Famotydyna Ranigast tabl. powl.(20 mg) - 20 szt.

Opakowanie

20 szt.

Producent

Polpharma

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. powl.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. W przypadku wystąpienia objawów niestrawności: 1 tabl. na dobę. W razie nawrotu dolegliwości: 1 tabl. 2 razy na dobę. Dobowa dawka leku nie powinna być większa niż 40 mg (2 tabl.). Leku nie należy stosować dłużej niż 2 tyg. Jeśli dolegliwości nie ustępują po 2 tyg. leczenia, należy bezzwłocznie zweryfikować diagnozę. Szczególne grupy pacjentów. Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, gdyż może okazać się konieczne zmniejszenie dawki o połowę lub wydłużenie okresu pomiędzy podaniem kolejnych dawek do 36-48 h. Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z niewydolnością nerek. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania famotydyny u dzieci - leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży. Sposób podania. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Zastosowanie

Krótkotrwałe objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych niezwiązanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak: niestrawność, zgaga, nadkwaśność.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Famotydyna Ranigast w jakim celu się go stosuje

Famotydyna Ranigast zawiera famotydynę, która należy do grupy leków nazywanych antagonistami
receptora H2. Hamuje ona wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Wskazaniem do stosowania leku jest
krótkotrwałe objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych niezwiązanych z chorobą organiczną
przewodu pokarmowego, takich jak: niestrawność (dyspepsja), zgaga, nadkwaśność. Działanie leku
utrzymuje się przez 10 do 12 godzin.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Famotydyna Ranigast

Kiedy nie przyjmować leku Famotydyna Ranigast
- jeśli pacjent ma uczulenie na famotydynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6);
- jeśli pacjent ma uczulenie na inne leki z grupy antagonistów receptorów H2 w wywiadzie;
- jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Famotydyna Ranigast należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą:
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

Lek Famotydyna Ranigast może maskować objawy innych chorób, w tym raka żołądka. Z tego względu,
w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych stanów przed rozpoczęciem lub w trakcie
przyjmowania leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:
- nawracające wymioty,
- pojawienie się wymiotów z treścią pokarmową lub krwią,
- oddawanie czarnych stolców (kału podbarwionego krwią),
- jeśli u pacjenta wraz z niestrawnością występuje chudnięcie, trudności w połykaniu lub utrzymujące
  się bóle brzucha,
- jeśli u pacjenta dotychczas nie występowały dolegliwości żołądkowe (dyspeptyczne) lub
  występowały, ale ostatnio zmieniły się - szczególnie dotyczy to osób w średnim lub podeszłym
  wieku.

Jeśli dolegliwości nie ustąpią po 14 dniach leczenia należy bezzwłocznie skontaktować się z
lekarzem celem zweryfikowania diagnozy.

Dzieci i młodzież
Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku u dzieci dotychczas nie zostały ustalone. Leku nie należy
stosować u dzieci i młodzieży.

Famotydyna Ranigast a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Famotydyna nie wchodzi w interakcje z warfaryną (lek zmniejszający krzepliwość krwi), teofiliną
  (lek stosowany w leczeniu astmy i innych schorzeń układu oddechowego), fenytoiną (lek
  przeciwpadaczkowy), diazepamem (lek przeciwlękowy i uspokajający), propranololem (lek
  nasercowy), aminofenazonem, fenazonem (leki przeciwbólowe).
- Zmiany pH treści żołądkowej mogą wpływać na biodostępność niektórych leków
  (np. zmniejszeniem wchłaniania atazanawiru (lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu
  zakażenia wirusem HIV)).
- Famotydyna może zmniejszać wchłanianie ketokonazolu i itrakonazolu (leki przeciwgrzybicze).
  Ketokonazol należy podawać na dwie godziny przed podaniem famotydyny.
- Leki zobojętniające kwas solny w żołądku mogą zmniejszać wchłanianie famotydyny i prowadzić
  do obniżenia stężenia famotydyny w surowicy. Dlatego famotydynę należy przyjmować na 1-2
  godziny przed podaniem leków zobojętniających kwas solny w żołądku.
- Podanie probenecydu (lek stosowany w dnie moczanowej) może opóźnić wydalanie famotydyny.
  Należy unikać jednoczesnego podawania famotydyny i probenecydu.
- Należy unikać jednoczesnego podawania sukralfatu (lek osłonowy stosowany w leczeniu choroby
  wrzodowej) w ciągu dwóch godzin po podaniu famotydyny.
- Istnieje ryzyko utraty skuteczności węglanu wapnia, stosowanego u pacjentów dializowanych jako
  lek zmniejszający nadmiernie wysokie stężenie fosforanów we krwi (hiperfosfatemia), jeśli podaje
  się go jednocześnie z famotydyną.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego podawania famotydyny z
  rylpiwiryną. W takim przypadku famotydynę należy przyjmować raz na dobę. Należy również
  stosować dokładny schemat dawkowania z podawaniem famotydyny co najmniej 12 godzin przed
  lub 4 godziny po podaniu rylpiwiryny.
- Stosowanie leku Famotydyna Ranigast może zmniejszyć działanie pozakonazolu w postaci
  zawiesiny doustnej (lek do picia stosowany w zapobieganiu i leczeniu niektórych zakażeń
  grzybiczych).
- Stosowanie leku Famotydyna Ranigast może zmniejszyć działanie dazatynibu, erlotynibu,
  gefitynibu, pazopanibu (leki stosowane w leczeniu nowotworów).

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Lek Famotydyna Ranigast może być stosowany u kobiet w ciąży tylko wtedy, kiedy zdaniem lekarza jest
to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią
Kobiety karmiące piersią powinny zaprzestać stosowania leku Famotydyna Ranigast lub karmienia
piersią, gdyż famotydyna przenika do mleka kobiecego.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lek można stosować niezależnie od posiłków.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w czasie
stosowania famotydyny. Jednakże u niektórych pacjentów obserwowano działania niepożądane takie jak
zawroty głowy, które mogą zaburzać sprawność psychofizyczną. Jeśli wystąpią takie objawy niepożądane
nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Famotydyna Ranigast zawiera czerwień koszenilową (E124)
Lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Famotydyna Ranigast

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub
farmaceutą.

Dorośli
W przypadku wystąpienia objawów zwykle stosuje się 1 tabletkę 20 mg na dobę. W razie nawrotu
dolegliwości można zastosować 1 tabletkę 20 mg 2 razy na dobę. Dobowa dawka leku nie powinna być
większa niż 40 mg (2 tabletki).
Tabletkę należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody.
Leku nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem przez dłużej niż 2 tygodnie. Jeżeli dolegliwości nie
ustąpią po 2 tygodniach leczenia, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
Ze względu na to, że lek jest wydalany głównie przez nerki, należy zachować ostrożność u pacjentów z
zaburzeniami czynności nerek. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni skonsultować się z
lekarzem przed zastosowaniem leku, gdyż może okazać się konieczne zmniejszenie dawki o połowę lub
wydłużenie okresu pomiędzy podaniem kolejnych dawek do 36-48 godzin.
Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z niewydolnością nerek.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku
Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Famotydyna Ranigast
W przypadku pominięcia przyjęcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe. Jeżeli
jednak zbliża się pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki pominiętej. Nie
należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Famotydyna Ranigast
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W razie przedawkowania lekarz podejmie decyzję o leczeniu objawowym, polegającym na usunięciu
niewchłoniętego leku z przewodu pokarmowego, monitorowaniu stanu klinicznego oraz zastosowaniu
leczenia wspomagającego.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku zauważenia którychkolwiek spośród poniższych bardzo rzadkich, lecz poważnych
działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Famotydyna Ranigast oraz
niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:
- Nagłe świsty, obrzmienie warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, zaczerwienienie, omdlenie lub
  utrudnienie przełykania (ciężka reakcja alergiczna).
- Zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem. Możliwe jest także
  powstawanie dużych pęcherzy i krwawienia w okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów
  płciowych lub spełzanie dużych powierzchni naskórka. Może to być zespół Stevensa-Johnsona
  lub toksyczna rozpływna martwica naskórka.
- Zażółcenie skóry, ciemny mocz oraz zmęczenie, które mogą być objawami zaburzeń czynności
  wątroby (zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna).

Do innych działań niepożądanych należą:

Często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów)
- ból głowy, zawroty głowy

- zaparcia, biegunka

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów)
- anoreksja
- zaburzenia smaku
- suchość w jamie ustnej, nudności i (lub) wymioty, uczucie dyskomfortu lub pełności w jamie
  brzusznej, wzdęcia
- wysypka, świąd, pokrzywka
- zmęczenie

Bardzo rzadko (występują u mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów)
- niedobór wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi: krwinek czerwonych, krwinek
  białych i płytek krwi
- przemijające zaburzenia psychiczne w tym depresja, stany lękowe, pobudzenie, dezorientacja,
  splątanie i omamy, spadek libido, bezsenność
- drgawki, napady padaczkowe którym towarzyszy utrata przytomności, drgawki, ślinotok,
  szczękościsk, czasem szybkie ruchy gałek ocznych (zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami
  czynności nerek), czucie opaczne, senność
- śródmiąższowe zapalenie płuc czasami prowadzące do śmierci
- zaburzenia aktywności enzymów wątrobowych
- nadmierne wypadanie włosów
- bóle stawów, kurcze mięśni
- blok przedsionkowo-komorowy, wydłużenie odcinka QT (zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniem
  czynności nerek)
- impotencja
- ucisk w klatce piersiowej.

Obserwowano rzadkie przypadki ginekomastii w kontrolowanych badaniach klinicznych, jednak
przypadki te nie były częstsze niż po podaniu placebo.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Famotydyna Ranigast

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze do 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności
oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Famotydyna Ranigast
- Substancją czynną leku jest famotydyna. Każda tabletka zawiera 20 mg famotydyny.
- Pozostałe składniki leku to:
  Rdzeń tabletki: skrobia żelowana, celuloza sproszkowana, magnezu stearynian, talk.
  Otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek, makrogol 6000, talk, lak z czerwienią
  koszenilową (E124).

Jak wygląda lek Famotydyna Ranigast i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane, barwy różowej, okrągłe, obustronnie wypukłe.
Blistry z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 10, 20 lub 30 tabletek powlekanych.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2023 r.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza