Ibum Sport żel((50 mg+30 mg)/g) - tuba 100 g

Opakowanie

tuba 100 g

Producent

Hasco-Lek

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

żel

Dawkowanie

Do stosowania miejscowego. Dorośli i mlodzież powyżej 12 lat: pasek żelu długości 5-12 cm (50-125 mg ibuprofenu) wsmarowuje się w bolące miejsca aż do całkowitego wchłonięcia do 3 razy na dobę. Nie stosować częściej niż co 4 h i nie dłużej niż przez 2 tyg. Jeżeli nie ma potrzeby smarowania rąk w celach leczniczych, to po każdorazowym wsmarowaniu preparatu należy umyć ręce. Nie ma właściwego wskazania do stosowania leku w postaci żelu u dzieci w wieku poniżej 12 lat - niewskazane jest stosowanie bez zalecenia lekarza.

Zastosowanie

Żel o miejscowym działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym, przeznaczony do leczenia objawowego bólów mięśniowych, bólów pleców, bólu towarzyszącego chorobom układu mięśniowo-szkieletowego, takim jak lekkie postacie zapalenia stawów, skręcenia, urazy sportowe i nerwobóle.

Treść ulotki

1. Co to jest Ibum, żel i w jakim celu się go stosuje

Żel Ibum jest lekiem o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Wywiera skojarzone działanie
zawartych w nim substancji czynnych: ibuprofenu i lewomentolu. Ibuprofen (niesteroidowy lek
przeciwzapalny), którego działanie polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn, wykazuje
właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne. Jednocześnie lewomentol zawarty w leku wywołuje
uczucie chłodu w miejscu zastosowania oraz działa lekko znieczulająco.

Wskazania do stosowania
Ibum, żel przeznaczony jest do leczenia objawowego bólów mięśniowych, bólów pleców, bólu
towarzyszącego chorobom układu mięśniowo-szkieletowego, takim jak lekkie postacie zapalenia
stawów, skręcenia, urazy sportowe i nerwobóle.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibum, żel

Kiedy nie stosować leku Ibum, żel:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6),
- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,
- jeśli u pacjenta występuje lub występował kiedykolwiek skurcz oskrzeli, nieżyt nosa lub pokrzywka
  w związku z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków
  przeciwzapalnych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Ibum, żel należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

Leku nie należy stosować na skórę uszkodzoną lub będącą w stanie zapalnym.
W przypadku wystąpienia wysypki należy zaprzestać stosowania leku.
Należy zachować ostrożność podczas podawania leku i jednoczesnego stosowania kwasu
acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy.
Jeżeli nie ma potrzeby smarowania rąk w celach leczniczych, to po każdorazowym zastosowaniu leku
należy umyć ręce.

Dzieci i młodzież
Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat bez zaleceń lekarza.

Lek Ibum, żel a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą wchodzić w interakcje z lekami obniżającymi ciśnienie
tętnicze krwi, chociaż możliwość takich interakcji z lekami stosowanymi miejscowo jest bardzo mała.
Podczas jednoczesnego stosowania leku z kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi
lekami przeciwzapalnymi istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych
charakterystycznych dla tej grupy leków.

Stosowanie leku Ibum, żel u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Pomimo tego, że ibuprofen wchłania się przez skórę w znacznie mniejszym stopniu niż po podaniu
doustnym, należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z niewydolnością nerek
lub wątroby.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy unikać stosowania leku podczas ciąży. Chociaż nie obserwowano działania teratogennego
ibuprofenu, nie powinien on być stosowany podczas ciąży, ze względu na ryzyko opóźnienia porodu
oraz wydłużenia czasu trwania porodu.
Należy także unikać stosowania leku podczas karmienia piersią ze względu na możliwość przenikania
ibuprofenu do mleka kobiet karmiących piersią.

Ibum, żel zawiera glikol propylenowy
Lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować Ibum, żel

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Dorośli i młodzież (w wieku powyżej 12 lat):
nakładać 5 cm do 12 cm żelu (ilość odpowiadająca około 50 mg do 125 mg ibuprofenu) do 3 razy na
dobę na bolące miejsce. Żel należy delikatnie wsmarowywać aż do całkowitego wchłonięcia. Po
zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:
Nie ma właściwego wskazania do stosowania leku Ibum w postaci żelu u dzieci w tej grupie
wiekowej. Niewskazane jest stosowanie leku bez zalecenia lekarza.
Nie należy stosować żelu częściej niż co 4 godziny w ciągu doby i nie dłużej niż przez 2 tygodnie, o
ile lekarz nie zaleci inaczej.

Jeżeli nie ma potrzeby smarowania rąk w celach leczniczych, to po każdorazowym wsmarowaniu leku
należy umyć ręce.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibum, żel
Przedawkowanie leku przy podaniu miejscowym jest mało prawdopodobne.
Objawami przedawkowania ibuprofenu są: bóle głowy, wymioty, senność, niedociśnienie.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Ibum, żel
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko:
- obrzęk
- dermatoza (martwica naskórka i rumień wielopostaciowy).

Bardzo rzadko:
- nadwrażliwość, anafilaksja
- wysypka, świąd, pokrzywka, zaczerwienienie
- astma, skurcz oskrzeli, duszność
- ból brzucha i niestrawność.

Częstość nieznana:
- skóra staje się wrażliwa na światło.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na
temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Ibum, żel

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ibum, żel
- Substancjami czynnymi leku są ibuprofen, lewomentol.
  1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg lewomentolu.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: glikol propylenowy, etanol 96%, polisorbat 20,
  karbomer EZ-2, aminometylopropanol, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Ibum, żel i co zawiera opakowanie
Ibum, żel ma postać bezbarwnego żelu o silnie miętowym zapachu.
Jedno opakowanie zawiera 50 g lub 100 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku
tel. + 48 (22) 742 00 22
e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2021 r.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza