Juvit C krople doustne(100 mg/ml) - but. 40 ml

Opakowanie

but. 40 ml

Producent

Hasco-Lek

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

krople doustne

Wybierz opakowanie
100 mg/ml, krople doustne, but. 40 ml
  • #

Dawkowanie

Doustnie. Niemowlęta i małe dzieci (od 28 dnia życia do końca 24 mż.): 5-8 kropli raz na dobę dodane do pokarmu lub napoju. Dzieci (3 - 11 rż.): 10 kropli raz na dobę. Dorośli i młodzież od 12 rż.: 15-20 kropli raz na dobę. Przy większym zapotrzebowaniu i w niedoborach dawkę można podwoić i przyjmować 2 razy na dobę. Sposób podania. Lek może być dodany do pokarmu lub napoju.

Zastosowanie

Leczenie stanów niedoboru witaminy C i profilaktyka chorób wywołanych niedoborem witaminy C, przede wszystkim szkorbutu i jego wstępnych objawów, choroby Moellera-Barlowa, w okresie rekonwalescencji, przy stosowaniu diety ubogiej w witaminę C, zwłaszcza u niemowląt karmionych sztucznie. Preparat szczególnie zalecany dla dzieci.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Juvit C i w jakim celu się go stosuje

Witamina C bierze udział w metabolicznych procesach utleniania i redukcji zachodzących w
komórkach np. w procesie oddychania komórkowego. Jest niezbędna do tworzenia kolagenu, elastyny
i substancji międzykomórkowej, a tym samym do prawidłowego rozwoju chrząstki, kości, zębów,
gojenia ran, zwiększa elastyczność naczyń włosowatych. Wpływa na tworzenie ciał odpornościowych
w organizmie (uważa się, że bierze udział w wytwarzaniu immunoglobulin i interferonu) oraz ułatwia
wchłanianie żelaza w jelitach. Jest niezbędna do syntezy steroidów nadnerczy, katecholamin, insuliny
oraz bierze udział w przemianie aminokwasów aromatycznych i metabolizmie tyroksyny.

Krople doustne Juvit C przeznaczone są do leczenia stanów niedoboru witaminy C i profilaktyki
chorób wywołanych niedoborem witaminy C, przede wszystkim szkorbutu i jego wstępnych objawów,
choroby Moellera-Barlowa, w okresie rekonwalescencji, przy stosowaniu diety ubogiej w witaminę C,
zwłaszcza u niemowląt karmionych sztucznie.
Lek jest szczególnie zalecany dla dzieci.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Juvit C

Kiedy nie stosować leku Juvit C:
- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas askorbowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
   (wymienionych w punkcie 6);
- jeśli u pacjenta występuje szczawianowa kamica nerkowa.
Nie podawać wysokich dawek osobom z nadmiernym wchłanianiem żelaza z przewodu
pokarmowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
U osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, lek może powodować hemolizę
krwinek czerwonych.

Lek, podawany w dużych dawkach, może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych, zwłaszcza
wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (fałszywie dodatni wynik testu na obecność glukozy
w moczu, fałszywie ujemny wynik testu na obecność krwi w kale, zaniżenie wyników oznaczeń
aktywności niektórych enzymów). Zależnie od zastosowanej metody może zawyżać lub zaniżać
wyniki oznaczeń zawartości bilirubiny w surowicy krwi.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Juvit C należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub
pielęgniarki.

Lek Juvit C a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podawanie witaminy C z sulfonamidami może prowadzić do wytrącania się kryształów sulfonamidów
w moczu. Witamina C:
- zwiększa wchłanianie żelaza;
- wydłuża okres półtrwania paracetamolu we krwi;
- działa synergistycznie z glikozydami flawinowymi;
- może wpływać na wzrost stężenia stosowanych jednocześnie estrogenów w surowicy krwi.
Tetracykliny, doustne środki antykoncepcyjne, barbiturany oraz duże dawki kwasu
acetylosalicylowego zmniejszają stężenie kwasu askorbowego we krwi.

Juvit C z jedzeniem i piciem
Niemowlętom i małym dzieciom można podawać lek dodany do pokarmu lub napoju.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży oraz w czasie karmienia piersią, należy jednak zachować ostrożność
przy wysokich dawkach leku (nie przekraczać zalecanych dawek) ze względu na ryzyko wystąpienia
niedoboru witaminy C u dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Juvit C

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty lub pielęgniarki.

Zalecana dawka (o ile lekarz nie zaleci inaczej) to:
niemowlęta i małe dzieci (od 28 dnia życia do końca 24 miesiąca życia): 5-8 kropli raz na dobę
dodane do pokarmu lub napoju.
dzieci (od 3 r.ż. do 11 r.ż.): 10 kropli raz na dobę.
młodzież (od 12 r.ż.) i dorośli: 15-20 kropli raz na dobę (w razie większego zapotrzebowania i w
niedoborach dawkę można podwoić i przyjmować dwa razy na dobę).
Lek może być dodany do pokarmu lub napoju.

1 ml leku odpowiada około 20 kroplom.

Z uwagi na ryzyko przedawkowania nie należy podawać leku bepośrednio z butelki do ust dziecka.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Juvit C
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty lub pielęgniarki.

Pominięcie zastosowania leku Juvit C
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Witamina C zazwyczaj jest dobrze tolerowana. Duże dawki, zwłaszcza stosowane długotrwale, mogą
niekiedy powodować bóle głowy, zaczerwienienie skóry, działać moczopędnie, a także prowadzić do
odkładania się kryształów szczawianu wapnia i moczanów w drogach moczowych. Obserwowano
także po odstawieniu rozwój tolerancji z objawami niedoboru po odstawieniu (szkorbut), a nawet
uzależnienie, z bólami głowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

5. Jak przechowywać lek Juvit C

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Juvit C
- Substancją czynną leku jest kwas askorbowy w ilości 100 mg w 1 ml kropli.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: glicerol, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Juvit C i co zawiera opakowanie
Lek ma postać roztworu. 1 ml roztworu odpowiada ok. 20 kroplom.
Jedno opakowanie zawiera 40 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku
tel. + 48 22 742 00 22
e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza