Fabrazyme proszek do sporz. konc. roztw. do inf.(35 mg) - 10 fiolek

Opakowanie

10 fiolek

Producent

Genzyme Europe

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty zastrzeżonej

Refundowany

Nie

Rodzaj

proszek do sporz. konc. roztw. do inf.

Dawkowanie

Dożylnie. Leczenie powinien prowadzić lekarz z doświadczeniem w leczeniu pacjentów z chorobą Fabry`ego lub innymi dziedzicznymi chorobami metabolicznymi. Zalecana dawka wynosi 1 mg/kg mc. raz na 2 tyg.  Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z niewydolnością nerek nie ma konieczności zmiany dawki leku. Nie przeprowadzono badań u pacjentów z niewydolnością wątroby. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności leku u pacjentów w wieku >65 lat; nie można obecnie zalecić schematu dawkowania. Nie przeprowadzono badań z udziałem dzieci w wieku 0-7 lat oraz nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku w tej grupie wiekowej; nie można zalecić schematu dawkowania. Brak dostępnych danych dotyczących dzieci w wieku 0-4 lata. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności leku u dzieci w wieku od 0 do 7 lat. Nie jest konieczne dostosowanie dawki u dzieci w wieku od 8 do 16 lat. Sposób podania. Proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji musi być rekonstytuowany w wodzie do wstrzykiwań, a następnie rozcieńczony 0,9% roztworem chlorku sodu do podawania dożylnego i podany w infuzji dożylnej. Początkowa szybkość infuzji nie powinna być większa niż 0,25 mg/min (15 mg/h). U pacjentów o mc. <30 kg, maksymalna szybkość infuzji powinna wynosić 0,25 mg in (15 mg ). Szybkość infuzji można zmniejszyć w przypadku wystąpienia reakcji związanych z infuzją. Po ustaleniu tolerancji pacjenta, szybkość podawania można zwiększać w zakresie od 0,05 do 0,083 mg in (zakres od 3 do 5 mg ) podczas każdej kolejnej infuzji. W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z klasyczną postacią choroby, szybkość infuzji zwiększano stopniowo, aż do osiągnięcia minimalnego czasu infuzji wynoszącego 2 h. Osiągnięto go po podaniu 8 początkowych infuzji z szybkością 0,25 mg in (15 mg ), bez żadnych reakcji związanych z infuzją (IARs), zmiany szybkości infuzji lub przerwania infuzji. Dalsze skrócenie czasu infuzji do 1,5 h było możliwe u pacjentów, u których nie wystąpiły nowe IARs podczas ostatnich 10 infuzji lub nie zgłoszono ciężkich działań niepożądanych podczas ostatnich 5 infuzji. Każdy wzrost szybkości o 0,083 mg in (∼5 mg ) był utrzymywany przez 3 kolejne infuzje, bez żadnych nowych IARs, zmiany szybkości infuzji lub przerwania infuzji przed kolejnym zwiększeniem szybkości infuzji. Infuzje domowe. Infuzje leku w domu można rozważyć u pacjentów, którzy dobrze je tolerują. Decyzja o przeprowadzaniu infuzji w domu powinna zostać podjęta zgodnie z oceną  i zaleceniem lekarza prowadzącego. Pacjenci, u których podczas infuzji domowych występują reakcje niepożądane muszą natychmiast przerwać infuzję i skorzystać z pomocy fachowego personelu medycznego. Przeprowadzenie kolejnych infuzji może wymagać warunków klinicznych. Dawka i szybkość infuzji w domu powinny być stałe i nie należy ich zmieniać bez nadzoru fachowego personelu medycznego.

Zastosowanie

Długotrwała enzymatyczna terapia zastępcza u pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem choroby Fabry`ego (niedobór α-galaktozydazy A). Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku ≥8 lat.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Fabrazyme i w jakim celu się go stosuje

Lek Fabrazyme zawiera substancję czynną agalzydazę beta i jest stosowany w enzymatycznej terapii
zastępczej w leczeniu choroby Fabry’ego, która charakteryzuje się brakiem lub zmniejszeniem
aktywności enzymu a-galaktozydazy. U pacjentów z chorobą Fabry’ego związek tłuszczowy zwany
globotriaozyloceramidem (GL-3) nie jest usuwany z komórek organizmu i zaczyna gromadzić się
w ścianach naczyń krwionośnych różnych narządów.

Lek Fabrazyme jest wskazany w długotrwałej, enzymatycznej terapii zastępczej u pacjentów
z potwierdzonym rozpoznaniem choroby Fabry’ego.

Lek Fabrazyme jest wskazany do stosowania u dorosłych, dzieci i młodzieży w wieku 8 lat i starszych.2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fabrazyme

Kiedy nie stosować leku Fabrazyme
- jeśli pacjent ma uczulenie na agalzydazę beta lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Fabrazyme należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli pacjent jest leczony lekiem Fabrazyme, mogą wystąpić u niego reakcje związane z infuzją.
Reakcja związana z infuzją to każde działanie niepożądane występujące w trakcie infuzji lub przed
końcem dnia, w którym podano infuzję (patrz punkt 4). Jeśli u pacjenta wystąpią takie reakcje, należy
niezwłocznie powiadomić o tym lekarza. W celu zapobieżenia występowaniu takich reakcji może
być konieczne podanie dodatkowych leków.

Dzieci i młodzież
Nie prowadzono badań klinicznych z udziałem dzieci w wieku 0-4 lat. Nie oceniano stosunku
korzyści do ryzyka stosowania leku Fabrazyme u dzieci w wieku od 5 do 7 lat, dlatego nie można
zalecić dawki dla tej grupy wiekowej.

Lek Fabrazyme a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje jakikolwiek lek zawierający chlorochinę,
amiodaron, monobenzon lub gentamycynę. Może zaistnieć ryzyko zmniejszenia aktywności
agalzydazy beta.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Nie zaleca się stosowania leku Fabrazyme w okresie ciąży. Brak doświadczenia dotyczącego
stosowania leku Fabrazyme u kobiet w okresie ciąży. Fabrazyme może przenikać do mleka ludzkiego.
Nie zaleca się stosowania leku Fabrazyme w okresie karmienia piersią. Dotychczas nie
przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego Fabrazyme na płodność.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jeżeli w trakcie podawania leku Fabrazyme lub wkrótce po jego podaniu występują zawroty głowy i
uczucie wirowania, senność, zawroty głowy i zaburzenia równowagi lub omdlenia, nie należy
prowadzić pojazdów ani nie obsługiwać maszyn (patrz punkt 4). Należy wcześniej powiedzieć
o tym lekarzowi.3. Jak stosować lek Fabrazyme

Lek Fabrazyme jest podawany w kroplówce do żyły (jako infuzja dożylna). Lek ma postać proszku,
który przed podaniem pacjentowi zostanie zmieszany z wodą do wstrzykiwań (patrz Informacje dla
fachowego personelu medycznego na końcu tej ulotki).
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza.

Lek Fabrazyme jest stosowany wyłącznie pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu
choroby Fabry’ego. Lekarz może zalecić możliwość leczenia pacjenta w domu pod warunkiem
spełnienia określonych kryteriów. Jeśli pacjent chce być leczony w domu, powinien skontaktować się
ze swoim lekarzem.

Zalecana dawka leku Fabrazyme dla dorosłych to 1 mg/kg mc., co dwa tygodnie. Nie ma konieczności
zmiany dawki leku u pacjentów z chorobą nerek.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Zalecana dawka leku Fabrazyme dla dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat to 1 mg/kg mc., co dwa
tygodnie. Nie ma konieczności zmiany dawki leku u pacjentów z chorobą nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fabrazyme
Wykazano, że dawki do 3 mg/kg mc. są bezpieczne.

Pominięcie zastosowania leku Fabrazyme
W przypadku pominięcia infuzji leku Fabrazyme należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W badaniach klinicznych obserwowano działania niepożądane głównie podczas podawania leku
pacjentom lub wkrótce po podaniu („działania niepożądane związane z infuzją”). U niektórych
pacjentów obserwowano ciężkie, zagrażające życiu reakcje alergiczne („reakcje anafilaktoidalne”).
Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z ciężkich objawów niepożądanych, należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem.

Do bardzo częstych objawów (mogących wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów) należą: dreszcze,
gorączka, uczucie zimna, nudności, wymioty, ból głowy i zaburzenia odczuwania dotyku, takie jak
drętwienie i mrowienie. Lekarz może zdecydować o zmniejszeniu szybkości infuzji lub podać
dodatkowe leki zapobiegające występowaniu takich reakcji.

Lista innych działań niepożądanych:

Częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):
• ból w klatce piersiowej • senność • zmęczenie
• trudności w oddychaniu • przyspieszenie akcji serca • nagłe zaczerwienienie twarzy
• bladość • ból brzucha • ból
• świąd • ból pleców • uczucie ucisku w gardle • zaburzenie wydzielania
• wysypka • zawroty głowy i uczucie • łez wirowania
• uczucie osłabienia • spowolnienie częstości akcji serca • kołatanie serca
• szum uszny • letarg
• zmniejszenie wrażliwości na ból • niedrożność nosa • omdlenia
• uczucie pieczenia • biegunka • kaszel
• świszczący oddech • zaczerwienienie • dyskomfort w jamie brzusznej
• pokrzywka • ból mięśni • obrzęk twarzy
• ból kończyn • podwyższone ciśnienie tętnicze krwi • ból stawów
• zapalenie nosogardła • nagły obrzęk twarzy lub gardła • obniżone ciśnienie tętnicze krwi
• uderzenia gorąca
• obrzęk kończyn • dyskomfort w klatce piersiowej • uczucie gorąca
• zawroty głowy i zaburzenia równowagi • obrzęk twarzy • podwyższona temperatura
• dolegliwości żołądkowe • nasilenie trudności w oddychaniu • zmniejszenie wrażliwości jamy ustnej
• kurcze mięśni • napięcie mięśni • sztywność mięśniowo-szkieletowa

Niezbyt częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):
• drżenie • swędzenie oczu • spowolnienie częstości akcji serca w związku z zaburzeniami przewodzenia
• przekrwienie oczu • obrzęk ucha • zwiększenie wrażliwości na ból
• ból ucha • skurcz oskrzeli • przekrwienie górnych dróg oddechowych
• ból gardła • katar • czerwona wysypka
• przyśpieszony oddech • zgaga • (plamiste purpurowawe) odbarwienie skóry
• wysypka powodująca świąd • uczucie gorąca i zimna • trudności w przełykaniu
• ból w miejscu podania infuzji • odczyn w miejscu podania infuzji • dyskomfort skóry
• ból mięśniowo-szkieletowy • nieżyt nosa • objawy grypopodobne
• zmęczenie uczucie zimna w kończynach • krzepnięcie krwi w miejscu wstrzyknięcia
• odbarwienie skóry • obrzęk

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
• zmniejszone stężenie tlenu we krwi • ciężkie zapalenie naczyń

U niektórych pacjentów wstępnie leczonych zalecaną dawką oraz u pacjentów, którym zmniejszono
dawkę przyjmowaną przez długi czas, częściej obserwowano niektóre objawy choroby Fabry’ego.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu
działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa
stosowania leku.5. Jak przechowywać lek Fabrazyme

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po: ”EXP”. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Fiolki zamknięte
Przechowywać w lodówce (2°C-8°C).

Roztwory odtworzone i rozcieńczone
Odtworzony roztwór nie może być przechowywany i należy go natychmiast rozcieńczyć.
Rozcieńczony roztwór może być przechowywany do 24 godzin w temperaturze 2°C-8°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Fabrazyme
Substancją czynną jest agalzydaza beta, jedna fiolka zawiera 35 mg.

Pozostałe składniki to:
- mannitol
- sodu diwodorofosforan jednowodny
- sodu wodorofosforan siedmiowodny.

Jak wygląda lek Fabrazyme i co zawiera opakowanie
Lek Fabrazyme jest dostarczany w postaci proszku o barwie białej lub białawej. Po odtworzeniu jest to
przezroczysty, bezbarwny płyn, nie zawierający cząstek stałych. Odtworzony lek musi być następnie
rozcieńczony.

Wielkości opakowań: 1, 5 i 10 fiolek w opakowaniu. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą
znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411DD Naarden, Holandia

Wytwórca
Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Wielka Brytania

Genzyme Irleand Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego.

België/Belgique/Belgien/
Luxembourg/Luxemburg
Sanofi Belgium
Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

Lietuva
UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“
Tel. +370 5 275 5224

България
SANOFI BULGARIA EOOD
Tел: +359 2 9705300

Magyarország
SANOFI-AVENTIS Zrt.
Tel: +36 1 505 0050

Česká republika
sanofi-aventis, s.r.o.
Tel: +420 233 086 111

Malta
Sanofi Malta Ltd
Tel: +356 21493022

Danmark
sanofi-aventis Denmark A/S
Tlf: +45 45 16 70 00

Nederland
Genzyme Europe B.V.
Tel: +31 35 699 1200

Deutschland
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Tel.: 0800 04 36 996
Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

Norge
sanofi-aventis Norge AS
Tlf: + 47 67 10 71 00

Eesti
sanofi-aventis Estonia OÜ
Tel. +372 6 273 488

Österreich
sanofi-aventis GmbH
Tel: + 43 1 80 185 - 0

Ελλάδα
sanofi-aventis AEBE
Τηλ: +30 210 900 1600

Polska
sanofi-aventis Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 280 00 00

España
sanofi-aventis, S.A.
Tel: +34 93 485 94 00

Portugal
Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.
Tel: +351 21 35 89 400

France
sanofi-aventis France
Tél: 0 800 222 555
Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23

România
Sanofi Romania SRL
Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Hrvatska
sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Tel: +385 1 600 34 00

Slovenija
sanofi-aventis d.o.o.
Tel: +386 1 560 4800

Ireland
sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI
Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenská republika
sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Tel.: +421 2 33 100 100

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Suomi/Finland
Sanofi Oy
Puh/Tel: + 358 201 200 300

Italia
Sanofi S.p.A.
Tel: +39 059 349 811

Sverige
Sanofi AB
Tel: +46 (0)8 634 50 00

Κύπρος
sanofi-aventis Cyprus Ltd.
Τηλ: +357 22 871600

United Kingdom
Sanofi
Tel +44 (0)845 372 7101

Latvija
sanofi-aventis Latvia SIA
Tel: +371 67 33 24 51

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji
Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków
http://www.ema.europa.eu. Znajdują się tam również linki do stron internetowych o rzadkich
chorobach i sposobach leczenia.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Instrukcja stosowania - odtwarzanie, rozcieńczenie i podawanie

Proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji musi być odtworzony
w wodzie do wstrzykiwań, następnie rozcieńczony 0,9% roztworem chlorku sodu do podawania
dożylnego i podany w infuzji dożylnej.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie
zużyty natychmiast, odpowiedzialność za okres i warunki przechowywania przed użyciem ponosi
użytkownik. Odtworzony roztwór nie może być przechowywany i należy go natychmiast rozcieńczyć;
tylko rozcieńczony roztwór może być przechowywany do 24 godzin w temperaturze 2°C-8°C.

Wykonywać w warunkach aseptycznych.
1. Na podstawie masy ciała pacjenta należy określić ilość potrzebnych fiolek do odtworzenia
    a następnie wyjąć je z lodówki, aby osiągnęły temperaturę pokojową (około 30 minut). Każda
    fiolka produktu Fabrazyme przeznaczona jest do jednorazowego użytku.

Odtwarzanie
2. Do każdej fiolki produktu leczniczego Fabrazyme 35 mg należy dodać 7,2 ml wody do
    wstrzykiwań. Należy unikać gwałtownego wstrzykiwania wody do fiolki z proszkiem oraz
    spienienia roztworu. W tym celu należy dodawać wodę do wstrzykiwań do fiolki pojedynczymi
    kroplami, a nie bezpośrednio na liofilizowany proszek. Delikatnie okręcać i przechylać każdą
    fiolkę. Nie odwracać, nie wirować ani nie wstrząsać fiolki.

3. Odtworzony roztwór zawiera 5 mg agalzydazy beta w 1 ml i jest przezroczystym, bezbarwnym
    roztworem o pH około 7,0. Przed rozcieńczaniem odtworzonego roztworu należy sprawdzić
    w każdej fiolce, czy nie zawiera on jakichkolwiek cząstek stałych lub czy nie zmienił barwy. Nie
    używać roztworu, jeśli zauważy się obecność cząstek stałych w roztworze lub zmianę
    zabarwienia roztworu.

4. Po odtworzeniu zaleca się natychmiastowe rozcieńczenie roztworu w celu zminimalizowania
    tworzenia się cząstek stałych w miarę upływu czasu.

5. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie
    z lokalnymi przepisami.

Rozcieńczenie
6. Przed dodaniem odtworzonego produktu Fabrazyme w objętości koniecznej do uzyskania dawki
    dla pacjenta, zaleca się usunięcie równoważnej objętości 0,9% roztworu chlorku sodu do
    podawania dożylnego z worka do infuzji.

7. Należy usunąć powietrze z worka do infuzji, aby zminimalizować powierzchnię oddziaływania
    powietrza i płynu.

8. Z każdej fiolki powoli pobrać z każdej fiolki 7 ml (równowartość 35 mg) odtworzonego roztworu
    do uzyskania całkowitej objętości koniecznej do otrzymania dawki dla pacjenta. Nie używać igieł
    z filtrem i unikać tworzenia się piany.

9. Następnie powoli wstrzyknąć odtworzony roztwór bezpośrednio do 0,9% roztworu chlorku sodu
    do podawania dożylnego (nie do ewentualnej przestrzeni powietrznej) do uzyskania końcowego
    stężenia w zakresie od 0,05 mg/ml do 0,7 mg/ml. Określić łączną objętość 0,9% roztworu chlorku
    sodu do infuzji (od 50 do 500 ml) na podstawie indywidualnej dawki. W przypadku dawek
    mniejszych niż 35 mg należy stosować minimum 50 ml, w przypadku dawek od 35 mg do 70 mg
    stosować minimum 100 ml, w przypadku dawek od 70 mg do 100 mg stosować minimum
    250 ml, a w przypadku dawek przekraczających 100 mg stosować tylko 500 ml. Delikatnie
    odwrócić lub masować worek do infuzji, aby zmieszać rozcieńczony roztwór. Nie wstrząsać, ani
    nie poruszać nadmiernie worka do infuzji.

Podawanie
10. Aby usunąć wszystkie cząsteczki białkowe, które mogłyby spowodować utratę aktywności
     agalzydazy beta zaleca się podawanie rozcieńczonego roztworu przez wbudowany filtr 0,2 µm
     o małej zdolności wiązania białek. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia reakcji
     nadwrażliwości początkowa szybkość infuzji nie może przekraczać 0,25 mg/min
     (15 mg/godzinę). Po ustaleniu tolerancji pacjenta na produkt leczniczy, szybkość podawania
     można stopniowo zwiększać podczas kolejnych infuzji.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza