Egolanza tabl. powl.(5 mg) - 28 szt.

Opakowanie

28 szt.

Producent

Egis Pharmaceuticals

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

tabl. powl.

Kwota refundowana

44.66

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Schizofrenia: zalecana dawka początkowa olanzapiny wynosi 10 mg/dobę. Epizody manii: dawka początkowa wynosi 15 mg/dobę jako dawka pojedyncza w monoterapii lub 10 mg/dobę w terapii skojarzonej. Zapobieganie nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej: zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg/dobę. U pacjentów otrzymujących olanzapinę w leczeniu epizodu manii, aby zapobiec nawrotom, należy kontynuować leczenie tą samą dawką. W przypadku wystąpienia nowego epizodu manii, epizodu mieszanego lub epizodu depresji, należy kontynuować leczenie olanzapiną (w razie potrzeby optymalizując dawkę) i jeżeli istnieją wskazania kliniczne - zastosować dodatkowe leczenie objawów afektywnych. Podczas leczenia schizofrenii, epizodów manii i w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej, dawka dobowa może być ustalana w zależności od stanu klinicznego pacjenta w zakresie 5-20 mg/dobę. Zwiększenie dawki ponad rekomendowaną dawkę początkową jest zalecane tylko po ponownej ocenie stanu klinicznego i powinno być dokonywane nie częściej niż co 24 h. W przypadku planowanego zakończenia leczenia olanzapiną należy rozważyć stopniowe zmniejszanie dawki leku. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku (w wieku ≥65 lat) zmniejszenie dawki początkowej do 5 mg nie jest rutynowo zalecane, jednak powinno być rozważone o ile przemawiają za tym czynniki kliniczne. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek i (lub) wątroby należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej - 5 mg. W przypadkach umiarkowanej niewydolności wątroby (marskość, klasa A lub B w skali Child-Pugh) dawka początkowa powinna wynosić 5 mg i być ostrożnie zwiększana. Dawka początkowa i zakres stosowanych dawek u pacjentów niepalących nie wymagają rutynowej korekty w porównaniu z dawkami stosowanymi u pacjentów palących; palenie tytoniu może indukować metabolizm olanzapiny; zaleca się monitorowanie stanu klinicznego i w razie potrzeby rozważenie zwiększenia dawki olanzapiny. W przypadku obecności więcej niż jednego czynnika, który mógłby spowodować spowolnienie metabolizmu olanzapiny (płeć żeńska, podeszły wiek, niepalenie tytoniu) należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowej; u tych pacjentów zwiększanie dawki, jeżeli wskazane, powinno być przeprowadzane z zachowaniem ostrożności. Nie zaleca się stosowania olanzapiny u dzieci i młodzieży <18 lat, z uwagi na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leczenia. Sposób podania. Preparat można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletkę 5 mg można dzielić na połowy.

Zastosowanie

Dorośli. Leczenie schizofrenii. Olanzapina jest skuteczna w długoterminowym leczeniu podtrzymującym pacjentów, u których stwierdzono dobrą odpowiedź na leczenie w początkowej fazie terapii. Leczenie średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. U pacjentów, u których w terapii epizodu manii uzyskano dobrą odpowiedź na leczenie olanzapiną, olanzapina wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Egolanza i w jakim celu się go stosuje

Egolanza zawiera substancję czynna olanzapinę. Egolanza należy do grupy leków zwanych lekami
przeciwpsychotycznymi i jest stosowana w leczeniu następujących chorób:
- schizofrenii, choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w rzeczywistości, ma sprzeczne z rzeczywistością przekonania, jest nadmiernie podejrzliwy i wycofuje się z kontaktów z innymi. Osoby z tą chorobą mogą odczuwać depresję, lęk lub napięcie.
- Średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii, choroby z objawami podniecenia lub euforii.

Wykazano, że Egolanza zapobiega nawrotom tych objawów u pacjentów z chorobą dwubiegunową, u
których w terapii epizodu manii uzyskano dobrą odpowiedź na leczenie olanzapiną.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Egolanza

Kiedy nie przyjmować leku Egolanza:
- jeśli pacjent ma uczulenie na olanzapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienione w punkcie 6). Reakcja alergiczna może się objawiać wysypką, swędzeniem, obrzękiem na twarzy, opuchnięciem warg lub dusznością. Jeżeli wystąpiły takie objawy, należy poinformować o tym lekarza.
- jeśli u pacjenta uprzednio rozpoznano problemy z oczami, takie jak niektóre rodzaje jaskry
(zwiększone ciśnienie w oku).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Przed rozpoczęciem stosowania leku Egolanza należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub
pielęgniarką.

- Nie jest zalecane stosowanie leku Egolanza u pacjentów w podeszłym wieku, z rozpoznaniem
otępienia, ponieważ może on spowodować bardzo poważne działania niepożądane.
- Leki z tej grupy mogą powodować wystąpienie nieprawidłowych ruchów, zwłaszcza w obrębie twarzy lub języka. Jeżeli po zażyciu leku Egolanza wystąpi taki objaw, należy powiadomić o tym lekarza.
- Bardzo rzadko leki tego typu wywołują zespół objawów - gorączkę, przyśpieszony oddech, pocenie się, sztywność mięśni, ospałość lub senność. Jeżeli wystąpią takie objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli w przeszłości u pacjenta lub w rodzinie pacjenta występowały zakrzepy, ponieważ podobne
leki były powiązane z tworzeniem zakrzepów krwi.
- U pacjentów stosujących lek Egolanza obserwowano przyrost masy ciała. Należy systematycznie sprawdzać masę ciała pacjenta. Jeśli konieczne, rozważyć konsultację z dietetykiem lub pomoc w ustaleniu planu diety.
- U pacjentów stosujących lek Egolanza obserwowano wysokie stężenie cukru we krwi i wysokie stężenie lipidów (triglicerydów i cholesterolu). Przed zastosowaniem leku Egolanza i w trakcie jego stosowania lekarz powinien przeprowadzać badania krwi w celu określenia stężenia cukru we krwi i stężeń niektórych lipidów.
- Jeśli w przeszłości u pacjenta lub w rodzinie pacjenta występowały zakrzepy należy powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ podobne leki były powiązane z tworzeniem zakrzepów krwi.

Jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z niżej wymienionych schorzeń, należy natychmiast
powiadomić o tym lekarza prowadzącego:
- cukrzyca;
- choroba serca;
- choroba wątroby lub nerek;
- choroba Parkinsona;
- padaczka (drgawki);
- problemy związane z gruczołem krokowym;
- niedrożność jelit (porażenna);
- choroby krwi;
- udar lub „mini" udar (przemijające objawy udaru).

Jeżeli pacjent choruje na otępienie i wystąpił u niego kiedykolwiek udar lub „mini" udar, to powinien
(lub jego opiekun powinien) o tym powiedzieć lekarzowi.

Rutynowo w celu zachowania ostrożności, u osób w wieku powyżej 65 lat lekarz może kontrolować
ciśnienie tętnicze krwi.

Dzieci i młodzież
Lek Egolanza nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Egolanza a inne leki
Osoby przyjmujące lek Egolanza mogą stosować inne leki wyłącznie za zgodą lekarza. Stosowanie
leku Egolanza w skojarzeniu z lekami przeciwdepresyjnymi, uspokajającymi lub nasennymi może
wywoływać senność.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu:
- leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona
- karbamazepiny (lek przeciwpadaczkowy i stabilizujący nastrój), fluwoksaminy (lek przeciwdepresyjny) lub cyprofloksacyny (antybiotyk) - może być konieczna zmiana dawki leku
Egolanza.

Stosowanie leku Egolanza z alkoholem
Osoby przyjmujące lek Egolanza nie mogą pić alkoholu pod żadną postacią ponieważ w połączeniu z
alkoholem może wywoływać senność.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, , przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje
mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować tego
leku w ciąży bez wcześniejszego porozumienia z lekarzem.

Leku Egolanza nie powinny przyjmować kobiety karmiące piersią, gdyż niewielkie ilości leku mogą
przenikać do mleka matki.

U noworodków, których matki stosowały lek Egolanza w ostatnim trymestrze (ostatnie 3 miesiące
ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność,
pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz trudności związane z karmieniem. W razie zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Egolanza może wywoływać senność. Jeżeli pojawia się senność, nie należy prowadzić pojazdów
mechanicznych ani obsługiwać żadnych maszyn i urządzeń mechanicznych. Należy poinformować
lekarza.

Egolanza zawiera laktozę.
Jeżeli lekarz poinformował pacjenta o nietolerancji niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego produktu leczniczego.

3. Jak przyjmować lek Egolanza

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz zdecyduje ile tabletek oraz jak długo należy zażywać lek Egolanza. Dawka dobowa leku
Egolanza wynosi 5 do 20 mg. W razie ponownego wystąpienia objawów choroby należy powiadomić
o tym lekarza. Nie należy jednak przerywać stosowania leku Egolanza, chyba że lekarz tak zdecyduje.

Lek Egolanza należy przyjmować raz na dobę zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy starać się
przyjmować lek codziennie o tej samej porze. Nie ma znaczenia, czy tabletki zażywa się podczas
posiłku czy nie. Tabletki Egolanza przyjmuje się doustnie. Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą.
Tabletkę 5 mg można podzielić na równe dawki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Leku Egolanza nie należy stosować u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Egolanza
U pacjentów, którzy przyjęli większą niż zalecana dawkę leku Egolanza występowały następujące
objawy: przyspieszone bicie serca, pobudzenie lub agresywne zachowanie, trudności w mówieniu,
mimowolne ruchy (zwłaszcza mięśni twarzy i języka) oraz ograniczenie świadomości. Inne objawy to:
ostre splątanie (dezorientacja), drgawki (padaczka), śpiączka, jednoczesne wystąpienie gorączki,
szybkiego oddechu, pocenia się, sztywności mięśni i ospałości lub senności, zmniejszenie częstości
oddechów, zachłyśnięcie, wysokie lub niskie ciśnienie krwi, zaburzenia rytmu serca. Jeśli wystąpią
którekolwiek z powyższych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do
szpitala. Należy pokazać lekarzowi opakowanie z tabletkami.

Pominięcie zastosowania leku Egolanza
Od razu po przypomnieniu należy przyjąć tabletkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu
uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Egolanza
W przypadku poczucia poprawy nie należy przerywać przyjmowania tabletek. Ważne jest, aby
przyjmować lek Egolanza tak długo, jak zaleci to lekarz.

W przypadku nagłego przerwania stosowania leku Egolanza mogą wystąpić następujące objawy:
pocenie się, bezsenność, drżenie, lęk, nudności lub wymioty. Lekarz może zalecić stopniowe
zmniejszenie dawki leku przed przerwaniem leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeżeli wystąpią:
- nieprawidłowe ruchy, zwłaszcza w obrębie twarzy czy języka (często zgłaszane działanie niepożądane, które może dotyczyć do 1 na 10 pacjentów);
- zakrzepy krwi w żyłach (niezbyt często zgłaszane działanie niepożądane, które może dotyczyć do 1 na 100 pacjentów), szczególnie w nogach (objawy obejmują puchnięcie, ból, zaczerwienienie nogi), które mogą przemieszczać się w naczyniach krwionośnych do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem. W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
- jednoczesne występowanie gorączki, przyspieszonego oddechu, pocenia się, sztywności mięśni i
ospałości lub senności (nie można określić częstości występowania tego działania niepożądanego na podstawie dostępnych danych).

Bardzo częste działania niepożądane: mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów:
-
zwiększenie masy ciała,
- senność,
- zwiększenie stężenia prolaktyny (hormonu pobudzającego wytwarzanie mleka) we krwi.
- we wczesnym etapie leczenia mogą wystąpić zawroty głowy lub omdlenia (ze zwolnieniem czynności serca), szczególnie podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej. Zazwyczaj te objawy same ustępują, lecz jeżeli się utrzymują, należy poinformować o tym lekarza.

Częste działania niepożądane: mogą występować z częstością do 1 n a 10 pacjentów:
-
zmiany w liczbie niektórych komórek krwi i w stężeniach lipidów w krwiobiegu,
- na początku leczenia przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,
- zwiększenie stężenia cukrów we krwi i moczu,
- zwiększenie stężeń kwasu moczowego i fosfokinazy kreatynowej we krwi,
- wzmożone uczucie głodu,
- zawroty głowy,
- niepokój,
- drżenie,
- nieprawidłowe ruchy (zwłaszcza w obrębie twarzy czy języka),
- zaparcia,
- suchość błony śluzowej jamy ustnej,
- wysypka,
- utrata siły,
- skrajne zmęczenie,
- zatrzymanie wody w organizmie powodujące obrzęki rąk, stóp lub okolicy kostek,
- gorączka,
- bóle stawów
- zaburzenia seksualne, takie jak zmniejszenie libido u mężczyzn i kobiet lub zaburzenia erekcji u
mężczyzn.

Niezbyt częste działania niepożądane: występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów:
-
nadwrażliwość (np. obrzęk jamy ustnej i gardła swędzenie, wysypka)
- cukrzyca lub zaostrzenie cukrzycy, sporadycznie związane z kwasicą ketonową (obecność ciał
ketonowych w krwi i moczu) lub śpiączką,
- napady drgawek, zazwyczaj u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono napady drgawkowe (padaczkę)
- sztywność lub skurcz mięśni (w tym mięśni odpowiedzialnych za ruchy gałek ocznych)
- problemy dotyczące mowy
- zwolnienie czynności serca,
- wrażliwość na światło słoneczne,
- krwawienie z nosa
- wzdęcie brzucha
- utrata pamięci lub roztargnienie
- nietrzymanie moczu,
- niemożność oddania moczu
- wypadanie włosów,
- brak lub zmniejszenie miesiączki,
- zmiany w piersiach u mężczyzn i kobiet, takie jak wydzielanie mleka poza okresem karmienia lub nietypowe powiększenie piersi.
- zakrzepy krwi w żyłach, szczególnie w nogach (objawy obejmują puchnięcie, ból, zaczerwienienie nogi), które mogą przemieszczać się w naczyniach krwionośnych do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem. W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Rzadkie działania niepożądane: występują z częstością do 1 na 1000 pacjentów.
-
obniżenie prawidłowej temperatury ciała
- zaburzenia rytmu serca,
- nagła śmierć z niewyjaśnionej przyczyny,
- zapalenie trzustki powodujące silny ból brzucha, gorączkę i nudności,
- choroba wątroby objawiająca się zmianą barwy skóry i białych części oka na kolor żółty,
- choroba mięśni objawiająca się niewyjaśnionym pobolewaniem i bólami,
- wydłużony i (lub) bolesny wzwód.

Podczas leczenia lekiem Egolanza u pacjentów w podeszłym wieku z rozpoznaniem otępienia mogą
wystąpić: udar, zapalenie płuc, nietrzymanie moczu, upadki, skrajne zmęczenie, omamy wzrokowe,
podwyższona temperatura ciała, zaczerwienienie skóry i problemy z chodzeniem. Kilka śmiertelnych
przypadków zostało odnotowanych w tych grupach pacjentów.

U pacjentów z chorobą Parkinsona Egolanza może nasilać objawy działań niepożądanych.

5. Jak przechowywać lek Egolanza

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym i dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Nie stosować tego leku jeśli zauważy się wyraźne oznaki zepsucia (np. wyblaknięcie).

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Egolanza
- Substancją czynną leku jest olanzapina. Każda tabletka leku Egolanza zawiera 5 mg, 7,5 mg,
10 mg, 15 mg lub 20 mg substancji czynnej. Ilość jest podana na opakowaniu leku.
- Pozostałe składniki to:
Egolanza, 5 mg, tabletki powlekane
Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna (40,98 mg), hydroksypropyloceluloza, krospowidon, magnezu stearynian.
Otoczka: hypromeloza, żółcień chinolinowa (E 104), Opadry-Y-1-7000 White (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400).

Egolanza, 7,5 mg, tabletki powlekane
Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna (61,47 mg), hydroksypropyloceluloza, krospowidon, magnezu stearynian.
Otoczka: hypromeloza, żółcień chinolinowa (E 104), Opadry-Y-1-7000 White (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400).

Egolanza 10 mg, tabletki powlekane
Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna (81,97 mg), hydroksypropyloceluloza, krospowidon, magnezu stearynian.
Otoczka: hypromeloza, żółcień chinolinowa (E 104), Opadry-Y-1-7000 White (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400).

Egolanza, 15 mg, tabletki powlekane
Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna (122,95 mg), hydroksypropyloceluloza, krospowidon, magnezu stearynian.
Otoczka: hypromeloza, żółcień chinolinowa (E 104), Opadry-Y-1-7000 White (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400).

Egolanza, 20 mg, tabletki powlekane
Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna (163,94 mg), hydroksypropyloceluloza, krospowidon, magnezu stearynian.
Otoczka: hypromeloza, żółcień chinolinowa (E 104), Opadry-Y-1-7000 White (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400).

Jak wygląda lek Egolanza i co zawiera opakowanie

Wygląd:
Egolanza, 5 mg, tabletki powlekane
Żółte, podłużne, obustronnie wypukłe powlekane z linią dzielącą wytłoczoną po jednej stronie i
oznakowaniem w postaci stylizowanej litery E oraz kodem 402 po drugiej stronie.
Tabletkę można dzielić na równedawki.

Egolanza, 7,5 mg, tabletki powlekane
Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z oznakowaniem w postaci stylizowanej litery
E oraz kodem 403 po jednej stronie.

Egolanza, 10 mg, tabletki powlekane
Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z oznakowaniem w postaci stylizowanej litery
E oraz kodem 404 po jednej stronie.

Egolanza, 15 mg, tabletki powlekane
Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z oznakowaniem w postaci stylizowanej litery
E oraz kodem 405 po jednej stronie.

Egolanza, 20 mg, tabletki powlekane
Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z oznakowaniem w postaci stylizowanej litery
E oraz kodem 406 po jednej stronie.

Zawartość opakowania
Egolanza, 5 mg, tabletki powlekane
w tekturowym pudełku znajduje się 28 lub 56 tabletek zapakowanych w blistry
OPA/Aluminium/PVC/Aluminium

Egolanza, 7,5 mg, tabletki powlekane
w tekturowym pudełku znajduje się 28 lub 56 tabletek zapakowanych w blistry
OPA/Aluminium/PVC/Aluminium

Egolanza, 10 mg, tabletki powlekane
w tekturowym pudełku znajduje się 28 lub 56 tabletek zapakowanych w blistry
OPA/Aluminium/PVC/Aluminium

Egolanza, 15 mg, tabletki powlekane
w tekturowym pudełku znajduje się 28 lub 56 tabletek zapakowanych w blistry
OPA/Aluminium/PVC/Aluminium

Egolanza, 20 mg, tabletki powlekane
w tekturowym pudełku znajduje się 28 lub 56 tabletek zapakowanych w blistry
OPA/Aluminium/PVC/Aluminium

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106 Budapeszt, Keresztúri út 30-38
Węgry

Wytwórca
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1165 Budapeszt, Bökényföldi út 118-120.
Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami

Bułgaria: Egolanzaфилмирани таблетки
Czechy: Egolanza
Węgry: Egolanzafilmtabletta
Litwa: Egolanzaapvalkotās tabletes
Łotwa: Egolanzapléveledengtostabletés
Polska: Egolanza
Rumunia: Egolanza comprimate filmate
Słowacja: Egolanza

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza