Hascosept pastylki twarde smak cytrynowo-miodowy(3 mg) - 24 szt.

Opakowanie

24 szt.

Producent

Hasco-Lek

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

pastylki twarde smak cytrynowo-miodowy

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 1 pastylka 3 razy na dobę. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno przekraczać 7 dni. U dzieci w wieku od 6 do 11 lat lek powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej. Ze względu na postać farmaceutyczną, preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Sposób podania. Podanie na śluzówkę jamy ustnej i podanie dogardłowe. Pastylkę należy ssać powoli. Nie żuć. Nie połykać.

Zastosowanie

Leczenie dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła u osób dorosłych i dzieci w wieku >6 lat.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy i w jakim celu się go stosuje

Lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy zawiera substancję czynną benzydaminę, należącą do
indolowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) do stosowania miejscowego
i ogólnego.

Benzydamina wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe oraz działa miejscowo
znieczulająco i odkażająco. Po podaniu miejscowym lek dobrze się wchłania, osiągając wysokie
stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym. Lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy jest
przeznaczony do miejscowego leczenia objawów zapalenia jamy ustnej i gardła. Lek jest na ogół
dobrze tolerowany.

Lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy stosuje się do leczenia dolegliwości i objawów (ból,
zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła. Lek przeznaczony
jest do ssania.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do
lekarza.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Hascosept smak cytrynowo-miodowy

Kiedy nie przyjmować leku Hascosept smak cytrynowo-miodowy
Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Hascosept smak cytrynowo-miodowy należy omówić to
z lekarzem lub farmaceutą.

Nie zaleca się stosowania leku, jeśli u pacjenta występuje uczulenie na kwas acetylosalicylowy
(aspirynę) lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).
Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występowała astma oskrzelowa, gdyż może on
spowodować duszność.
U niektórych pacjentów owrzodzenie jamy ustnej i gardła może być jedynie objawem innego
ciężkiego procesu chorobowego. W przypadku gdyby objawy nasilały się lub nie ustępowały po
3 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci
Ze względu na postać farmaceutyczną leku Hascosept smak cytrynowo-miodowy nie należy stosować
u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie badano oddziaływania leku Hascosept smak cytrynowo-miodowy z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Hascosept smak cytrynowo-miodowy nie należy stosować w czasie ciąży i w okresie karmienia
piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Miejscowe stosowanie benzydaminy w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy zawiera izomalt
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat
Zalecana dawka to jedna pastylka 3 razy na dobę.
Pastylkę należy ssać powoli. Nie żuć ani nie połykać.
Nie stosować dawki większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno przekraczać 7 dni.

Stosowanie u dzieci
Ze względu na postać farmaceutyczną lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy nie powinien być
stosowany u dzieci w wieku poniżej 6 lat. U dzieci w wieku od 6 do 11 lat, lek powinien być
stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Hascosept smak cytrynowo-miodowy
W razie przypadkowego przyjęcia zbyt dużej liczby pastylek, należy natychmiast udać się do lekarza,
mając ze sobą opakowanie leku. Lekarz wdroży odpowiednie postępowanie.

Bardzo rzadko donoszono o objawach przedawkowania (pobudzenie, drgawki, potliwość,
niezborność, drżenie, wymioty) u dzieci, po spożyciu leków zawierających benzydaminę w dawkach
około stukrotnie większych niż dawka zawarta w pojedynczej pastylce.

Pominięcie przyjęcia leku Hascosept smak cytrynowo-miodowy
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działaniami niepożądanymi o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych) są reakcje alergiczne, które mogą być ciężkie.
Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących
objawów:
- nagły obrzęk jamy ustnej lub gardła,

- trudności w oddychaniu,

- wysypka lub świąd, szczególnie jeśli obejmuje całe ciało.

Niezbyt często
występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 osób): reakcje skórne
w wyniku nadwrażliwości na światło.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 osób): pieczenie lub suchość
w jamie ustnej. W razie wystąpienia tych objawów, można je zmniejszyć, wypijając szklankę wody
powoli, małymi łykami.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): skurcz krtani.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych):
- przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego u płodu,
- reakcja alergiczna (nadwrażliwość),
- ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny) z objawami takimi jak: trudności
  w oddychaniu, ból lub ucisk w klatce piersiowej i (lub) uczucie zawrotów głowy/omdlenia, silny
  świąd skóry lub wystające guzki na skórze, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła; reakcja
  taka może zagrażać życiu,
- niedoczulica jamy ustnej (miejscowa utrata wrażliwości błony śluzowej jamy ustnej).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel.: 22 49 21 301, fax: 22 49 21 309,
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku. Przechowywać w blistrze
w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności
oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy
- Substancją czynną leku jest benzydaminy chlorowodorek. Jedna pastylka twarda zawiera 3 mg
  benzydaminy chlorowodorku.
- Pozostałe składniki to: izomalt (E 953), acesulfam potasowy (E 950), kwas cytrynowy
  jednowodny, lewomentol, aromat cytrynowy, aromat miodowy, żółcień chinolinowa (E 104).

Jak wygląda lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy i co zawiera opakowanie
Lek Hascosept smak cytrynowo-miodowy ma postać okrągłych pastylek barwy żółtej
o cytrynowo-miodowym smaku.
Blistry z folii PVC/PVDC/Al w tekturowym pudełku. Jedno opakowanie leku zawiera 8, 16, 24 lub 32
pastylki.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław

Informacja o leku
tel.: 22 742 00 22
e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza