Calcium dobesilate Hasco tabl.(500 mg) - 30 szt.

Opakowanie

30 szt.

Producent

Hasco-Lek

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl.

Dawkowanie

Doustnie: Tabl. 250 mg. W zależności od rodzaju i stopnia nasilenia schorzenia podaje się 1 tabl. 3 lub 4 razy na dobę, podczas posiłków. Czas trwania leczenia wynosi zazwyczaj od 3 tyg. do 6 mies. W razie potrzeby można zwiększyć dawkę do 6 tabl. na dobę w dawkach podzielonych. Tabl. 500 mg. Niewydolność żylna: 1-2 tabl. na dobę. Nieproliferacyjna retinopatia cukrzycowa: 2-3 tabl. na dobę. Leczenie może trwać od kilku tyg. do kilku mies. w zależności od wskazań. Preparat stosować po posiłkach.

Zastosowanie

Tabl. 250 mg: objawowe leczenie przewlekłej niewydolności żylnej; retinopatia cukrzycowa. Tabl. 500 mg: kliniczne objawy przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych (ból, kurcze, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi); nieproliferacyjna retinopatia cukrzycowa.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Calcium Dobesilate Hasco i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest wapnia dobezylan jednowodny, który usprawnia krążenie żylne i działa
ochronnie na naczynia krwionośne. Zmniejsza przepuszczalność ich ścian oraz nadmierną lepkość
krwi i osocza.

Wskazania do stosowania
Kliniczne objawy przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych: ból, kurcze, parestezje
(drętwienie, mrowienie), obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi.
Nieproliferacyjna retinopatia cukrzycowa (uszkodzenie naczyń krwionośnych siatkówki oka w
przebiegu cukrzycy).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Dobesilate Hasco

Kiedy nie stosować leku Calcium Dobesilate Hasco:
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (wapnia dobezylan
   jednowodny) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie
   6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Calcium Dobesilate Hasco należy omówić to z lekarzem,
farmaceutą lub pielęgniarka.
Należy ostrożnie stosować lek, jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i (lub)
dwunastnicy, z nawracającym zapaleniem błony śluzowej żołądka lub niewydolność nerek.

Lek Calcium Dobesilate Hasco a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Calcium Dobesilate Hasco z jedzeniem i piciem
Lek należy stosować po posiłkach w celu uniknięcia lub ograniczenia objawów niepożądanych
dotyczących przewodu pokarmowego.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Nie zaleca się stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąży. Lek może być stosowany w okresie
ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym
ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią
Lek nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Calcium Dobesilate Hasco zawiera laktozę
Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Calcium Dobesilate Hasco

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli
Dawkowanie powinno być ustalane indywidualnie w zależności od stopnia zaawansowania choroby.
Leczenie może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od wskazań. Lek należy
stosować po posiłkach.

Niewydolność żylna: 500 mg do 1000 mg (1 do 2 tabletek) na dobę.
Nieproliferacyjna retinopatia cukrzycowa: 1000 mg do 1500 mg (2 do 3 tabletek) na dobę.

Lek stosuje się doustnie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Calcium Dobesilate Hasco
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Nie są znane objawy przedawkowania leku.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Calcium Dobesilate Hasco
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wymienione działania niepożądane na ogół przemijają samoistnie po zaprzestaniu leczenia.

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): nudności, biegunka, odczyny skórne, bóle stawów.

Bardzo rzadko (mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów): agranulocytoza - ostry stan, który może objawiać
się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej, bólem gardła, zmianami zapalnymi w
obrębie odbytu i narządów płciowych.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów lub innych objawów zakażenia,
należy natychmiast odstawić lek i zwrócić się do lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Calcium Dobesilate Hasco

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Calcium Dobesilate Hasco
- Substancją czynną leku jest wapnia dobezylan jednowodny (Calcii dobesilas monohydricum).
  1 tabletka zawiera 500 mg wapnia dobezylanu jednowodnego.

- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna,
  talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Calcium Dobesilate Hasco i co zawiera opakowanie
Tabletki niepowlekane, obustronnie owalne, wypukłe, gładkie, jednolite, białe i bez zapachu.
Jedno opakowanie leku zawiera 2 blistry po 15 tabletek, umieszczone w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku
tel.: (22) 742 00 22
e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza