Jakavi tabl.(15 mg) - 56 szt.

Opakowanie

56 szt.

Producent

Novartis Europharm

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty zastrzeżonej

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl.

Dawkowanie

Doustnie. Leczenie powinno być rozpoczynane wyłącznie przez lekarza doświadczonego w podawaniu leków przeciwnowotworowych. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać pełne badanie morfologii krwi z rozmazem krwinek białych. Pełne badanie morfologii krwi z rozmazem krwinek białych należy wykonywać co 2 - 4 tyg. do czasu ustabilizowania dawki preparatu, a następnie w zależności od wskazań klinicznych. Dawka początkowa. Włóknienie szpiku: 15 mg 2 razy na dobę u pacjentów z liczbą płytek krwi pomiędzy 100000/mm3 a 200000/mm3 oraz 20 mg dwa razy na dobę u pacjentów z liczbą płytek krwi >200000/mm3. Czerwienica prawdziwa: 10mg doustnie 2 razy na dobę. Istnieją ograniczone informacje dotyczące dawki początkowej zalecanej u pacjentów z liczbą płytek krwi pomiędzy 50000/mm3 a <100000 m3 - max. dawka początkowa zalecana u tych pacjentów wynosi 5 mg 2 razy na dobę i należy ją zwiększać z zachowaniem ostrożności. Modyfikacje dawki. Dawki można modyfikować w oparciu o bezpieczeństwo stosowania leku i jego skuteczność. Leczenie należy przerwać, jeśli liczba płytek krwi wyniesie mniej niż 50000/mm3 lub bezwzględna liczba neutrofilów wyniesie mniej niż 500/mm3. U pacjentów z PV leczenie należy również przerwać, gdy stężenie hemoglobiny wyniesie poniżej 8g/dl. Po podwyższeniu liczby elementów morfotycznych krwi powyżej tych wartości można wznowić podawanie leku w dawce 5 mg 2 razy na dobę, stopniowo ją zwiększając w oparciu o wyniki pełnego badania krwi z rozmazem. Należy rozważyć zmniejszenie dawki, jeśli liczba płytek krwi spadnie do wartości poniżej 100000/mm3, mając na celu uniknięcie przerwania leczenia z powodu małopłytkowości. U pacjentów z PV należy również rozważyć zmniejszenie dawki, jeśli stężenie hemoglobiny wyniesie poniżej 12g/dl, a zmniejszenie dawki jest zalecane, jeśli wartość hemoglobiny wyniesie poniżej 10g/dl. Jeśli leczenie zostanie uznane za zbyt mało skuteczne, a morfologia krwi będzie odpowiednia, można zwiększyć dawkę maksymalnie o 5 mg 2 razy na dobę, do max. dawki 25 mg 2 razy na dobę. Dawki początkowej nie należy zwiększać w ciągu pierwszych czterech tyg. leczenia, a w późniejszym okresie nie należy tego robić częściej niż w odstępach 2-tygodniowych. Max. dawka preparatu wynosi 25 mg 2 razy na dobę. Dostosowanie dawki podczas jednoczesnego przyjmowania silnych inhibitorów CYP3A4 lub flukonazolu. Jednostkową dawkę należy zmniejszyć o ok. 50% i podawać 2 razy na dobę. Należy unikać jednoczesnego stosowania preparatu z flukonazolem w dawkach większych niż 200 mg na dobę. Podczas leczenia silnymi inhibitorami CYP3A4 lub podwójnymi inhibitorami enzymów CYP2C9 i CYP3A4 zaleca się częstszą kontrolę (np. 2 razy w tyg.) parametrów hematologicznych oraz przedmiotowych i podmiotowych objawów działań niepożądanych leku związanych ze stosowaniem preparatu. Przerwanie leczenia. Leczenie należy kontynuować tak długo, jak długo stosunek korzyści-ryzyko pozostaje dodatni, jednak należy je przerwać po 6 mies., jeśli od chwili rozpoczęcia leczenia nie doszło do żadnego zmniejszenia wielkości śledziony lub złagodzenia objawów. Zaleca się, by pacjenci wykazujący pewnego stopnia poprawę kliniczną przerwali leczenie ruksolitynibem, jeśli wystąpi u nich wydłużenie śledziony o 40% w porównaniu z długością wyjściową (co w przybliżeniu odpowiada zwiększeniu objętości śledziony o 25%) i nie obserwuje się już u nich rzeczywistej poprawy w odniesieniu do objawów związanych z chorobą. Szczególne grupy pacjentów.  Brak konieczności szczególnego dostosowania dawki leku u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CCr <30 ml in) zalecaną dawkę początkową ustalaną w oparciu o liczbę płytek krwi dla pacjentów z MF należy zmniejszyć o ok. 50% i podawać 2 razy na dobę. Zalecana dawka początkowa u pacjentów z PV i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek to 5 mg 2 razy na dobę. Podczas leczenia pacjenci powinni być uważnie monitorowani pod kątem bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Dane pozwalające określić optymalne dawkowanie u hemodializowanych pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (ESRD) są ograniczone. Symulacje farmakokinetyczne armakodynamiczne sugerują, że dawka początkowa u hemodializowanych pacjentów z ESRD i MF to pojedyncza dawka wielkości 15-20 mg lub 2 dawki wielkości 10 mg podawane w 12-h odstępie, po dializie i tylko w dniu hemodializy. Pojedyncza dawka w wysokości 15 mg jest zalecana dla pacjentów z MF, u których liczba płytek krwi mieści się w przedziale od 100000 m3 do 200000/mm3. Pojedyncza dawka w wysokości 20 mg lub 2 dawki wynoszące 10 mg podawane w 12-h odstępie jest zalecana dla pacjentów z MF, u których liczba płytek krwi wynosi > 200000/mm3. Kolejne dawki (pojedyncze podanie lub 2 dawki wynoszące 10 mg podane w 12-h odstępie) należy podawać wyłącznie w dniach hemodializy, po każdej sesji dializy. Zalecana dawka początkowa u hemodializowanych pacjentów z ESRD i PV to pojedyncza dawka 10 mg lub dwie dawki po 5mg podawane w odstępach co 12 h, po dializie i tylko w dniu hemodializy. Te zalecenia dotyczące dawkowania są oparte na symulacjach i jakiekolwiek modyfikacje dawkowania u pacjentów z ESRD należy uważnie monitorować pod kątem bezpieczeństwa stosowania leku i skuteczności. Brak jest dostępnych danych u pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej lub ciągłej hemofiltracji żylno-żylnej. U pacjentów z wszelkimi zaburzeniami czynności wątroby zalecaną dawkę początkową ustalaną w oparciu o liczbę płytek krwi należy zmniejszyć o około 50% i podawać 2 razy na dobę. Kolejne dawki należy dostosować w oparciu o bezpieczeństwo stosowania leku i skuteczność. Pacjenci z rozpoznaniem zaburzeń czynności wątroby podczas leczenia preparatem powinni mieć wykonywane pełne badanie krwi z rozmazem co najmniej raz na 1 - 2 tyg. przez pierwszych 6 tyg. po rozpoczęciu leczenia, a następnie, po ustabilizowaniu czynności wątroby i wyników badań krwi – o ile istnieją wskazania kliniczne. Dawkę można modyfikować, aby zmniejszyć ryzyko cytopenii. Dodatkowe dostosowywanie dawki u osób starszych nie jest zalecane. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u dzieci w wieku do 18 lat. Nie ma dostępnych danych. Sposób podania. Przyjmować z jedzeniem lub bez. W przypadku pominięcia dawki pacjent nie powinien przyjmować dodatkowej dawki, ale zażyć kolejną przepisaną dawkę leku.

Zastosowanie

Włóknienie szpiku (MF). Leczenie powiększenia śledziony związanego z chorobą lub objawów występujących u dorosłych pacjentów z pierwotnym włóknieniem szpiku (znanym także jako przewlekłe idiopatyczne włóknienie szpiku), włóknieniem szpiku poprzedzonym czerwienicą (nadkrwistością) prawdziwą lub włóknieniem szpiku poprzedzonym nadpłytkowością samoistną. Czerwienica prawdziwa (PV). Leczenie dorosłych pacjentów z czerwienicą prawdziwą, u których występuje oporność lub nietolerancja na leczenie hydroksymocznikiem.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Jakavi i w jakim celu się go stosuje

Lek Jakavi zawiera substancję czynną ruksolitynib.

Jakavi jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z powiększeniem śledziony lub objawami
związanymi z włóknieniem szpiku, które jest rzadką postacią nowotworu krwi.

Jakavi jest również stosowany w leczeniu pacjentów z czerwienicą prawdziwą, którzy nie tolerują lub
nie odpowiadają na leczenie hydroksymocznikiem.

Jak działa lek Jakavi
Jedną z cech włóknienia szpiku jest powiększenie śledziony. Włóknienie szpiku jest zaburzeniem
szpiku kostnego, w którym szpik jest zastępowany przez tkankę bliznowatą. Nieprawidłowy szpik nie
jest w stanie wytwarzać wystarczającej liczby prawidłowych komórek krwi, w wyniku czego dochodzi
do znacznego powiększenia śledziony. Hamując aktywność pewnych enzymów (zwanych kinazami
Janusowymi), lek Jakavi może spowodować zmniejszenie śledziony u pacjentów z włóknieniem
szpiku oraz złagodzenie takich objawów, jak gorączka, nocne poty, ból kości i utrata masy ciała
u pacjentów z włóknieniem szpiku. Lek Jakavi może pomóc w zmniejszaniu ryzyka poważnych
powikłań dotyczących krwi i naczyń krwionośnych.

Czerwienica prawdziwa jest zaburzeniem czynności szpiku kostnego, w którym szpik produkuje zbyt
wiele krwinek czerwonych. W wyniku zwiększonej ilości krwinek czerwonych krew staje się gęstsza.
Jakavi może złagodzić objawy, zmniejszyć wielkość śledziony i objętość krwinek czerwonych
wytwarzanych w organizmie pacjentów z czerwienicą prawdziwą poprzez wybiórczą blokadę
enzymów zwanych kinazami Janusowymi (JAK1 i JAK2) i w ten sposób zmniejszyć ryzyko
poważnych powikłań dotyczących krwi i naczyń krwionośnych.

W razie jakichkolwiek pytań o sposób działania leku Jakavi lub o przyczynę przepisania tego leku
pacjentowi, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Jakavi

Należy uważnie przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza. Mogą one różnić się od informacji ogólnych
podanych w tej ulotce.

Kiedy nie stosować leku Jakavi:
- jeśli pacjent ma uczulenie na ruksolitynib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6).
- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.
Jeśli którakolwiek z tych sytuacji odnosi się do pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi, który
zdecyduje czy pacjent powinien rozpoczynać leczenie lekiem Jakavi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania Jakavi należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zakażenia. Może zajść konieczność wyleczenia
  zakażenia przed rozpoczęciem przyjmowania leku Jakavi. Ważne jest poinformowanie lekarza
  o przebytej przez pacjenta gruźlicy, jeśli miało to miejsce, a także o ewentualnym bliskim
  kontakcie z osobą, która choruje obecnie lub przebyła gruźlicę. Lekarz może zlecić badania,
  w celu sprawdzenia, czy pacjent choruje obecnie na gruźlicę lub wszelkie inne zakażenia. Ważne
  jest, by powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent kiedykolwiek w przeszłości chorował na zapalenie
  wątroby typu B.
- jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek problemy z nerkami. Lekarz może przepisać pacjentowi
   inną dawkę leku Jakavi.
- jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek problemy z wątrobą obecnie lub w przeszłości. Lekarz
   może przepisać pacjentowi inną dawkę leku Jakavi.
- jeśli pacjent przyjmuje inne leki (patrz punkt „Inne leki i lek Jakavi”).
- jeśli pacjent kiedykolwiek wcześniej chorował na gruźlicę.
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek wcześniej występował rak skóry.

Należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą podczas leczenia lekiem Jakavi:
- jeśli u pacjenta wystąpią niespodziewane wylewy podskórne i (lub) krwawienie, niecodzienne
   zmęczenie, duszności podczas wysiłku lub w spoczynku, nietypowa bladość skóry lub częste
   zakażenia (są to objawy zaburzeń krwi).
- jeśli u pacjenta wystąpi gorączka, dreszcze lub inne objawy zakażeń.
- jeśli u pacjenta występuje przewlekły kaszel z plwociną podbarwioną krwią, gorączka, poty
  nocne i utrata masy ciała (to mogą być objawy gruźlicy).
- jeśli u pacjenta wystąpią którekolwiek z następujących objawów albo zauważy je osoba
   przebywająca z pacjentem: dezorientacja lub trudności z myśleniem, utrata równowagi lub
   trudności w chodzeniu, niezręczność, trudności w mówieniu, zmniej szenie siły lub osłabienie
   jednej części ciała, niewyraźne widzenie i (lub) utrata widzenia. To mogą być objawy poważnej
   infekcji mózgu, a lekarz może zasugerować dalsze badania i obserwację.
- jeśli wystąpi bolesna wysypka skórna z obecnością pęcherzy (są to objawy półpaśca).
- jeśli pacjent zauważy zmiany skórne. Może to wymagać dalszej obserwacji, ponieważ
  zgłaszano występowanie pewnych typów raka skóry (nieczerniakowego).

Badania krwi
Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Jakavi lekarz wykona badania krwi, aby ustalić najlepszą dawkę
początkową dla danego pacjenta. Podczas leczenia konieczne będą dalsze badania krwi, dzięki którym
lekarz będzie kontrolował liczbę komórek krwi (krwinek białych, krwinek czerwonych i płytek krwi)
w organizmie, oceni reakcję pacjenta na leczenie, a także sprawdzi, czy lek Jakavi wywiera
niepożądany wpływ na te komórki. Lekarz może uznać za konieczne dostosowanie dawki leku lub
przerwanie leczenia. Lekarz starannie sprawdzi, czy u pacjenta występują przedmiotowe lub
podmiotowe objawy zakażenia przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia lekiem Jakavi. Lekarz będzie
również regularnie kontrolował stężenie lipidów (tłuszczów) we krwi pacjenta.

Przerwanie stosowania leku Jakavi
Po przerwaniu leczenia lekiem Jakavi objawy włóknienia szpiku mogą powrócić. Lekarz może
zdecydować o codziennym, stopniowym zmniejszaniu dawki leku Jakavi przed całkowitym
odstawieniem leku.

Dzieci i młodzież
Ten lek nie jest przeznaczony do stosowania przez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat, ponieważ
nie był on badany w tej grupie wiekowej.

Lek Jakavi a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Szczególnie ważne jest, by powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu któregokolwiek z niżej
wymienionych leków, zawierających jedną z następujących substancji czynnych, ponieważ w takiej
sytuacji lekarz może uznać za konieczne dostosowanie dawki leku Jakavi.

Następujące leki mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych leku Jakavi:

- Niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń. Należą do nich leki stosowane w leczeniu chorób
  grzybiczych (takie jak ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, flukonazol i worikonazol), leki
  stosowane w leczeniu pewnych rodzajów zakażeń bakteryjnych (antybiotyki takie jak
  klarytromycyna, telitromycyna, ciprofloksacyna lub erytromycyna), leki stosowane w leczeniu
  zakażeń wirusowych, w tym zakażenia HIV/AIDS (takie jak amprenawir, atazanawir, indinawir,
  lopinawir/rytonawir, nelfinawir, rytonawir, sakwinawir), leki stosowane w leczeniu zapalenia
  wątroby typu C (boceprewir, telaprewir).
- Nefazodon, lek stosowany w leczeniu depresji.
- Mibefradyl lub diltiazem, leki stosowane w leczeniu nadciśnienia i przewlekłej dusznicy bolesnej.
- Cymetydyna, lek stosowany w leczeniu zgagi.

Następujące leki mogą zmniejszać skuteczność leku Jakavi:
- Awasimib, lek stosowany w chorobach serca.
- Fenytoina, karbamazepina lub fenobarbital i inne leki przeciwpadaczkowe stosowane
  w leczeniu napadów padaczkowych.
- Rifabutin lub ryfampicyna, leki stosowane w leczeniu gruźlicy (TB).
- Ziele dziurawca (Hypericum perforatum), produkt ziołowy stosowany w leczeniu depresji.

Podczas przyjmowania leku Jakavi nigdy nie należy rozpoczynać leczenia nowym lekiem bez
uprzedniej konsultacji z lekarzem, który przepisał lek Jakavi. Dotyczy to leków dostępnych na
receptę, leków dostępnych bez recepty oraz leków ziołowych i leków stosowanych w medycynie
niekonwencjonalnej.

Ciąża i karmienie piersią
Nie należy przyjmować leku Jakavi podczas ciąży. Należy porozmawiać z lekarzem o odpowiednich
metodach zapobiegania ciąży podczas leczenia lekiem Jakavi.

Nie należy karmić piersią podczas leczenia lekiem Jakavi. Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna
powiedzieć o tym lekarzowi.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jeśli u pacjenta wystąpią zawroty głowy po przyjęciu leku Jakavi, nie należy prowadzić pojazdów ani
obsługiwać maszyn.

Lek Jakavi zawiera laktozę
Lek Jakavi zawiera laktozę (cukier obecny w mleku). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta
nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem
leku.3. Jak stosować lek Jakavi

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawka leku Jakavi zależy od liczby komórek krwi u danego pacjenta. Lekarz określi liczbę komórek
krwi u danego pacjenta i ustali najlepszą dawkę, zwłaszcza u pacjentów z chorobami wątroby lub
nerek.
- Zalecana dawka początkowa we włóknieniu szpiku to 15 mg dwa razy na dobę lub 20 mg dwa
  razy na dobę, w zależności od wyniku badania krwi pacjenta.
- Zalecana dawka początkowa w czerwienicy prawdziwej wynosi 10 mg dwa razy na dobę.
- Maksymalna dawka wynosi 25 mg dwa razy na dobę.

Lekarz zawsze poinformuje pacjenta ile tabletek leku Jakavi należy przyjąć.

Podczas leczenia lekarz może zalecić zmniejszenie lub zwiększenie dawki leku, jeśli okaże się to
konieczne na podstawie wyników badań krwi, jeśli pacjent ma problemy z wątrobą lub nerkami lub
jeśli pacjent wymaga także leczenia pewnymi innymi lekami.

Pacjenci dializowani powinni przyjmować jedną pojedynczą dawkę lub dwie oddzielne dawki leku
Jakavi wyłącznie w dniach dializy, po zakończeniu dializy. Lekarz poinformuje pacjenta czy należy
przyjąć jedną czy dwie dawki i ile tabletek należy przyjąć na każdą dawkę.

Lek Jakavi należy przyjmować codziennie o tej samej porze, z posiłkiem lub bez.

Należy kontynuować leczenie lekiem Jakavi tak długo, jak to zalecił lekarz. Jest to leczenie
długotrwałe.

Lekarz będzie regularnie kontrolował stan pacjenta, aby upewnić się, że leczenie daje pożądane
efekty.

W razie pytań o to, jak długo przyjmować lek Jakavi, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli u pacjenta wystąpią pewne działania niepożądane (np. zaburzenia krwi), lekarz może
zdecydować o zmianie ilości przyjmowanego leku Jakavi lub o przerwaniu przyjmowania leku Jakavi
na pewien czas.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Jakavi
W razie przypadkowego przyjęcia większej niż przepisana dawki leku Jakavi, należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Jakavi
Jeśli pacjent zapomni przyjąć lek Jakavi powinien po prostu przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej
porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Jakavi
W przypadku przerwania leczenia lekiem Jakavi objawy związane z włóknieniem szpiku mogą
powrócić. Dlatego nie należy przerywać leczenia lekiem Jakavi bez omówienia tego z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Większość działań niepożądanych leku Jakavi to działania łagodne lub umiarkowane i na ogół
ustępują one po kilku dniach lub kilku tygodniach leczenia.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpi jedno z następujących działań niepożądanych.
Niektóre z nich są bardzo częste (mogą występować u ponad 1 na 10 osób), inne są częste (mogą
występować maksymalnie u 1 na 10 osób):
- wszelkie objawy krwawienia w mózgu, takie jak nagłe zmiany świadomości, uporczywy ból
  głowy, drętwienie, mrowienie, osłabienie lub porażenie (często)
- wszelkie objawy krwawienia w żołądku lub jelitach, jak np. oddawanie czarnych lub
  podbarwionych krwią stolców lub krwawe wymioty (często)
- nieoczekiwane wylewy podskórne i (lub) krwawienie, niewytłumaczone zmęczenie, duszność
  podczas wysiłku lub w spoczynku, nietypowa bladość skóry lub częste zakażenia (możliwe
  objawy zaburzeń krwi) (bardzo często)
- bolesna wysypka skórna z pęcherzami (są to objawy półpaśca) (często)
- gorączka, dreszcze lub inne objawy zakażeń (bardzo często)
- mała liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość), mała liczba krwinek białych (neutropenia)
 
lub mała liczba płytek krwi (trombocytopenia) (bardzo często)

Inne działania niepożądane leku Jakavi

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
- duże stężenie cholesterolu lub tłuszczu we krwi (hipertrójglicerydemia)
- nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby
- zawroty głowy
- bóle głowy
- zakażenia układu moczowego
- przyrost masy ciała

Często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 pacjentów):
- gorączka, kaszel, utrudnione lub bolesne oddychanie, świszczący oddech, ból w klatce
  piersiowej podczas oddychania (możliwe objawy zapalenia płuc)
- częste oddawanie gazów
- zaparcia
- wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie), które może być także przyczyną zawrotów głowy i bólu
   głowy

Niezbyt często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 100 pacjentów):
- gruźlica

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu
działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa
stosowania leku.5. Jak przechowywać lek Jakavi

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku kartonowym lub
blistrze po „EXP”.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Jakavi
- Substancją czynną leku Jakavi jest ruksolitynib.
- Każda tabletka leku Jakavi 5 mg zawiera 5 mg ruksolitynibu.
- Każda tabletka leku Jakavi 10 mg zawiera 10 mg ruksolitynibu.
- Każda tabletka leku Jakavi 15 mg zawiera 15 mg ruksolitynibu.
- Każda tabletka leku Jakavi 20 mg zawiera 20 mg ruksolitynibu.
- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu, koloidalny bezwodny
  dwutlenek krzemu, sodowy glikolan skrobi, powidon, hydroksypropyloceluloza, laktoza
  jednowodna.

Jak wygląda lek Jakavi i co zawiera opakowanie
Lek Jakavi 5 mg tabletki to białe lub prawie białe, okrągłe tabletki, z napisem „NVR” wytłoczonym
po jednej stronie i napisem „L5” wytłoczonym po drugiej stronie tabletki.
Lek Jakavi 10 mg tabletki to białe lub prawie białe, okrągłe tabletki, z napisem „NVR” wytłoczonym
po jednej stronie i napisem „L10” wytłoczonym po drugiej stronie tabletki.
Lek Jakavi 15 mg tabletki to białe lub prawie białe, owalne tabletki, z napisem „NVR” wytłoczonym
po jednej stronie i napisem „L15” wytłoczonym po drugiej stronie tabletki.
Lek Jakavi 20 mg tabletki to białe lub prawie białe, podłużne tabletki, z napisem „NVR” wytłoczonym
po jednej stronie i napisem „L20” wytłoczonym po drugiej stronie tabletki.

Tabletki Jakavi są dostarczane w blistrach zawierających 14 lub 56 tabletek lub w opakowaniach
zbiorczych zawierających 168 (3 opakowania zawierające 56) tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irlandia

Wytwórca
Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
90429 Norymberga
Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +370 5 269 16 50

България
Novartis Pharma Services Inc.
Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika
Novartis s.r.o.
Tel: +420 225 775 111

Magyarország
Novartis Hungária Kft. Pharma
Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark
Novartis Healthcare A/S
Tlf: +45 39 16 84 00

Malta
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +356 2122 2872

Deutschland
Novartis Pharma GmbH
Tel: +49 911 273 0

Nederland
Novartis Pharma B.V.
Tel: +31 26 37 82 111

Eesti
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +372 66 30 810

Norge
Novartis Norge AS
Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα
Novartis (Hellas) A.E.B.E.
Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich
Novartis Pharma GmbH
Tel: +43 1 86 6570

España
Novartis Farmacéutica, S.A.
Tel: +34 93 306 42 00

Polska
Novartis Poland Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 375 4888

France
Novartis Pharma S.A.S.
Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska
Novartis Hrvatska d.o.o.
Tel. +385 1 6274 220

România
Novartis Pharma Services Romania SRL
Tel: +40 21 31299 01

Ireland
Novartis Ireland Limited
Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +386 1 300 75 50

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
Novartis Slovakia s.r.o.
Tel: +421 2 5542 5439

Italia
Novartis Farma S.p.A.
Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland
Novartis Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος
Novartis Pharma Services Inc.
Τηλ: +357 22 690 690

Sverige
Novartis Sverige AB
Tel: +46 8 732 32 00

Latvija
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +371 67 887 070

United Kingdom
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.
Tel: +44 1276 698370

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji
Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków
http://www.ema.europa.eu

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza