Calcium dobesilate Galena tabl.(250 mg) - 60 szt.

Opakowanie

60 szt.

Producent

Galena

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl.

Dawkowanie

Doustnie: zwykle 2 tabl. 1-2 razy na dobę (500 mg do 1000 mg na dobę). Dawkę leku należy ustalać indywidualnie dla pacjenta zależnie od nasilenia objawów choroby. Okres leczenia wynoszący zazwyczaj od kilku tygodni do wielu miesięcy, zależy od rodzaju choroby i jej przebiegu. Szczególne grupy pacjentów. U osób z ciężką niewydolnością nerek, zwłaszcza dializowanych, należy stosować zmniejszone dawki preparatu. Sposób podania. Lek przyjmować w trakcie głównych posiłków.

Zastosowanie

Mikroangiopatie, zwłaszcza retinopatia cukrzycowa. Objawy kliniczne w przebiegu przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych (bóle, kurcze mięśni, parestezje, obrzęk, zmiany skórne związane z zastojem żylnym). Pomocniczo w zakrzepowym zapaleniu powierzchownych żył kończyn dolnych. Pomocniczo w żylakach odbytu. Pomocniczo w zaburzeniach mikrokrążenia pochodzenia tętniczo-żylnego.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Calcium dobesilate Galena i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest wapnia dobezylan. Miejscem działania wapnia dobezylanu są: śródbłonek
naczyń włosowatych, ściany żył oraz naczynia limfatyczne. Maksymalne stężenie leku we krwi zostaje
osiągnięte po około 6 godzinach od podania leku.
Lek Calcium dobesilate Galena zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń włosowatych, powodując
zmniejszenie wysięku; zwiększa elastyczność i napięcie ścian żył; zmniejsza lepkość krwi poprzez
zmianę składu białek i zmniejsza agregację płytek krwi; usprawnia mikrokrążenie, zapobiega tworzeniu
się zastoju krwi w naczyniach żylnych i tworzeniu się zakrzepów.
Lek zmniejsza także przepuszczalność naczyń limfatycznych, a także zwiększa drenaż układu
limfatycznego, co powoduje zmniejszenie obrzęków.

Wskazania do stosowania leku
- mikroangiopatie, zwłaszcza retinopatia cukrzycowa,
- objawy kliniczne w przebiegu przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych (bóle, kurcze
  mięśni, parestezje, obrzęk, zmiany skórne związane z zastojem żylnym),
- pomocniczo w zakrzepowym zapaleniu powierzchownych żył kończyn dolnych,
- pomocniczo w żylakach odbytu,
- pomocniczo w zaburzeniach mikrokrążenia pochodzenia tętniczo-żylnego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium dobesilate Galena

Kiedy nie stosować leku Calcium dobesilate Galena
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6),
- u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Calcium dobesilate Galena należy omówić to z lekarzem.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub)
dwunastnicy lub przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka. Wskazana jest okresowa kontrola
czynności żołądka i dwunastnicy. W przypadku zaostrzenia objawów lek należy odstawić i
skontaktować się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących
w przeszłości.

Stosowanie leku Calcium dobesilate Galena u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub)
wątroby
U osób z ciężką niewydolnością nerek, zwłaszcza dializowanych, należy stosować zmniejszone dawki
leku.

Dzieci
Nie badano wpływu działania leku u dzieci w wieku do 12 lat. Leku nie należy stosować u dzieci.

Calcium dobesilate Galena a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a
także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Brak danych dotyczących interakcji leku z innymi lekami.

Calcium dobesilate Galena z jedzeniem
Lek stosuje się doustnie w trakcie głównych posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Lek Calcium dobesilate Galena może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie wtedy, gdy potencjalna
korzyść ze stosowania leku przewyższa możliwe ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią
Lek przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią. Brak danych dotyczących
wpływu leku na niemowlę karmione piersią.
Przed rozpoczęciem stosowania leku kobieta powinna przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Calcium dobesilate Galena nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Calcium dobesilate Galena zawiera laktozę jednowodną
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Calcium dobesilate Galena

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się
do lekarza.

Zalecana dawka
Zwykle stosuje się 2 tabletki jeden lub dwa razy na dobę (tj. 500 mg do 1000 mg na dobę).
Okres leczenia wynosi zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Sposób podawania
Lek podaje się doustnie, podczas głównych posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium dobesilate Galena
W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Calcium dobesilate Galena
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób, ale u więcej niż 1 na 10 000 osób) występują:
− bóle w nadbrzuszu,
− nudności,
− biegunki,
− wymioty,
− reakcje skórne,
− bóle stawów,
− bóle i zawroty głowy,
− gorączka.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób) obserwowano zahamowanie czynności szpiku z
agranulocytozą (ostry stan, który może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy
ustnej lub stanami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych). W takich przypadkach należy
zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Odnotowano przypadki reakcji alergicznych miejscowych (wysypki) i uogólnionych (pokrzywka).

Większość reakcji niepożądanych przemija po odstawieniu leku lub po zmniejszeniu dawki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Calcium dobesilate Galena

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania iinne informacje

Co zawiera lek Calcium dobesilate Galena
- Substancją czynną leku jest wapnia dobezylan (w postaci wapnia dobezylanu jednowodnego).
  Jedna tabletka zawiera 250 mg wapnia dobezylanu w postaci wapnia dobezylanu jednowodnego.
- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, talk, magnezu stearynian,
  krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Calcium dobesilate Galena i co zawiera opakowanie
Lek Calcium dobesilate Galena jest dostępny w postaci tabletek. Tabletka jest biała, okrągła,
obustronnie lekko wypukła.

Dostępne opakowania:
30 tabletek,
60 tabletek.

Opakowanie to blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA”
ul. Dożynkowa 10
52 - 311 Wrocław
Polska
Tel.: + 48 71 710 62 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 14.04.2023

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza