Efferalgan Vitamin C tabl. musujące(330 mg+200 mg) - 10 szt.

Opakowanie

10 szt.

Producent

UPSA

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. musujące

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież o mc. >50 kg (>15 rż.): Zalecana dawka jednorazowa paracetamolu wynosi 10 do 15 mg/kg m.c. co 4 - 6 h, maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 75 mg/kg m.c. na dobę. Dawka jednorazowa wynosi 1-2 tabl. W razie konieczności dawkę można powtarzać, lecz po czasie nie krótszym niż 4 h. Zwykle nie ma konieczności stosowania dobowej dawki paracetamolu większej niż 3 g, tzn. 9 tabl. Jednak w przypadku nasilonego bólu dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej 4 g, czyli 12 tabl. na dobę. Dzieci i młodzież o mc. do 50 kg: dawkę ustala się na podstawie masy ciała. Zalecana dawka jednorazowa paracetamolu wynosi 10 mg/kg mc. W razie konieczności dawkę można powtarzać, lecz po czasie nie krótszym niż 4, 6 lub 8 h. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 60 mg/kg mc. na dobę. Dzieci o mc. 33 do 50 kg (w wieku 12-15 lat): jednorazowo 1-2 tabl.,  w razie konieczności dawkę można powtarzać co 6 h. Nie należy stosować więcej niż 8 tabl. na dobę (maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 2640 mg). Dzieci o mc. 27 do 33 kg (w wieku 8-12 lat): jednorazowo 1 tabl., w razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 h. Nie należy stosować więcej niż 6 tabl. na dobę (maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 1980 mg). Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów w podeszłym wieku. W przypadku niewydolności nerek (CCr <10 ml/min) odstęp pomiędzy dawkami powinien wynosić co najmniej 8 h; przy CCr 10-50 ml/min. odstęp powinien wynosić 6 h, przy CCr ≥50 ml/min – 4 h. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zmniejszyć dawkę leku lub wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami. Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 60 mg/kg mc. na dobę (nie powinna być większa niż 2 g na dobę): u dorosłych o mc. <50 kg, u pacjentów z przewlekłą lub wyrównaną czynną chorobą wątroby, zwłaszcza łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby, zespołem Gilberta (rodzinna hiperbilirubinemia niehemolityczna), z przewlekłą chorobą alkoholową, długotrwale niedożywionych (małe rezerwy glutationu w wątrobie), odwodnionych. Jeżeli u dorosłych ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni, a objawy przeziębienia i grypy lub gorączki dłużej niż 3 dni należy zweryfikować diagnozę. U dzieci i młodzieży nigdy nie stosować produktu dłużej niż 3 dni. Sposób podania. Przed podaniem tabletkę należy rozpuścić w szklance wody i natychmiast wypić. Nie żuć ani połykać nierozpuszczonej tabletki.

Zastosowanie

Ból o łagodnym i średnim nasileniu różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle miesiączkowe, nerwobóle i inne). Leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia. Gorączka.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Efferalgan Vitamin C i w jakim celu się go stosuje

Efferalgan Vitamin C jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Obniża
podwyższoną temperaturę ciała występującą w czasie choroby, nie obniża temperatury prawidłowej.
Paracetamol w mniejszym stopniu niż salicylany podrażnia błonę śluzową żołądka.
Dodatek witaminy C uzupełnia jej niedobory często występujące w przebiegu chorób przeziębieniowych.

Wskazania do stosowania:
- Ból o łagodnym i średnim nasileniu różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle
  miesiączkowe, nerwobóle i inne).
- Leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia.
- Gorączka.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Efferalgan Vitamin C

Kiedy nie stosować leku Efferalgan Vitamin C
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub chlorowodorek
 
propacetamolu (prekursor paracetamolu), kwas askorbowy lub którykolwiek z pozostałych
  składników leku Efferalgan Vitamin C (wymienionych w punkcie 6),
- u dzieci o masie ciała mniejszej niż 27 kg,
- u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub czynna niewyrównana choroba wątroby,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek,
- jeśli u pacjenta występuje choroba alkoholowa,
- jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD, może prowadzić
  do anemii hemolitycznej),
- jeśli pacjent jest leczony inhibitorami MAO (leki stosowane m.in. w depresji) oraz w okresie do 14
  dni po zakończeniu leczenia,
- w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami przeciwbólowymi o działaniu agonistyczno-
  antagonistycznym: buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną,
- jeśli u pacjenta występuje kamica nerkowa, w przypadku, gdy podawane są duże dawki witaminy C
  (większe niż 1 g).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
- Ten lek zawiera paracetamol. Aby uniknąć ryzyka przedawkowania należy sprawdzić, czy inne
  przyjmowane leki (w tym wydawane na receptę lub bez recepty) nie zawierają paracetamolu.
- Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Stosowanie dawek większych niż zalecane niesie
  ze sobą ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby. Objawy uszkodzenia wątroby pojawiają się
  zazwyczaj po jednym do dwóch dni od przedawkowania paracetamolu, z maksymalnym nasileniem
  występującym zazwyczaj po 3-4 dniach.
- Paracetamol może powodować ciężkie reakcje skórne (patrz punkt 4), takie jak ostra uogólniona
  osutka krostkowa, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka,
  które mogą być śmiertelne. Należy poinformować lekarza o wystąpieniu reakcji skórnych i zaprzestać
  stosowania leku w przypadku wysypki skórnej lub jakiegokolwiek innego objawu uczulenia.

Należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Efferalgan Vitamin C, jeśli u pacjenta występuje
którykolwiek z poniższych stanów:
- zaburzenia czynności wątroby, w tym zespół Gilberta (rodzinna hiperbilirubinemia),
- zaburzenia czynności nerek (patrz punkt 3),
- choroba alkoholowa, nadmierne spożycie alkoholu (przyjmowanie 3 lub więcej napojów
  alkoholowych codziennie),
- anoreksja, bulimia lub wyniszczenie organizmu,
- niedożywienie,
- małe rezerwy glutationu w wątrobie związane z np. zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą,
  zakażeniem wirusem HIV, u pacjentów głodzonych lub wyniszczonych, z posocznicą,
- odwodnienie organizmu,
- hipowolemia (zmniejszona objętość krwi krążącej),
- zaburzenia metabolizmu żelaza - ze względu na obecność witaminy C,
- predyspozycje do powstawania kamieni moczowych lub nerkowych – ze względu na obecność
  witaminy C.

W razie przedawkowania lub przypadkowego zażycia leku należy niezwłocznie skonsultować się z
lekarzem.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu tego leku, jeśli lekarz zleci pacjentowi wykonanie badania
stężenia kwasu moczowego, cukru we krwi lub moczu albo oznaczanie krwi utajonej w kale.

Lek Efferalgan Vitamin C a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty.
Jednoczesne stosowanie leku Efferalgan Vitamin C może zmienić działanie następujących leków lub
stosowanie następujących leków może zmienić działanie jednocześnie stosowanego leku Efferalgan
Vitamin C:
- Inhibitory MAO – nie należy stosować jednocześnie z inhibitorami MAO oraz w ciągu
  2 tygodni po zakończeniu leczenia tymi lekami ze względu na możliwość wystąpienia stanu
  pobudzenia i wysokiej gorączki.
- Leki zawierające salicylamid (lek przeciwbólowy, stosowany też w stanach gorączkowych) –
  jednoczesne stosowanie wydłuża czas wydalania paracetamolu.
- Substancje indukujące enzymy: należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania.
- Leki zwiększające metabolizm wątrobowy – jednoczesne stosowanie paracetamolu i leków, takich
  jak: ziele dziurawca, leki przeciwpadaczkowe, barbiturany (leki stosowane głównie w padaczce),
  ryfampicyna (lek stosowany w gruźlicy), może prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet podczas
  stosowania zalecanych dawek paracetamolu (patrz „Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku
  Efferalgan Vitamin C” w punkcie 3). Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego
  stosowania.
- Izoniazyd (lek stosowany w gruźlicy) i zydowudyna (lek przeciwwirusowy, stosowany w zakażeniu
  wirusem HIV) – należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z tymi lekami.
- Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) – jednoczesne stosowanie zwiększa ryzyko wystąpienia
  zaburzeń czynności nerek.
- Doustne leki przeciwzakrzepowe – jednoczesne stosowanie paracetamolu z lekami
  przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryny, w tym warfaryną, może prowadzić to wystąpienia
  nieznacznych zmian w wartościach współczynnika INR. W takim przypadku lekarz zwiększy częstość
  monitorowania wartości współczynnika INR w trakcie jednoczesnego stosowania, jak również przez
  tydzień po odstawieniu paracetamolu.
- Fenytoina (lek stosowany w padaczce) – jednoczesne przyjmowanie może spowodować zmniejszenie
  skuteczności paracetamolu i zwiększenie ryzyka toksyczności dla wątroby. W czasie leczenia
  fenytoiną należy unikać dużych i (lub) długotrwale stosowanych dawek paracetamolu. Pacjentów tych
  należy stale kontrolować pod kątem wystąpienia objawów uszkodzenia wątroby.
- Probenecyd (lek stosowany w dnie moczanowej) – powoduje zmniejszenie wydalania paracetamolu.
  Podczas jednoczesnego stosowania leku z probenecydem lekarz rozważy zmniejszenie dawki
  paracetamolu.
- Jednoczesne stosowanie wysokich dawek witaminy C z deferoksaminą (substancją chelatującą)
  może zwiększać toksyczność tkankową żelaza i prowadzić do niewydolności serca.
- Witamina C przyspiesza wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego.
- Stosowanie wysokich dawek witaminy C z substancjami o charakterze kwasów lub zasad może
  powodować zmniejszenie wydalania produktów kwasowych z moczem oraz zwiększenie wydalania
  produktów zasadowych z moczem.

Stosowanie leku Efferalgan Vitamin C z alkoholem
Podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu ani przyjmować leków zawierających alkohol, ze
względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko
uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Ciąża i karmienie piersią
Ten lek może być stosowany w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią tylko za zgodą lekarza
i w indywidualnych przypadkach. Zalecana dawka i czas trwania leczenia powinny być ściśle
monitorowane przez lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Efferalgan Vitamin C nie wpływa na sprawność psychofizyczną. Brak jest przeciwwskazań do
prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Efferalgan Vitamin C zawiera 330 mg sodu w jednej tabletce
Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących
zawartość sodu w diecie.

Efferalgan Vitamin C zawiera sorbitol
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować
się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Efferalgan Vitamin C zawiera 17 mg potasu w jednej tabletce.

3. Jak stosować lek Efferalgan Vitamin C

Przed podaniem tabletkę należy rozpuścić w szklance wody i natychmiast wypić. Nie żuć ani połykać
nierozpuszczonej tabletki.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Efferalgan Vitamin C, to:
Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 50 kg (w wieku powyżej 15 lat)
Zalecana dawka jednorazowa paracetamolu wynosi 10 do 15 mg/kg mc. co 4 do 6 godzin, maksymalna
dawka dobowa paracetamolu wynosi 75 mg/kg mc. na dobę. Minimalny odstęp między dawkami wynosi
4 godziny. Dawka jednorazowa wynosi jedną lub dwie tabletki. W razie konieczności dawkę można
powtarzać, lecz po czasie nie krótszym niż 4 godziny. Zwykle nie ma konieczności stosowania dobowej
dawki paracetamolu większej niż 3 g, tzn. 9 tabletek. Jednak w przypadku nasilonego bólu dawkę można
zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej 4 g, czyli 12 tabletek na dobę.

Dzieci i młodzież o masie ciała do 50 kg

Dawkę ustala się na podstawie masy ciała dziecka.
Zalecana dawka jednorazowa paracetamolu wynosi 10 mg/kg mc. W razie konieczności dawkę można
powtarzać, lecz po czasie nie krótszym niż 4, 6 lub 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu
wynosi 60 mg/kg mc. na dobę.

Dzieci o masie ciała 27 do 33 kg (w wieku 8 do 12 lat)
Dawka jednorazowa wynosi jedną tabletkę, w razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 godziny.
Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek na dobę (maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi
1980 mg).

Dzieci o masie ciała 33 do 50 kg (w wieku od 12 do 15 lat)
Dawka jednorazowa wynosi jedną do dwóch tabletek, w razie konieczności dawkę można powtarzać co
6 godzin. Nie należy stosować więcej niż 8 tabletek na dobę (maksymalna dawka dobowa paracetamolu
wynosi 2640 mg).

Przybliżony wiek odpowiadający określonej masie ciała został podany jedynie jako ogólna wskazówka.

Częstość stosowania leku
Regularne stosowanie leku pozwala zapobiec okresowym nasileniom bólu lub gorączki:
- u dzieci należy zachować regularny odstęp w podawaniu dawek zarówno w dzień, jak i w nocy,
- u dorosłych odstęp pomiędzy dawkami nie może być krótszy niż 4 godziny.

Pacjenci w podeszłym wieku
Nie ma konieczności modyfikacji dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek minimalny odstęp pomiędzy dawkami powinien być zgodny
z następującym schematem:

Klirens kreatyniny    Odstęp pomiędzy dawkami
CrCl ≥ 50 ml/min     4 godziny
CrCl 10-50 ml/min   6 godzin
CrCl < 10 ml/min     8 godzin

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zmniejszyć dawkę leku lub wydłużyć odstępy
pomiędzy kolejnymi dawkami. W następujących sytuacjach maksymalna dawka dobowa nie powinna być
większa niż 60 mg/kg mc. na dobę (nie powinna być większa niż 2 g na dobę):
- u dorosłych o masie ciała poniżej 50 kg,
- przewlekła lub wyrównana czynna choroba wątroby, zwłaszcza łagodna do umiarkowanej
  niewydolność wątroby, zespół Gilberta (rodzinna hiperbilirubinemia niehemolityczna),
- przewlekła choroba alkoholowa,
- długotrwałe niedożywienie,
- odwodnienie.

Okres stosowania leku
U dorosłych nie stosować leku bez zalecenia lekarza dłużej niż 5 dni w przypadku bólu, a w przypadku
przeziębienia i grypy lub gorączki - dłużej niż 3 dni. U dzieci i młodzieży nigdy nie stosować leku dłużej
niż 3 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Efferalgan Vitamin C
W przypadku przyjęcia za dużej dawki lub zażycia leku Efferalgan Vitamin C pomyłkowo należy
skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania odpowiedniej porady.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przedawkowanie jest szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku, małych dzieci, pacjentów
długotrwale niedożywionych, z chorobą alkoholową, z chorobami wątroby oraz pacjentów przyjmujących
leki indukujące enzymy wątrobowe, ponieważ u tych osób występuje zwiększone ryzyko uszkodzenia
wątroby.
Przedawkowanie leku może spowodować w ciągu kilku – kilkunastu godzin objawy, takie jak: nudności,
wymioty, jadłowstręt, bladość, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić
następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać
rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką.

W każdym przypadku przyjęcia tego leku jednorazowo w dawce 15 tabletek (5 g paracetamolu) lub więcej
trzeba sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i skontaktować się
natychmiast z lekarzem. Zaleca się podanie 60-100 g węgla aktywnego doustnie, najlepiej rozmieszanego
z wodą. Należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

Podanie dawki witaminy C (kwasu askorbowego), większej niż:
- 1 g (5 tabletek) na dobę, może powodować: zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zgaga, biegunka,
  wzdęcia) oraz zaburzenia nerek i dróg moczowych (kamica szczawianowa, kamica cystynowa i (lub)
  kamica moczanowa);
- 2 g (10 tabletek) na dobę, może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych stężenia kreatyniny lub
  glukozy we krwi i moczu. Może również powodować zaburzenia metabolizmu żelaza;
- przekroczenie dawki kwasu askorbowego, wynoszącej 3 g (15 tabletek) na dobę, niesie z sobą ryzyko
  wystąpienia hemolizy u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Pominięcie zastosowania leku Efferalgan Vitamin C
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Efferalgan Vitamin C może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.

W razie wystąpienia:
- reakcji uczuleniowych obejmujących świąd, wysypkę, pokrzywkę, rumień, duszność, skurcz oskrzeli,
  ostrą uogólnioną osutkę krostkową, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk oczu, warg, języka, krtani,
  duszność) i wstrząs anafilaktyczny (gwałtowny i znaczny spadek ciśnienia krwi prowadzący do
  omdleń)
- toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka (ciężka gwałtownie przebiegająca choroba
  objawiająca się pękającymi olbrzymimi pęcherzami, rozległymi nadżerkami na skórze, spełzaniem
  dużych płatów naskórka oraz gorączką), zespołu Stevensa-Johnsona (ciężka choroba objawiająca się
  pęcherzami i nadżerkami na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączką i bólami
  stawowymi)
należy odstawić lek Efferalgan Vitamin C i natychmiast zgłosić się do lekarza, ponieważ reakcje te
mogą zagrażać życiu.


Poniżej wymieniono działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu leczniczego Efferalgan
Vitamin C jak również samego paracetamolu oraz witaminy C, w okresie po wprowadzeniu do obrotu.
Agranulocytoza1 (zmniejszenie liczby granulocytów), trombocytopenia1 (zmniejszenie liczby płytek
krwi), leukopenia1 (zmniejszenie liczby białych krwinek), neutropenia1 (zmniejszenie liczby neutrofilów –
typu białych krwinek), ból brzucha1,2,3, biegunka2,3, zapalenie wątroby1, zwiększona aktywność
aminotransferaz wątrobowych2, reakcje anafilaktyczne1, reakcje nadwrażliwości1,2, wstrząs
anafilaktyczny2, obrzęk naczynioruchowy2, zmniejszenie wartości INR2, zwiększenie wartości INR2,
obrzęk naczynioruchowy1, zapalenie skóry1, świąd1, wysypka1,2,3, pokrzywka1,2,3, rumień2, ostra
uogólniona osutka krostkowa2, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka2, zespół Stevensa-
Johnsona2, obniżenie ciśnienia krwi (jako objaw anafilaksji)2, zawroty głowy3, hiperoksaluria (nadmierna
ilość szczawianów w moczu)3, zmiana zabarwienia moczu3.
1 związane ze stosowaniem produktu leczniczego Efferalgan Vitamin C
2 związane ze stosowaniem paracetamolu
3 związane ze stosowaniem witaminy C

Ponadto paracetamol bardzo rzadko powoduje częstoskurcz, kolkę nerkową, martwicę brodawek
nerkowych, ostrą niewydolność nerek, wymioty i nudności oraz rzadko złe samopoczucie.

Duże dawki kwasu askorbowego (większe niż 1 g) mogą u niektórych osób powodować rozwój kamicy
szczawianowej i moczanowej oraz nasilać hemolizę u osób z niedoborem G6PD w postaciach
z przewlekłą hemolizą.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Efferalgan Vitamin C

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed wilgocią.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Efferalgan Vitamin C
Substancjami czynnymi leku są paracetamol i kwas askorbowy.
Pozostałe składniki to: potasu wodorowęglan, sodu wodorowęglan, sorbitol, kwas cytrynowy bezwodny,
sodu benzoesan, sodu dokuzynian, powidon.

Jak wygląda lek Efferalgan Vitamin C i co zawiera opakowanie
Tabletka musująca.
Opakowanie:
Tuba polipropylenowa, zamykana korkiem polietylenowym (zawierającym środek pochłaniający wilgoć:
sito molekularne), w tekturowym pudełku, zawierającym 1 lub 2 tuby po 10 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny
UPSA SAS
3, rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison, Francja

Wytwórca
UPSA SAS
979, Avenue des Pyrénées
47520 Le Passage, Francja

UPSA SAS
304, avenue du Dr Jean Bru
47000 Agen, Francja

Data aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza