32 mg raz na dobę (dawka maksymalna) lub do największej dawki tolerowanej, przez podwajanie dawki w odstępach co najmniej 2 tyg. U pacjentów z niewydolnością serca należy regularnie oceniać czynności nerek (w tym stężenie kreatyniny) i kontrolować stężenie potasu we krwi. Kandesartan może być podawany jednocześnie z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, w tym z inhibitorami ACE, β-adrenolitykami, lekami moczopędnymi i glikozydami naparstnicy lub kombinacją tych leków. Lek można podawać z inhibitorem ACE pacjentom z objawami niewydolności serca mimo optymalnej standardowej terapii, gdy leki z grupy antagonistów receptorów dla mineralokortykosteroidów nie są tolerowane. Skojarzone stosowanie inhibitora ACE, leku moczopędnego oszczędzającego potas i kandesartanu nie jest zalecane i może być brane pod uwagę jedynie po dokładnym rozważeniu możliwych korzyści i ryzyka. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z hipowolemią, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. Dzieci i młodzież. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności kandesartanu w leczeniu niewydolności serca u dzieci i młodzieży <18 lat. Sposób podania. Tabletki należy przyjmować raz na dobę, z posiłkiem lub bez posiłku. Tabletki można dzielić na równe dawki.

Zastosowanie

Leczenie nadciśnienia pierwotnego u dorosłych. Leczenie dorosłych pacjentów z niewydolnością serca i zaburzoną czynnością skurczową lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory ≤40%), gdy inhibitory ACE nie są tolerowane lub jako lek dodany do inhibitora ACE u pacjentów z utrzymującymi się objawami niewydolności serca, pomimo optymalnej terapii, wówczas gdy antagoniści receptora mineralokortykoidowego nie są tolerowani. Leczenie nadciśnienia u dzieci i młodzieży od 6 do <18 rż.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Kandesar i w jakim celu się go stosuje

Nazwa leku to Kandesar. Zawiera substancję czynną kandesartan cyleksetylu, należący do grupy leków o nazwie
antagoniści receptora angiotensyny II. Powoduje on rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych. Pozwala
to obniżyć ciśnienie tętnicze krwi. Również ułatwia sercu pompowanie krwi do wszystkich części ciała.

Lek ten stosowany jest w:
- leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych oraz u dzieci
   i młodzieży w wieku od 6 do <18 lat,
- leczeniu dorosłych pacjentów z niewydolnością serca, ze zmniejszoną czynnością mięśnia
   sercowego, gdy inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) (ang. angiotensin converting enzyme,
   ACE) nie mogą być stosowane lub jako uzupełnienie terapii inhibitorami ACE, gdy objawy
   niewydolności serca utrzymują się pomimo leczenia, a nie można zastosować leków z grupy
   antagonistów receptora mineralokortykoidowego (ang. mineralocorticoid receptor antagonist,
   MRA). (Inhibitory ACE oraz MRA są lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kandesar

Kiedy nie stosować leku Kandesar
- jeśli pacjent ma uczulenie na kandesartan cyleksetylu lub którykolwiek z pozostałych składników tego
   leku (wymienionych w punkcie 6),
- jeśli pacjentka jest w ciąży dłużej niż 3 miesiące (również należy unikać stosowania leku Kandesar we
   wczesnym okresie ciąży, patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”),
- jeżeli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub niedrożność dróg żółciowych (utrudniony
   odpływ żółci z pęcherzyka żółciowego),
- jeśli pacjentem jest dziecko w 1. roku życia,
- jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie
   tętnicze krwi, zawierającym aliskiren.

W przypadku wątpliwości, czy którakolwiek z wymienionych sytuacji dotyczy pacjenta, przed zastosowaniem
leku Kandesar należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Kandesar, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
- jeżeli u pacjenta występuje choroba serca, wątroby lub nerek albo jeśli pacjent poddawany jest dializom,
- jeżeli pacjentowi niedawno przeszczepiono nerkę,
- jeżeli pacjent ma wymioty albo niedawno miał nasilone wymioty lub ma biegunkę,
- jeżeli u pacjenta występuje choroba nadnerczy o nazwie zespół Conna (nazywana również pierwotnym
   hiperaldosteronizmem),
- jeżeli u pacjenta występuje niskie ciśnienie tętnicze krwi,
- jeżeli pacjent przebył kiedykolwiek udar mózgu,
- przy podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Kandesar we wczesnym okresie
   ciąży i nie wolno go stosować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może być
   bardzo szkodliwe dla dziecka (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”),
- jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia
   tętniczego krwi:
  • inhibitor ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia
    czynności nerek związane z cukrzycą,
  • aliskiren.
- jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE jednocześnie z lekiem należącym do grupy leków znanych jako
   antagoniści receptorów mineralokortykoidowych (MRA). Te leki są stosowane w leczeniu
   niewydolności serca (patrz „Kandesar a inne leki”).

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie tętniczego krwi oraz stężenie elektrolitów (np.
potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Kandesar”

W przypadku występowania u pacjenta któregokolwiek z powyższych stanów, lekarz może zalecić częstsze
wizyty kontrolne i wykonanie określonych badań.

Jeżeli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny, należy poinformować lekarza lub stomatologa
o stosowaniu leku Kandesar. Jest to konieczne, ponieważ Kandesar podawany w skojarzeniu z niektórymi
lekami znieczulającymi może powodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Dzieci i młodzież
Kandesartanu cyleksetyl został przebadany u dzieci. Aby uzyskać więcej informacji, należy skonsultować się
z lekarzem. Leku Kandesar nie należy podawać dzieciom w 1. roku życia ze względu na potencjalne ryzyko dla
rozwijających się nerek.

Kandesar a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:
- jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie
  stosować leku Kandesar” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”),
- jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE jednocześnie z niektórymi innymi lekami stosowanymi w leczeniu
   niewydolności serca, znanymi jako antagoniści receptorów mineralokortykoidowych (MRA) (na
   przykład spironolakton, eplerenon).

Lek Kandesar może mieć wpływ na działanie niektórych innych leków, jak również niektóre leki mogą mieć
wpływ na działanie leku Kandesar. W przypadku stosowania określonych leków lekarz może zalecić okresowe
wykonywanie badań krwi.

Należy zwłaszcza poinformować lekarza o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków:
- inne leki o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze krwi, w tym beta-adrenolityki, diazoksyd i inhibitory
   ACE, takie jak enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipryl;
- niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub
   etorykoksyb (leki łagodzące ból i stan zapalny);
- kwas acetylosalicylowy (w przypadku stosowania dawki większej niż 3 g na dobę) (leki łagodzące ból
   i stan zapalny);
- suplementy potasu lub zamienniki soli zawierające potas (leki zwiększające stężenie potasu we krwi);
- heparyna (lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi);
- leki moczopędne;
- lit (lek stosowany w przypadku zaburzeń psychicznych).

Kandesar z jedzeniem, piciem i alkoholem
- Lek Kandesar można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłków.
- W przypadku stosowania leku Kandesar należy skonsultować się z lekarzem przed spożyciem alkoholu.
   Alkohol może spowodować omdlenie lub zawroty głowy.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,
powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Kandesar przed planowaną ciążą lub natychmiast po
potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Kandesar. Nie zaleca się stosowania
leku Kandesar we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany
w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią
Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku
Kandesar podczas karmienia piersią. Pacjentkom planującym karmienie piersią, zwłaszcza noworodka lub
wcześniaka, lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
U niektórych osób przyjmujących lek Kandesar może wystąpić uczucie zmęczenia lub zawroty głowy. W takim
przypadku nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Kandesar zawiera laktozę
Lek Kandesar zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów (np.
laktozy), pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Kandesar

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty. Ważne jest, aby przyjmować lek Kandesar codziennie.

Lek Kandesar można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłku.
Tabletkę należy połknąć, popijając wodą.
Należy starać się zażywać tabletki codziennie o tej samej porze. Pomoże to pamiętać o ich zażyciu.

Nadciśnienie tętnicze krwi
- Zalecana dawka leku Kandesar to 8 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 16 mg raz
   na dobę, a następnie do 32 mg raz na dobę, w zależności od uzyskiwanych wartości ciśnienia
   tętniczego krwi.
- U niektórych pacjentów, np. z chorobami wątroby, nerek lub którzy utracili ostatnio dużą ilość
   płynów, np. na skutek wymiotów lub biegunki albo stosowania leków moczopędnych, lekarz może
   zalecić mniejszą dawkę początkową.
- U niektórych pacjentów rasy czarnej reakcja na tego rodzaju lek może być słabsza, w przypadku
   wyłącznego jego stosowania. U tych pacjentów konieczne może być zastosowanie większej dawki.

Dzieci i młodzież
Dzieci w wieku od 6 do <18 lat: zalecana dawka początkowa to 4 mg raz na dobę.

Pacjenci o masie ciała <50 kg: u pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli ciśnienia
tętniczego krwi, lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki maksymalnie do 8 mg raz na dobę.

Pacjenci o masie ciała ≥50 kg: u pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli ciśnienia
tętniczego krwi, lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do 8 mg raz na dobę oraz do 16 mg raz na
dobę.

Niewydolność serca
Zalecana dawka początkowa leku Kandesar to 4 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększać dawkę przez jej
podwojenie, w odstępach co najmniej 2 tygodni, do dawki 32 mg raz na dobę. Kandesar może być
przyjmowany razem z innymi lekami stosowanymi w niewydolności serca, lekarz zadecyduje jakie
leczenie jest właściwe dla pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kandesar
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Kandesar, należy natychmiast skontaktować się
z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady.

Pominięcie zastosowania leku Kandesar
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy przyjąć kolejną dawkę
o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Kandesar
Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Kandesar może nastąpić ponowne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.
Dlatego nie należy przerywać stosowania leku Kandesar bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ważne jest,
aby pacjent wiedział, jakie działania niepożądane mogą wystąpić.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych reakcji uczuleniowych, należy natychmiast
przerwać stosowanie leku Kandesar i zwrócić się o pomoc do lekarza:
• trudności w oddychaniu, z obrzękiem twarzy, warg, języka i (lub) gardła lub bez obrzęku;
• obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w połykaniu;
• nasilony świąd skóry (z wysypką grudkową).

Lek Kandesar może powodować zmniejszenie liczby krwinek białych. Odporność organizmu na zakażenia może
być obniżona i u pacjenta może wystąpić uczucie zmęczenia, zakażenie lub gorączka. Jeśli wystąpią takie
objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić okresowe wykonywanie u pacjenta badań
krwi w celu sprawdzenia, czy lek Kandesar ma wpływ na parametry krwi (agranulocytoza).

Inne możliwe działania niepożądane

Często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób stosujących lek) :
• Zawroty głowy, uczucie wirowania.
• Ból głowy.
• Zakażenie dróg oddechowych.
• Niskie ciśnienie tętnicze krwi, które może powodować omdlenie lub zawroty głowy.
• Nieprawidłowe wyniki badań krwi:
- Zwiększone stężenie potasu we krwi, w szczególności, jeżeli u pacjenta stwierdzono zaburzenia
   czynności nerek lub niewydolność serca. W przypadku znacznego zwiększenia stężenia potasu
   u pacjenta może wystąpić zmęczenie, osłabienie, zaburzenia rytmu serca lub uczucie mrowienia i
   drętwienia.
• Wpływ na czynność nerek, w szczególności, jeżeli u pacjenta stwierdzono uprzednio zaburzenia
   czynności nerek lub niewydolność serca. Bardzo rzadko może wystąpić niewydolność nerek.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 000 osób stosujących lek):
• Obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła.
• Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub białych. U pacjenta może wystąpić zmęczenie, zakażenie
   lub gorączka.
• Wysypka skórna, wysypka grudkowa (pokrzywka).
• Swędzenie.
• Ból pleców, ból stawów i mięśni.
• Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. U pacjenta może wystąpić zmęczenie,
   zażółcenie skóry i oczu oraz objawy grypopodobne.
• Nudności.
• Nieprawidłowe wyniki badań krwi:
  - zmniejszone stężenie sodu we krwi. W przypadku znacznego zmniejszenia stężenia sodu u pacjenta
    może wystąpić osłabienie, utrata energii lub kurcze mięśni.
•Kaszel.

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
• Biegunka

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci
U dzieci leczonych z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi działania niepożądane wydają się być
podobne do tych obserwowanych u dorosłych, ale występują one częściej. Ból gardła jest bardzo częstym
działaniem niepożądanym u dzieci, ale nie obserwuje się go u dorosłych. Również katar, gorączka i zwiększone
tętno są częste u dzieci, ale nie obserwuje się ich u dorosłych.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce,
należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301,
Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa
stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Kandesar

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Kandesar 8 mg: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Kandesar 16 mg: Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po EXP. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę,
jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Kandesar
- Substancją czynną leku jest kandesartan cyleksetylu.
   Kandesar 8 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu.
   Kandesar 16 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu.
- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, hypromeloza 2910, wapnia stearynian,
   hydroksypropyloceluloza, disodu edetynian, celuloza mikrokrystaliczna, żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Kandesar i co zawiera opakowanie

Kandesar 8 mg tabletki
Niepowlekane tabletki w kolorze różowym do czerwonobrązowego z białawą mozaiką, okrągłe,
obustronnie wypukłe, z linią podziału po jednej stronie i gładkie po drugiej. Tabletki można podzielić na
równe dawki.

Kandesar 16 mg tabletki:
Niepowlekane tabletki w kolorze jasnoróżowym do bladoczerwonego, okrągłe, obustronnie wypukłe,
z linią podziału po jednej stronie i gładkie po drugiej. Tabletki można podzielić na równe dawki.

Wielkość opakowań: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98 i 100 tabletek.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finlandia

Wytwórca
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finlandia

Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego pod następującymi nazwami:


Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja: Candesartan Orion
Estonia, Łotwa, Polska: Kandesar

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 23.04.2018

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza