Grypostop tabl. powl.(325 mg+30 mg+15 mg) - 12 szt.

Opakowanie

12 szt.

Producent

Vitama

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. powl.

Wybierz opakowanie
325 mg+30 mg+15 mg, tabl. powl., 12 szt.
  • #

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież > 12 rż.: 2 tabl., w razie konieczności 3-4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 h. Nie zażywać więcej niż 8 tabl. w ciągu doby. Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni. Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa.

Zastosowanie

Doraźne leczenie objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych (gorączka, katar, kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe).

Treść ulotki

1. Co to jest lek Grypostop i w jakim celu się go stosuje

Lek wieloskładnikowy o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwkaszlowym,
udrożniającym przewody nosowe i ujścia zatok obocznych nosa, zmniejszającym ilość wydzieliny
śluzowej oraz przekrwienie i obrzęk śluzówki przewodów nosowych.

Wskazania:
Doraźne leczenie objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych (gorączka, katar, kaszel, ból
głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Grypostop

Kiedy nie stosować leku Grypostop
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienione w punkcie 6),
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek,
- jeśli u pacjenta występuje niedokrwistość (obniżona liczba czerwonych krwinek),
- jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne leki zawierające paracetamol, dekstrometorfan, lub
  pseudoefedrynę lub inne sympatykomimetyki (takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony
  śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie lub leki psychostymulujące o działaniu podobnym do
  amfetaminy),
- jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki hamujące białko (enzym) zwany monoaminooksydazą
  (tzw. inhibitory MAO), takie jak np. fenelzyna, izokarboksazyd, selegilina, moklobemid. Nie
  należy stosować leku przez okres dwóch tygodni po zaprzestaniu zażywania leków zawierających
  inhibitory monominooksydazy,
- u dzieci do lat 12,
- w ciąży i w okresie karmienia piersią,
- jeśli u pacjenta występuje kaszel z dużą ilością wydzieliny,
- jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa i kaszel związany z astmą oskrzelową,
- jeśli u pacjenta występuje ciężkie nadciśnienie,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba niedokrwienna serca,
- jeśli u pacjenta występuje mukowiscydoza (wrodzona, genetyczna choroba objawiająca się m.in.
  skłonnością do zapalenia oskrzeli i płuc).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Stosowanie tego leku może prowadzić do uzależnienia. Z tego względu leczenie powinno być
krótkotrwałe.
Przed rozpoczęciem stosowania leku Grypostop należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
- jeśli pacjent ma niewydolność wątroby i (lub) nerek;
- jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, ze względu na większe ryzyko występowania działań
  niepożądanych ze strony układu nerwowego;
- jeśli pacjent jest osłabiony lub unieruchomiony przez dłuższy czas;
- jeśli stosuje leki uspokajające;
- jeśli pacjent ma trudności w oddychaniu, rozedmę płuc, astmę, przewlekłe zapalenie oskrzeli,
  przerost gruczołu krokowego, nadczynność tarczycy, cukrzyca, podwyższone ciśnienie krwi,
  choroby serca, choroby tętnic, jaskrę z zamkniętym kątem, guz chromochłonny nadnerczy
  (objawiający się podwyższonym ciśnieniem krwi);
- jeśli pacjent przyjmuje takie leki, jak niektóre leki przeciwdepresyjne lub przeciwpsychotyczne,
  lek Grypostop może z nimi oddziaływać powodując zmiany stanu psychicznego (np. pobudzenie,
  omamy, śpiączka) oraz inne objawy, takie jak temperatura ciała powyżej 38°C, podwyższone
  tętno, niestabilne ciśnienie krwi, a także przesadzone reakcje odruchowe, sztywność mięśni, brak
  koordynacji i (lub) objawy dotyczące układu pokarmowego (np. nudności, wymioty, biegunka).

• Nie należy stosować bez porozumienia z lekarzem, jeśli wystąpią trudności w oddychaniu
• Podczas stosowania leku Grypostop może wystąpić nagły ból brzucha lub krwawienie z odbytu w
  wyniku stanu zapalnego jelita grubego (niedokrwienne zapalenia jelita grubego). Jeśli wystąpią
  takie objawy dotyczące przewodu pokarmowego, należy przerwać stosowanie leku Grypostop i
  niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza lub zgłosić się po pomoc medyczną. Patrz punkt 4.
• Jeśli wystąpi nadmierna nerwowość, zawroty głowy, bezsenność, należy odstawić lek
  i skontaktować się z lekarzem.
• Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
• Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni.
• Podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia
  uszkodzenia wątroby.
• Nie należy stosować innych leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. leki
  działające nasennie, uspokajająco).
• Jeśli u pacjenta wystąpi gorączka z uogólnionym rumieniem skóry i wysypką krostkową, należy
  przerwać przyjmowanie leku Grypostop i skontaktować się z lekarzem lub niezwłocznie zwrócić
  się o pomoc medyczną. Patrz punkt 4.

Lek Grypostop a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Grypostop z innymi lekami zawierającymi paracetamol, dekstrometorfan lub
pseudoefedrynę lub inne sympatykomimetyki (takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony
śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie lub leki psychostymulujące o działaniu podobnym do
amfetaminy).

Leki przyśpieszające opróżnianie żołądka, np. metoklopramid i domperidon przyśpieszają wchłanianie
paracetamolu, natomiast leki opóźniające jego opróżnianie np. cholestyramina i wszystkie leki
cholinolityczne mogą opóźniać jego wchłanianie i działanie w organizmie. Również narkotyczne leki
przeciwbólowe (pentazocyna, petydyna, dimorfina) opóźniają wchłanianie paracetamolu do krwi.
Salicylamid wydłuża działanie paracetamolu.
Leki nasenne i uspokające nasilają działanie przeciwbólowe.

Stosowanie leków takich jak: propranolol (w chorobach serca), nizatydyna (w chorobie wrzodowej),
zidowudyna (lek przeciwwirusowy) oraz probenecid (w dnie moczanowej) może zwiększać szkodliwe
działanie paracetamolu, poprzez zwiększanie jego stężenia we krwi.
Salbutamol podawany doustnie może zmniejszać szybkość wchłaniania paracetamolu.
Paracetamol może nasilać działanie leków stosowanych w cukrzycy i leków przeciwzakrzepowych np.
warfaryny (kumaryny) oraz nasilać działanie kofeiny na układ nerwowy.
Paracetamol może zwiększać szkodliwe działanie chloramfenikolu.
Jednoczesne stosowanie paracetamolu z ryfampicyną, lekami przeciwpadaczkowymi, barbituranami
oraz innymi lekami wpływającymi na metabolizm w wątrobie zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby.
Paracetamol podawany z inhbitorami MAO może powodować wzrost ciśnienia krwi, zaburzenia
rytmu serca, pobudzenie oraz gorączkę.

Pseudoefedryna nasila działanie innych leków sympatykomimetycznych (rozszerzające oskrzela),
natomiast może osłabiać działanie metyldopy, guanetydyny i rezerpiny.
Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne nasilają działanie pseudoefedryny.
Przy równoczesnym stosowaniu anestetyków wziewnych i pseudoefedryny mogą wystąpić zaburzenia
rytmu serca.
Propranolol oraz inhibitory MAO mogą zwiększać działanie leków sympatykomimetycznych m.in.
pseudoefedryny i powodować przełomy nadciśnieniowe (nagły wzrost ciśnienia tętniczego krwi);
równoczesne stosowanie pseudoefedryny i inhibitorów MAO jest przeciwwskazane, a czas między
zaprzestaniem stosowania inhibitorów MAO, a podaniem pseudoefedryny powinien wynosić co
najmniej 14 dni.
Wodorotlenek glinu (stosowany np. w zgadze) zwiększa wchłanianie pseudoefedryny, natomiast
kaolin zmniejsza wchłanianie pseudoefedryny.

Dekstrometorfan może zwiększać działanie inhibitorów MAO, leków działających depresyjnie na
układ nerwowy, alkoholu oraz leków zapierających.
Leki takie jak np. inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (np. fluoksetyna, paroksetyna),
chinidyna i terbinafina, amiodaron, flekainid, propafenon, sertralina, bupropion, metadon, cynakalcet,
haloperydol, perfenazyna i tiorydazyna, wenlafaksyna, rysperidon mogą zwiększać stężenie
dekstometorfanu we krwi.
Dekstrometorfan podawany jednocześnie z lidokainą lub niesteroidowymi lekami przeciwbólowymi
może potęgować ich działanie.

Grypostop z jedzeniem, piciem lub alkoholem
Pokarm może opóźniać wchłanianie paracetamolu.
Dekstrometorfan może zwiększać działanie alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Stosowanie leku Grypostop w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Grypostop może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
W trakcie stosowania leku Grypostop należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Grypostop

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

Zalecana dawka to:

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia:
2 tabletki, w razie konieczności 3 do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny. Nie należy
zażywać więcej niż 8 tabletek dziennie. Nie stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Grypostop
Nie stosować dawek większych niż zalecane, ze względu na duże prawdopodobieństwo wystąpienia
działań niepożądanych, takich jak: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, mimowolne skurcze
mięśni, zaburzenia psychiczne, senność, śpiączka, pobudzenie, splątanie, zaburzenia świadomości,
zaburzenia widzenia, rozszerzenie źrenicy, oczopląs, mimowolne szybkie ruchy gałek ocznych, obfite
pocenie się, zaburzenia rytmu serca, wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenia kardiologiczne (szybkie
bicie serca), zaburzenia koordynacji, psychoza z omamami wzrokowymi oraz wzmożona
pobudliwość. Mogą wystąpić również objawy uszkodzenia wątroby i (lub) nerek oraz spłycenie
oddechu i zaburzenia w oddawaniu moczu.

Innymi objawami dużego przedawkowania mogą być: śpiączka, ciężkie zaburzenie oddychania oraz
drgawki.

W razie wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast zwrócić się do
lekarza lub udać do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Grypostop
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Grypostop
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Substancje czynne wchodzące w skład leku Grypostop mogą powodować wystąpienie
następujących
działań niepożądanych:

Rzadko (występuje u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):
senność, zawroty głowy, euforia, nadmierne uspokojenie, uczucie pustki w głowie, niepokój,
nerwowość, rozdrażnienie, zaburzenia nastroju, pobudzenie psychomotoryczne;
nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia; reakcje alergiczne.

Bardzo rzadko (występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):
agranulocytoza (niedobór krwinek białych), trombocytopenia (niedobór płytek krwi), neutropenia
(niedobór krwinek białych).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
Nagła gorączka, zaczerwienienie skóry lub liczne niewielkie krostki (możliwe objawy ostrej
uogólnionej osutki krostkowej - AGEP, ang. Acute Generalized Exanthematous Pustulosis) mogą
wystąpić w ciągu pierwszych 2 dni stosowania leku Grypostop. Patrz punkt 2.
Zapalenie jelita grubego spowodowane niedostatecznym dopływem krwi (niedokrwienne zapalenie
jelita grubego).
Jeśli wystąpią takie objawy, należy przerwać stosowanie leku Grypostop i skontaktować się z
lekarzem lub niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

Ponadto lek Grypostop może spowodować:
- zaburzenia rytmu serca.
- spłycenie oddechu.
- wysypkę, świąd.
- zmiany ciśnienia tętniczego.

- objawy ze strony wątroby o różnym nasileniu od nieistotnego podwyższenia enzymów wątrobowych
  aż do uszkodzenia. Działanie szkodliwe na wątrobę jest większe w przypadkach niedożywienia,
  alkoholizmu oraz obecności innych chorób, a także podczas jednoczesnego przyjmowania niektórych
  leków. Niektóre objawy np. nudności, wymioty, senność, zawroty głowy, spłycenie oddechu mogą
  występować częściej i w większym nasileniu u pacjentów unieruchomionych.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: + 48 22 49-21-309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Grypostop

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Grypostop
- Substancjami czynnymi leku są: paracetamol (Paracetamolum), pseudoefedryny chlorowodorek
  (Pseudoephedrini hydrochloridum) i dekstrometorfanu bromowodorek (Dextromethorphani
  hydrobromidum
). 1 tabletka powlekana zawiera: 325 mg paracetamolu, 30 mg pseudoefedryny
  chlorowodorku i 15 mg dekstrometorfanu bromowodorku.
- Pozostałe składniki to: magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, poliwinylopirolidon
  (povidon), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), skrobia ziemniaczana,
  hydroksypropylometyloceluloza, glikol polietylenowy, polisorbat 80, tytanu dwutlenek.

Jak wygląda lek Grypostop i co zawiera opakowanie
Lek Grypostop, tabletki powlekane pakowany jest w blistry zawierające 12 tabletek. Blistry pakowane
są do tekturowych pudełek. Jedno pudełko zawiera 12 tabletek (1 blister) lub 24 tabletki (2 blistry).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Vitama S.A.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Wytwórca
Medicofarma S.A.
ul. Tarnobrzeska 13
26-613 Radom

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza